Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przygotowanie produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article concerns the analysis of the efficiency of the process of retooling the production line. The analyzes of preparation and implementation of production changes (serial production) are presented. The main issues of technical preparation were included in the analyzes. In addition, the investment indicators and the return of the funds involved were estimated. The work presents justification for undertaking a topic for the analyzed production system. Analyzes of the prosecutions were carried out earlier and a plan for implementing new procedures was created. The analysis of the improvement project takes into account investment opportunities as well as the time of engagement of the working group.
2
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.4 Produkcja elementów prefabrykowanych
PL
W artykule przedstawiono organizacyjne aspekty procesu przygotowania produkcji nowego wyrobu w małych oraz w średnich przedsię- biorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych decyzji. Stanowią one podstawę kontynuowania prac konstrukcyjnych i technologicznych, a także determinują ich skuteczność i efektywność. Wskazano także decydentów oraz zakres czynności i informacji, które stanowią podstawę podjęcia odpowiednich decyzji.
EN
In the publication presents organizational aspects of process of production preparation of new product in small- and medium-sized enterprises, with the particular emphasis on key decisions. These decisions are the basis for continuation construction and technology works, as well as determine their effectiveness and efficiency. It also identified decision makers and scope of actions and informations, which are the basis for taking proper decisions.
4
Content available remote Zastosowanie systemów CAD/CAM w przygotowaniu produkcji
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania systemów CAD/CAM w przygotowania produkcji formy do produkcji kostki brukowej.
EN
In this article are presented the methodology to use of CAD/CAM systems in preparation of production.
5
Content available remote Przygotowanie kodu sterującego na tokarki CNC
PL
W opracowaniu przedstawiono sposób przygotowania kodu sterującego na tokarki CNC. Posługując się programem Mastercam, przygotowano proces produkcyjny tulejki, za pomocą weryfikacji i symulacji obróbki dokonano sprawdzenia operacji obróbkowych, następnie wygenerowano kod NC, który przesłano na tokarkę, w celu wykonania elementu. Omówiono współczesny sposób przygotowania obróbki skrawaniem przy zastosowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Praca może stanowić wstępną instrukcję przygotowania operacji tokarskich za pomocą systemu Mastercam.
EN
This paper presents a method for preparing the control code for CNC lathes. Using Aug. program Mastercam prepared sleeve production process, using the verification and machining simulation of machining operations were checked, then the generated NC code that was sent to the lathe in order to perform the part. Discusses the modern way of preparing machining using numerically controlled machine tools. Work may constitute the initial preparation of the operation manual lathes using Mastercam system.
6
Content available remote Metody inżynierii odwrotnej w konstrukcyjnym przygotowaniu produkcji
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania metod inżynierii odwrotnej do odtworzenia dokumentacji technicznej.
PL
Z każdym rokiem zwiększa się liczba zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w Polsce. Korzyści wynikające z robotyzacji przyciągają uwagę także małych i średnich firm produkcyjnych. Główną siłę takich przedsiębiorstw stanowi elastyczność produkcji, szybkość realizacji zleceń i możliwie szeroki park maszynowy. Krajowa produkcja jednostkowa, czy małoseryjna, jest na tyle konkurencyjna w porównaniu z rynkiem zachodniej Europy, że bardziej opłacalne jest zlecenie jej w Polsce niż realizowanie na zachodzie.
8
Content available remote Machining process planning in PLM environment
EN
The paper presents the characteristics of planning actions on the stage of conceptual and detailed manufacturing process planning in an integrated PLM environment. The functionality of the available solutions is discussed in details. Based on these analysis, the directions for the future development of the machining process planning systems to increase the automation level are presented.
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę działań projektowych na etapie koncepcyjnego i szczegółowego projektowania technologicznego w zintegrowanym środowisku PLM. Szczegółowo przeanalizowano funkcjonalność dostępnych rozwiązań. Bazując na tej analizie, zaproponowano kierunki dalszego rozwoju komputerowo wspomaganego rozwoju procesów technologicznych obróbki, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji prac projektowych.
PL
Za pomocą programów typu CAD/CAM projektant może symulować proces technologiczny i sprawdzić poprawność zaprojektowanego procesu w wirtualnej rzeczywistości. Można kontrolować kolizyjność narzędzi z obrabianym materiałem oraz obrabiarką. Przy tego typu testowaniu nie ulegają zniszczeniu kosztowne urządzenia i narzędzia. W przypadku, gdy efekty symulacji komputerowej są zadowalające następuje przejście do rzeczywistości produkcyjnej. Niektóre programy typu CAD/CAM dzięki temu, że przygotowują propozycję parametrów technologicznych oraz inne podpowiedzi, np. dotyczące analizy rodzaju powierzchni i doboru optymalnych narzędzi, pełnią funkcję programów eksperckich.
EN
Using software such as CAD/CAM systems, designer can simulate the process technology and designed to validate the process in virtual reality. You can control the collision with the workpiece material, tool and machine tool. With this type of testing is not destroyed expensive equipment and tools. In case the computer simulation results are satisfactory returns to the reality of production. Some programs such as CAD/CAM by the fact that the technological parameters formulate proposals and other suggestions - such as the type of surface analysis and selection of optimal tools - programs act as expert.
PL
W pracy przedstawiono tendencje związane z rozwojem wyrobu w warunkach globalnej konkurencji. Następnie opisano nowe strategie rozwoju wyrobu (projektowanie współbieżne (CE) oraz inżynierię krzyżujących się przedsięwzięć (CEE)). Dla strategii projektowania stworzono model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazach przygotowania produkcji przy użyciu metody IDEF0. Podobny zakres rozwoju wyrobu został opisany przy użyciu notacji BPMN. Następnie zdefiniowano workflow (przepływ pracy) dla rozwoju wyrobu według nowych strategii rozwojowych. Po wprowadzeniu danych wejściowych oraz przyporządkowaniu zasobów ludzkich i narzędzi wspomaganego komputerowo projektowania, przeprowadzono symulację workflow dla rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE).
EN
This paper describes trends connection with the product development in condition global competitive. Thereafter were described new strategies of product development (Concurrent Engineering (CE) and Cross Enterprise Engineering (CEE)). For Concurrent Engineering strategy was modeling product development in product preparation phase with the help IDEF0 methodology. The similar range of product development was described with the help BPMN notation. Thereafter was definition workflow for product development according to new development strategies. After input data implementation and human and computer aided design assign, workflow simulation for product development in product preparation phase according to Concurrent Engineering (CE) was conducted.
11
Content available remote Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem
PL
Omówiono zagadnienia technicznego przygotowania produkcji. Przedstawiono praktyczny przykład planu spawania stosowanego przy produkcji wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Przedstawiono zestawienie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz wymaganych kwalifikacji spawaczy. Zamieszczono plan kontroli i badań. Zaprezentowano w formie rysunku plan spawania wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Przywołano normy oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu planu spawania tego typu urządzeń.
EN
The issues on technical preparation of production were discussed. The practical example of air-cooled heat exchanger production was presented. The set of parent and auxiliary materials and the welders's qualifications were described. The control and testing plan was also discussed. The scheme of air-cooled heat exchangers welding plan was drawn up by the authors. The standards and other documents necessary for welding plan preparation were called.
12
Content available remote Współczesne metody i techniki projektowania procesów przygotowania produkcji
PL
W artykule scharakteryzowano dokonujące się zmiany współczesnego rynku sprzedaży wyrobów i usług. Na przykładzie firm przemysłu maszynowego podano tendencje rozwoju zastosowań systemów informatycznych w procesach przygotowania produkcji. Przedstawiono oprogramowania komputerowego wspomagania nowej generacji, umożliwiające przeprowadzenie modelowania projektowanych przebiegów procesu produkcyjnego i symulacji ich przebiegu w wirtualnej rzeczywistości. Podano przykłady zastosowań nowych narzędzi i systemów informatycznych oraz warunki opłacalności ich zastosowania w procesach przygotowania produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
EN
Some changes that take place on the contemporary market of products and services sale have been characterized in the article. Taking as an example some companies from machine industry, some tendencies of development of computer systems usage in enterprises have been given. Modern software, which enables modeling and simulating the designed process runs, has been introduced production. The idea of digital factory has been explained. Some examples of new computer systems usage in production enterprises have been given.
PL
W artykule przedstawiono metodę integracji technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji. Szczegółowo zaprezentowano otwartą strukturę obiektów elementarnych umożliwiającą reprezentację konstrukcji przedmiotów obrotowo-symetrycznych. Na bazie tej struktury opracowano moduł programowy działający w środowisku NX 5.0. Moduł CAD zaimplementowano z zastosowaniem języka GRIP. Ooprogramowanie to pozwala na przyspieszenie procesu modelowania 3D zarówno w przypadku zapisu w 3D modelu zapisanego w postaci dokumentacji 2D, jak również w przypadku modelowania zupełnie nowego produktu.
EN
In this paper the integration of the technical and organizational process preparation with object techniques using was discussed. The method of constructional features for product model repre-sentation was proposed. The present state of open structure of constructional features was presented. Feature based model was an input for CAPP system. The example of practical use of elaborated CAD module was presented.
PL
Warunkiem koniecznym, który należy spełnić, by możliwa była pełna funkcjonalna integracja systemów komputerowego wspomagania technicznego oraz organizacyjnego przygotowania produkcji jest zastosowanie jednolitego spójnego modelu opisu produktu. Zastosowanie metody obiektów elementarnych do reprezentacji procesu konstrukcyjnego i technologicznego elementu jest kluczowym czynnikiem w celu uzyskania integracji procesu projektowania z procesem technologicznego planowania produkcji.
15
Content available remote Organizacja procesów przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie
PL
W artykule przedstawiono problematykę procesów przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono ją krótko od strony teoretycznej, wykorzystując dostępną krajową literaturę, oraz zilustrowano od strony praktycznej przykładami z kilku przedsiębiorstw. Wskazano na różnorodność stosowanych praktycznych rozwiązań.
EN
The paper presents problems of preparation production process organization in a production enterprise. The author discusses these problems briefly from theoretical point of view basing on literature and gives practical examples from production companies. Different solutions implemented in enterprises was pointed out.
PL
Przedstawiono możliwość wykorzystania współczesnych systemów CAD i CAD/CAM do komputerowo zintegrowanego przygotowania produkcji na obrabiarki sterowane numerycznie. Omówiono zmiany zachodzące obecnie w praktycznym wykorzystaniu tych systemów, wynikające ze zmian w sposobie organizacji przygotowania produkcji oraz pełniejszego zintegrowania współczesnych systemów CAD z systemami CAD/CAM.
EN
The article presents a possibility of using contemporary CAD and CAD/CAM systems for the computerized integrated preparation of production of selected parts on numerically controlled machine tools. Changes in the practical utilization of these systems occurring at present as a result of changes in the method of organization of production preparation and ever more complete integration of contemporary CAD systems with CAD/CAM systems are presented.
PL
W artykule omówiono cele stawiane w symulacji cyfrowej oraz jej udział w empirycznej metodzie weryfikacji konstrukcji maszynowych na etapie przygotowania produkcji. Artykuł zamyka wyliczenie praktycznych korzyści, jakie można osiągnąć, korzystając z symulacji cyfrowej.
EN
A set of aims of digital simulation and a participation of digital simulation in empirical verification of machine design in the production stage are described in this paper is The practical advantages of digital simulation are pointed out in the conclusions.
18
Content available remote Metodologia planowania kosztów prac przygotowania produkcji
PL
Informacja o rzeczywistym koszcie wyrobu lub usługi ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w warunkach stale rosnącej konkurencji. Stąd konieczność stosowania doskonalszych narzędzi - metod analizy danych, umożliwiających coraz dokładniejsze monitorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
EN
Market economy conditions force actions upon enterprises, aiming at quality improvement, production cycle shortening and cost reduction. To reach this goal it's necessary to determine precise operational times, on that base of which we can establish the costs of operations to be carried out. This is especially important in small and medium batch production methods. In this conditions is necessary design a lot of different construction. In this situation methods of work measurement based on analytical estimating have greater meaning opposed to conventional ones, which use more time and has a larger cost.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.