Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
EN
An analysis was made of methods of chemical surface treatment of metal elements made of DC04 steel and Al6061 alloy, for the formation of polymer–metal joints in injection molding technology. The surface characterization included determination of surface free energy (SFE) by the OWRK (Owens–Wendt–Rabel–Kaelble) method, and determination of its polar and dispersive components. Depending on the chemical treatment applied, the highest values of the polar constant for DC04 and Al6061 sheets were 26.4 and 39.2 mJ/m2, respectively, the highest values of the dispersion constant were 55.6 and 53.5 mJ/m2, respectively, for DC04 and Al6061 sheets. In the case of the surfaces of sheets made of the Al6061 alloy, the increase in the polar component value was most favorably influenced by the etching with 15% NaOH solution for 5 minutes, and the increase in the dispersive component – by the etching with 15% NaOH solution with the addition of thiourea for 2 minutes. In the case of the surface of DC04 sheets, the increase of the polar component was most favorably influenced by chemical cleaning for 10 minutes (in a solution with the composition: Na2CO3 50 g/mol, Na3PO4 × 12 H2O 50 g/mol, NaOH 50 g/mol). The highest value of the dispersive component of the surface DC04 sheets was obtained after etching with 15% HCl solution with the addition of thiourea for 5 minutes.
PL
Analizowano wpływ sposobu obróbki chemicznej powierzchni na właściwości adhezyjne elementów metalowych (blach) wykonanych ze stali DC04 oraz ze stopu Al6061, przeznaczonych do wytwarzania połączeń polimer-metal w technologii wtryskiwania. Charakterystyka powierzchni obejmowała wyznaczenie swobodnej energii powierzchniowej (SEP) metodą OWRK (Owens-WendtRabel i Kaelble) oraz jej składowych polarnej i dyspersyjnej. W zależności od zastosowanej obróbki chemicznej największe wartości składowej polarnej SEP blach wykonanych ze stali DC04 oraz stopu Al6061 wyniosły, odpowiednio, 26,4 oraz 39,2 mJ/m2, natomiast największe wartości składowej dyspersyjnej, odpowiednio, 55,6 oraz 53,5 mJ/m2. W wypadku powierzchni blach ze stopu Al6061 na zwiększenie wartości stałej polarnej najkorzystniej wpłynęło trawienie 15% roztworem NaOH przez 5 minut, natomiast na zwiększenie stałej dyspersyjnej – trawienie 15% roztworem NaOH z dodatkiem tiomocznika przez 2 minuty. W wypadku powierzchni blach wykonanych ze stali DC04 na zwiększenie stałej polarnej najwyraźniej wpłynęło oczyszczanie chemiczne przez 10 minut (w roztworze o składzie: Na2CO3 50 g/mol, Na3PO4 × 12 H2O 50 g/mol, NaOH 50 g/mol). Największą wartość stałej dyspersyjnej powierzchni blach ze stali DC04 uzyskano po trawieniu 15% roztworem HCl z dodatkiem tiomocznika przez 5 minut.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane problemy dotyczące zjawisk towarzyszących zatłaczaniu wód złożowych do horyzontów chłonnych odpowiadających za kolmatację strefy przyodwiertowej. Materiał badawczy stanowiły wody złożowe wydzielane w instalacjach kopalnianych (separatory odwiertów usytuowane w utworach dolomitowych, wapienia cechsztyńskiego oraz piaskowcach czerwonego spągowca) pracujących na obszarze Niżu Polskiego. Wyniki przeprowadzonych analiz fizycznych i chemicznych materiału badawczego posłużyły do wykonania symulacji mieszania się różnorodnych wód. Symulacje zrealizowano za pomocą programu komputerowego AquaChem. Określono możliwości wytrącania się osadów węglanowych (indeksy: nasycenia Langeliera, stabilności Ryznara) oraz korozyjności (indeks Larsona–Skolda) analizowanych wód i ich mieszanin. Otrzymane wyniki symulacji mieszania wód o różnorodnych parametrach fizycznych i chemicznych zostały skonfrontowane z wynikami testów ich kompatybilności przeprowadzonymi w warunkach laboratoryjnych. Zrealizowane badania kompatybilności wód złożowych, wykonane pod kątem bezpiecznego ich magazynowania w odwiertach chłonnych, wykazały, że wody pochodzące ze złóż w tej samej skale zbiornikowej są ze sobą kompatybilne. W przypadku mieszania wód pochodzących z różnych złóż niejednokrotnie zanotowano brak ich kompatybilności. Konieczne jest zatem wykonanie analiz fizycznych i chemicznych mieszanych wód każdorazowo przed ich zatłoczeniem. Uzyskane wyniki będą pomocne w podejmowaniu działań zmierzających do eliminacji potencjalnych niebezpieczeństw mogących wystąpić podczas zatłaczania wód do horyzontów chłonnych. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań zaproponowano zestaw technik i technologii pozwalający na przygotowanie wydobytych wód złożowych do zatłoczenia. Wskazane wytyczne w szczególności dotyczą ochrony odwiertu chłonnego przed uszkodzeniem strefy przyodwiertowej.
EN
The research material were reservoir waters separated in mine installations (well separators located in dolomite formations, Zechstein limestone and Rotliegend sandstones) working in the Polish Lowland. The results of physical and chemical analyses of the research material were used to simulate mixing of various waters. The simulations were made using the AquaChem computer program. Possibilities of carbonate precipitation (Langelier saturation index, Ryznar stability index) and corrosivity (Larson-Skold index) of the analysed waters and their mixtures were determined. The obtained simulation results of mixing water with various physical and chemical parameters were confronted with the results of tests of their compatibility carried out in laboratory conditions. The conducted tests of reservoir water compatibility, carried out in terms of their safe storage in absorbent wells, have shown that waters from deposits in the same reservoir rock are compatible with each other. In the case of mixing waters from different deposits, their incompatibility has been noted many times. It is therefore necessary to perform physical and chemical analyses of mixed waters each time before they are injected. The obtained results will be helpful in undertaking actions aimed at elimination of potential dangers that may occur during injection of water into absorbtive horizons. On the basis of the conclusions resulting from the research, a set of techniques and technologies was proposed that would allow the preparation of extracted reservoir waters for injection. Its guidelines in particular relate to the near-wellbore damage protection of injection well.
EN
Arriving at a good combination of coding and modulation schemes that can achieve good error correction constitutes a challenge in digital communication systems. In this work, we explore the combination of permutation coding (PC) and pulse amplitude modulation (PAM) for mitigating channel errors in the presence of background noise and jitter. Since PAM is characterised with bi-polar constellations, Euclidean distance is a good choice for predicting the performance of such coded modulation setup. In order to address certain challenges facing PCs, we therefore introduce injections in the coding system, together with a modified form of PAM system. This modification entails constraining the PAM constellations to the size of the codeword’s symbol. The results obtained demonstrate the strength of the modified coded PAM system over the conventional PC coded PAM system.
EN
This article presents the results of studies on the tribological properties of linear wear and kinetic friction of polylactide processed by 3D printing (FFF) and injection moulding. Research was conducted on a pin on disc apparatus, and the test specimens used were polylactide cylinders with the counter specimen of C45 steel disc. Research was planned and executed with the planned experiment method for two variables: velocity of the counter specimen and pressure. The range of specified values was in the following sections: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . The conducted experiment had a target of defining the influence of a somewhat new method of 3D printing on the tribological properties of materials that might find application in prototyping plain bearings.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych: zużycia liniowego oraz tarci kinetycznego dla polilaktydu przetworzonego w procesie druku 3D (FFF) oraz w procesie wtryskiwania. Badania przeprowadzone zostały na aparaturze pin on disc, próbkę stanowił materiał badany, przeciwpróbkę – tarcza stalowa C45. Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone przy pomocy eksperymentu rotalnego dla dwóch zmiennych – prędkości obrotowej tarczy stalowej oraz nacisku. Zakres określonych wartości zawierał się w przedziałach: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . Przeprowadzony eksperyment miał na celu przedstawienie wpływu stosunkowo nowej metody druku 3D na właściwości tworzyw sztucznych, mogących znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu prototypowych lub krótkobieżnych łożysk ślizgowych.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w wykorzystaniu kotew samowiercących do zabezpieczenia skrzyżowań wyrobisk górniczych, wzmocnienia obudowy wyrobisk korytarzowych w strefach zwiększonego ciśnienia górotworu oraz wzmocnienia obudowy murowej komór funkcyjnych o dużych gabarytach. Szczegółowo omówiono technologię wykonania poszczególnych robót oraz uzyskane efekty.
EN
The article presents the experience of the Piast-Ziemowit Mine Ziemowit Mine in the use of self-drilling anchors to secure crossings of mining excavations, reinforce the corridor workings in zones of increased rock mass pressure and reinforce the wall housing of functional chambers with large dimensions. The technology for the implementation of individual works and obtained effects are discussed in detail.
7
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
PL
W artykule opisano stan awaryjny żelbetowej płyty stropowej w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Po rozdeskowaniu stropu na całej jego powierzchni zaobserwowano siatkę nieregularnych zarysowań, przez które w trakcie opadów atmosferycznych przesączała się woda. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obserwowane spękania stropu powstały wyłącznie w efekcie kumulacji wpływów skurczu oraz odkształceń termicznych betonu. Jako zalecenie naprawcze zaproponowano zmonolityzowanie odseparowanych fragmentów stropu metodą iniekcji, z wykorzystaniem bezskurczowych żywic epoksydowych o możliwie niskiej lepkości, gwarantującej dobrą penetrację pęknięć.
EN
The paper presents failure condition of the reinforced concrete floor slab in two-storeyed office building. After the floor shuttering removal a mesh of irregular cracks, with water leaking through during rainfall, has been noticed all over the floor surface. Based on the analyses carried out, it has been noted that observed floor cracks resulted exclusively from the accumulation of shrinkage impacts as well as floor thermal deformations. Remedial recommendation proposed was gluing separates parts of the floor by means of injection with non-shrinkage epoxy resins of possibly low viscosity that guarantee appropriate cracks penetration.
9
Content available remote Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji
PL
Tematem artykułu jest wykonywanie w budynkach wtórnych hydroizolacji poziomych w technologii iniekcji. Autor opisuje działanie iniekcyjnych środków chemicznych, po czym podaje charakterystykę preparatów chemicznych wykorzystywanych do iniekcji poziomych, takich jak krzemiany alkaliczne, metylokrzemiany alkaliczne, kombinacja krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych, żywice metasilikonowe, emulsje bitumiczne, żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, polimetakrylan metylu, parafiny, suspensje cementowe, silany, koncentraty emulsji silikonowych i kremy iniekcyjne. Następnie podaje charakterystykę i ograniczenia środków iniekcyjnych, omawia różne rodzaje iniekcji oraz wymienia działania towarzyszące pracom iniekcyjnym.
EN
The topie of the article is the execution in buildings of secondary horizontal insulation using injection technology. The author describes the mode of injection of chemical products, to move on to a characteristic of chemical materials used for horizontal injections, such as alkali silicates, alkaline metylosilicates, combinations of silicates and alkaline metylosilicates, metasilicon resins, bitumen emulsions, epoxy resins, polyurethane resins, poly(methyl methacrylate), paraffins, cement suspensions, silanes, silicone emulsion concentrates and injection creams. Then the author provides a characteristic and relevant limitations inherent to injection materials, discusses diverse kinds of injections and lists the activities that accompany injection work.
EN
Underground fluid injections result in rock mass fracturing. The associated environmental hazards in a significant part stem from a possibility for linking these fractures. The resultant crevices may allow for an undesired and hazardous fluid migration. We studied the fracture linking problem on data from a part of The Geysers geothermal field in California, USA. We parameterized seismic events by the distance between hypocenter and injecting well, by the angle between the position vector of hypocentre and the maximum horizontal stress direction and by the angle of rotation required to turn the event’s doublecouple mechanism into the prevailing in this area faults’ orientation. To make these parameters comparable, we transformed them to equivalent dimensions. Based on distances between events in the transformed parameter space, we divided the seismic events into clusters. The percentage of potentially linked fractures in clusters was greater at low than at high injection rate.
PL
W prezentowanej pracy została przeanalizowana chłonność otworów zatłaczających w ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. Możliwości chłonne dwóch otworów wynosiły 340 m3/h wody przy ciśnieniu około 4 barów. W bardzo krótkim czasie wydajność ta zmniejszyła się do około 60 m3/h przy ciśnieniu zatłaczania nierzadko przekraczającym 12 barów. Taka sytuacja utrzymywała się przez okres około 20 lat. Próby poprawy chłonności były krótkotrwałe i nie miały wpływu na poprawę sprawności działania otworów chłonnych. Dopiero prace przeprowadzone w 2016 roku doprowadziły do uzyskania długotrwałej efektywnej pracy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2. W ramach zabiegów rekonstrukcyjnych uzyskano wydajność zatłaczania 130 m3/h do jednego otworu przy ciśnieniu nieprzekraczającym 7 barów. Uzyskany efekt utrzymywany był na niemal stałym poziomie przez ponad dwa lata poprzez stosowanie różnych preparatów chemicznych dozowanych do zatłaczanej wody termalnej. Przeprowadzone badania przyczyniły się do zwiększenia sprawności pracy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach.
EN
As part of the work presented, the absorption capacity of the injection boreholes in the geothermal heat plant in Pyrzyce was analyzed. The absorption capacity of two wells was 340 m3/h at the pressure of about 4 bar. In a very short time this efficiency decreased to around 60 m3/h at the injection pressure frequently exceeding 12 bar. This situation lasted for about 20 years. Attempts to improve the absorbency were short-lived and did not improve the efficiency of the lymphatic openings. It was not until 2016 that the Pyrzyce GT-2 lymphatic bore was effectively drilled for a long time that the reconstructions achieved an injection rate of 130 m3/h into one bore at a pressure not exceeding 7 bar. The effect obtained was kept almost constant for over two years through the use of various chemical preparations dosed into the injected thermal water. The conducted research contributed to increasing the efficiency of the operation of the geothermal heating plant in Pyrzyce.
PL
W pracy ujęto niezbędne elementy wymagane do zmiany gaźnikowego układu zasilania, przystosowanego do benzyny, na zasilanie wtryskowe etanolem. Obliczono moment bezwładności koła zamachowego, tak by silnik pracował z wymaganą równomiernością biegu po zwiększeniu stopnia sprężania. Przedstawiono różnicę w poborze ciepła przez etanol oraz benzynę. Skupiono się głównie na problemie niedogrzewania się silnika, spowodowanym własnościami charakterystycznymi alkoholu etylowego. W celu pozyskania ciepła niezbędnego do odparowania paliwa połączono układ dolotowy z kolektorem wydechowym w taki sposób, aby część ciepła, które zostało przekazane, pomagała w ogrzewaniu powietrza zasysanego przez silnik. Przedstawiono wyniki zastosowanych modyfikacji. Doświadczalnie dobrano optymalne warunki pracy silnika.
EN
The article contains necessary elements required for changing the carburetor system, adapted for gasoline to ethanol fuel injection. The moment of inertia of the flywheel was calculated so that the engine worked with the required uniformity, after increasing the compression ratio. The difference in heat consumption of ethanol and gasoline was presented. The article focused mainly on the problem of engine not achieving the proper temperature of work due to the characteristic properties of ethyl alcohol. In order to obtain the heat required to evaporate the fuel, the intake manifold and the exhaust manifold were connected in such a way that a portion of the heat is transferred to assist in heating the air sucked by the engine. The results of applied modifications are presented. The engine operating conditions were chosen experimentally.
PL
W artykule opisano metodykę modyfikacji istniejącej formy wtryskowej, adaptacje formy z wykorzystaniem technologii przyrostowych oraz przeprowadzanie procesu wtrysku. Założeniami projektu była analiza czasu i jakości procesu prototypowania przy wykorzystaniu technologii wtrysku, przy maksymalnej redukcji kosztów. Prezentowane wyniki obrazują rezultat pierwszego etapu badań, które miały charakter porównawczy, mający na celu zestawienie kosztów i możliwości wykonania obiektu z tworzywa sztucznego w różnych technologiach.
EN
The paper describes the methodology of modifying an existing injection mold, adapting the form using additive manufacturing and conducting the injection process. The assumptions of the project were to analyze the time and the quality of the prototyping process based on injection technology, with the maximum cost reduction. The presented results illustrate the first stage of the research, which was of a comparative nature, aimed at comparing the costs and possibilities of making a plastic object in various technologies.
EN
Hydrogeological documetation in the terms of deposit exploitation, water injection to the rock formations, drainage, and other mining activity requires the characteristic of groundwater conditions, mainly in the field of groundwater hazards. Hydrogeological documentations are the basis for granting or renewing a concession. The necessity of a general description in hydrogeological documentation as a result of legal regulations is justified and understood, although broader and non-standard scope should be revised, connected with: development of research methods in hydrogeology, scope of their applicability, modern research methodology for measurement and evaluation of hydrogeological parameters, new mining techniques. Commonly realized documents include, among other things, characteristics of hydrogeological conditions, in particular the extent of geological structure planned for water injection, depth, thickness and capacity of reservoirs, hydrogeological parameters, groundwater flow directions, isolation conditions and hydrogeological parameters of rock formations directly above reservoirs. Based on the documented work, the paper describes the problem of presenting the most important hydrogeological aspects that determine the possibility of water injection into the rock formations, the scope of hydrogeological investigations and justification of the observation and measurement conducted for the assessment of environmental hazards caused by water injection.
EN
In the paper a possibility of utilization of modern measurement methods in production of plastic parts was presented. This was realized on an example of a bus seat manufactured by injection molding process. Coordinate measuring technique and its application range was briefly discussed. The results of static and dynamic photogrammetry were shown. Thermography was used to investigate cooling process of both: a mold and an object. Material that was used in research and to manufacture seats was also presented with its features and parameters. As it was shown in the research and analysis of results, thanks to utilization of modern measurement and analytic methods accuracy parameters of workpieces manufactured by injection molding process were significantly improved.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania nowoczesnych metod pomiarowych do analizy procesu produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Omawianą analizę zastosowano do procesu wytwarzania fotela autobusowego metodą wtryskiwania. Na tym przykładzie opisano współrzędnościową technikę pomiarową i jej możliwości aplikacyjne. Pokazano wyniki badań metodą fotogrametrii statycznej i dynamicznej. Do analizy procesu stygnięcia formy i wypraski wykorzystano natomiast badania termowizyjne. Stwierdzono, że zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych i analitycznych umożliwia lepsze poznanie procesów i wprowadzenie zmian pozwalających na istotną poprawę parametrów dokładności wykonania wyprasek metodą wtryskiwania.
PL
Przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania do projektowania i wytwarzania wytworów oraz narzędzi wtryskowych Cadmould do analizy wypełnienia gniazda formy i skurczu przetwórczego na przykładzie wypraski technicznej. Warunki symulacji numerycznej odniesiono do rzeczywistych warunków wytwarzania wyprasek.
EN
Application of Cadmould software as a tool used in the design and manufacture of injection molding parts and tooling, in the analysis of mold cavity filling and assessment of parts shrinkage on the example of technical moulded piece is presented in the paper. The conditions of numerical simulation were referred to real conditions of manufacturing moulded parts.
EN
This paper presents information on the methods of construction and selection of materials, for the manufacturing of a medical device – a syringe filter. The main scope of the research was numerical simulation made in order to optimize the injection process. This simulation comprised of two parts: the first in which the chosen optimal number and position of injection points on the surface, and a second with the chosen optimum wall thickness, using a pre-selected injection points.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wymagań i parametrów dwukomponentowych klejów poliuretanowych stosowanych w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, Niemczech i w Czechach. Porównano doświadczalnie typowe kleje używane w profilaktyce górniczej. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa stosowania w zmieniających się warunkach wydobycia oraz zapewnienie wysokiej skuteczności klejenia zostały zaproponowane parametry, które należałoby rozważyć jako nowe wymagania certyfikacyjne.
EN
The article presents comparison of properiets and required parameters of twocomponent polyurethane adhesives used in hard coal mining in Poland, Germany and Czech Republic. Typical adhesives used in preventive works in mining have been experimentally compared. With regard to application safety under altering exploitation conditions and high binding efficiency, new parameters have been proposed, which are suggested to be considered as new certification requirements.
19
EN
In this study n-heptane spray in supercritical environments was simulated using commercial CFD (Computational Fluid Dynamic) software AVL Fire. The numerical results were analyzed in terms of global spray parameter, and spray penetration. The results obtained were compared with experimental data available at Sandia National Laboratories. N-heptane spray simulations were performed in the same conditions as in the Sandia experiments. The goal of the study was to assess whether the Lagrangian approach performs well in engine relevant conditions in terms of spray global parameters. Not included in this assessment was the influence of supercritical mixing on liquid-gas interphase. The major element was the potential for practical application of the commercial CFD code in terms of properly representing global spray parameters and thus mixture formation in supercritical conditions, which is one of the core aspects in whole engine process simulation. The key part of the study was mesh optimization. Therefore, the influence of mesh density on both the accuracy of calculations and the calculation time was determined, taking into consideration detailed experimental data as initial conditions for the subsequent calculations. This served as a basis to select the optimal mesh with regard to both accuracy of the results obtained and time duration of the calculations. As a determinant of accuracy, the difference within a range of evaporated fuel stream was used. Using selected mesh the set of numerical calculations were performed and the results were compared with experimental ones taken from the literature. Several spray parameters were compared: spray tip penetration, temperature of the gaseous phase and mixture fraction in the gaseous phase. The numerical results were very consistent in respect of spray tip penetration. The other parameters were influenced by specific features of the Lagrangian approach. Nevertheless the results obtained showed that the Lagrangian approach may be used for engine relevant conditions.
20
Content available remote Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby naprawy i wzmocnienia dwóch rodzajów nadproży murowanych, płaskich i sklepionych. Przed wzmocnieniem nadproży rysy i spękania poddaje się iniekcji ciśnieniowej. Tradycyjne działania naprawcze polegają na wzmocnieniu, odciążeniu lub/i przemurowaniu nadproży z zastosowaniem kształtowników stalowych lub belek żelbetowych. Nowoczesne strategie naprawcze polegają na zszywaniu pęknięć za pomocą spiralnych prętów i kotew ze stali austenitycznej oraz wypełnieniu rys i pęknięć w nadprożu za pomocą wysokowartościowej tiksotropowej zaprawy cementowej.
EN
The article presents certain structural solutions and repair/reinforcement methods for two types of masonry lintels, i.e. flat and vaulted lintels. Before reinforcement work, pressure injection is applied on cracks and fractures. Traditional repair operations consist in reinforcement, relief or/and reconstruction of lintels, using steel profiles or reinforced concrete beams. Modern repair strategies consist in sewing cracks up with spiral bars and austenitic steel anchors, followed by filling cracks and fractures in the lintel with high quality thixotropic cement mortar.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.