Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesył energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej prądem stałym z końca XIX w. Zawiera też informacje na temat początków techniki prądu trójfazowego, która pozwoliła na organizację pionierskiego przesyłu energii elektrycznej na 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem na Międzynarodową Wystawę Elektrotechniczną w 1891 r., co symbolicznie otwiera epokę prądu trójfazowego w technice przesyłowej, która trwa do teraz.
EN
This article presents the basic problems of the transmission of electricity by direct current at the end of the 19th century. It also provides important facts on the beginnings of three-phase current technology, which made it possible to organise the pioneering 175 km transmission of electricity from Lauffen to Frankfurt am Main for the International Electrotechnical Exhibition of 1891, symbolically opening the era of three-phase current in transmission technology, which continues to this day.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej prądem stałym z końca XIX wieku. Zawiera też informacje na temat początków techniki prądu trójfazowego, która pozwoliła na organizację pionierskiego przesyłu energii elektrycznej na 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem na Międzynarodową Wystawę Elektrotechniczną w 1891 r., co symbolicznie otwiera epokę prądu trójfazowego w technice przesyłowej która trwa do dnia dzisiejszego.
EN
This article presents the basic problems of the transmission of electricity by direct current at the end of the 19th century. It also provides important facts on the beginnings of three-phase current technology, which made it possible to organise the pioneering 175 km transmission of electricity from Lauffen to Frankfurt am Main for the International Electrotechnical Exhibition of 1891, symbolically opening the era of threephase current in transmission technology, which continues to this day.
PL
Artykuł prezentuje wybraną problematykę bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej na względnie duże odległości, czyli odległości przekraczające średnice cewek biorących udział w przesyle. Tego typu przesył realizowany jest za pomocą kaskad cewek sprzężonych magnetycznie, w których wykorzystuje się dodatkowe cewki pośredniczące umieszczone pomiędzy cewką wejściową (zasilaną) i wyjściową (odbiorczą). W artykule scharakteryzowano ogólne właściwości kaskad cewek, zaprezentowano metodę ich projektowania oraz kilka przykładów projektowych. Prezentowana metoda projektowania bazuje na metodzie optymalizacji 3C, zapewniając maksymalizację sprawności przesyłu poprzez właściwy dobór reaktancji cewek oraz trzech grup reaktancji kondensatorów rezonansowych dołączanych do cewek. Metoda projektowania została zweryfikowana eksperymentalnie.
EN
The article presents selected problems of wireless power transfer over relative long distances, i.e. distances exceeding the diameters of the coils involved in the transfer. This type of the transfer is realized by cascades of magnetically coupled coils, in which additional intermediate coils are placed between the input (supplied) and output (received) coils. The article describes general properties of the cascades, presents their design method and gives some design examples. The presented design method is based on the 3C optimization method. ensuring the maximization of transfer efficiency through the appropriate selection of the reactance of the coils and three groups of the reactance of the resonant capacitors attached to the coils. The design method has been experimentally verified.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Namibii - kraju o znacznych zasobach surowców mineralnych, zwłaszcza diamentów. Krótko przybliżono położenie oraz ukształtowanie terenu kraju, a także sposób wydobywania diamentów. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Namibii, a całość bogato zilustrowano.
EN
The paper describes the power system of Namibia - a country with considerable resources of mineral resources, especially diamonds. The location and terrain of Namibia and the method of mining diamonds is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Namibia and the whole is grandly illustrated.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Birmy - kraju o pięknej architekturze i znacznych zasobach surowców mineralnych. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Birmy, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the power system of Burma - a country with beautiful architecture and considerable resources of mineral resources. The Burma's economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Burma and many examples are illustrated themselves.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3 tej ustawy, w dalszej części zwany także „raportem”. Raport ten, zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, swym zakresem obejmuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacje o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej. Tegoroczny raport przedstawia i ocenia warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w latach 2017-2018 w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizację planów rozwoju operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Kolumbii - kraju bogatego w paliwa kopalniane i szmaragdy. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Kolumbii, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the power system of Colombia - a country rich in mine fuels and emeralds. The Colombia's Economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Colombia and many examples are illustrated themselves.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacji o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3 tej ustawy, w dalszej części zwany także „raportem”.
10
Content available remote Przesył energii elektrycznej – potrzeby, progi i bariery
PL
W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesyłowego w kontekście potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesyłowych oraz rolę operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono możliwości rozwoju przy uwzględnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energię, wytyczono potencjalne kierunki rozwoju. Przedstawiono priorytety inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, oszacowano efekty rzeczowe i systemowe planowanych działań.
EN
The paper analyzed the state of art and trends in the development of the Polish transmission system for electricity to meet electricity demand by national economy. The role of power transmission and distribution lines was presented. The posssibilites of development, taking into account current projections of electricity demand were estimated. Development trends were drawn. Priorities of investment in terms of construction, reconstruction and modernization of power grid were presented. Economic and power system effects of planned actions were evaluated.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacji o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe 4 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 (93) 30 września 2015 RAPORT PREZESA URE WARUNKI PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3, w dalszej części zwany także „raportem”.
PL
Za pomocą ogólnie stosowanych modeli niezawodnościowych stacji nie jest możliwe określenie jej skutków zawodności. Dotychczas stosowane modele służą do określenia podstawowych wielkości niezawodnościowych na etapie projektowania i konstruowania stacji. Nie uwzględniają one także faktu, że awarie pewnych urządzeń nie wywołują skutków technicznych. Bardzo często występuje również problem z jednoznacznym ustaleniem struktury niezawodnościowej stacji. Dla określenia skutków zawodności stacji znajdujących się w eksploatacji, autorzy stworzyli „Model oceny skutków zawodności”, który pozwala na wyznaczenie rzeczywistych skutków gospodarczych zawodności tych obiektów.
EN
By means of generally used reliability models of substations, it is not possible to identify the effects of their failure. Hitherto used models allow to define basic reliability values at the stage of design and construction of a substation. However, the models do not allow for the fact that failures of certain devices do not produce technical effects. Frequently, it is difficult to specify explicitly the reliability structure of a substation. To define the effects of failures of substations in operation, the authors elaborated “A Model of evaluation of failure effects”, which facilitates definition of the factual economic effects of failures of these facilities.
PL
W artykule rozważono możliwości praktycznej realizacji przesyłu bardzo dużych ilości energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległości. Elektrownie solarne byłby rozmieszczone w trzech głównych obszarach położonych w pobliżu równika, skąd energia byłaby przesyłana do pozostałych obszarów Kuli Ziemskiej. Na wybranym przykładzie dokonano szczegółowej analizy zjawisk związanych z tak bardzo dalekimi przesyłami energii elektrycznej.
EN
In the paper we discuss the possibilities of practical realization of the transfer of very large amounts of electric energy on very long distances. The solar power plants are to be situated in the three main areas located near the equator and the electric energy should be transferred to the other areas of the Globe. We analyze on the selected example the phenomena related to such a very far transfer of electric energy.
14
Content available remote Failure duration in distribution networks
EN
The paper deals with statistical analysis of data on faults and failures in electrical power distribution. We used the statistical analysis of both MV overhead and cable lines, and electrical power stations of one distribution company. The data were collected from 2000 to 2009 with focus on the duration of failure with respect to different types of equipment. To compare and analyze the data, we used confidence intervals and also statistical distribution of data-sets.
PL
W artykule analizowano dane statystyczne błędów i defektów w przesyle energii elektrycznej. Wykorzystano dane linii średniego napięcia kablowych i napowietrznych. Dane były zebrane w latach 2000 do 2009.
PL
Minimalna wartość współczynnika mocy w sieci elektroenergetycznej jest ograniczona a jego wartość określają przepisy. Za dotrzymywanie wartości współczynnika mocy odpowiada odbiorca energii elektrycznej, jednak aktualnie drobni odbiorcy energii elektrycznej nie ponoszą żadnych konsekwencji finansowych za niedotrzymywanie tego parametru, jakkolwiek spółki dystrybucyjne ponoszą koszty zwiększonych strat energii. W referacie, przy wykorzystaniu programu Mathcad, przedstawiono propozycję szacowania dodatkowych strat energii powodowanych obniżoną wartością współczynnika mocy.
EN
Minimum value of the power factor in an electric power network is restrained to the value defined by appropriate regulations. The electric energy consumer is responsible for maintaining proper value of the power factor, nevertheless, minor consumers bear no financial consequences for inobservance of required value of the parameter. On the other hand, the distribution companies are charged with the cost of increased power loss. The present paper includes a proposal of estimation of additional power losses caused by reduced level of the power factor. The estimation is carried out with the use of the Mathcad software.
PL
Artykuł dotyczy działalności Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Katowice Sp. z o. o. w aspekcie jakości w elektroenergetyce. W tym roku Firma datuje 65 lat formalnej działalności. Opisane przykłady to nowe rozwiązania techniczne i technologiczne umożliwiające prowadzenie prac na liniach elektroenergetycznych w taki sposób, że uzyskuje się zminimalizowanie przerw w dostawie i przesyle energii elektrycznej przy jednoczesnym umożliwieniu funkcjonowania innych obiektów użytkowych, jak np. drogi, trakcja, inne linie elektroenergetyczne. Posłużono się dwoma przykładami: bramka wzdłużna i budowa nadleśnej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrów-Rogowiec/Trębaczew.
EN
The article presents the activity of Electrical Power Engineering Building Enterprise ELBUD Ltd. in Katowice in the aspect of quality in power engineering. The firm has the 65th jubilee of its formal activity in this year. The described in the article examples presents the new technical and technological solutions that make possible to work on electrical supply lines in such a way that it gets the minimization of supply and power stoppages and at the same time enables to function the other objects as for example: roads, traction and other electrical supply lines. Two examples were given: lengthwise gate and erection of electrical supply line 400 kV over the forest ground between Ostrów-Rogowiec/Trębaczów.
PL
Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. osłonięte tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Wyznaczenie relacji pomiędzy tymi parametrami jest niezbędne w procesie optymalizacji konstrukcji torów wielkoprądowych. Określenie strat mocy spowodowanych przez indukowane prądy wirowe jest konieczne szczególnie wówczas gdy straty te stanowią znaczną część całkowitych strat mocy w analizowanej konstrukcji. W pracy korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz prawa Joule’a-Lenza wyznaczono straty mocy w ekranach jednobiegunowego trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego. W obliczeniach uwzględniono zewnętrzne oraz wewnętrzne zjawisko zbliżenia.
EN
Design of the high current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high current busducts. In the paper using the Poynting theorem and Jolule-Lenz law the active and reactive power in the screens of the symmetrical high current busduct were determined. Into account were taken internal and external proximity effect.
19
Content available remote Czy burze magnetyczne są groźne dla krajowej elektroenergetyki?
PL
Artykuł opisuje wpływ pogody kosmicznej na zakłócenia (niekiedy na ogromną skalę) w przesyle energii elektrycznej. Przedstawia przykłady światowych awarii elektroenergetycznych, które pozbawiły prądu wiele milionów ludzi i doprowadziły do uszkodzenia infrastruktury przesyłowej (m.in. spalone transformatory przesyłowe). Autorzy wyjaśniają powstawanie prądów indukowanych geomagnetycznie GIC1 i ich wpływ na transformatory, podając jednocześnie środki zaradcze zapobiegające negatywnym wpływom tych prądów. Proponują także listę działań, gdyby zaistniało prawdopodobieństwo wystąpienia burz magnetycznych w Polsce. Jednak dotychczas (w latach 1980-2011) nie stwierdzono wpływu burz słonecznych na Krajowy System Elektroenergetyczny.
EN
The impact of magnetic (or solar) storms on power system operation has been long under debate in the electricity sector. Initially, scientists claimed that such phenomena might occur during the night only, at the peak of solar activity, and might be of issue only in higher latitudes. However, experience gained over the recent years shows that the risk of magnetic storms affecting the electromagnetic system is likely to occur in both the hemispheres and in many different countries, including those located in moderate latitudes. So far, no influence of the solar storms on the National Power System in the years 1980-2011 has been detected.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.