Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca dotyczy zagadnienia ładowania baterii (akumulatorów) pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. W artykule scharakteryzowano układy stosowane do bezprzewodowego zasilania odbiorników. W przeprowadzonych analizach skoncentrowano się na efektywności poszczególnych rozwiązań. Przeanalizowano, na przykładzie wybranego pojazdu, straty energii związane z zastosowaniem indukcyjnej metody ładowania. Oszacowano roczne straty energii. Wykazano, że nawet nieznaczne zwiększenie sprawności przesyłu energii drogą bezprzewodową, może w ujęciu globalnym (z punktu widzenia systemu energetycznego) istotnie ograniczyć straty energii.
EN
The paper deals with the issue related to the charging of batteries of electric vehicles using the wireless technology. The article presents the circuits used for the wireless powering of receivers. The main focus of the conducted analyses was the effectiveness of the respective solutions. Based on the example of a selected vehicle, the energy losses related to the application of the inductive charging method were analysed. The annual energy losses were estimated. On top of this, it was demonstrated that even an insignificant increase in the efficiency of the wireless energy transfer may globally limit the energy losses (from the point of view of the power system) to a significant extent.
PL
W dobie intensywnego rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne, ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie takich lokalizacji, szczególnie w przypadku źródeł niestabilnych takich jak farny wiatrowe, w których warunki generacyjne (meteorologiczne) będą jak najstabilniejsze. Jednym z rozwiązań może być instalacji elektrowni wiatrowych na morzu. W artykule przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy wiatrowej (offshore) w warunkach Polski. Ponadto opisano specyfikę morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty techniczne związane z morskimi farmami wiatrowymi, porównano również elektrownie morskie z lądowymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, opisano jej aktualną sytuację w tym kraju i na tej podstawie obliczono szacunkowy koszt wybudowania morskiej farmy wiatrowej na terenie polskiego obszaru morskiego.
EN
In the era of intensive development of energy using renewable sources, an important issue is the search for such locations, especially in the case of unstable sources such as wind parachutes, in which the generation (meteorological) conditions will be as stable as possible. One of the solutions may be installation of offshore wind farms. In the article, a technical and economic analysis of the construction of an offshore wind farm in Poland was carried out. In addition, the specificity of offshore wind energy is described. The most important technical aspects related to offshore wind farms were presented, and offshore and offshore power plants were also compared. The perspectives for the development of offshore wind energy in Poland were also presented, its current situation in Poland was described and on this basis the estimated cost of constructing an offshore wind farm in the Polish maritime area was calculated.
PL
W przypadku konstrukcji budowlanych niezbędna jest wiedza o stanie ich poszczególnych elementów, w szczególności w miejscach narażonych duże obciążenia. Znajomość tego stanu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tychże. Powyższy powód jest przyczynkiem do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących metod diagnostycznych. Szczególnie wartościowe są te metody, które pozwalają na wykonanie diagnostyki w sposób bezinwazyjny (nie wymagający wyłączenia obiektu z użytku na czas pomiaru). W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwościami wykorzystania metody akustycznej w analizie stanu metalowych konstrukcji budowlanych. Przedstawiono koncepcję pomiarową, zbudowane stanowisko pomiarowe oraz sposób prowadzenia pomiarów. Ponadto zaprezentowano wyniki badań wstępnych, mających na celu wskazanie w widmie zarejestrowanych sygnałów częstotliwości dominujących. Zbadano wpływ podłoża, na którym umieszczano płytę oraz liczbę i rodzaj uszkodzeń na widmo zarejestrowanych sygnałów akustycznych.
EN
In the case of building structures, it is necessary to know the status of their individual elements, in particular in places subject to high loads. Knowledge of this state has a direct impact on the safety of using these. The above reason is a contribution to developing new and improving existing diagnostic methods. The methods that allow noninvasive diagnostics (which does not require excluding the object from use during the measurement period) are particularly valuable. The article presents the results of preliminary research on the possibilities of using the acoustic method in the analysis of the condition of metal building constructions. The measurement concept, the built-in measuring stand and the way of carrying out the measurements are presented. In addition, the results of preliminary tests to show the recorded signals of dominant frequencies in the spectrum have been presented. The influence of the substrate on which the plate was placed and the number and type of damage to the spectrum of recorded acoustic signals were investigated.
PL
W artykule przedstawiono budowę autobusów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ich ładowania. Omówiono stosowane sposoby ładowania wtykowego, z użyciem pantografu i ładowania bezprzewodowego. Wykonano, poparte obliczeniami, których wyniki przedstawiono w postaci graficznej, porównanie strat mocy podczas ładowania przy przesyle liniami napięcia stałego lub zmiennego. W obliczeniach analizowano wpływ rodzaju zasilania i poziomu przesyłanej mocy dla różnych odległości. Wykazano, że straty mocy dla analizowanych układów, rozpatrywanych jako suma wszystkich urządzeń łączących linię napięcia stałego bądź zmiennego z akumulatorami, zależą od odległości od źródła. W pracy wskazano, które rozwiązania charakteryzują się mniejszymi stratami w zależności od wartości przesyłanej mocy i odległości od punktu zasilania.
EN
The article presents the construction of electric buses with special emphasis on methods of charging. Discusses the methods used for charging plug, with a pantograph and wireless charging. Done, supported by calculations, the results of which are presented in graphical form, a comparison of power losses during charging the transmission line of DC and AC. The calculations analyzed the impact of the type of power and the level of power transmitted at various distances. It has been shown that for the analyzed system, considered as the sum of all devices connecting line DC voltage or AC with batteries, it depends on the distance from the source and can point solution for smaller losses, depending on the power transmitted.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Microsoft Visual Studio program komputerowy, którego zadaniem jest wspomaganie w nauczaniu. Pomoc polega na czytelnym przedstawieniu kodu programu, intuicyjnym tworzeniu analizowanych układów, podglądzie „na żywo” poszczególnych etapów obliczeń. W artykule zamieszczono uproszczony diagram UML aplikacji oraz przedstawiono przykład działania programu dla analizy stanu zwarcia w sieci elektroenergetycznej. Pokazano tworzenie modelu, wyznaczanie macierzy poszczególnych elementów, a także wyniki obliczeń w postaci graficznej – wykreślono przebieg czasowy prądu zwarciowego.
EN
The paper presents developed in Microsoft Visual Studio computer program, whose task is to assist in teaching. Support will be based on a clear presentation of the program code, intuitive creation of the analyzed system, previewed 'live' the various stages of the calculation. The article provides a simplified diagram UML applications and is an example of the program for the analysis of short circuit in the power network. We are creating a model, setting the array of individual elements, as well as the results in graphic form – plotted the course of time short–circuit current.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu dołączonej do sieci elektrowni fotowoltaicznej na wybrane parametry energii elektrycznej. Do celów analizy wybrano rzeczywisty fragment sieci elektroenergetycznej, a charakterystyka pracy (generacji mocy) źródła odzwierciedla lokalne warunki słoneczne. Do analizy wykorzystano oprogramowanie NEPLAN, w którym zamodelowano i wykonano analizę zmienności poszczególnych parametrów. Analizowanymi parametrami były napięcia na szynach poszczególnych stacji oraz prądy w liniach. Przeanalizowano dwa potencjalne punkty przyłączenia takiego źródła do sieci. Zaobserwowano, że punkt przyłączenia do sieci może istotnie wpłynąć na przepływy mocy (w zależności od warunków słonecznych) natomiast nie wpływa znacząco na sumaryczne straty energii w całym rozpatrywanym fragmencie sieci.
EN
The papere presents an analysis of the impact of network attachment photovoltaic power plant on the selected parameters of electricity. For the purpose of analysis selected real piece of the power grid, and the performance characteristics (power generation) source reflects local solar conditions were used. For analysis, the software NEPLAN, which were modeled and made an analysis of the variability of individual parameters. Analyzed parameters were voltage on the rails of the stations, currents in lines. Two potential points of attachment to a power network were analyzed. It has been observed that the point of attachment to the network, can significantly affect the flow of power (depending on the sun) but does not significantly affect the aggregate loss of energy throughout the relevant portion of the network.
EN
The paper presents a computer application developed for analysis of acoustic emission signals accopanying the process of electric treeing occurring in polymeric materials, and in particular epoxy resins used as high-voltage solid insulation. A method for measuring, recording and registration of signals was presented. In particular,it is shown how the developed application uses wavelet transformation to remove noise from the recorded signal, and to carry out a time-frequency analysis of these signals. The results of the sample analysis of the recorded signals were also shown.
PL
W artykule zaprezentowano aplikację komputerową opracowaną w celu analizy sygnałów emisji akustycznej towarzyszących procesowi drzewienia elektrycznego materiałów polimerowych, w szczególności żywic epoksydowych stosowanych jako wysokonapięciowa izolacja stała. Zaprezentowano sposób pomiaru, rejestracji i rejestracji sygnałów. W szczególności pokazano w jaki sposób opracowana aplikacja wykorzystuje transformację falkowa do usunięcia szumów z zarejestrowanego sygnału, a także do prowadzenia analizy czasowo-częstotliwościowej tych sygnałów. Pokazano również wyniki przykładowej analizy zarejestrowanych sygnałów.
EN
The following paper presents application of methods of noise reduction in acoustic emission signals, accompanying phenomenon electrical treeing of solid dielectric such as epoxy resin, based on time-frequency signal analysis. For signal estimation was applied method of soft and hard thresholding described by Donoho and Johnson. All calculations ware obtained with use of Matlab software, especially Wavelet Toolbox.
PL
W artykule zaprezentowanie zastosowanie metod redukcji szumu w sygnałach emisji akustycznej towarzyszących zjawisku drzewienia dielektryków stałych, w szczególności żywic epoksydowych, opartych na falkowej analizie sygnałow. Opisany został algorytm usuwania szumów z sygnału m. in. algorytm miękkiego oraz twardego progowania stworzonych przez Donoho i Johnsona. Wszystkie obliczenia wykonano w Matlabie z wykorzystaniem dodatku Wavelet Toolbox.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki elektrowni hybrydowych wykorzystujących OZE. W szczególności skupiono się na optymalnym, zapewniającym jak najlepsze możliwości regulacyjne, układzie wiatrowo-solarnym. Przedstawiono koncepcję algorytmu doboru i podziału mocy poszczególnych źródeł. Opracowany algorytm uwzględnia wykorzystanie magazynów energii jako elementu buforującego, zmniejszającego wahania generowanej mocy. Przedstawiono wyniki obliczeń dla przykładowej lokalizacji.
EN
In thesis pointed out some problems associated with power control in wind power plants and solar farms. Further, thesis shows us a concept of algorithm for optimization hybrid power plant which is connected with energy storage. Energy storage system increases power plant ability to stabilize active power, voltage and voltages frequency (power quality). The concept included component selection criteria and showed influence of energy storage system. In the project were used devices from well-known companies to submit working process of our optimization method.
PL
Niniejsza praca dotyczy fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (BIPV), a w szczególności potencjalnych zalet wynikających z wykorzystania tej technologii. Zaprezentowano możliwości wkomponowania elementów BIPV w strukturę budynku, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaicznych pokryć dachowych. W celu wykazania zasadności stosowania tego typu rozwiązań, w warunkach rzeczywistych, analizie poddano cienkowarstwowy moduł fotowoltaiczny stanowiący integralną część dachówki fotowoltaicznej. Podczas badań szczególną uwagę zwrócono na zmiany parametrów badanego obiektu, w zależności od sposobu ukształtowania go względem źródła promieniowania słonecznego, wykazując w ten sposób konieczność dążenia do optymalnej ekspozycji elementów BIPV względem Słońca.
EN
This paper is concerned with building integrated photovoltaics (BIPV), and in particular the potential benefits arising from the use of this technology. Furthermore, presented possibilities of incorporating BIPV elements in the structure of the building, with particular emphasis on photovoltaic roof coverings. In order to determine the legitimacy of using this kind of technology, in real conditions were analyzed the thin-film photovoltaic module which is an integral part of a photovoltaic roof tiles. During the study, particular attention was paid to changes in the parameters of the object, depending on shaping it relative to the radiation source, thus demonstrating the need of endeavor to optimal exposure of BIPV elements relative to the sun.
EN
The paper presents the power–split algorithm of hybrid power plant. The article focuses particularly on the optimal, in order to ensure the best opportunities for regulation, in a hybrid system. The document presents the concept of the algorithm selection quantity of generators and division of power individual generators. The proposed algorithm takes into account the use of energy storage as part of the buffer, reducing fluctuations generated power. The results of calculations and comparison for a couple of accepted variants for the sample location are presented in the article.
EN
This paper concerns building integrated photovoltaics (BIPV), and in particular, potential advantages resulting from the use of this technology. The possibilities of integration of the BIPV elements in the building structure were presented, with particular consideration of photovoltaic roof covering. In order to demonstrate the legitimacy of using solutions of this type in real conditions, the subject of the analysis was the thin–film photovoltaic module, which constitutes an integral part of the photovoltaic roof tile. During the tests, particular attention was paid to changes in parameters of the tested object, depending on the way it is shaped in relation to the solar radiation, demonstrating in this way, the necessity to strive for the optimal exposure of the BIPV elements in relation to the sun.
EN
The paper focuses on the problem of optimization of the number and distribution of high-frequency signal sources in wireless computer networks operating in complex building objects. To perform the task, the heuristic of a modified genetic algorithm and the wave propagation model in indoor building environments were used. The results of the optimization process were presented for a sample multi-storey building object with a complex geometrical and material structure.
PL
W referacie podjęto tematykę optymalizacji liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości bezprzewodowych sieci komputerowych w złożonych obiektach budowlanych. W realizacji zadania wykorzystano zmodyfikowaną heurystykę algorytmu genetycznego oraz model propagacji fali w środowiskach wnętrz budynków. Wyniki optymalizacji przedstawiono dla przykładowego wielokondygnacyjnego obiektu budowlanego o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody emisji akustycznej (EA) w badaniu stanu izolacji stałej w powietrzu. Badany obiekt stanowił układ elektrod płaskich wykonanych z aluminium. Dodatkowo przeprowadzono analizę EA wpływu obecności powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod aluminiowych i dodatkowego ich nasycenia (uszczelnienia) na wytrzymałość elektryczną układu izolacyjnego ze sprężonym powietrzem. Prace badawcze przeprowadzono przy ciśnieniu gazu o wartościach 1·105, 3·105, i 5·105, Pa, przy napięciu przemiennym o częstotliwości przemysłowej. Wskazano wady i zalety zastosowania EA w kontekście oceny stanu elektroizolacji urządzenia. Prezentowane wyniki potwierdzają zastosowanie metody emisji akustycznej, nie tylko w wykrywaniu zagrożonych obszarów, ale także służy ona do oceny czasu dalszego użytkowania układu izolacyjnego.
EN
The paper presents basic research of using acoustic emission method to analyze quality of insulation system with compressed air. Additionally performed analysis of acoustic emission signals accompanying the breakdowns in the insulation system with aluminum electrodes where electrode surface covered with double insulation layer composed of aluminum oxide and polyurethane or silicon paint. The tests have been carried out under the SF6 pressure of 1·105, 3·105, and 5·105, Pa to alternate voltage of 50 Hz frequency. Indicated the advantages and disadvantages use of EA in the context of the electric insulation condition. Showed results confirmed use of EA for detect of big risk areas and for analyzing insulation system lifetime
PL
W poniższym artykule przedstawiono zastosowanie metod redukcji szumów w sygnałach emisji akustycznej, towarzyszących zjawisku drzewienia dielektryków stałych takich jak żywica epoksydowa, bazujących na czasowo-częstotliwościowej analizie sygnałów. Zastosowane zostały metoda estymacji sygnału z kryterium minimalizacji błędu średniokwadratowego oraz estymacji za pomocą metody Donoho i Johnsona.
EN
The following article presents the application of methods of noise reduction in acoustic emission signals, the accompanying electrical treeing of solid dielectric such as epoxy resin, based on time-frequency signal analysis. Were applied signal estimation method with criterion of minimizing the mean square error and the estimation by the method of Donoho and Johnson.
EN
The paper presents the method of acoustic emission (AE) in the study of the state of insulation systems with air as the high-voltage insulation. The tested object was a planar system of electrodes made of aluminum. In addition, the analysis of AE signals and the impact on these signals the presence of dielectric coating on the electrode surfaces of aluminum was tested. We examined the influence of saturation (seal) these coatings on the dielectric strength of the insulation system. The study was conducted at an air pressure values 1·105, 3·105 and 5·105 Pa. The strength of the electrical systems were tested at alternating voltage with a frequency of 50 Hz. Noted pros and cons of using the method of EA in the context of the assessment of high-voltage electric insulation devices. The presented results confirm the possibility of using acoustic emission method, not only for identifying vulnerable areas, but also to predict the time of of further use of high voltage device.
PL
Niniejsza praca dotyczy analizy poboru mocy i wpływu na parametry energii elektrycznej stanowisk komputerowych. Przeanalizowano dwa przypadki: stanowisko z komputerem stacjonarnym i stanowisko z laptopem. Porównano pobór prądu, mocy czynnej i biernej, współczynnik mocy i udział harmonicznych prądu i napięcia. Wskazano wady i zalety stosowania obu rodzajów stanowisk komputerowych w kontekście użytkowania energii elektrycznej.
EN
This paper concerns the analysis of power consumption and influence on the parameters of electricity computer workstations. We analyzed two cases: stand of a desktop computer and a laptop . We compared current consumption active and reactive power consumption, power factor, and participation current and voltage harmonics. Pointed out advantages and disadvantages of the use of both types of computer workstations in the context of the use of electricity.
EN
This paper concerns the analysis of power and energy consumption of computer workstations in companies. The following cases were analyzed: the position with the desktop computer the position with mobile workstation and the position with the laptop. We compared demanded power and electricity consumption of such posts pointed out advantages and disadvantages of the use of the above types of computer workstations in the context technical (electricity use) and economically.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania uproszczonych modeli propagacyjnych sygnałów mikrofalowych we wnętrzach obiektów o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. Przedstawiono zależności opisujące straty sygnału na drodze nadajnik-odbiornik, a także zaproponowano sposób optymalizacji rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach standardu 802.11. Opracowano algorytm przeznaczony do wyznaczania rozkładu strat sygnału oraz optymalizacji liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach radiowych. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji.
EN
This paper relates to the use of simplified models of propagation of microwave signals in the interiors of objects with complicated geometric structures and materials. Presents relations describing the signal losses on the way transmitter - receiverand proposed method of optimizing the placement signal sources in 802.11 networks. Developed algorithm defining the distribution of signal loss, and provides an example of the simulation results.
PL
Niniejsza praca przedstawia analizę parametrów sieci elektrycznej dla przykładowego przedsiębiorstwa branży aluminiowej. Przeanalizowane zostało wyposażenie zakładu jego charakter pracy oraz parametry sieci elektroenergetycznej. Pokazano zmienność parametrów czasie, przeprowadzono ich analizę statystyczną. Pokazano, że w zakładzie utrzymywane są parametry zasilania wymagana przez normy, jednakże odbiory charakteryzują się stosunkowo niskim współczynnikiem mocy. Wskazano potencjalne skutki jego poprawy, zarówno techniczne - kilkunastoprocentowe zmniejszenie wartości pobieranego z sieci prądu oraz podobnej wielkości zmniejszenie spadków napięć i strat mocy, jak i ekonomiczne - zlikwidowanie opłat za pobór mocy i energii biernej.
EN
This paper presents the analysis of the electrical parameters of a typical aluminum industry company. Factory equipment has been analyzed the nature of the work, and the parameters of the grid. Variability time is shown, was carried out the statistical analysis. It was shown that the plant is held power parameters required by the standards, but the receivers are characterized by relatively low power factor. Indicated the potential impact of its improvement, both technical - a double-digit decrease in consumption from the mains supply and the reduction of a similar size voltage drops and power losses, as well as economic - the elimination of charges for reactive power consumption.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.