Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 445

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termowizja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
EN
The aspects relating to unmanned aircraft and their target acquisition systems are continuously being developed. The subject of the study is a target acquisition system with a thermal camera. A control system is presented consisting of three subsystems. Open- and closed-loop control systems are used. Experimental results unambiguously show that this is a promising line of research and form the basis for further efforts on the topic.
PL
W pracy przedstawiono badania własne procesu sterowania BSP Bezzałogowym statkiem powietrznym z uwagi na możliwości namierzania i śledzenia obiektu o sygnaturze termicznej odległej od otoczenia. W procesie sterowania zaimplementowano algorytm PID dla falowników zasilających silniki napędowe. Opisano możliwości, koncepcję oraz zaimplementowaną w układzie mikroprocesora ideę sterowania z termowizyjnym systemem śledzenia oraz wykrywania obiektów. Opracowany algorytm procesu sterowania dronem z zastosowaniem sygnałów wyjściowych z kamery termowizyjnej przedstawia tylko przykładowe możliwości automatycznego nadążania co ma znaczenie w przypadku autonomicznych układów nadążnych. Możliwości wykrywania źródeł o temperaturze odbiegającej od otoczenia wraz z możliwością ich automatycznego śledzenia i nadzoru w najbliższym czasie może być wykorzystywane w systemach poszukiwania, nadzoru jak i namierzania. Zastosowanie bardziej skomplikowanych algorytmów namierzania np. bazujących na algorytmach optymalizacyjnych „np. swarm” może pozwolić na poszukiwania kilku odrębnych celi, oraz wybieranie optymalnego celu podlegającemu dalszemu nadzorowi - może to jednak wymagać bardziej rozbudowanego układu mikroprocesorowego lub nawet dwóch takich układów (jeden do obróbki obrazu i drugi do nadzoru nad lotem).
2
EN
Thermovision offers a wide range of possible use in many areas of science. The paper presents applications of the thermovision technology with regard to healthcare and environmental issues. Apart from the literature review it also provides experimental results of the thermal image of the foot and surface temperature distributions as well as their analyses. The article lists common errors and limitations that need to be considered during infrared measurements to avoid significant mistakes at the stage of image analysis. The issue presented in the article is especially important because of reduced costs of the thermovision systems and their widespread availability to both private and institutional users.
PL
Termowizja oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań w wielu dziedzinach nauki. W artykule przedstawiono zastosowania techniki termowizyjnej w aspekcie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Oprócz przeglądu literatury artykuł zawiera również wyniki badań eksperymentalnych rozkładów temperatury oraz ich analizę. W artykule wymieniono typowe błędy i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę podczas pomiarów w podczerwieni, aby uniknąć znaczących błędów na etapie analizy obrazu. Zagadnienie przedstawione w artykule jest szczególnie istotne ze względu na obniżone koszty systemów termowizyjnych oraz ich powszechną dostępność zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i instytucjonalnych.
EN
Measurement of body temperature and respiration rate is the most basic screening in knowing a person's health. For security reasons and to prevent the spread of transmission, in the Covid-19 pandemic conditions, measurements can be made by security robots. Measurement of body temperature and respiration rate was done non-contact based on thermal imaging. Temperature measurement is based on the temperature in the face area, while the respiration rate is based on changes in temperature in the nose area. The ability to measure temperature gives an accuracy of 98.21% with a standard deviation of 0.536. And the best respiration rate is the fast Fourier transform method which gives an accuracy of 79.8% with a standard deviation of 3.291.
PL
Pomiar temperatury ciała i częstości oddechów jest najbardziej podstawowym badaniem pozwalającym poznać stan zdrowia człowieka. Ze względów bezpieczeństwa oraz aby zapobiec rozprzestrzenianiu się transmisji, w warunkach pandemii Covid-19 pomiary mogą być wykonywane przez roboty zabezpieczające. Pomiaru temperatury ciała i częstości oddechów dokonano bezkontaktowo w oparciu o obrazowanie termiczne. Pomiar temperatury opiera się na temperaturze okolicy twarzy, a częstość oddechów na zmianach temperatury w okolicy nosa i ust. Możliwość pomiaru temperatury daje dokładność 98,21% przy odchyleniu standardowym 0,536. A najlepszą częstością oddychania jest szybka metoda transformacji Fouriera, która daje dokładność 79,8% przy odchyleniu standardowym 3,291.
PL
Coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa czy niezawodności wymuszają na firmach z sektora motoryzacyjnego stosowanie efektywniejszych testów potwierdzających wymaganą szczelności komponentów (chłodnic, zbiorników, sprężyn powietrznych itp.). Obecnie stosowane metody niosą ze sobą ograniczenia, które generują otwartość przemysłu motoryzacyjnego na zupełnie nowe sposoby realizacji pomiaru nieszczelności. Zastosowanie kamer termowizyjnych do pomiaru energii cieplnej jest obecnie powszechną praktyką w wielu dziedzinach, a zastosowanie ich do pomiaru nieszczelności zamkniętych ustrojów pozwoliłoby na znaczne skrócenie czasu pomiarów w przypadku zbiorników odkształcalnych, wymagających długich czasów stabilizacji w metodach konkurencyjnych. W artykule opisano zastosowanie termowizji do wykrywania nieszczelności sprężyn gazowych.
EN
Increasing requirements for environmental protection, safety or reliability force automotive industries to use more efficient tests to measure tightness of the components. Currently adapted methods brings limitations which makes automotive industry open for new techniques for leakage tests. Infrared cameras are widely used in various fields. Using them to test leakage of closed-volume systems allows to significantly reduce test time, especially for objects which requires long stabilization times in competitive methods. In the article thermovision usage for leakage detection of gas springs were described.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i realizację sieci czujników zobrazowania w podczerwieni służącą do lokalizacji i śledzenia obiektów. Sieć czujników używa zespołu wielu miniaturowych mikrobolometrycznych kamer termowizyjnych o niskiej rozdzielczości (80 × 80 pikseli) do wykrywania, śledzenia i lokalizacji obiektów w obszarze obserwacji. Zastosowanie systemów termowizyjnych reagujących na promieniowanie podczerwone pochodzące z obiektów sprawia, że system jest odporny na warunki oświetlenia zewnętrznego i warunki środowiskowe. Jednocześnie zastosowanie czujnika podczerwieni wymaga zastosowania specjalnie zaprojektowanych, dedykowanych technik przetwarzania obrazu. W artykule opisano techniki przetwarzania obrazu, sposoby lokalizacji obiektów, pomiary dokładności, porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami oraz wnioski końcowe.
EN
This paper presents a concept and implementation of an infrared imaging sensor network for object localization and tracking. The sensor network uses multiple low-resolution (80× 80 pixels) microbolometric thermal cameras to detect, track and locate an object within the area of observation. The network uses information simultaneously acquired from multiple sensors to detect and extract additional information about object’s location. The use of thermal-imaging systems responsive to objects’ natural infrared radiation, makes the system resistant to external illumination and environmental conditions. At the same time, the use of infrared sensor requires application of specially designed, dedicated image processing techniques appropriate for this kind of sensor. The paper describes: image processing techniques, means of object localization, accuracy measurements, comparison to other known solutions and final conclusions.
PL
Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone pochodzące od obserwowanych obiektów. Jej głównym elementem jest matryca detektorów podczerwieni, która przetwarza odbierane promieniowanie na sygnał elektryczny. Źródła promieniowania rejestrowane przez detektor można podzielić jako użyteczne odbierane z obserwowanej sceny oraz nieużyteczne odbierane od takich obiektów jak obudowa detektora, elementy obiektywu. Te nieużyteczne źródła promieniowania mają istotny wpływ na konstrukcję samego detektora. W artykule przedstawiono model obudowy detektora oraz ilościową analizę wpływu różnych źródeł promieniowania na możliwość skutecznej detekcji promieniowania z obserwowanej scenie.
EN
The infrared camera detects infrared radiation from the observed objects, Its main element is the array of infrared detectors, which converts the received radiation into an electrical signal. The radiation sources recorded by the detector can be divided as useful, received from the observed scene, and useless received from such objects as the detector housing and lens elements. These unusable radiation sources have a significant impact on the design of the detector itself. The article presents a model of the detector housing and a quantitative analysis of the influence of various radiation sources on the effectiveness of radiation detection from the observed scene.
PL
Źródła promieniowania ciała doskonale czarnego są powszechnie stosowanymi urządzeniami w dziedzinach związanych z obrazowaniem termicznym i radiometrią. Stanowią najbliższe fizyczne przybliżenie teoretycznego emitera ciała doskonale czarnego wyprowadzonego z prawa Plancka. Większość takich urządzeń jest kosztowna, a informacje o technologii ich wytwarzania, w tym o powierzchni emitera, są ograniczone. Wybrano kilka stosunkowo łatwo dostępnych powłok mających potencjalne zastosowanie w tego typu urządzeniach i zmierzono ich emisyjność. W pracy przedstawiono pomiary, które dostarczają informacji niezbędnych do określenia, czy wśród wybranych istnieją powłoki zdatne do emitowania lub powierzchnie odniesienia.
EN
Black body radiation sources are commonly used devices in areas related to thermal imaging and radiometry. They are the closest physical approximation of theoretical black body emitter derived from the Planck’s law. Majority of such devices are costly with restricted information about their production technology, including their emitter surface. A few relatively easily accessible coatings with potential application in such devices have been chosen and their emissivity measured. The paper presents measurements that provides information necessary to determine whether there are coatings viable for black body emitter or reference surface.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję zastosowania techniki termowizji - steganografię w termowizji. Steganografia jest techniką ukrywania informacji w sposób nieoczywisty i należy do dziedziny nauk związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. W artykule przeanalizowano trzy przykłady steganograficznych kanałów - kanałów komunikacji skrytej wykorzystujące urządzenia termowizyjne na trzy różne sposoby. Pierwsza proponowana metoda korzysta z możliwości kształtowania sceny obserwowanej przez kamerę termowizyjną w taki sposób, żeby w termogramie zawarta była dodatkowa informacja. Druga metoda, nazwana ThermoSteg, korzysta z modyfikacji jednego z parametrów kamery termowizyjnej (czasu integracji) jako sposobu kształtowania sygnału zawierającego informację skrytą. Trzecia metoda bazuje na cyfrowych termogramach i sposobach zastępowania w nich martwych pikseli tworząc tzw. zombie piksele przenoszące informacje skryte. Trzy metody zostały zaimplementowane w rzeczywistych warunkach i potwierdzono ich działanie w praktyce.
EN
The article presents a new concept of using thermography - steganography in thermography. Steganography is a technique of hiding information in a non-obvious way and belongs to the field of science related to information security. This article examines three examples of steganographic channels - covert communication channels that use thermal imaging devices in three different ways. The first proposed method uses the possibility of alternating the scene observed by the infrared camera in a way that additional information is included in the thermogram. The second method, called ThermoSteg, uses modification of one of the parameters of the thermal imaging camera (integration time) to embed the signal containing hidden information. The third method is based on digital thermograms and the methods of replacing dead pixels in them by creating the so-called zombie pixels carrying secretive information. Three methods have been implemented under real conditions and proven to work in practice.
PL
Tematem artykułu jest ocena skuteczności opracowanego czujnika przeznaczonego do wspomagania nawigacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Jego działanie opiera się na przetwarzaniu obrazów pozyskiwanych z kamery termowizyjnej pracującej w paśmie długofalowej podczerwieni (LWIR) umieszczonej pod podwoziem pojazdu. Przemieszczenie przestrzenne pojazdu określane jest poprzez analizę ruchu charakterystycznych punktów promieniowania cieplnego (grunt, las, budynki itp.) na zdjęciach uzyskanych za pomocą kamery termowizyjnej. Zakres i kierunek przemieszczenia uzyskuje się poprzez przetwarzanie strumienia kolejnych obrazów za pomocą algorytmu opartego na przepływie optycznym wyznaczanym w czasie rzeczywistym. Analiza rozkładu promieniowania pozwala na obliczenie wektora translacji kamery w przestrzeni. Zaletami systemów pomiarowych opartych na analizie obrazu termicznego, w porównaniu z tradycyjnymi inercyjnymi czujnikami nawigacyjnymi, jest brak efektu dryftu, odporność na zmiany pola magnetycznego, mała podatność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz na zmiany warunków atmosferycznych. W przeciwieństwie do czujników czułych na światło widzialne, czujnik termowizyjny oferuje pracę w całkowitej ciemności (noce o złej pogodzie i w pomieszczeniach).
EN
The topic of this paper is an evaluation of developed sensor intended for navigation aid of unmanned aerial vehicles (UAVs). Its operation is based on processing images acquired with a thermal camera operating in the long-wave infrared band (LWIR) placed underneath a vehicle’s chassis. The vehicle’s spatial displacement is determined by analyzing movement of characteristic thermal radiation points (ground, forest, buildings, etc.) in pictures acquired by the thermal camera. Magnitude and direction of displacement is obtained by processing the stream of consecutive pictures with optical-flow based algorithm in real time. Radiation distribution analysis allows to calculate camera’s self-translation vector. Advantages of measuring translation based on thermal image analysis is lack of drift effect, resistance to magnetic field variations, low susceptibility to electromagnetic interference and change in weather conditions as compared to traditional inertial navigation sensors. As opposed to visible light situational awareness sensors, it offers operation in complete darkness (harsh weather, nights and indoors). The topic of this paper is an evaluation of developed sensor intended for navigation aid of unmanned aerial vehicles (UAVs). Its operation is based on processing images acquired from a thermal camera operating in the long-wave infrared band (LWIR) placed underneath a vehicle’s chassis. The vehicle’s spatial displacement is determined by analyzing movement of characteristic thermal radiation points (ground, forest, buildings, etc.) in pictures acquired by the thermal camera. Magnitude and direction of displacement is obtained by processing the stream of consecutive pictures with optical-flow based algorithm in real time. Radiation distribution analysis allows to calculate camera’s self-translation vector. Advantages of measuring translation based on thermal image analysis is lack of drift effect, resistance to magnetic field variations, low susceptibility to electromagnetic interference and change in weather conditions as compared to traditional inertial navigation sensors. As opposed to visible light situational awareness sensors, it offers operation in complete darkness (harsh weather, nights and indoors).
10
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady technologii, jakie w tym roku zastosowano na instalacji przygotowania i podawania biomasy w Elektrowni Konin. Technologie te dla większości specjalistów nie będą nowością, każdy zapewne o nich słyszał, ale czy każdy miał możliwość się z nimi zapoznać, a tym bardziej zastosować?
PL
Artykuł omawia warunki wykonywania pomiarów instalacji PV za pomocą kamery termowizyjnej. Na przykładach pokazane zostały wybrane defekty i zakłócenia, które mogą być wykryte przy zastosowaniu kamery termowizyjnej.
EN
The article discusses the conditions for measurement using a thermal imaging camera. Attention will be paid to the used and their parameters.
PL
Utrzymanie budynków wielorodzinnych zrealizowanych z elementów prefabrykowanych to szczególne wyzwanie dla zarządców ze względu na skalę, jaką stanowią one w Polsce. Tym bardziej istotna wydaje się wiedza, w jakim aktualnie stanie termicznym znajdują się takie zasoby mieszkaniowe w Polsce po wielokrotnym podejmowaniu działań termomodernizacyjnych i ewentualnie pozostawionych lub nowo powstałych potrzebach działań naprawczych ukierunkowanych na oszczędzanie energii cieplnej. W tym celu wykorzystano powszechnie znane możliwości nieniszczącej metody badań w podczerwieni, dzięki której możliwe było podanie algorytmu mającego na celu sprawdzenie skuteczności działań termomodernizacyjnych za pomocą podanego w artykule schematu postępowania. Celem podjętego monitorowania było sprawdzenie skuteczności szczelności wielorodzinnych budynków poddanych już wielokrotnej termomodernizacji lub będących przed tym procesem. Wykorzystano nieniszczącą autorską metodę oceny diagnostycznej termomodernizacji z użyciem termowizji na dwóch poziomach (z powietrza – lotnicza i z lądu – naziemna). Otrzymane wyniki badań, uzyskane z wykorzystaniem obrazu w podczerwieni, będą mogły stanowić podstawę do poszerzenia wiedzy na temat dobrych przykładów we współczesnych tendencjach termomodernizacyjnych. Zaproponowany algorytm wydaje się odpowiedni do zastosowania również w innych obszarach i obiektach budowlanych znajdujących się w Europie.
EN
This paper proposes the use of a non-destructive infrared diagnostic evaluation method for thermo-modernisation, with particular reference to multi-family buildings. The proposed algorithm seems to be suitable for application also in different areas and building structures located in Europe.
PL
Badania termowizyjne znajdują szerokie zastosowanie w medycynie i technice. W pracy zaprezentowano przykład wykorzystania kamery termowizyjnej do oszacowania zakresu napraw wewnętrznych ceramicznych powłok izolacyjnych w żelbetowym kominie przemysłowym. Eksploatowany komin odprowadza gazy spalinowe o wysokiej temperaturze, w efekcie czego rozgrzewa się zarówno powłoka izolacyjna, jak i żelbetowy trzon komina. Termogramy wykonane kamerą termowizyjną od strony zewnętrznej pozwalają odkryć miejsca uszkodzeń powłoki izolacyjnej oraz ewentualne mostki cieplne. Staranny skaning całej powierzchni komina stwarza możliwość oszacowania zakresu ewentualnych napraw powłoki izolacyjnej. Wyniki przykładowych badań termowizyjnych komina przedstawione w artykule potwierdzają przydatność tej metody do detekcji uszkodzeń powłoki izolacyjnej i prognozowania zakresu remontu. Precyzyjne ustalenie zakresu remontu komina odbywa się metodami wizualnymi bezpośrednio lub za pośrednictwem kamer z drona, po wyłączeniu komina.
EN
Thermographic research is widely used in medicine and technology. The paper presents an example of using a thermal imaging camera to estimate the scope of internal repairs, ceramic insulating coatings in a reinforced concrete industrial chimney. The operated chimney discharges exhaust gases at high temperatures, as a result, both the insulating shell and the reinforced concrete shaft of the chimney heats up. Thermograms made with a thermal imaging camera from the outside reveal the places of damage to the insulation coating and possible thermal bridges. Detailed scanning of the entire surface of the chimney makes it possible to estimate the scope of possible repairs of the insulation coating. The results of the exemplary thermal imaging tests of the chimney presented in the article confirm the usefulness of this method for detecting damage to the insulation coating and forecasting the scope of renovation. Precise determination of the scope of the chimney renovation is carried out by visual methods, directly or via cameras from the drone, after shutting down the chimney.
PL
W artykule przedstawiono badania nad określeniem stanu cieplnego jednostek napędowych przenośnika taśmowego odstawy głównej. W realizowanych badaniach wykorzystano termowizję, którą charakteryzuje bezdotykowy pomiar. W oparciu o uzyskane wyniki wyciągnięto wnioski o stanie technicznym jednostek napędowych.
EN
Underground mining involves natural processes associated with high temperatures generated by rocks as well as the machinery and equipment used in the production. A belt conveyor transporting excavated material from the longwall is one of such elements. The performance of power unit of belt conveyors located in workings where the air temperature i.s high, impacts the efficiency of the overall mining process. A thermal imaging study was performed to determine the thermal condition of such a power unit. Al! the measurements were taken using a thermal imaging camera. The main research task was to detect changes associated with an increase in temperature of an operating conveyor drive unit. A series of measurements have been taken and the results of them have shown the correct thermal condition of the conveyor analysed.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
17
Content available remote Inna wizja termowizji
PL
Badanie temperatury jest jednym z podstawowych parametrów w diagnostyce, często wykorzystywanym podczas rutynowych przeglądów. Jak w każdej dziedzinie, tak i tutaj do dyspozycji są różne urządzenia. Duża dostępność i łatwe użytkowanie powodują, że termografia jest jednym z popularniejszych wyborów.
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
PL
Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony osobistej, takie jak przenośne mierniki gazów, głównie toksycznych i wybuchowych.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.