Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal aspects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wraz z rozwojem technologicznym, zwiększeniem dbałości o środowisko naturalne oraz popularyzacją praktyk zmniejszających ilość marnowanej żywności, producenci rozpoczęli wprowadzanie na rynek opakowań, które oddziałują na zawarty w nich produkt. Takimi opakowaniami wchodzącymi w interakcje z żywnością są opakowania aktywne, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowanie, w szczególności do pakowania produktów świeżych. Jednak takie opakowania podlegają bardziej rygorystycznym wymaganiom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, co jest związane z uwalnianiem składników opakowania do żywności lub jej otoczenia. Proces uwalniania substancji aktywnej powinien być odpowiednio zaplanowany, aby zapewnić przedłużenie okresu przydatności do sprzedaży lub poprawić stan opakowanej żywności. Dlatego też znajomość i przestrzeganie wymagań prawnych w tym zakresie są niezwykle istotne.
EN
Along with technological development, increasing care for the natural environment and the popularization of practices limiting the amount of food wasted, manufacturers have started to market packaging that affects the product. Such packaging that interacts with food is active packaging, which in recent years has been widely used, in particular for packaging fresh products. However, such packaging required more restrict regulations in terms of ensuring packaging safety, which involves the release of packaging components into the packaged food or its environment. Moreover, this release process must be properly planned to extend the shelf life or the condition of the packaged food. Therefore, knowing and complying the legal requirements in this area is extremely important.
PL
Treść artykułu wskazuje na istotny obszar bezpieczeństwa człowieka, dotyczy bowiem cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń to środowisko wymiany informacji za pomocą sieci i systemów komputerowych. Obszar ten jest narażony na wiele różnych zagrożeń, takich, jak: cyberkryzysy i cyberkonflikty, cyberprzemoc, cyberprotesty czy cyberdemonstracje, w tym także groźba wywołania cyberwojny. Dlatego też jedną z form przeciwdziałania cyberzagrożeniom są polityczno-prawne strategie i dyrektywy zarówno unijne, jak i polskie. Artykuł składa się z czterech części: wstępu, charakterystyki najważniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, unijnych i krajowych możliwości prawnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom oraz zakończenia.
EN
The article indicates an important area of human security relating to cyberspace. Cyberspace is a domain where information is exchanged via computer networks and systems. This area is exposed to a variety of threats, such as cyber crises and cyber conflicts, cyber violence, cyber protests and cyber demonstrations, including the threat of cyber warfare. Therefore, political and legal strategies and directives, both EU and Polish, are a form of countering cyber threats. The article is composed of four sections: an introductory section, characteristics of the most important threats in cyberspace, EU and national legal options for countering the threats, and a concluding section.
EN
This research is focused upon the evaluation of safe berth clause pursuant to US law, in conjunction with UK law, based on the recent US Supreme Court ruling over “ATHOS I”, which was fixed pursuant to an ASBATANKVOY charterparty to carry a cargo of heavy crude oil from Venezuela to Paulsboro, New Jersey. The dispute arose during the final stretch of the voyage, as the vessel entered the Delaware River, an uncharted abandoned ship anchor ruptured the vessel’s hull causing 264,000 gallons of oil to spill. The Oil Pollution Act 1990 required the Owners to fund the clean-up costs in the first instance (limited to US$45 million) and the US Federal Government’s Oil Spill Liability Trust Fund reimbursed Owners for an additional US$88 million in clean-up costs. Owners and the US Federal Government filed suit against voyage charterers for breach of the ASBATANKVOY charterparty safe berth clause. The case went through two trials, and before the Court of Appeals for the Third Circuit twice, before the Supreme Court were asked to determine ultimate liability. The question before the Court was whether the safe berth clause was a warranty of safety, which meant that liability for an unsafe berth would be imposed on voyage charterers irrespective of whether they exercised due diligence. The answer to that question was yes; the language of the safe berth clause in this case was unambiguous and unqualified. The obligation on the voyage charterers was to designate a berth that was free from harm or risk such that the vessel come and go from always safely afloat. The Court went on to comment that “charterers remain free to contract around unqualified language that would otherwise establish a warranty of safety, by expressly limiting the extent of their obligations or liability. In the absence of any such qualifying language however the Supreme Court has made it clear that a charterer is liable to the owner for any consequences arising out of the ship being ordered to an unsafe berth, an obligation unfettered by any issues of due diligence or the degree of knowledge on the part of the charterer.
EN
Modern industries often attempt to implement innovations that have a disruptive potential. In shipping, this included a largely unsuccessful introduction of nuclear propulsion in late 20th century, among other concepts. Nowadays, introduction of increased autonomy is being associated with prospects of various industry-wide benefits, but is also burdened with serious obstacles. The objective of this study is to investigate reasons behind the failure of nuclear-powered merchant ships introduction and whether lessons learnt from it can be applied to the prospective implementation of autonomous merchant ships. It advocates that three aspects of maritime technology are crucial for its successful implementation: perceived level of safety, economical feasibility, and legal setup.
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania prawne stawiane budowie i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Artykuł zawiera opis zmian aspektów prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na przestrzeni lat.
EN
The subject of the article are the legal requirements for the construction and operation of home sewage treatment plants. The article contains a description of changes in legal aspects relating to sewage treatment plants over the years.
PL
Przedmiotem artykułu jest jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym. Autor omawia wybrane aspekty prawne i parametry fizykalne określające jakość cieplną złączy budowlanych budynków, a także jakość cieplną połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową oraz jakość cieplną połączenia ściany zewnętrznej z oknem.
EN
The subject of the article is the thermal quality of selected building joints of buildings in a low-energy standard. The author discusses selected legal aspects and physical parameters determining the thermal quality of building joints in buildings, as well as the thermal quality of the connection of the external wall with the balcony slab and the thermal quality of the connection between the external wall and the window.
7
EN
The authors of this article have analyzed the legal sources concerning the regulations connected with granting professional titles to university graduates, starting with the provisions related to the period directly after Poland’s retrieval of independence in 1918, through the period of Polish People’s Republic, ending with the provisions connected with the so-called “Constitution for Science” (especially the regulations included in the Law on Higher Education and Science Act of July 20, 20181 ). The authors indicate particular legal solutions (and their evolution) adopted by the legislator, aimed at - among others - accepting demands (made by the academic circles related to the field of studies regarding Landscape Architecture and by non-governmental organizations) connected with the possibility of granting the graduates the professional title of Engineer/ Master of Science in Landscape Architecture, and thus including such notation in the diploma.
PL
Autorzy dokonują przeglądu źródeł prawa w zakresie uregulowań dotyczących nadawania tytułu zawodowego absolwentom studiów wyższych, począwszy od przepisów prawa z okresu bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., przez okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, aż do uregulowań związanych z wejściem w życie tzw. Konstytucji dla Nauki, a więc przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 . Autorzy wskazują poszczególne rozwiązania prawne przyjęte przez ustawodawcę i ich ewolucję zmierzającą m.in. do uwzględnienia postulatów prezentowanych przez środowiska akademickie związane z kierunkiem studiów – architektura krajobrazu, jak i przez organizacje pozarządowe, które swoimi działaniami zmierzały do uzyskania przez uczelnie możliwości nadawania absolwentom tytu- łu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera architekta krajobrazu i tym samym uwzględnienia takiego zapisu na dyplomie absolwenta.
PL
Wskazując podstawy prawne prowadzenia rekultywacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej zaprojektowania i wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa geologicznego i górniczego, w artykule przedstawiono zasady wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, a także zanieczyszczenie gleby i ziemi. Omawiając kwestie rekultywacji terenów, na których wystąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, wskazano zasady jej wykonywania z użyciem odpadów. Artykuł prezentuje również wyniki rekultywacji wykonanej przez zakłady górnicze w latach 2007–2016.
EN
Depending on the condition of the soil and on the intended reclamation process, apart from the provisions of the Geological and Mining Law and the provisions of the Act on the protection of arable and forest land, the provisions of many other acts apply to the reclamation of post-mining areas. Reclaiming a piece of land that was adversely transformed in terms of its land form is carried out according to the provisions of the Act on the protection of arable and forest land, taking into account the pertinent provisions of the GML. When reclamation is performed using waste, the provisions of the Waste Act and the Mining Waste Act are also applied. Depending on the level of contamination, reclamation of polluted areas is carried out under the Environment Protection Law (soil that was contaminated before 30 April 2007) or the under the Act on preventing damages to the environment and on their rectification (soil that was contaminated after 30 April 2007). The scope of reclamation projects carried out by the mining industry in 2007-2016 relative to the total area of mining land points to a correct methodology applied therein. In average, 22% of all areas intended for mining activity was reclaimed, and a slightly decreasing trend was recorded for areas requiring reclamation relative to overall mining areas. The correctness of the methodology applied is confirmed by a slightly increasing trend in the total area of reclaimed land. The largest areas were reclaimed by the rock and brown coal mining industry, one that uses the largest areas for mining purposes. What is however alarming is the presence of a decreasing trend in the size of areas reclaimed by the brown coal extraction industry.
EN
Over the past few years, interest in the use of unmanned aerial vehicles (commonly referred to as drones) has increased. Uncontrolled drone flights poses a threat to air navigation, including air transport. The aim of this article is to identify potential sources of this threat, together with the identification of Polish legal regulations that respond to them. Conclusions will be based on proposals de lege ferenda, i.e., related to the postulated change of legal regulations, in order to limit the risk of incidents. The object of the article is subordinate to its structure, consisting of five parts. In the first part, the concept of unmanned aerial vehicles used by the Polish legislature will be defined, which is necessary because of the inaccuracies surrounding it. The second part will present ways to use drones for civilian purposes. The next part of the article will describe the cases of accident and aerial incidents involving drones. The fourth part focuses on the indication of Polish legal regulations related to the exploitation of drones. The article closes with concise conclusions.
EN
The article examines applicability of the world experience of e-learning and distance education technologies structure to STCW recommendations and national legal requirements of the Russian Federation. There are comprehensive comparative analysis of a distance learning system and STCW recommendations. There are some results of the distance education system LMS “FARWATER” test period for the benefits of seafarers vocational education and the Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (Admiral Makarov SUMIS) where the LMS “FARWATER” was designed.
EN
The article presents the current groundwater monitoring system in Poland. It points out the ambiguity of the terminology and the correlation between the previous concept, based on the areal criterion for monitoring networks (national, regional and local) and the recently introduced three types of monitoring: diagnostic, operational and research monitoring. In this context, the problem of changing legal regulations that govern the groundwater monitoring has been given special attention. Constant changes in the legal acts result in the ambiguity about who is currently responsible for the groundwater monitoring system and its various types in Poland. The paper explicitly addresses the question of the functioning of the local monitoring in Poland and the presentation of the results. It has been found out that the approach to the local and research monitoring ofgroundwater in annual reports on the state of the environment in particular regions published by the Voivodeship Inspectorates of Environmental Protection (WIOS) is inconsistent. These reports, being an essential element in disseminating information about the environment, should be complete, clear and consistent. Unfortunately, the quality of reports is highly variable in both technical terms and the merits. In many cases, they are incomplete due to the lack of information about the local monitoring as well as the fact that the issue of groundwater is frequently dealt with in a very superficial manner. The access to the data contained in these reports is sometimes difficult because of their different location on the websites of WIOS.
EN
This article attempts to determine the rules for lawful use of floating objects for residential purposes. It presents the currently existing legal solutions applied in Europe for such floating structures. Further, the article describes a classification of residential floating objects from the legal perspective. The existing regulations are analyzed with regard to the provisions of the Water Law Act and the Inland Navigation Act. Moreover, the paper describes three different types of water usage, i.e. common, ordinary and special, and discusses in which of these forms the residential use of public waters falls. The analysis allows for the determination of the directions of further research, so that an accurate procedure ensuring a lawful use of houseboats can be adopted.
PL
Tematyką badania szczelności kanalizacji zajmujemy się na naszych łamach już ponad osiem lat, ale temat nic nie traci na swojej aktualności. Bardzo często jest to nadal przysłowiowa "orka na ugorze". Pomimo wielu publikacji w prasie branżowej, dzisiątków wystąpień na konferencjach i chyba już idących w setki szkoleń przeprowadzonych przy okazji różnych spotkań, bardzo często spotykamy się z lekceważeniem problemu i dość głęboką niewiedzą, zarówno w sprawach technicznych jak i formalnych.
EN
In our magazine, we have been dealing with the issue of sewerage leak-tighthess for over eight years now, but the topic does not lose its relevance. It is still very often an uphill work. Despite numerous publications in trade magazines, dozens of presentation at conference and perhaps hundreds of training sessions organised on the occasion of various meetings, we are facing negligence in this respect and quite a deep ignorance both of the technical and formal issues.
PL
Referat jest poświęcony zagadnieniom prawnym i technicznym wykonywania pochylni dla osób niepełnosprawnych z rusztowań budowlanych. Elementy systemowe rusztowań pozwalają na zmontowanie konstrukcji, która będzie pełniła rolę pochylni i spełni wymagania warunków technicznych. Od strony prawnej najważniejszy jest fakt, że budowa pochylni wymaga zgłoszenia. W tym zakresie największe problemy może stwarzać pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dużym wyzwaniem jest także wykonanie analiz wytrzymałościowych konstrukcji z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, spowodowanych ruchem wózka. W tym zakresie w pracy zaprezentowano model numeryczny pochylni, analizę statyczną, analizę modalną oraz wyniki symulacji przejazdu osoby niepełnosprawnej na wózku. Otrzymane wyniki obliczeń komputerowych wykazały, że budowa pochylni wymaga dość dokładnych analiz numerycznych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby firmy które sprzedają rusztowania, przygotowały odpowiednią dokumentację techniczną produktów jakimi są pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
EN
The paper is devoted to the problems of legal and technical making the ramp for disabled persons with scaffolds. Scaffolding system components allow you to assemble a structure that serve as the ramp and fulfil the requirements of technical conditions. From a legal point the most important is the fact that the ramp construction needs a building application. In this regard, the greatest problems is obtaining the rights to use the property for construction purposes. A big challenge is to also perform stress analysis, taking into account of dynamic impacts caused by the movement of the trolley. In this regard, the paper presents a numerical model of the ramp, static analysis, modal analysis and results of prediction of a disabled person ride on the trolley. The results of computer calculations have shown that the construction of the ramp requires the exact numerical analysis. Therefore, the best option would be in order to scaffolding companies will prepare relevant technical documentation of products which are ramps for the disabled.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14181--14190, CD 6
PL
Artykuł przedstawia zarys przemian w dziedzinie logistyki, jakie dokonały się na przestrzeni dwudziestu lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej. PSP realizuje zadania w ramach krajowego sytemu ratowniczo – gaśniczego używając ponad 5500 różnego rodzaju pojazdów gaśniczych i ratowniczych. Prowadzi ratownictwo techniczne, chemiczne, wodne, wysokościowe i medyczne. W okresie istnienia PSP ewolucję przeszło właściwie wszystko: prawodawstwo, wyszkolenie, wyposażenie osobiste i techniczne, logistyka, umundurowanie, wyżywienie, łączność, system powiadamiania, zabezpieczenie epidemiologiczne i weterynaryjne, sposób uruchamiania środków finansowych.
EN
The article refers to the transformation of logistics issues within the State Fire Service over last 20 y. The State Fire Service performs the tasks set for the national firefighting and rescue system using above 5500 firefighting and rescue engines as well as rescue, special and support engines equipped with high-quality special devices designed to fight dangers to human life and health, property and the natural environment. In the framework of the national firefighting and rescue system, which is an integral part of the internal safety structure of the state, the State Fire Service conducts firefighting and rescue operations in the scope of technical, chemical, environmental, medical, high and water rescue as well as search operations. In such a years almost everything has changed - legislation, training, individual and technical equipment, uniforms, communication and alarm system, food, epidemiological and veterinary support, financial system.
PL
Artykuł prezentuje aspekty planowana transportu ponadgabarytowego. Dokonano podziału obowiązków zlecającego transport oraz organizatora, a takie opisano czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego. Dodatkowo ukazano aspekty prawne, jakimi są zezwolenia niezbędne w transporcie ładunków ponadgabarytowych.
EN
This article presents aspects of planning oversized Transport. The segregation of duties and ordering the transport organizer, and also describes the steps in the preparation of oversized transport. Additionally the legal aspects are shown, they are authorizations necessary to transport oversized loads.
EN
The purpose of the article is to present the importance of cooperatives in terms of food supply and to answer the question if the regulations make it easier or more difficult to set up and develop cooperatives in agriculture, manufacturing and food supplies. The study is based mainly on Polish and EU legal acts as well as on reference books on cooperativeness in agriculture and on statistical data. In the first place the paper presents a general description of cooperatives in a food supply chain. At present, there are about 3,500 cooperatives in agriculture and rural areas. Then, the paper analyses legal regulations. The fundamental law which regulates the problem of cooperatives in Poland is the Cooperative Law Act of 16 September 1982. The above analysis has shown that cooperatives, being present in many stages of the supply chain, are a significant instrument of the development of agro-logistics. It results from a diversified activity of such entities. Due to social and economical changes, it is fully justified to postulate the creation of a new model of cooperativeness in food and agriculture sector which would make the cooperatives more competitive on the market, give them stable situation in terms of agricultural lands they posses and guarantee stable economic development.
PL
Celem artykułu było wskazanie znaczenia spółdzielni w zakresie dostaw żywności oraz próba odpowiedzi na pytanie czy przepisy sprzyjają, czy też stawiają bariery w zakresie zakładania i rozwoju spółdzielni działających w rolnictwie, przetwórstwie oraz dostawach żywności. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule była dogmatyczna analiza tekstów normatywnych. Badaniu poddane zostały przede wszystkim polskie i unijne akty prawne, a także literatura odnosząca się do problematyki spółdzielczości w rolnictwie oraz dane statystyczne. W pierwszej kolejności przedstawiono dane statystyczne i ogólną charakterystykę udziału spółdzielni w łańcuchu dostaw żywności. Obecnie funkcjonuje około 3500 spółdzielni w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Następnie artykuł dotyczył analizy regulacji prawnych. Podstawowym aktem prawym, które reguluje zagadnienie spółdzielni w Polsce jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Jednak na działalność tych podmiotów wpływa dodatkowo szeroki katalog aktów prawnych zarówno z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Przeprowadzone rozważania potwierdziły, że spółdzielnie odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw żywności oraz są ważnym narzędziem rozwoju agrologistyki. Wynika to m.in. ze zróżnicowanej działalności takich podmiotów. Zdaniem Autorki dla rozwoju spółdzielczości w branży rolno-spożywczej postulować należy uchwalenie nowej ustawy Prawo Spółdzielcze. Powinna ona wprowadzić uproszczenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielnie. Przepisy zawarte w obecnej ustawie z 16 września 1982 r. w znakomitej większości powstały jeszcze przed transformacją ustrojową i nie odpowiadają obecnym warunkom społeczno-gospodarczym. Stanowią one czasami czynnik hamujący rozwój spółdzielczości i powstawanie nowych podmiotów.
PL
Artykuł przedstawia ogólne zasady prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumenta. W tym aspekcie wdrożenie przez przedsiębiorstwa branży spożywczej zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 oraz kompleksowego zarządzania jakościowo-logistycznego w całym łańcuchu dostaw, jest prawnym warunkiem działalności przedsiębiorstw we współczesnym otoczeniu ekonomicznym oraz determinantą określającą sprawność strategiczną przedsiębiorstw branży spożywczej w warunkach konkurencji na rynkach Unii Europejskiej.
EN
This article presents the general principles of food law, food safety and consumer protection. In this aspect, the implementation of the food safety management by food companies according to ISO 22000 and comprehensive quality management logistics throughout the supply chain, it is a legal condition for business enterprises in the modern economic environment and the determinant defining the strategic efficiency of corporate food industry in terms of competition in the markets of the European Union.
PL
Artykuł przedstawia interpretację prawną poszczególnych faz sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, popartą analizą wyroków sądowych. Rozważania nad interpretacją poszczególnych zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są istotne dla projektantów, naukowców oraz osób zajmujących się tą problematyką. Dyskusje pomiędzy projektantami i naukowcami na temat rozumienia poszczególnych zapisów prawa, dotyczących planowania miejscowego, znajdują często swoje rozstrzygnięcia w salach sądowych.
EN
The article presents legal interpretation of particular phases of preparation of Local Plan of Spatial Development supported by analysis of court sentences. Considerations on interpretation of particular records in Spatial Planning and Development Act are important for planners, scientists and people around this problem area. Discussion between planners and scientists on understanding of particular legal records related to spatial planning often ends in court.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.