Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intumescent coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effect of nanosilica on the intumescent fire-retardant coating’s properties. Cone calorimetry and a single burning item test were used to determine flammability. The nanosilica-modified intumescent coating allows obtaining a Bs1d0 class non-flammable material for the protection of wood and wood-based materials (e.g., plywood, chipboard, fiberboard, other lignocellulosic composites).
PL
Zbadano wpływ krzemionki na właściwości pęczniejących powłok ognioochronnych. Do określenia palności zastosowano kalorymetrię stożkową i test pojedynczego płonącego przedmiotu. Modyfikowana krzemionką powłoka pęczniejąca umożliwia uzyskanie materiału niepalnego klasy Bs1d0 do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych (np. sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, inne kompozyty lignocelulozowe).
PL
Opisano skład i mechanizm działania powłok pęczniejących, a także wpływ warunków atmosferycznych na zdolność powłok do pęcznienia oraz metody poprawy ich właściwości ogniochronnych i antykorozyjnych. Współczesne powłoki pęczniejące zapewniają skuteczną ochronę konstrukcji stalowych w przypadku pożaru, ale nadal wykazują ograniczenia pod względem odporności na warunki zewnętrzne. Pod wpływem czynników atmosferycznych zmniejszają się ogniochronne właściwości powłok na skutek wymywania się składników powodujących utworzenie się spęcznionej warstwy izolacyjnej. Rozwój w dziedzinie farb pęczniejących obejmuje więc nie tylko poprawę izolacyjności i stabilności warstwy zwęglonej, ale również poprawę właściwości ochronnych powłok.
EN
The composition and methods of protection of intumescent coatings are described, as well as the influence of atmospheric conditions on the swelling ability of the coatings and methods of improving their fire-retardant and anticorrosive properties. Modern intumescent coatings provide effective protection for steel structures during a fire, but still have limitations in terms of resistance to external conditions. Under the influence of atmospheric conditions, the fire-retardant properties of the coatings decrease as a result of the washing out of components causing the formation of a swollen char layer. Development in the field of intumescent paints, therefore, includes not only the improvement of the insulation and stability of the char layer, but also the improvement of the protective properties of coatings.
3
Content available Zastosowanie silikonów w ochronie przeciwpożarowej
PL
Cel: Omówienie możliwości zastosowania w ochronie przeciwpożarowej polimerów silikonowych jako materiałów o unikalnych właściwościach. Wprowadzenie: Szczególne właściwości polimerów silikonowych związane są z synergią odporności termicznej i właściwości powierzchni, co wynika z budowy chemicznej tych polimerów. W zakresie ochrony przeciwpożarowej przewaga silikonów nad polimerami organicznymi wiąże się głównie z ich dobrą odpornością i izolacją termiczną. Powszechnie wiadomo, że produkty z tworzyw sztucznych stosowane w wyposażeniu wnętrz są często pierwszym łatwopalnym materiałem. Ponadto, w przeciwieństwie do konwencjonalnych materiałów polimerowych gromadzących ładunki elektrostatyczne i stwarzających ryzyko eksplozji, silikony mają bardzo dobre właściwości antystatyczne. Silikony i hybrydowe materiały polimerowe zawierające krzem wyróżniają się wysoką jakością pośród innych materiałów polimerowych, ponieważ oferują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie problemów związanych z powlekaniem, uszczelnianiem i ochroną. Metodologia: Przegląd został przygotowany na podstawie wybranej literatury. Omówiono wpływ budowy chemicznej silikonów na ich właściwości oraz możliwości zastosowań poszczególnych typów silikonów, takich jak silikonowe kauczuki ceramizujące, powłoki termoodporne, uszczelki pęczniejące. Szczególne wymagania są stawiane kablom, co jest ściśle związane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której szczegółowo określono wymagania dla przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Nakłada ona na producentów kabli i przewodów obowiązek dostarczania informacji o klasie produktu, potwierdzonej testami przeprowadzonymi w niezależnym centrum badawczym. Ważnym zagadnieniem jest również prawidłowa ochrona konstrukcji stalowych, które wymagają odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie, w tym celu stosuje się farby pęczniejące tworzące piankę izolacyjną po ogrzaniu powyżej temperatury krytycznej. Wnioski: Na podstawie syntetycznego przeglądu dotyczącego zastosowania silikonów w ochronie przeciwpożarowej można stwierdzić, że polimery silikonowe mają bardzo duży potencjał szerszego wprowadzania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o bardzo dobrej ognio- i termoodporności. Potrzeba sprostania rosnącym wymaganiom prawdopodobnie przyczyni się do dalszego rozszerzania ich zastosowania również w osobistym sprzęcie ochronnym, takim jak hełmy, maski i rękawice itp. używanym przez strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
EN
Aim: Presentation of the possibilities of using silicone polymers as materials with unique properties in fire protection. Introduction: In the field of fire protection, the predominance of silicones over organic polymers is mainly related to their good thermal insulation and resistance. It is common knowledge that plastic products used in interior furnishings are often the first to catch fire. Furthermore, in contrast to conventional polymeric materials accumulating electrostatic charges and posing a risk of explosion, silicones have very good antistatic properties. Silicones and silicon-containing hybrid polymeric materials are always located at the top of high performance polymeric materials since they offer the most economic solution to coating, sealing and protection problems. Methodology: The review was prepared on the basis of selected publications. It discusses the influence of the chemical structure of silicones on their properties and the possibility to apply specific types of silicones, such as silicone ceramics rubbers, heat-resistant coatings, intumescent gaskets. Special requirements are imposed on safe cables. This is closely connected with the entry into force of the new PN-EN 50575 standard, which specifies the requirements for electrical wires as construction products. It imposes on cable and wire manufacturers the obligation to provide information about product class, confirmed by tests carried out in an independent research centre. In recent years, there has been an intense development in the field of coatings and paints used to protect steel structures which do not have fire resistance and require protection by applying appropriate coatings or other construction solutions to ensure their safety during a fire. Currently, products used for this purpose include intumescent paint which, when heated above a critical temperature, swells to form insulation foam. Conclusions: Based on the synthetic review focused on the application of silicones in fire protection it can be stated that silicone polymers have a very large potential for wider introduction wherever materials with very good fire resistance and heat resistance are required. The need to meet the growing requirements will probably contribute to the further extension of their use also in personal protective equipment such as helmets, masks and gloves etc. used by firefighters during rescue and firefighting operations.
PL
Jednym ze sposobów ochrony przeciwpożarowej jest stosowanie powłok pęczniejących pod wpływem gorąca pożaru, tzw. intumescent coatings. Z literatury wiadomo, że aby tworzywo posiadało zdolność tworzenia piankowej powłoki ochronnej pod wpływem podwyższonej temperatury musi posiadać co najmniej trzy składniki, takie jak: kwas nieorganiczny (obecny w tworzywie lub tworzący się podczas ogrzewania), związek polimerowy zawierający grupy hydroksylowe lub ich pochodne oraz związek aminowy lub amidowy. Wyniki badań autora niniejszej pracy wykazały, że otrzymana mieszanina hydroksymetylowych pochodnych melemu spełnia powyższe kryteria i może stanowić komponent do otrzymywania termopęczniejących powłok ochronnych. W niniejszej pracy przedstawiono sposób otrzymywania mieszaniny hydroksymetylowych pochodnych melemu oraz wyniki podstawowych badań dla tego preparatu. Zaproponowano model matematyczny przedstawiający skład chemiczny tej mieszaniny. Przedstawiono również podstawowe wyniki badań pęcznienia mieszaniny hydroksymetylowych pochodnych melemu pod wpływem działania ognia.
EN
One of the solutions in fire protection are intumescent coatings that create protective foam when exposed to fire. It is known from the literature that the material would have the ability to form the foam protective layer under the high temperature if contains at least three components, such as: an inorganic acid (present in the material or forming during the heating), a polymer compound having hydroxyl groups or derivatives thereof and the amine or amide compound. The results obtained by the author of this work have shown that the obtained mixture of hydroxymethyl derivatives of melem meet the above criteria and thus could be a component for the preparation of intumescent coatings. This paper presents a method for preparing a mixture of hydroxymethyl derivatives of melem and the results of basic research of properties of this mixture. A mathematical model depicting the composition of the mixture was proposed. Also the basic results of the intumescence of the mixture of hydroxymethyl derivatives of melem exposed to fire were shown.
PL
Drewno było najczęściej używanym surowcem do konstrukcji obiektów od najdawniejszych czasów, które w czasie jego użytkowania narażone jest na biodeterioracje i całkowite spalenie w wyniku pożaru. Drewniane obiekty zabytkowe są całkowicie palne, a na dodatek często zlokalizowane poza miejskimi ośrodkami z utrudnieniami do ich dostępu przez straż pożarną. Stąd zabezpieczenie przed pożarami takich obiektów jest bardzo ważne, tym bardziej, że pomimo rozwoju techniki i technologii, pożary tych obiektów zdarzają się coraz częściej. A zatem czy aktualnie istnieje możliwość takiego przeciwogniowego zabezpieczenia drewnianych obiektów, aby „w dyskretny” sposób zabezpieczyć je przed rozprzestrzenianiem się ognia z wykorzystaniem nowoczesnych środków ogniochronnych? Obniżenie palności i szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni w tych obiektach stwarza nadzieję na zapobiegnięcie kompletnego ich spalenia. Przy doborze środków ogniochronnych i systemów zabezpieczenia należy brać pod uwagę również to, by te środki i systemy nie wywierały niekorzystnego wpływu na wygląd, higroskopijność i trwałość zabezpieczonego drewna zabytkowego. Za wielce efektywne uznaje się miedzy innymi transparentne powłoki pęczniejące w warunkach pożarowych, które to odcinają dostęp tlenu z powietrza poprzez wytworzenie izolacyjnej, niepalnej piany zapobiegającej penetracji ognia wewnątrz elementów drewnianych. Zastosowanie pasywnych systemów ochrony ogniowej, które mogą być połączone z zastosowaniem biocydów w zabytkowych budynkach drewnianych takich jak kościoły, skanseny, obniżając ilość nieszczęśliwych pożarów tych obiektów.
EN
The protection of wooden heritage buildings against fire, biodeterioration, robbery and vandalism is one of the most important tasks in the field of cultural property preservation. In Poland and other European countries, the most popular wood-made objects are historical wooden churches (Catholic and Orthodox ones), rural huts, cottages, sheds, barns and wooden wind mills which are like open air museums. Wood is the most common raw material that was used for the construction of these objects since ancient times. Generally these wooden objects are wholly combustible, they are mostly located beyond towns and difficult to guard and exposed to risk of setting on fire. Not everywhere there is a sufficient supply of water from water tanks and fire hydrant network. Moreover, there is a lack of good access ways for fire brigade vehicles and no fire detecting systems were installed in many of these objects. Unfortunately, fire retardant application is insufficient or totally absent in these heritage buildings. This manuscript presents general possibilities of the application of modern technology of fire retardancy systems intended for the protection the heritage objects against fire disaster. None or only minimal influence on an ancient object wood is the advantage of the above systems. The fire safety strategy for wooden buildings and historical sites requires an agreement and compromise between the point of view of art. Historians and conservators and that of fire-fighting experts.
6
Content available remote Przeciwogniowe zabezpieczanie materiałów palnych
PL
W przeglądowym artykule podano informacje związane z przeciwogniowym zabezpieczeniem palnych materiałów, a zawłaszcza polimerów, kompozytów oraz materiałów włókienniczych [1,2]. Artykuł opisuje mechanizmy działania ognioochronnego najczęściej stosowanych środków uniepalniających, które to mechanizmy sklasyfikowano w czterech grupach. Mechanizmy te opierają się na zasadzie fizycznego rozcieńczania palnych gazów (tworzących płomień) niepalnymi gazami, przerywającymi wolnorodnikową reakcję łańcuchową zachodzącą w palnych gazach, chemicznego oddziaływania poprzez wbudowanie w strukturę polimeru niepalnych struktur, hamowania przenikania ciepła oraz jego odbijania, a także stosowania pęczniejących powłok ochronnych. Powszechnie stosowane środki uniepalniające to: trójtlenek glinu, tlenek magnezu, tlenki antymonu, związki chloru i bromu, melamina i jej pochodne, związki fosforowe, związki boru, grafit, grafen i nanorurki węglowe oraz glinokrzemiany. Główne dziedziny ich stosowania to tworzywa sztuczne, kompozyty, drewno i produkty drewnopochodne, papier, materiały włókiennicze, farby i lakiery, a także powłoki ognioochronne konstrukcji stołowych i drewnianych. Ostatnie, bardziej efektywne rozwiązania to środki ognioochronne w postaci nanocząstek, pozwalające na znaczne zmniejszenie ilości wprowadzanych środków ognioochronnych, nawet poniżej 3% wagowych. W większości krajów obowiązują określone regulacje prawne co do stosowania środków ognioochronnych, głównie z powodu ich toksycznych właściwości i problemów związanych z recyklingiem wyrobów, zawierających te środki. Skuteczność zabezpieczenia różnorodnych materiałów przed działaniem ognia, stosowanych w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, badano zgodnie z normami ISO oraz normami krajowymi.
EN
The review article consist data connected with flame and fire retardancy of different materials, including polymers, composites, wood, and wooden products, fibres and textiles [1,2]. In paper are presented different mechanisms of flame retardancy, which is classified into 4 different groups. These mechanisms rely on: physical dilution of flammable gases, by inflammable gases, and braking the free-radical reaction of flame, chemical intrinsically built non-flammable structures in structure of polymers, insulation, and reflection of heat transfer, application of protective, especially intumescent coatings. Flame retardants, used and produced in global scale, generally are based on aluminium oxide, magnesium oxide, anti-mony oxide, chlorine and bromine compounds, melamine and their relatives, phosphorus compounds, boron compounds, graphite, graphen, carbon nano-tubes and aluminum silicates. The main area of their application are polymers and composites, wood and wooden products, paper, fibres and textiles, paints, and varnishes and fire retardant coatings e.g. intumescent also for steel and wood constructions. The nano-flame retardants, introduced recently allow for decreasing their dose, even below 3% of their mass. In the most of the world countries, in different area of economy, there are standards to obey, regarding using of flame retardants e.g. ISO standards and domestic in particular countries, mainly due to the existing problems with toxic properties of flame retardants and with recycling of products, which consist flame retardants.
7
Content available remote Powłoki pęczniejące do przeciwogniowego zabezpieczania konstrukcji stalowych
PL
Do zabezpieczania konstrukcji stalowych przed działaniem ognia stosuje się głównie powłoki pęczniejące. Tego typu powłoki tworzą pod wpływem wysokich temperatur spęcznioną warstwę izolacyjną, która spowalniając nagrzewanie się stali do temperatury krytycznej zapobiega zawaleniu się konstrukcji i umożliwia ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia. Omówiono skład, mechanizm działania, metody badań oraz trwałość powłok pęczniejących w warunkach wilgotnych.
EN
Intumescent coatings are used mainly for fire protection of steel structures. Intumescent coatings swell when exposed to fire, forming thick layer of char around the steel and insulating it from the heat. This insulating layer slows down a heating of steel structures to the temperature at which they lose structural integrity and collapse and thus enables an evacuation of people from danger zone. The composition, mechanism, test methods and durability of intumescent coatings in wet conditions have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.