Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capacitor banks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie opisano wyniki pomiarów dla instalacji elektrycznych zakładu przemysłowego z szczegółowym uwzględnieniem baterii kondensatorów pracujących w obecności wyższych harmonicznych. Występowanie wysokich wartości harmonicznych prądowych w warunkach rezonansu pojemności baterii z indukcyjnością transformatora może być przyczyną przegrzewania i uszkadzania izolacji kondensatorowej. Analiza pomiarów z rejestratorów jakości energii elektrycznej umożliwia wprowadzenie zmian w instalacjach elektrycznych poprawiających bezpieczeństwo użytkowania oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
EN
The paper presents the results of measurements of electrical industrial plant with a detailed consideration of capacitors operating in a harmonic environment. The seventh harmonics of supply voltage, reaching high average value of 16% has been detected in tested installation. Due to the resonance phenomena, amplification and propagation of current harmonics causes in capacitor banks overheating as well as deforming the cases. Furthermore recordings of transient states, allowed to register overvoltages involved while switching on the capacitor bank. Data analysis of power quality recorder in electrical installations improving safety and reducing operating costs.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego. Zastosowanie kompensacji mocy biernej może przynieść również odpowiednie korzyści ekonomiczne. Właściwy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej nie jest zagadnieniem prostym i wymaga bardzo często podejścia indywidualnego, wynikającego z różnorodności krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców energii elektrycznej.
EN
The article presents the possibility of current and voltage harmonics limitation by the design and implementation of compensation systems precisely correspond to the actual requirements of the power system supply. The usage of reactive power compensation can also lead to the economic benefits. The appropriate selection of devices for reactive power compensation is a complex issue and often requires an individual approach, resulting from the diversity of the electrical load curve of single customer.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania systemu nadzoru IC-View do centralnego zarządzania pracą baterii kondensatorów oraz filtrów wyższych harmonicznych.
EN
The paper presents possibilities of using IC-View supervision system in central control of operation of capacitor banks and higher harmonic filters.
EN
Vacuum circuit breaker technology based on double-break vacuum interrupters has become the most requirements of high voltage circuit breakers that not environmentally harmful. The vacuum interrupter has an excellent ability to deal with the steep rising part of the transient recovery voltage, which makes it faster in the current interruption process. This paper presents results of computer simulations conditioned by capacitive currents switching-offs by using single and double interrupters of vacuum circuit breakers. These results demonstrate that use of double-break circuit breakers leads to notable decreasing of switching overvoltages and allows in the same time to meet the dielectric requirements for high voltage vacuum circuit breakers.
PL
Przedstawiono rozwiązania techniczne związane z zabudową baterii kondensatorów przyłączonych do szyn rozdzielni 110 i 220 kV.
EN
The paper presents technical solutions related to construction of capacitor banks connected to busbars of 110 and 220 kV switching stations.
PL
Przedstawiono rozwiązanie techniczne związane z instalacją baterii kondensatorów podłączonych do szyn rozdzielni 110 i 220 kV w stacjach energetycznych Mory i Plewiska.
EN
The paper presents technical solution connected with mounting of capacitor bank attached to busbars of 110 kV and 220 kV substation at Mory and Plewiska electric power stations.
PL
Omówiono zastosowanie kondensatorów statycznych z dławikiem blokującym w przypadku wystąpienia lawiny napięciowej w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper discusses applying capacitors with inductor that cut-offs voltage avalanche in electric power system.
PL
Baterie kondensatorów są podstawą ekonomicznej pracy systemów zawierających odbiorniki rezystancyjnocyjne. Ponieważ obecnie podobnie często spotykane są odbiorniki nieliniowe, na skutek zaburzeń elektromagnetycznych, pojawiają się nowe rodzaje ryzyka, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu baterii kondensatorów. W artykule omówiono warunki pracy baterii kondensatorów, zainstalowanych w stacji transformatorowo-rozdzielczej zakładu przemysłowego, pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
EN
This paper reviews and presents the findings of voltage disturbances analysis that has an effect on the operatin condition of automatic capacitor banks, installed at industrial plant substation, and the consequences on their exploitation and lifetime, such as: voltage variation, voltage sags and interruptions, voltage unbalance in three-phase systems, power frequency deviation and voltage harmonics.
PL
Zwrócono uwagę na źródła mocy biernej w systemie elektroenergetycznym i sposoby jej wytwarzania, omawiając nowe rozwiązanie techniczne modernizacji stacji NN.
EN
The attention is paid to sources and methods of generating reactive power in power system. New technical solutions to problem of modernization of LV station are discussed.
PL
Wzrastający stopień złożoności i nowoczesności rozwiązań technicznych, dzięki którym rośnie wydajność procesów produkcyjnych, wymaga stosowania coraz wyższej klasy komputerów, urządzeń automatyki i energoelektroniki przemysłowej. Powoduje to, że konsekwencje bezpośrednie i pośrednie spowodowane zaburzeniami w zasilaniu odbiorników energii elektrycznej stają się coraz bardziej dotkliwe finansowo. W dobie nieustannych wzrostów cen paliw kopalnych i będących ich pochodną cen energii, stała bateria kondensatorów do kompensacji zmiennej mocy biernej jest obecnie rozwiązaniem nieakceptowanym. Koniecznym minimum wydają się przełączalne baterie kondensatorów, automatycznie zmieniające wartość mocy biernej w ślad za zmianami stanu kompensowanych odbiorników. Baterie kondensatorów, stosowane do kompensacji mocy biernej składowej podstawowej, są podstawą ekonomicznej pracy systemów zawierających odbiorniki rezystancyjno-indukcyjne. Ponieważ obecnie podobnie często spotykane są odbiorniki nieliniowe, na skutek zaburzeń elektromagnetycznych, pojawiają się nowe rodzaje ryzyka, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu baterii. W artykule omówiono i poddano ocenie zaburzenia napięcia zasilającego, mające wpływ na warunki pracy automatycznych baterii kondensatorów, zainstalowanych w stacji transformatorowo-rozdzielczej zakładu przemysłowego, a w konsekwencji na ich eksploatację i żywotność.
EN
The increasing degree of complexity and modern technical solutions, which have contributed to the growth of production processes, demand ever increasing higher level computers, automatic systems and power electronics. This means that the effects of direct and indirect disturbances in the electrical energy supply to technological devices are causing severe financial consequences. In an age of increasing fossil fuel prices and derived from this, the increasing cost of energy, the static capacitor banks are no longer an acceptable solution for reactive power compensation and power factor correction. The absolute minimum requirements are automatic capacitor banks, automatically changing the value of reactive power, tracing the changes of the condition of compensated receivers. Capacitor banks are the basis of the economical and efficient operation systems. Since currently, many systems have non-linear receivers, due to electromagnetic disturbances there are now new hazards surrounding capacitor banks both internally and externally. This paper reviews and presents the findings of voltage disturbances analysis that has an effect on the operation condition of automatic capacitor banks, installed at industrial plant substation, and the consequences on their exploitation and life-time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.