Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcje wsporcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents issues related to choosing an overhead line route in the aspect of landscape protection. The possibility of using nonstandard supports, which task is to replace traditional electricity pylon and better integration into the surrounding landscape, was pointed out. The paper describes the advantages and disadvantages of such constructions, including compact overhead lines with special insulation cross-arms. Calculations of electric and magnetic field distributions in the vicinity of several selected supports of this kind were carried out and compared with field distributions in the vicinity of a traditional electricity pylon. The areas of the electric and magnetic components of the field for various supports of the line were determined.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z wyborem trasy linii napowietrznych w aspekcie ochrony krajobrazu. Wskazano na możliwość zastosowania niestandardowych konstrukcji wsporczych, których zadaniem jest zastąpienie tradycyjnych słupów kratowych oraz lepsze wkomponowanie w otaczający krajobraz. Opisano wady i zalety takich konstrukcji, w tym kompaktowych linii napowietrznych ze specjalnymi poprzecznikami izolacyjnymi. Przeprowadzono obliczenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu kilku wybranych tego rodzaju konstrukcji wsporczych oraz porównano je z rozkładami pola w otoczeniu słupów kratowych. Określono obszary odziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla różnych konstrukcji wsporczych linii najwyższych napięć.
2
Content available remote Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym konstrukcji drewnianych, ze szczególnym ujęciem odporności ogniowej. Praca opisuje próbki do badań i konstrukcje wsporcze stosowane w badaniach odporności ogniowej. Dobór konstrukcji wsporczej uzależniony jest od przewidzianego zastosowania badanego elementu.
EN
The article presents the main issues related to fire safety of wooden structures, with particular focus on fire resistance. The paper describes test samples and support structures used in fire resistance tests. The choice of support structures depends on the intended use of the tested component.
3
PL
W artykule przestawiono metodę wykonywania półautomatycznej diagnostyki konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem zdjęć metrycznych. Diagnostyka linii elektroenergetycznych jest ważnym elementem ich eksploatacji, zwłaszcza z wyszczególnieniem, które elementy konstrukcji wymagają naprawy bądź wymiany, są to działania czasochłonne i zwykle kosztowne. Przedstawiona w artykule metoda może ułatwić określenie stanu technicznego słupów. Bazuje ona na porównaniu rzeczywistych zdjęć z obrazami wirtualnymi uzyskanymi na podstawie modeli 3D zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest poddanie analizie danych, także tych wcześniej zgromadzonych. Analizę można wykonywać w czasie rzeczywistym w trakcie prowadzenia badań. Praca w trybie on-line pozwoliłaby na szybką selekcję słupów do dalszej oceny.
EN
This paper presents the method of performing semi-automatic diagnostics the truss of high voltage lines with metric photos. The diagnostics of power lines is an important part of their work, especially whilst determining which elements of the structure require repair or replacement, it is usually time-consuming and expensive. The methods presented in this paper can help determine the technical condition of the truss. It is based on a comparison of real life images with virtual ones generated based on 3D models, based on technical documentation. With the aid of the implemented method, it is possible to analyze also the data previously collected. It may also be performed in real time during the test. Working online allows for a quicker selection of the truss for further evaluation.
4
PL
Bezpiecznie zaprojektowany fundament spełnia warunki wymaganej nośności, dopuszczalnych odkształceń, właściwej stateczności oraz wytrzymałości. Wybór odpowiedniego fundamentu jest także uzależniony od warunków panujących w podłożu gruntowym i wymogów technicznych obiektu. Fundamenty konstrukcji wsporczych mają ponadto dodatkowe, specyficzne zadania.
EN
The paper presents a numerical analysis of the impact of the light car in the road infrastructure performed. Analysis conducted in the LS-Dyna environment made it possible to verify the selection of the design features of the foot of the mast. Accepted structure should meet the requirements for the Non-Energy categories according to PN-EN 12767.
PL
Wraz z rozwojem środków transportu kołowego rosną wymagania stawiane przed infrastrukturą drogową w zakresie wytrzymałości, trwałości, ale również bezpieczeństwa .Jako bezpieczniejsze przyjmuje się rozwiązania, w których konstrukcje wsporcze nie pochłaniają energii, a ulegają rozdzieleniu lub odkształceniu podczas gdy pojazd kontynuuje ruch ze zmniejszoną prędkością. Ryzyko wystąpienia obrażeń pierwotnych u pasażerów podczas uderzenia w taką konstrukcję jest niższe w porównaniu do konstrukcji pochłaniających energię. Wymagania dotyczące zachowania pojazdów podczas uderzenia w nieruchome konstrukcje wsporcze dla urządzeń drogowych zostały opisane w normie PN-EN 12767. Norma ta określa poziomy bezpieczeństwa biernego, uwzględniając ruch pojazdów i pasażerów po zdarzeniu drogowym [1]. Najwyższy stopień ograniczenia skutków uderzenia zapewniają konstrukcje nie pochłaniające energii NE. Poprawność doboru cech konstrukcyjnych infrastruktury drogowej jeszcze na etapie konstruowania jest weryfikowana analizami komputerowymi. Do modelowania uderzeń w elementy infrastruktury drogowej powszechnie wykorzystywane jest środowisko LS-Dyna [2, 3]. W pracy podjęto problematykę modelowania uderzenia lekkiego pojazdu w maszt konstrukcji wsporczej dla planszy informacyjnej.
PL
W pracy przedstawiono wybrane sposoby modelowania słupa wsporczego znaku drogowego w programie LS-Dyna. Podjęto próbę wykazania zalet i wad dla poszczególnych rozwiązań. Podczas analizy skupiono się na sposobie modelowania słupa, upraszczając pozostałe elementy konstrukcji w tym utwierdzenie w podłożu.
EN
This paper presents some ways of modeling the supporting pole for a traffic sign in the LS-Dyna. An attempt was made to demonstrate the advantages and disadvantages for each solution. Analysis is focused on the modeling method, whereas the the remaining elements of construction are simplified.
7
Content available Technologie przebudowy sieci trakcyjnej
PL
Niniejszy referat przedstawia zagadnienia związane z procesem budowy/modernizacji sieci trakcyjnej na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyszczególnia akty prawne oraz uregulowania wewnętrzne przyjęte do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie modernizacji sieci trakcyjnej. Ponadto przedstawia proces budowy/modernizacji, skrótowo opisuje poszczególne fazy wykonania jej przebudowy, tj.: technologie posadawiania konstrukcji wsporczych na fundamentach palowych, montaż sieci trakcyjnej z wykorzystaniem pociągu do potokowej wymiany sieci trakcyjnej, demontaż sieci trakcyjnej, wykorzystanie przy likwidacji wyeksploatowanych fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej technologii wyburzania metodą minerską.
EN
The problems referring to the process of construction/modernization of overhead traction network managed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. have been presented in the paper. The legal act and inner regulations being in force in PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. in the field of overhead traction network modernisation have been specified. Moreover, the process of construction/modernization has been presented and there is a draft of some individual stages of its reconstruction as follows: technologies of supporting constructions on pale foundation, overhead traction network assembly using a train for overhead traction exchange, overhead traction network disassembly, application of the demolition technology by blasting method while liquidation of exploited supporting structures for overhead traction network.
8
Content available Bezpieczne konstrukcje wsporcze na drogach
PL
Tradycyjne konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów drogowych są niebezpieczne przy zderzeniach z nimi pojazdów. Bezpieczne konstrukcje wsporcze są tak projektowane, aby przy zderzeniu pochłaniały energię i niszczyły się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów.
EN
Traditional supporting structures for signs and signals are dangerous during vehicle collision. Safe supporting structures are designed in the way that they absorb energy and they are damaged in the manner which are not threaten the passenger safety.
PL
Przedstawiono wyniki oceny wpływu produktów spalania nośników energetycznych, lotnych substratów reakcji chemicznych i produktów termicznego rozkładu skał osadowych na stan techniczny konstrukcji wsporczych zlokalizowanych na terenie Energia Pro Zakład Energetycznego Opole SA, Rejon Sieci Wysokich Napięć. Ocenę wykonano w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych AGH w Krakowie.
EN
Presented are evaluation results of different fuels combustion products, chemical reactions volatile substrates and sedimentary rocks thermal decomposition products influence on technical state of power lines supporting constructions located on the site of Energia Pro Zakład Energetyczny Opole SA, High Voltage Network Area. The evaluation was carried out in the Building Materials Technology Department of AGH in Cracov.
PL
Przedstawiono analizę oddziaływania pojemnościowego i magnetycznego pomiędzy liniami napowietrznymi 110 kV i 220 kV, zbliżonymi do siebie w wyniku prowadzenia ich na wspólnych konstrukcjach wsporczych. Opracowany model matematyczny, zweryfikowany na podstawie pomiarów przeprowadzonych w układzie rzeczywistym, stał się następnie podstawą określenia warunków eksploatacyjnych w rozważanym układzie.
EN
Presented is the analysis of capacitive and magnetic interaction between overhead 110 kV and 220 kV lines, being situated close to each other as a result of mounting them on a common bracket construction. Elaborated mathematical model, verified on measurements carried out in a real system, became a basis to define operating conditions in the considered system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki monitoringu kilkunastu powłokowych zbiorników ciekłego propanu-butanu, usytuowanych na wieżowych konstrukcjach wsporczych. Prace badawcze, pomiary i analizy realizowano w aspekcie bezpieczeństwa i trwałości złożonych struktur powłokowo-prętowych. Analizowano złożone stany naprężenia w zdegradowanych elementach konstrukcji wsporczych i powłokowych, formułowano i weryfikowano założenia oraz wytyczne prac zabezpieczających, a następnie wdrażano w praktyce opracowane koncepcje studialne.
EN
Effects of monitoring works of several shells of the liquid propane-butane gas containers, located on bearings designs were presented. The research, measurements and analyses were realized in the aspect of safety, limiting deformations and the durability of shell structures. Complex stress conditions were analyzed in degraded elements of the shell and bearing designs. The assumptions and guidelines of rebuilding works were formulated and verified and then original concepts were put into practice.
PL
Opisano metodę oceny układu łożysko wielkowymiarowe - jego konstrukcje wsporcze na podstawie parametrów geometrycznych łożyska, wartości obciążeń oraz sztywności konstrukcji wsporczych wyznaczonych numerycznie lub doświadczalnie, metoda ta umożliwia wstępną oceną nośności łożyska wielkowymiarowego przy zadanej konstrukcji wsporczej oraz wstępny dobór parametrów konstrukcji wsporczej tak, aby osiągnąć wymaganą nośność łożyska; związki pomiędzy sztywnością a wytężeniem elementów tocznych wyznaczono na podstawie analizy dystrybucji obciążeń kilku maszyn metodą elementów skończonych, zaprezentowano wyniki analizy porównawczej różnych łożysk w różnych maszynach.
EN
A method of assessment of the system a large-size bearing -its supporting structures based on the geometric parameters of the bearing, the values of loads and the rigidity of the supporting structures determined numerically or experimentally. This method permits a preliminary assessment of the load carrying ability of a large-size bearing with a given supporting structure and also preliminary selection of the supporting structure parameters so as to attain a required carrying-ability of the bearing. The relationships between rigidity and effort of the rolling elements are determined on the basis of an analysis of distribution of loads of several machines by the finite element method. Results of a comparative analysis of different bearings in different machines.
PL
Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie nowoczesnych ciągów transportowych w energetyce, które zostały zrealizowane i przyniosły spodziewane efekty technologiczne i ekonomiczne. Referat wskazuje praktyczne wykorzystanie prostych schematów statycznych w projektowaniu konstrukcji wsporczych, podpór dla tras przenośników taśmowych i stacji przesypowych uwzględniając rozwiązanie optymalnych długości tras oraz uzyskanie jak najniższych wskaźników zużycia stali. Zostały również przedstawione nowoczesne rozwiązania dotyczące transportu materiałów pod kątami nachylenia większymi (90°) w przypadku gdy niemożliwy jest transport tradycyjnymi przenośnikami taśmowymi. Pokazane również są rozwiązania konstrukcyjne stosowane raczej w Ameryce jako powszechne a w Europie jako alternatywne.
EN
The study of the latest conveying system used by Electric Utilities produced technological & Economic results. The study shows practical application of simple designer's plans in designing support constructions, support for belt conveyor trusses and transfer stations. Solutions were based on optimal length of conveyors and the lowest steel consumption rate. Author presented latest methods used in a field of material conveying where angle of inclination is greater ((K90°) and where traditional belt conveyors cannot be adapted. One can learn about constructions used generally in USA but also in Europe.
14
Content available remote Projektowanie fundamentów konstrukcji wsporczych
PL
W pracy przedstawiono próbę identyfikacji podstawowych problemów przestrzennego stanu odkształcenia niespoistego ośrodka gruntowego w otoczeniu wybranych rodzajów fundamentów konstrukcji wsporczych w złożonych warunkach brzegowych.Narzędziem badawczym jest eksperyment w skali laboratoryjnej i półtechnicznej oraz symulacje numeryczne z wykorzystaniem różnych modeli ośrodka gruntowego i MES. Zakres pracy obejmuje sztywne fundamenty blokowe oraz krótkie pale poddane działaniu sił poziomych, pionowych i momentu oraz zakotwienia pogrążone w gruncie, poddane działaniu dowolnie nachylonej siły wyciągającej. Dokonano identyfikacji zjawisk występujących w niespoistym ośrodku gruntowym z ujęciem występujących zależności ilościowych wymuszeń typu statycznego i cyklicznego. Sformułowano uproszczone sposoby obliczeń oraz wytyczne pozwalające na projektowanie analizowanych konstrukcji z uwzględnieniem stanów granicznych nośności i użytkowania. Badania fundamentów konstrukcji wsporczych pod kierunkiem prof. E.Dembickiego rozpoczęto w latach 1968 - 1970, początkowo przy współpracy IBW PAN. Autor uczestniczy w tych pracach od roku 1970. Zaowocowały one długoletnią wspłpracą z BSiPE ""Energoprojekt"" w Krakowie i Poznaniu oraz z Instytutem Energetyki w Warszawie. Prowadzone intensywnie badania latach 1974 - 1980 zakończyły się współautorstwem normy PN-80/B-03322. Badania te autor kontynuował w latch 1986 -1990 przy współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Techniki Kolejnictwa Polskich Kolei Państwowych i Biurem Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie, a następnie w ramach badań własnych i projektów finansowych przez Komitet Badań Naukowych oraz w ramach programu TEMPUS (projekt JEP-11552-96) w Laboratorium Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Gruntów i Skał Uniwersytetu w Grenoble. Przedstawione w pracy badania stanowią wkład autora w dyskusji nad nową generacją zaleceń normalizacyjnych, dotyczących zasad prognozowania zachowania się fundamentów konstrukcji wsporczych prowadzonej w ścisłym powiązaniu z progarmem prac Grupy Roboczej 022 "Fundamenty" Międzynarodowego Komitetu Budowy Wielkich Sieci Elektroenergetycznych.
EN
This work presents the results which pertain to the development of an improved design/analysis method for laterally loaded rigid foundations and anchors loaded by inclined forces. The existing methodologies for design and analysis of laterally loaded supporting structures foundations are reviewed. The tests for the foundations were conducted in small scale and as on the field. The results of the physical model tests are compared with the numerical simulations of the non-linear load-deflection and the ultimate capacity behaviour of foundation results from 2 D analysis with the improved Coulomb Mohr model of soil and the finite element method code of PLAXIS 6.3. for the complex of soils and boundary conditions. These results are extrapolated on 3 D conditions by an implemention of semi empirical scale factors. The comparison of the obtained results is the base of the concluding remarks about the design methodology of foundation for supporting structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.