Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule opisano wady dualistycznego modelu własności mieszkania i zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi (kondominium), które pojawiły się w krajach postsocjalistycznych po prywatyzacji i były spowodowane niewłaściwym otoczeniem instytucjonalnym. Przedstawiono również ogólną problematykę stosowania modelu kondominium dla nowoczesnych i dużych kompleksów mieszkaniowych oraz w trudnych sytuacjach braku środków finansowych na remonty budynków. W takich przypadkach zamiast dalszego komplikowania zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzasadniona jest celowość ich przekształcenia w jednolity model korporacyjny wspólnej własności domu.
EN
The article describes the defects of the dualistic model of home ownership and management of multi-apartment buildings (condominium), which appeared in post-socialist countries after privatization and were caused by an inappropriate institutional environment. However, the general problematic of using the condominium model for modern large residential complexes and in difficult situations of lack of funding for renovation of buildings is also shown. In these cases, instead of further complicating the management of condominiums, the expediency of their transformation into a unitary corporate model of joint home ownership is substantiated.
EN
The article measures the scope of reporting climate-related information by companies considered CSR leaders in Poland. An original tool is employed for that purpose: a climate-related disclosures index. First, a critical comparative analysis was performed of climate-related disclosure initiatives (regulations, guidelines, standards) to pinpoint the key and commonly required disclosures. Next, an original index of climate-related disclosures was designed. It helped compute index values for 20 companies perceived as Poland’s CSR leaders. Non-financial reports available in the public domain were analysed for that purpose. The study showed that virtually all climate-related disclosure initiatives implement, to a greater or lesser extent, the TCFD recommendations, which were also embedded in the developed index covering 18 indicators. The total index value (ranging from 0 to 1) for the analysed companies was 0.51, with a median of 0.42. The index demonstrates that companies named CSR leaders in Poland do not display high awareness of climate change.
PL
Celem artykułu jest ocena zakresu raportowania informacji związanych z klimatem przez przedsiębiorstwa uznawane za liderów CSR w Polsce, dokonana za pomocą autorskiego indeksu ujawnień klimatycznych. Najpierw przeprowadzono krytyczną analizę porównawczą treści inicjatyw ujawnień klimatycznych (regulacji, wytycznych i standardów) w celu zidentyfikowania kluczowych i najczęściej wymaganych ujawnień klimatycznych. Na tej podstawie zbudowano autorski indeks ujawnień klimatycznych, w oparciu o który policzono indeks dla 20 firm uznawanych za liderów CSR w Polsce (w oparciu o analizę treści publicznie dostępnych w Internecie raportów niefinansowych firm). Badania pozwoliły stwierdzić, że praktycznie wszystkie inicjatywy ujawnień klimatycznych w większym bądź mniejszym stopniu implementują wytyczne TCFD, które stały się podstawą autorskiego indeksu ujawnień klimatycznych, obejmującego 18 wskaźników. Całkowita wartość indeksu (przyjmującego wartości od 0 do 1) dla analizowanych firm wyniosła 0.51 przy medianie równej 0.42. Indeks pokazuje, że firmy zaliczane do liderów CSR w Polsce nie charakteryzują się wysoką świadomością w zakresie zmian klimatu.
EN
Purpose: Trust is an important factor in supporting the management of employee teams. It plays a special role in developing interpersonal relations, leadership, and goal setting. The most important person who stimulates trust is the leader, who takes steps to build organizational trust. The aim of the paper was to identify the role of leadership in stimulating trust between managers and subordinates as an important factor in business development. The following research questions were addressed to achieve this aim: What relationships exist between vertical trust and intra-organizational processes in companies? To what extent do leadership attributes affect building vertical trust? To what extent do leadership attributes related to building trust influence enterprise growth? Design/methodology/approach: The research used a one-time survey method with the unweighted sample design, using mixed techniques: CATI telephone interviewing and CAWI web interviewing. The survey operator was a database of the 500 largest companies in Poland (according to the ranking of the Rzeczpospolita website). Based on the random sampling method, a research sample of 179 companies was collected. Findings: The study showed the impact of leadership attributes, i.e. attitudes of acceptance of others and open-mindedness, honesty and adherence to the rules, consistency in making decisions, compassion and empathy, on the process of building employees' trust in managers. Significant relationships between vertical trust and intra-organizational processes have also been identified. The results of the study confirmed the impact of vertical trust on both intra 24 organizational processes and the development of enterprises. Research limitations: Due to their quantitative nature (survey research), the study results lead to limited conclusions. Practical implications: The results provide insights into the use of leadership attributes in building organizational trust, which can support a trust-based organizational culture in modern companies. Social implications: The research results presented in this paper point to the important role of the manager in stimulating organizational trust in large companies. Originality/value: In a cognitive sense, the results contribute to understanding the role of leadership in building vertical trust and its impact on intra-organizational processes.
PL
Kontrole w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza gospodarki odpadami budzą wiele emocji i wątpliwości przedsiębiorców. Przedsiębiorcy często zadają pytania: jakie uprawnienia posiada kontrolujący, czy korzystający z władztwa organ kontrolujący może żądać dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z zakresem kontroli, czy i kiedy może dojść do wyłączenia pracownika organu? Jakie są środki ochrony prawnej przeciwko ustaleniom zawartym w protokole kontroli, a także jakie są skutki podpisania protokołu z pokontrolnego? Są to tylko niektóre istotne zagadnienia związane z prowadzoną kontrolą.
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
PL
Artykuł rozpoczyna cykl publikacji mgr inż. Macieja Świtkowskiego, którego bogate, międzynarodowe doświadczenia z pracy w papiernictwie mogą zainteresować szersze grono Czytelników „Przeglądu...”. Motywacją do opracowania tego artykułu były sugestie red. dr inż. Aleksandra Klepaczki, długoletniego pracownika IPiP PŁ oraz mgr inż. Tadeusza Świtkowskiego, absolwenta Wydziału Elektrycznego PŁ. Zawarte w tekście opinie i stwierdzenia są oparte na osobistych doświadczeniach Autora i, jak sam zaznacza, nie muszą być zgodne z opiniami innych. Tekst jest również odzwierciedleniem wydarzeń, które miały miejsce.
7
Content available The level of omnichannel use in Polish MSMEs
EN
Nowadays, trade is shifting mainly to virtual reality. Increasingly more customers, using various types of mobile devices such as computers, smartphones, tablets, look for products and services in online stores, counting on fast, convenient and efficient fulfilment of the order. To meet the customers’ requirements, trade enterprises may implement the omnichannel strategy as a way to streamline the entire sales and distribution system of goods from the store to the customer, ensuring the possibility of continuous monitoring transactions. The paper examines the development of omnichannel strategy by the Polish small and medium enterprises. The underlying assumption of the paper is to identify to what extent the Polish companies concentrate on omnichannel strategy in the functioning of their business. The discussion is based on the results of the study obtained from the CAWI survey, CATI survey, and the in-depth interview conducted among the group of Polish MSMEs in Silesian Voivodeship.
EN
A decision and game theoretic model is developed for how one and two news organisations strike balances between producing clickbait or fake news, and real news. Each news organisation seeks to attract gullible consumers who consume more clickbait or fake news than real news, and non-gullible consumers who conscientiously consume only real news. Increasing a news organisation budget results in obtaining both more clickbait or fake news, and more real news. More clickbait or fake news is produced if the news organisation’s unit cost of effort to produce real news, the production efficiency for clickbait or fake news, and the fraction of consumers consuming clickbait or fake news, increase. In contrast, less clickbait or fake news is produced if a news organisation’s unit cost of effort to produce clickbait or fake news, and the production efficiency for real news, increase, and the gullible consumers consume real news with a higher frequency. Lower unit effort costs and higher budget and production efficiencies cause higher utility for a news organisation and lower utility for the competing news organisation. Higher weight assigned to the contest over clickbait or fake news induces both news organisations to exert higher effort to produce clickbait or fake news. When the gullible consumers of a news organisation consume a relatively large amount of real news in comparison to the consumers of another news organisation, then the first news organisation exerts higher effort to produce real news and obtains higher utility than the other news organisation.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
EN
This article presents a methodological basis of the project “Environmental Initiatives and Factors of Competitiveness in Companies” with reg. no. 2016/23/D/HS4/03007. The project is funded by the National Science Centre as a part of the SONATA 12 Contest. The aim of the project is to determine the relationship between environmental initiatives and the competitiveness of companies. Both primary and secondary statistical data was used for the project. This article describes the main project assumptions, research thesis, manner of acquiring the empirical data and statistical analysis of such data. The attention was also paid on diffi culties and limitations which occurred when conducting the research.
PL
Artykuł prezentuje podstawy metodyczne projektu „Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw” o nr rej. 2016/23/D/HS4/03007. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 12. Celem projektu jest określenie relacji pomiędzy inicjatywami środowiskowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Do realizacji celu projektu wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne dane statystyczne. W artykule przedstawiono główne założenia projektu, tezę badawczą, sposoby pozyskania, jak i statystycznej analizy zgromadzonych danych empirycznych. Zwrócono również uwagę na wynikłe na etapie badań trudności i ograniczenia.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
EN
In the paper, a problem of forecasting promotion efficiency is raised. The authors propose a new approach, using the gradient boosting method for this task. Six performance indicators are introduced to capture the promotion effect. For each of them, within predefined groups of products, a model was trained. A description of using these models for forecasting and optimising promotion efficiency is provided. Data preparation and hyperparameters tuning processes are also described. The experiments were performed for three groups of products from a large grocery company.
13
Content available remote Enterprise Modeling: From Digital Transformation to Digital Ubiquity
EN
While digital transformation is still a challenge for many companies when introducting digital technologies in existing processes and business models, digital ubiquity stands for the next step in digitalization. It characterizes the omnipresence of a large range of digital technologies, connectivity, and data as well as entirely digital organizations. This includes for example upcoming technologies such as distributed ledgers, artificial intelligence or augmented reality and according interfaces and data sources as well as decentralized apps and autonomous organizations. The challenge thus becomes to optimally deal with these opportunities and deploy them efficiently in business scenarios. In this paper we will investigate the role of enterprise modeling under this paradigm and how it can contribute to a well-structured, systematic understanding of complex digital phenomena for supporting business and technological decisions.
EN
Industry 4.0 is a designation for the automation of production and labour market changes that this will bring. It is based on the boom of digitization, robotization and automation. The Industry 4.0 concept brings the benefits of increasing productivity, reducing costs and making mistakes they result from the involvement of more sophisticated machines in all company processes. The aim of this article is to present the ongoing fourth Industrial revolution (Industry 4.0.) and the impact of innovations in the company. Implementation of innovations are presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. Industry 4.0 makes full use of emerging technologies and rapid development of machines and tools to cope with global challenges in order to improve industry levels. Also, concepts of innovation and digitization are currently a central task for future competitiveness. Therefore, companies are establishing brand new departments focused on innovations in Industry 4.0. Industry 4.0 and digital transformation bring new opportunities in the areas of customer search, improving product offerings, and new opportunities for creating and delivering value, thus opening up new ways to create profit. First part theoretically describes various approaches to this problematic, description of four industrial revolutions and Industry 4.0. itself. Next implementation of innovations is presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. The last part of the article covers innovations in context of Industry 4.0. (both methods and technology) within the automotive industry. Main impact of the work is that this article puts in correlation both importance of the ongoing fourth industrial revolution with innovations in the company. It is very interesting, that these innovations with modern technologies help companies to operate more effectively.
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
16
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy optymalizacyjnej małego przedsiębiorstwa transportowego dysponującego jednym samochodem dostawczym. We wstępie przedstawiono zasady funkcjonowania systemów masowej obsługi oraz podstawowy aparat matematyczny, który był niezbędny na etapie planowania rozwoju kolumny samochodowej wybranej firmy usługowej. Dla przykładowej firmy transportowej wyznaczono podstawowe parametry ilościowe, które były podstawą podjęcia racjonalnej decyzji o zwiększenie parku samochodowego.
EN
The paper presents the concept of using the theory of mass service for the optimization analysis of a small transport company with one delivery van. The introduction presents the principles of the operation of mass service systems and the basic mathematical apparatus that was necessary at the stage of planning the development of the car's column of a selected service company. For the example transport company, basic quantitative parameters were set, which were the basis for a rational decision to increase the fleet.
EN
The requirements placed on modern entrepreneurs – managers – leaders of organisations – are extremely high, and their fulfilment does not guarantee exclusively successes. They guide people who need to be taught and prepared above all: to work in their occupied positions, to live in society, as well as to bring people closer together and to focus on each other. Employees can be different, strong and weak, proud and humble, curious about the world and despite their different ages, apathetic. All of them, due to the work of managers and their competences, knowledge and skills become good employees at different levels of the organisation and then managers. However, the basis of the manager's work is also, or maybe above all, communication skills, which are based on negotiations.
PL
Wymagania stawiane współczesnym przedsiębiorcom – menadżerom – liderom organizacji – są niezwykle wysokie, a ich spełnienie nie gwarantuje wyłącznie sukcesów. Kierują oni bowiem ludźmi, których trzeba przede wszystkim nauczyć oraz przygotować: do pracy na zajmowanym stanowisku, życia w społeczeństwie, jak również zbliżyć wzajemnie i skupić wokół siebie. Pracownicy bywają różni, są silni i słabi, pełni pychy i całkiem pokorni, ciekawi świata i mimo różnego wieku, pogrążeni w apatii. Wszyscy oni, dzięki pracy menadżerów i ich kompetencji, wiedzy i umiejętności stają się dobrymi pracownikami na różnych poziomach organizacji, a następnie menadżerami. Jednak podstawą pracy menadżera jest również, a może przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, których podstawą są negocjacje.
18
Content available Jak oszczędzać prąd w firmie?
PL
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie jest możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet o kilkadziesiąt procent. – Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru i odpowiedni monitoring jej zużycia – podkreślają eksperci.
EN
The circular economy (CE) concept is now gaining increasing attention and it is being widely explored as a promising path to sustainable development. CE implementation requires extensive activities needed for the transition from the linear to the circular model and suitable tools to support decision-makers in setting adequate goals and monitoring the effects of undertaken actions. Considering the need for research on effective CE performance evaluation, this article presents a comprehensive analysis and comparison of CE indicators available at the micro level. Based on a systematic literature review, 19 such CE indicators were identified. The indicators were assessed and compared using the Delphi methodology. The suitability of each metric for a comprehensive evaluation of CE performance was analyzed taking account of the criteria related to analytical opportunities and potential application of CE indicators, together with the criteria related to organizational and operational issues of practical application of CE indicators. The usefulness of CE indicators for practical implementation in companies was determined from a managerial perspective, with particular emphasis on supporting the decision-making process. The comparison of CE indicators presented in this article is intended to facilitate the choice of a specific metric depending on the company’s needs and on the possibilities of its application.
EN
Studies linking the use of lean practices to company performance have been increasing as markets are becoming more competitive and companies are eager for reducing waste and therefore implementing the Lean Management (LM) philosophy to improve performance. However, results from these studies have found various and different impacts and some light is needed. Extant literature was reviewed and, to achieve the research objective, a metaanalysis of correlations was carried out. The obtained results suggest a positive relationship between some lean practices and performance measures. Furthermore, the presence of moderators influencing the relationship between lean practices and performance outcomes is highlighted in our results. To our best knowledge, this is the first research that proposes a comparison of results from primary studies on Lean implementation, by analysing the linear relationship between lean practices and enterprise performance. It fills this gap and therefore represents an important contribution.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.