Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy jest przedstawienie właściwości technologicznych glikozydów stewiolowych, możliwości ich wykorzystania w produktach spożywczych oraz ocena dostępności wyrobów słodzonych glikozydami na polskim rynku. Właściwości technologiczne glikozydów stewiolowych omówiono na podstawie literatury. Dostępność produktów słodzących oraz innych produktów spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe oceniono na podstawie oferty wybranych skle pów detalicznych i sprzedaży internetowej. Na przykładzie oferty rynku warszawskiego można stwierdzić, że na polskim rynku jest niewielki wybór produktów z udziałem glikozydów stewiolowych. Obejmuje ona głównie słodziki, wyroby czekoladowe oraz napoje bezalkoholowe, których wartość energetyczną obniżono średnio o ok. 30%. Wydaje się, że rynek produktów z udziałem glikozydów stewiolowych ma duże możliwości dalszego rozwoju.
EN
The aim of this paper is to present the technological properties of steviol glycosides, the possibilities of their use in food products, as well as the assessment of the availability of products with glycosides on the Polish market. The technological properties of steviol glycosides were discussed on the basis of literature data. The availability of sweeteners and other food products containing steviol glycosides was determined on the basis of the offer of the selected retail stores and on-line sales. On the example of the Warsaw market offer, it can be stated that there is a small assortment of products with steviol glycosides on the Polish market. It mainly includes sweeteners, chocolate products and soft drinks, whose energy value (calories) has been decreased by an average of about 30%. It seems that the market of products sweetened with steviol glycosides has a great potential to be further developed.
EN
The paper discusses the question of the efficiency of eco-logistics on the food market. The aim of the article is to present major problems related to the impact of food production processes, packaging, distribution and transport on the environment. It presents the origins of eco-logistics in relation to the concepts of logistics and reverse logistics. It analyses the characteristics and general assumptions of the efficiency of eco-logistics processes and describes food market as well as its impact on the natural environment. Furthermore it discusses the issue of waste generation and presents business entities operating on the food market in the aspect of their further development. The question of sanitary standards for products of the food sector is analyzed as well as the dynamics of the development of technologies used in the processes of reverse logistics, changing exogenic expectations and systems of values.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów eko-logistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1543--1549, CD1
PL
Artykuł zawiera treści związane z działami, które zapewniają bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowane zostały instrumentu i narzędzia, których użycie zmniejsza prawdopodobieństwo dostania się na rynek żywności, która szkodzi człowiekowi i środowisku oraz firmie.
EN
The article contains material related to departments that ensure food safety. The author presented instruments and tools that can reduce the probability that the food which is harmful to the people, environment and the company will enter the market.
PL
Przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się oraz wzrost liczby ludności będą w następnej dekadzie najważniejszymi czynnikami zwiększającymi popyt na żywność w skali świata. Do wzrostu cen żywności przyczyniać się będzie także zwiększenie zużycia produktów rolniczych na cele energetyczne, mimo że rządy niektórych krajów zapowiadają zmodyfikowanie polityk gospodarczych aktywizujących zużycie surowców rolniczych na cele energetyczne. Ceny żywości w następnej dekadzie będą też pod coraz silniejszą presją wysokich kosztów produkcji, związanych z wyczerpywaniem zasobów konwencjonalnych źródeł energii oraz zasobów naturalnych, dbałością o bezpieczeństwo zdrowotne żywności i dobrostan zwierząt, czy przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatu. Rosnącym cenom towarzyszyć będą silniejsze niż dotychczas wahania cen i wzrost ryzyka, ze względu na ograniczenie wsparcia rynkowego w krajach rozwiniętych gospodarczo na rzecz bezpośredniego wsparcia dochodów rolniczych.
EN
Acceleration of economic development in developing countries along with the growing population will be crucial as regards the increase in demand for food over the world during the next decade. The increase in demand would additionally be supported by the increasing use of agricultural products for energy (despite the fact governments in certain countries announce a modification of policies` supporting in bio-energy sector). Food prices over the next decade will be found under constantly growing pressure of high production costs linked to exhausting conventional energy sources, natural resources and finally growing concerns about health issues, animal welfare and final environment and climate changes. Growing prices would be accompanied with greater fluctuations and thus, growing risk under the conditions of reduced market support in developed countries in favour of direct support of agricultural incomes.
PL
Na światowych rynkach rolnych i żywnościowych ponownie notuje się duże podwyżki cen, których wielkość jest podobna do notowanej w pierwszej fazie światowego kryzysu żywnościowego. Skutki tego widoczne są już na polskim rynku zbóż, mleka oraz rzepaku i tłuszczów roślinnych, a także na rynku żywności. Może to powodować osłabienie tempa wzrostu krajowego popytu na produkty zbożowe, mleczne i olejarskie, a więc także spowolnieniem rozwoju przemysłowej produkcji żywności. Wzrost cen zbóż i śrut oleistych skutkuje gwałtownym pogorszeniem relacji cen trzody i drobiu do cen pasz.
EN
On the world agricultural and food markets, great price rises are being registered again, of which the scale is similar to that one, recorded in the first phase of the food world-wide crisis. Its effects are visible already on the Polish market of cereal crops, milk and rape and vegetable fats; they are also becoming apparent on the market of the food. It can result in weakening the rate of growth of the domestic demand for cereals, dairy and oil products, that is, also in slowing down the pace of development of the industrial manufacture of foodstuffs. The rise in prices of cereal crops and oil meals results in violent worsening of the relation of prices of pigs and chickens up to the prices of fodders.
PL
Umieszczanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności na produkcie spożywczym lub wykorzystywanie ich w reklamie takiego produktu jest uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem można stosować jedynie oświadczenia, na które zezwoliła Komisja i które są włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Obecnie wciąż trwają prace nad poszczególnymi przepisami oraz nad opracowaniem samego wykazu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykazem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
EN
Food and health claim placement on the label of the food product or usage of the claim in the food product advertisement is ruled by the regulation no 1924/2006. According to this regulation only approved and listed in the register approved by the Commission claims might be used. Currently some paragraphs and the register are still under construction. Up to date status of the food and health claims register is covered in the following article.
PL
Lata 2003-2008 były okresem szybkiego rozwoju sektora żywnościowego. Pod wpływem korzystnego cyklu koniunkturalnego i integracji z UE poprawiła się sytuacja dochodowa konsumentów i rolników, przetwórców i innych podmiotów działających w otoczeniu rolnictwa i przetwórstwa. Sytuacja jednak zmieniła się w połowie 2008 r. Pod wpływem zjawisk globalnych polska gospodarka żywnościowa utraciła wysoką dynamikę rozwoju, ale dotychczas skutecznie broni się przed recesją i kryzysem gospodarczym. Zagrożenia te są mniejsze niż w innych działach polskiej gospodarki.
EN
The years 2003-2008 were the period of quick development of food sector. As affected by favourable situation cycle and integration with the EU, income situation of the consumers and farmers, processors and other entities, acting in the surroundings of agriculture and processing sector was improved. The situation was, however, changed in the half of 2008. As affected by the global phenomena, Polish food sector lost its high dynamics of development but it has effectively defended against recession and economic crisis. The mentioned threats are smaller than in other sectors of Polish economy.
PL
Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
EN
The modern marketing communication reaching the customer in the purpose is using very much diverse, often unconventional forms of the message. Food processing enterprises are still taking advantage of traditional advertising forms on the account of mass character of produce (e.g. the advertisement in radio, television or the press). They more and more reach for custom forms of the marketing communication every now and then, such as ambient media, guerilla marketing, the whispered marketing or tryvertising. The aim of this study is characteristics of non standard forms of the advertising and their use in food products promotion as well as their influence on the consumer.
PL
Od 2004 r. utrzymuje się w Polsce tendencja relatywnego wzrostu cen towarów spożywczych. Analiza sytuacji cenowej i podażowo-popytowej na poszczególnych rynkach branżowych żywności w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje, że także w br. wzrost cen żywności będzie głównym czynnikiem powodującym inflację. Należy się liczyć z wydatnym wzrostem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz tłuszczów wieprzowych, ryb, cukru i jaj.
EN
An upward tendency in relative food prices has been observed in Poland since 2004. Conducted analysis of prices and fundamentals of main agricultural markets points out that food products are a main factor of inflation also in 2009. Major price rises are expected in the case of pork and swine fats, poultry, fish, sugar and eggs.
PL
Kryzys energetyczny. Czynniki ograniczające i uwarunkowania wykorzystania biomasy rolniczej jako źródła energii - powierzchnie uprawy, efektywność, konwersja, ograniczenia środowiskowe. Prognozy rodzajowe i ilościowe w krajach UE 27 i RP. Rola biomasy w wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych. Energetyczne perspektywy biomasy roślinnej i leśnej, węgla, paliw wodorowych i energii jądrowej.
EN
The energy crisis. Restrictive factors and conditions of energetical utilization of agricultural and forestal biomass. Competitiveness of the food, limitation of agricultural, changes of prices. Organic biomass as the source of thermal and electric energy, raw materials for biofuels production, improvement of technologies, environmental restrictions. Quantitative prognoses for EU 27 and Poland. Perspectives of the energy from biomass, coal, hydrogen and nuclear energy.
PL
Neuromarketing dotyczy wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu człowieka do zwiększania skuteczności i efektywności działań marketingowych. Wyniki najnowszych badań dowodzą, że zachowania konsumentów mają głównie charakter emocjonalny, a tylko w niewielkim zakresie racjonalny. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania neuromarketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej producentów artykułów żywnościowych.
EN
Neuromarketing employs the knowledge on human brain functioning to increase efficiency of marketing activities. Results of new research prove that consumers' behaviors are mainly emotional and only on limited scale, rational. Knowing neuromarketing rules, one can build competitive domination on food producers' market.
PL
W latach 2000-2003 sytuacja na rynku żywnościowym była dużo korzystniejsza dla konsumentów niż producentów i przetwórców surowców rolniczych. Cechowały ją: wzrost skupu i spadek cen większości podstawowych produktów rolnictwa, zwiększenie produkcji i dostaw wyrobów przemysłu spożywczego na zaopatrzenie rynku wewnętrznego oraz relatywne tanienie produktów tego sektora. Względnie niski poziom cen żywności sprzyjał wzrostowi popytu, lecz małe tempo przyrostu dochodów realnych ludności i znaczący wzrost pozażywnościowych kosztów utrzymania ograniczyły dynamikę spożycia. W 2004 r. spożycie dóbr żywnościowych kształtuje się w zależności od tego, w jakim stopniu wzrost eksportu spowoduje zmniejszenie podaży na rynku wewnętrznym i wzrost cen.
EN
Situation on the food market over the period of 2000-2003 was much more favourable for the customers than the producers and processors of agricultural commodities. The market was featured with increasing procurement and so decline in the prices major agricultural products, increasing production and market deliveries of food products and decline in their relatroe prices. Relatively low level of food prices stimulated demand. On the other hand low rate of personal income growth along with significant increases in the prices of non-food products reduced the growth of consumption. The consumption of food products in 2004 will largely depend upon the extent to which exports would remove supply pressure on domestic market and so increase the prices.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływające na zachowania konsumenta na rynku żywność Podano przykładowe grupy konsumentów. Scharakteryzowano celowość badań preferencji konsumenckich, metodykę badań czynniki determinujące zachowania konsumenckie. Przedstawiono wybrane czynniki wpływające na konsumenta mięsa i przetworów mięsnych.
EN
Paper presents selected issues, having influence a consumer's behaviour on food market. An example of consument groups is given. The aim of research of consumer's preferences, methods of the research and factors determining consumer behaviour are characterised. Selected factors, which influence a consumer of meat and meat products, are presented.
PL
Gwałtownie narastająca przez ostatnie kilkanaście lat konkurencja na rynku dóbr konsumpcyjnych, a także boleśnie odczuwalne przez kilka ostatnich lat spowolnienie gospodarcze, nauczyły większość polskich firm skutecznej walki o klienta. Większość przedsiębiorstw, w sposób mniej lub bardziej świadomy, przyswoiła i zaadaptowała orientację marketingową. Zaczęły one z budzącym nieraz podziw sukcesem budować skuteczne strategie cen, dystrybucji, a zwłaszcza promocji. Ta nieco wymuszona i gwałtowna nauka spowodowała, że większość firm nawet w tak trudnych czasach funkcjonuje, a niejednokrotnie się rozwija. Czy jednak dzisiejsze umiejętności i praktyki okażą się skuteczne w perspektywie kilku następnych lat? Analiza rozwoju praktyki marketingu w krajach wysoce rozwiniętych sugeruje, iż także na polskim rynku coraz większego znaczenia nabierać będzie marka. Artykuł ten, w sposób oczywiście bardzo skrótowy i uproszczony, porusza problemy, które staną się codziennością polskich przedsiębiorstw już w najbliższym czasie.
EN
Increasing competition on the market during the last several years, and distressing cooling down of the country economy taught most of the Polish enterprises how to conquer for a customer. Most of the enterprises, in a more or less conscious way, adapted to market economy. They created, sometimes with a manelous success, a strategy of prices, distribution and advertising. Thanks to this lesson most of the firms exist and develop even under difficult economic conditions. The question is whether the acquired skills will be sufficient for the next few years. Analysis of market practices in highly developed countries shows that the trademark will become also a important tool on Polish market. This paper, in an abbreviated and simple way, presents those problems, which will become a common practice for Polish enterprises in the next days.
PL
W artykule zaprezentowano, na podstawie materiałów empirycznych pochodzących z różnych źródeł, stan i kierunki doskonalenia kanałów dystrybucji funkcjonujących na rynku artykułów żywnościowych. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw wydają się zmierzać w kierunku absorpcji rozwiązań europejskich, charakteryzujących się dużym stopniem koncentracji i integracji. Postępujące zmiany oceniane są jako zbyt powolne.
EN
The aim of this article is to present, based on the empirical materials originating from various sources, the state and directions of improvement of the distribution channels that are functioning in the food market. Behavior of enterprises on the market seems to move towards absorption o the European solutions that are characterized by a high degree of concentration and integration, although the ongoing changes are being assessed as too slow.
PL
Przeprowadzono analizę deklarowanych przez centów składników recepturowych pod kątem zawartości substancji dodatkowych w ponad 150 różnych produktach rynkowych, należą do 7 grup asortymentowych (koncentraty spożywcze, przetwory mleczarskie i zbożowe, wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe i pn twory mięsne). Wykazano, że przeciętnie do 1 produktu spożywa dodaje się ok. 3,5 różnych substancji dodatkowych, przy czym więcej (ponad 4 szt. w 1 produkcie) stwierdzono w wyrobach cukierniczych, napojach bezalkoholowych i przetworach mięsnych. Ze względu na różnorodność spożywanych produktów spożywczych w diecie istotna jest nie tylko ilość, ale także rodzaj dodawanych , stancji, m.in. to, czy są one pochodzenia naturalnego czy syntetycznego.
EN
The analysis of prescription ingredients declared by t manufacturers was carried out in order to check the presence i food additives. The analysis covered more than 150 market products belonging to 7 range groups (dry soups and desserts, dairy cereals, confectionery, non-alcoholic beverages, vegetable and preserves and meat products). On the average 3,5 various additives are added to 1 product. The biggest number of additives (more additives in a product) was detected in confectionery, non-alcohol beverages and meat products. Taking into consideration the variety products in our diet, not only the quantity, but also the kind of food additives is significant. Moreover ii is important whether they are of natural or synthetic origin.
PL
Największą grupę produktów o wzbogaconej wartości odżywczej stanowiły soki i napoje owocowe, a następnie koncentraty spożywcze i przetwory mleczarskie. Analizowane produkty najczęściej wzbogacano w witaminy, a następnie składniki mineralne i inne substancje, takie jak: l-karnityna, kofeina, błonnik, probiotyki.
EN
The biggest group of products of enchired nutritive value contained juices and fruit drinks, then there were instant food and dairy products. The analysed products were predominantly enchired in vitmains, mineral elements and other substances, such as L-carnitine, caffeine, fibre and probiotics.
PL
W części I opublikowanej w nr 8/02 P.S. opisano różne sposoby podejścia do prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i komercjalizacją nowych produktów żywnościowych; podkreślono szczegolnie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem nowy, produktów w ramach strategii potrzeb oraz strategii stanowiska rynku. W części II opisano kolejne etapy prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych artykułów spożywczych. W pracy zwrócono szczególną uwagę na nowe produkty mięsne.
EN
In the part l of this paper (published P.S. 8/02) a number of different approaches to starting new food product development was described; the works on new product development within the confines of the need strategy and the market position strategy was particularly emphasized. In part II of this paper in turn, consecutive steps of a new food product development are described. In both parts of this paper particular attention was focused on new meat products.
PL
Zmiana pozycji małych i średnich przedsiębiorstw na rynku w wyniku procesu konsolidacji handlu jest źródłem licznych zarzutów. Autor charakteryzuje tendencje na rynku zywności, podkreśla znaczenie marki i potrzebe organizacji producentów w budowie znanej marki. W procesie budowy marki regionalnej Autor wyróżnia formalny wzór jakościowy produktu i markę regionalną, podkreśla, że polityka budowy marki regionalnej powinna uwzględniać maksymalizacji zysku również etyczną stronę działalności przedsiębiorstwa, potwierdzoną zaufaniem odbiorcy do produktu.
EN
Retailers have become more concentrated and consolidated. This process eliminates market position of smallmanufacturers suppliers and becomes the basis for many complaints. The all discusses recent developments on the Polish food market and the role of standards. In the case of regional product quality recognizes informal and legal standards - enforced by law, stresses that the regional standardsbuilding policy must involve and besides profit maximization task.
PL
Przemysł spożywczy w całym okresie transformacji wyróżniał się wysoką skalą inwestowania. Najwyższa była ona w latach 1996-1999. Dopiero w ostatnich dwóch latach następuje obniżenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Inwestowano głównie w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w rozbudowę potencjału żywności o wysokiej dynamice rozwoju rynków zbytu oraz w modernizację procesów komponowania i konfekcjonowania. Inwestycje przemysłu spożywczego finansowane były głównie środkami własnymi (w prawie 60%) oraz kapitałem zewnętrznym, głównie inwestorów zagranicznych (w ok. 30%).
EN
During the whole transition period the high scale of investments marked food industry. The highest level of investments was recorded over the period of 1996-1999. A decline of investment activity of the enterprises was observed only in the last two years The investments concerned the development of small and medium enterprises, increase of production capacity of food, for which market growth rate was recorded and the modernization of composing and post-processing operations. The investments in food industry was financed mainly from own sources (in 60%) and by external capital mainly foreign investors (in about 30%).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.