Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IoT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza połączenie świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji - w obrębie fabryki, jej otoczenia i w obrębie różnych systemów IT.
PL
Kilka lat temu mogło jeszcze budzić nasze zdziwienie, że Orange – marka znana z łączności i telefonów – jest jednym z wystawców na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Technologie łączności i przetwarzania danych są dzisiaj standardem w zarządzaniu systemami mediów komunalnych. Jutro będą częścią internetu rzeczy i inteligentnych miast.
EN
In this paper, the resource allocation problem in the downlink of the Fog radio network is considered. First, the different traffic rates of broadband links of IoT (Internet of Things) implemented in Fog radio network are presented. Furthermore, the optimal resurce allocation problem is formulated. Using the matching theory, distributed algorithms are developed to make decsion about the subchannel assignment for a given IoT device. The presented algorithm aims at a stable fit. It is characterized by low complexity. The obtained results were confirmed in simulation tests.
PL
W tym artykule rozważono problem alokacji zasobów w łączu w dół w mgłowej sieci radiowej. Najpierw przedstawiono różne rodzaje przepływów dla szerokopasmowych łączy Internetu Rzeczy (Internet of Things) implementowanych w mgłowej sieci radiowej. Ponadto sformułowano problem optymalnej alokacji zasobów. Korzystając z teorii dopasowania został opracowany algorytm w celu podejmowania decyzji o przypisaniu podkanału dla danego urządzenia IoT. Przedstawiony algorytm ma na celu stabilne dopasowanie. Algorytm charakteryzuje się małą złożonością. Uzyskane wyniki zostały potwierdzone w badaniach symulacyjnych.
PL
Przedmiotem artykułu jest opis zastosowania platformy IQRF® do wdrożenia bezprzewodowej sieci typu WSN. Technika IQRF® umożliwiła budowę sieci sensorowej z możliwością rekonfiguracji. Część teoretyczna zawiera opis zastosowanych rozwiązań sprzętowych IQRF®. Zakres praktyczny obejmuje opis projektu sieci WSN wdrożonej w budynku P3 Politechniki Opolskiej. Uruchomiono sieć bezprzewodową składającą się z 10 modułów IQRF®. Skonfigurowane moduły radiowe zostały umieszczone w wybranych pokojach na wszystkich pięciu kondygnacjach budynku w celu przeprowadzenia testów. Testy obejmowały pomiar czasu opóźnienia transmisji pakietu z danymi pomiarowymi oraz poziomu RSSI.
EN
The subject of the article is a description of the use of the IQRF® platform to implement a wireless WSN network. IQRF® technology has enabled the construction of a sensor network with the possibility of reconfiguration. The theoretical part contains a description of the IQRF® hardware solutions used. The practical scope includes the description of the WSN network project implemented in building P3 of the Opole University of Technology. A wireless network consisting of 10 IQRF® modules was launched. The configured radio modules were placed in selected rooms on all five floors of the building for testing. Tests included measuring the transmission delay time of the measurement data package and the RSSI level.
PL
W artykule opisano innowacyjną metodę lokalizowania obiektów dla potrzeb Internetu rzeczy (IoT). Przedstawiono matematyczną analizę metody. Opisano również wyniki kompleksowych badań symulacyjnych efektywności pracy zaproponowanej metody dla wybranych parametrów radiowej sieci sensorowej.
EN
The paper proposes an innovative method of locating objects for the Internet of Things (IoT). The mathematical analysis of the method is presented. The results of complex simulation studies on the efficiency of the proposed method for various selected system parameters of the sensor network are described.
PL
Jedno z głównych założeń sieci Internetu Rzeczy – Internet of Things (IoT) przewiduje ich rozmieszczanie w nietypowych lokalizacjach, z punktu widzenia utrudnionej propagacji sygnałów radiowych. W niniejszym artykule analizie poddano, obserwowane w środowisku wewnątrzbudynkowym w obszarze piwnicy, zwiększone tłumienie sygnałów radiowych. Przeprowadzone badania są odpowiedzią na widoczny wzrost popularności wąskopasmowych sieci IoT (NB-IoT) korzystających z zasobów sieci LTE (Long Term Evolution) i wymaganą oceną środowiska ich pracy.
EN
The Internet of Things (IoT) networks concept implies their presence in a various and untypical locations, usually with a disturbed radio signals propagation. In the presented paper an investigation of an additional path loss observed in an underground environment is described. The proposed measurement locations correspond to the operation areas of rapidly growing narrowband IoT (NB-IoT) networks, the ones using the Long Term Evolution (LTE) network resources.
8
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowisko laboratoryjne z zakresu systemów automatyki domowej. Do budowy stanowiska wykorzystano moduły ESP8266 oraz mikrokomputer Raspberry Pi. Głównym celem powstałego stanowiska jest jego wykorzystanie w działaniach dydaktycznych, jako elementów ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowane ćwiczenia użyteczne będą zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W pracy opisano projekt oraz wykonaną konstrukcje stanowiska badawczego, sposoby jego wykonania na zajęciach oraz zastosowane technologie.
EN
The paper presents a designed and constructed laboratory stand in the field of home automation systems. ESP8266 modules and Raspberry Pi microcomputer were used to build the station. The main purpose of the resulting position is its use in teaching activities as part of the laboratory exercises. The prepared exercises will be useful in both first and second cycle studies. The paper describes the design and construction of the test stand, the methods of its implementation in class and the technologies used.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą akwizycję danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Platforma pozwala na integrację urządzeń IoT różnych producentów. Dzięki implementacji dużej liczby protokołów komunikacyjnych możliwe jest stworzenie inteligentnego systemu automatyki domowej. W artykule przedstawiono system pomiarowy składający się z platformy wraz z inteligentnymi licznikami energii. Stworzony system został wykorzystany do akwizycji danych reprezentujących zużycie energii elektrycznej dla wybranych obwodów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy danych pomiarowych rejestrowanych w półrocznym okresie rozliczeniowym. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski pozwalające na optymalizację profilu zużycia energii i zmniejszenie kosztów po stronie końcowego odbiorcy energii elektrycznej.
EN
From the electricity consumer point of view, its usage cost reduction is very important. To achieve that the dedicated software systems are required. They are capable of acquiring data directly from smart energy meters and deliver rule engines and solutions for maintaining household devices. In the paper, the SmartX platform is presented. It is capable of acquisition of data directly from the smart energy meters. The platform integrates the IoT (Internet of Things) devices of various manufacturers. This is possible due to its flexible architecture which supports many communication protocols and can be easily extended by so-called protocol bindings. Thanks to that a generic home automation system can be created. In this paper, the dedicated measurement system based on the SmartX platform and Sonoff energy meters are presented. The created system has been used for energy data acquisition from a small office. The measurements took half of the year and the most interesting data is shown in the results section of the paper. The data analysis has been held with the Python programming language. Based on the achieved results several conclusions have been made. Based on them the usage of the SmartX platform and the dedicated measurement system leads to the optimization of the energy consumption and the cost reduction by the energy end-user.
PL
W tegorocznej edycji konkursu Polishopa Honeycombs Award, w kategorii biznes, zwyciężył projekt Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania "Mobilna i stacjonarna sieć sensoryczna ze stacją bazową i plombą elektroniczną". Autorem rozwiązania jest zespół kierowany przez dr. inż. Michała Grabię, wspierany w trakcie realizacji projektu przez eksperta Design Thinking dr. Piotra Nowaka. Z laureatami konkursu rozmawiają Joanna Świątek, Kierownik Działu Marketingu Łukasiewicz-ILiM oraz Patrycja Skoczek, Specjalista Łukasiewicz-ITME.
EN
This article provides a thorough description of a range of non-standard application cases in which EMC laboratories can be used other than those traditionally associated with this kind of facilities. The areas covered here include investigations of: wireless and radio systems (such as IoT and broadband radio systems) also that require ultra-high operational dynamic range, emulation of interference-free and/or heavilymultipath propagation environment, shielding effectiveness of cabinets and materials (i.e. thin, light and flexible as textiles as well as heavy and thick such as building construction elements).
EN
The subject of the article is the design and practical implementation of the wireless mesh network. IQRF radio modules were used for the network design. The IQRF® technique has enabled the construction of a mesh network with the possibility of reconfiguration. The theoretical part contains a description of the IQRF® hardware solutions used. The practical scope includes the design part, where the configuration of the radio modules was carried out and the parameters of the radio network were set to allow its implementation in various topologies. Then, a wireless network consisting of 10 IQRF modules was launched in the P3 building of the Opole University of Technology. At this stage, configured radio modules were placed in selected rooms on all five floors of the building in order to carry out tests of the radio network constructed in this way. The tests included measuring the packet transmission delay time as well as the received signal strength. Research was carried out for several network topologies.
EN
One of the ways to improve calculations related to determining the position of a node in the IoT measurement system is to use artificial neural networks (ANN) to calculate coordinates. The method described in the article is based on the measurement of the RSSI (Received Signal Strength Indicator), which value is then processed by the neural network. Hence, the proposed system works in two stages. In the first stage, RSSI coefficient samples are taken, and then the node location is determined on an ongoing basis. Coordinates anchor nodes (i.e. sensors with fixed and previously known positions) and the matrix of RSSI coefficients are used in the learning process of the neural network. Then the RSSI matrix determined for the system in which the nodes with unknown positions are located is fed into the neural network inputs. The result of the work is a system and algorithm that allows determining the location of the object without processing data separately in nodes with low computational performance.
EN
Covering a wide area by a large number of WiFi networks is anticipated to become very popular with Internet-of-things (IoT) and initiatives such as smart cities. Such network configuration is normally realized through deploying a large number of access points (APs) with overlapped coverage. However, the imbalanced traffic load distribution among different APs affects the energy consumption of a WiFi device if it is associated to a loaded AP. This research work aims at predicting the communication-related energy that shall be consumed by a WiFi device if it transferred some amount of data through a certain selected AP. In this paper, a forecast of the Energy consumption is proposed to be obtained using an algorithm that is supported by a mathematical model. Consequently, the proposed algorithm can automatically select the best WiFi network (best AP) that the WiFi device can connect to in order to minimize energy consumption. The proposed algorithm is experimentally validated in a realistic lab setting. The observed performance indicates that the algorithm can provide an accurate forecast to the energy that shall be consumed by a WiFi transceiver in sending some amount of data via a specific AP.
EN
The Bluetooth Low Energy (BLE) MESH network technology gains popularity in low duty IoT systems. Its advantage is a low energy consumption that enables long lifetime of IoT systems. The paper proposes and evaluates new MRT management methods, i.e. exact and heuristic, that improves energy efficiency of BLEMESH network by minimizing the number of active relay nodes. The performed experiments confirm efficiency of the MRT methods resulting in significantly lower energy consumption of BLE MESH network.
PL
Przedstawiono krótko historię rozwoju publicznych mobilnych sieci telefonicznych. Scharakteryzowano kolejne generacje współczesnych systemów komórkowych. Omówiono podstawowe cechy i problemy związane z systemem komórkowym najnowszej generacji 5G.
EN
The history of the development of public mobile telephone networks was briefly presented. Next generations of modern cellular systems have been characterized. The basic features and problems of the latest generation 5G cellular system were discussed.
PL
Mimo, że protokoły IoT zostały stworzone z pobliżu początku aktualnego millenium, w globalnym użyciu są zaledwie od kilku lat. Zainteresowanie nimi, a raczej przyrządami, które je obsługują wzrasta jednak z każdym rokiem wykładniczo. Urządzenia IoT znajdują wykorzystanie w każdej gałęzi przemysłu, lecz w zdecydowanej większości używane są na rynku domów inteligentnych (Smart Home). W niniejszym tekście, omówione zostały cztery najpopularniejsze protokoły wykorzystywane na powyższym rynku – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee oraz Z-Wave. Poza kwestiami technicznymi, wzięte zostały pod uwagę również aspekty pozatechniczne, jak chociażby preferencje użytkowników czy możliwości rozwoju protokołów. Rezultaty porównania nie wykluczają żadnego z powyższych protokołów, lecz uwzględniają możliwość współpracy w celu maksymalizacji komfortu użytkownika końcowego.
EN
Although IoT protocols were created near the beginning of the current millennium, they have been in global use for only a few years. Interest in them, or rather the devices that support them, are growing exponentially each year. IoT devices are used in every industry, but the vast majority are used on the Smart Home market. In this text, four of the most popular protocols used in the above market are discussed - Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. In addition to technical issues, non-technical aspects were also taken into account, such as user preferences or protocol development options. The results of the comparison do not exclude any of the above protocols, but take into account the possibility of cooperation to maximize the comfort of the end user.
PL
Według Bitkom (Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych), segment budowy maszyn jest nadal najsilniejszym motorem wzrostu w aplikacjach Przemysłu 4.0, a za nim plasują się sektory motoryzacyjny i elektroniczny. Coraz więcej firm korzysta z nowych możliwości cyfrowych, aby poprawić wydajność swojej działalności i zmniejszyć koszty związane z produkcją, łańcuchem dostaw i konserwacją.
EN
The objective of this work is to set up a methodology that considers missing data from a connected heartbeat sensor in order to propose a good replacement methodology in the context of heart rate variability (HRV) computation. The framework is a research project, which aims to build a system that can measure stress and other factors influencing the onset and development of heart disease. The research encompasses studying existing methods, and improving them by use of experimental data from case study that describe the participant’s everyday life. We conduct a study to modelize stress from the HRV signal, which is extracted from a heart rate monitor belt connected to a smart watch. This paper describes data recording procedure and data imputation methodology. Missing data is a topic that has been discussed by several authors. The manuscript explains why we choose spline interpolation for data values imputation. We implement a random suppression data procedure and simulate removed data. After that, we implement several algorithms and choose the best one for our case study based on the mean square error.
20
Content available Graph-based fog computing network model
EN
IoT networks generate numerous amounts of data that is then transferred to the cloud for processing. Transferring data cleansing and parts of calculations towards these edge-level networks improves system’s, latency, energy consumption, network bandwidth and computational resources utilization, fault tolerance and thus operational costs. On the other hand, these fog nodes are resource-constrained, have extremely distributed and heterogeneous nature, lack horizontal scalability, and, thus, the vanilla SOA approach is not applicable to them. Utilization of Software Defined Network (SDN) with task distribution capabilities advocated in this paper addresses these issues. Suggested framework may utilize various routing and data distribution algorithms allowing to build flexible system most relevant for particular use-case. Advocated architecture was evaluated in agent-based simulation environment and proved its’ feasibility and performance gains compared to conventional event-stream approach.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.