Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano problematykę wprowadzania usprawnień w systemie logistycznym wspomagającym wytwarzanie urządzeń mechanicznych w zakładzie produkcyjnym dużego, międzynarodowego koncernu. Usprawnienia te są wynikiem stosowania w zakładzie koncepcji zarządzania Kaizen i systemu sugestii pracowniczych. W celu eliminacji strat w systemie wytwórczym i logistycznym, zgodnie z założeniami filozofii zarządzania Lean, analizie poddano proces wytwarzania wyrobów, a w szczególności operacje logistyczne związane z tym procesem. W efekcie analizy zidentyfikowano w procesie wytwórczym miejsca występowania czynników, które wywołują straty produkcyjne w postaci zbędnych operacji transportowych, zbędnych działań i procesów, oczekiwania półwyrobów oraz stwarzają zagrożenia lub utrudnienia dla pracowników. Czynniki te mogą też być przyczyną obniżenia jakości wytwarzania wyrobów gotowych. Na podstawie analizy stworzono koncepcję usprawnienia systemu logistycznego wspomagającego wytwarzanie. Głównym elementem tej koncepcji jest wdrożenie w systemie wytwórczym nowego wózka transportowo-montażowego. Efektem usprawnienia polegającego na eliminacji lub ograniczeniu niektórych operacji logistycznych powinny być korzyści finansowe, zwiększenie produktywności systemu oraz poprawa warunków pracy pracowników.
EN
The article presents a problem of introducing improvements to the logistic system supporting production of machines in a manufacturing plant owned by a large international corporation. Those improvements are a result of the Kaizen Management and Employee Suggestion System. The analysis of production process and its logistic operations is performed in order to eliminate manufacturing losses in accordance with the Lean Management philosophy. Places that cause production losses resulting from unnecessary transport operations and unnecessary activities and intermediate product delays were identified. Those elements introduce risk and inconvenience employees as well as can cause quality deterioration of the final products. The effects of such optimizations and reductions should bring financial benefits, increased productivity and improvement of working conditions for employees.
PL
W pracy przedstawiono przykład minimalizacji kosztów całkowitych przedsięwzięcia z wykorzystaniem optymalizacji stochastycznej. W rozpatrywanym projekcie uwzględniono koszty stałe i zmienne. Koszty stałe zależą od czasu jego realizacji, a koszty zmienne przypisane są do każdego z zadań. W celu skrócenia czasu trwania ścieżki krytycznej możliwe jest skracanie czasów trwania poszczególnych czynności uwzględniając związany z tym przyrost kosztów zmiennych oraz spadek kosztów stałych. Optymalizacja miała na celu dobranie czasów trwania zadań, aby suma kosztów stałych i zmiennych była jak najmniejsza. Koszty zmienne, jak i czas trwania zadań, mieściły się w określonych przedziałach optymalizacji. Dla porównania przeprowadzono obliczenia metodą deterministyczną. Przeprowadzona symulacja pozwoliła na zmniejszenie kosztów całkowitych o 10% w stosunku do obliczeń deterministycznych.
EN
The article presents minimization of project’s total costs using stochastic optimization. In the considered project fixed and variable costs were taken into account. The fixed costs depend on project duration, while the variable costs are assigned to each task. In order to shorten project’s critical path it is possible to shorten each task, while taking into account related increase in variable costs and decrease in fixed costs. The goal of the optimization process was to find tasks durations’ resulting in minimized project’s total cost. Fixed costs and tasks’ durations were in the specific optimization ranges. The stochastic method allowed to reduce total project cost by 10% compared to results of deterministic calculations used as a baseline.
PL
W pracy przedstawiono przykład maksymalizacji wielkości przewozów kolejowych wykonany z wykorzystaniem programowania liniowego. Optymalizację prowadzono wielokrotnie przy określonych w modelu ograniczeniach. Celem było takie dobranie parametrów wagonów, żeby uzyskać maksymalną wielkość ładunku przewożonego przez wszystkie przewidziane składy.Optymalizacja całego modelu ze względu na ograniczenia w liczbie posiadanych wagonów okazała się niewystarczająca. Obliczenia prowadzono również sekwencyjnie dla kolejno zestawianych składów. Wyniki optymalizacji poszczególnych składów wpływały na kolejne obliczenia. Metoda ta pozwoliła na dobranie składów przewożących ładunek o podobnej masie, a jednocześnie zapewniający maksymalną wielkość przepływu.
EN
The article presents the optimization process using linear programming to maximize the quantity of supply using the example of rail transport. Two optimization methods were compared; single-step calculation for the entire model and sequential calculations for various model configurations. Best approach was determined based on the results.
PL
W pracy zaprezentowano proces wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mechanicznej, elementów systemu produkcyjnego zorganizowanego według zasad Lean Manufacturing (LM). Ogólnie scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w tym procesie (np. system 5S) oraz ich implementację w warunkach prezentowanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również uzyskane na etapie wdrażania koncepcji Lean Manufacturing rezultaty w zakresie wzrostu efektywności i opłacalności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i trudności związanych z wdrożeniem systemu Lean Manufacturing.
EN
Lean Manufacturing is one of the most recent and popular concepts of the improvement the production enterprises in the case of manufacturing processes. It makes it possible to cut down the time of production cycles, increase the quality of products, reduce production costs, and increase morale, productivity, and engagement of the staff. The main tools of Lean Manufacturing, among others, are the 5S System, Kaizen, the Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping, Total Quality Management (TQM), and Just in Time (JiT). The intention of the author was to describe the process of practical application in productive enterprise and the productive system guided according to principles of the Lean Manufacturing. The paper also characterises the selected methods, techniques, and process tools that were used in this concept and their implementation in conditions of chosen enterprise. The paper also presents the results in the range of the growth of efficiency production and the improvement of production quality on the stage of the practical application of the Lean Manufacturing conception.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wyników badań jakości wykonania rozpylaczy płaskostrumieniowych, stosowanych w opryskiwaczach polowych. Oceny jakości wykonania tych rozpylaczy dokonano na podstawie analizy statystycznej wartości jednego z podstawowych parametrów funkcjonalnych rozpylaczy, tzn. natężenia wypływu cieczy technologicznej. Podczas badań sformułowano hipotezy statystyczne dotyczące zgodności wartości natężenia wypływu z wartościami nominalnymi i dopuszczalnymi oraz poddano je weryfikacji. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że ocena jakości wykonania rozpylaczy płaskostrumieniowych na podstawie ocen i charakterystyk natężenia wypływu cieczy nie jest jednoznaczna.
EN
A transverse irregularity of spray is the one of the most used characteristics for spray quality assessment. The value of this indicator is assigned based on laboratory measurements carried out on a multi-groove table. The functional parameters of nozzles have a direct influence on the value of the indicator, for instance, it depends on the intensity of liquid outflow. The intensity of liquid outflow is important during the procedure of agricultural spray. Disagreement between the actual and nominal value of this parameter may cause significant deterioration in spray quality during fieldwork. The paper presents an analysis of the workmanship of nozzles, which is made on the basis of statistical analysis of the intensity of liquid outflow values. During the tests, the statistical hypothesis concerning agreements between the real and nominal or acceptable intensity of liquid outflow values were formulated and verified. In the conclusions the author affirms that the assessment of the level of nozzle workmanship is ambiguous, but a lot of the circumstances indicate that the workmanship is not satisfactory.
PL
Podstawą oceny niezawodności są wyniki obserwacji przebiegu użytkowania maszyn rolniczych w naturalnych warunkach ich eksploatacji. Rozpatrzono problem wyboru najodpowiedniejszej do oceny niezawodności maszyn rolniczych charakterystyki użytkowania, ze względu na kryteria dokładności uzyskiwanych ocen. opracowano takie kryteria, a rezultaty ich stosowania weryfikowano statystycznie na podstawie wieloletnich obserwacji użytkowania i uszkodzeń kombajnów zbożowych.
EN
Machine reliability can be assessed on the basis of the data sets from investigations of the use and failures agricultural machines in natural conditions. The essential problem addressed in this work is the selection of appropriate operational use characteristics for the reliability assessment of agricultural machines. The problem was solved and results were verified statistically by using data from many year`s reliability investigations of combine harvesters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.