Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekaźnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Teraz będzie kontynuowana tematyka dotycząca wytycznych testowania oraz samej techniki testowania. Inżynierowie–elektrycy wcześnie zaczęli opracowywać wytyczne i zalecenia dotyczące testów.
EN
The article is concerned with the issues of practical utilization of controllers for automation in various technical fields as example Mitsubishi controllers of MELSEC FX1N and FX3U series. Any task, which requires the utilization of electrical control devices, is easy to solve by means of usage of programmable logic controllers. By using software with controllers programming package GX Developer, user has the possibility to program the controller or input changes into existing program. The Laboratory Stand was developed for effective learning of controller programming in LD language.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień praktycznego wykorzystania sterowników do automatyzacji w różnych dziedzinach technicznych, na przykład sterowników Mitsubishi serii MELSEC FX1N i FX3U. Każde zadanie, które wymaga wykorzystania elektrycznych urządzeń sterujących, można łatwo rozwiązać za pomocą programowalnych sterowników logicznych. Korzystając z oprogramowania z pakietem programowania sterowników GX Developer, użytkownik ma możliwość zaprogramowania sterownika lub wprowadzenia zmian do istniejącego programu. Stanowisko laboratoryjne zostało opracowane z myślą o efektywnej nauce programowania sterowników w języku LD.
PL
Rozwój testerów od lat 20. XX w. został omówiony w poprzednich numerach magazynu. Po drugiej wojnie światowej rozwój testerów rozpoczął się od nowa. Kiedy rozpoczęła się zimna wojna, w krajach komunistycznych nie było już znanych producentów, więc cały proces rozpoczął się od nowa. Niektóre z tych zmian zachodziły również u operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych.
PL
W połowie ubiegłego wieku wykonywane testy były proste. Wystarczające było sterowalne źródło napięcia, źródło prądu, pomiary napięcia i prądu oraz zegar. Do testowania przekaźników prądowych i wyzwalaczy pierwotnych stosowano zestawy testowe. Można je podłączać do baterii 220 V w stacji elektroenergetycznej.
5
Content available remote Relay protection settings determination using Its mathematical models
EN
The correct functioning of relay protection (RP) largely determines the stability of electric power systems (EPS). The key point, which in turn determines the behavior of protection in various emergency modes, is their setting. The existing methods and means often do not allow to guarantee the adequacy of protection setting to the real operating conditions, which is confirmed by the statistics of accidents in the EPS. The root cause of this problem is the impossibility using the software tools used in practice for relay settings calculation to reliably reproduce the transient processes in the power system. The EPS simulator – Hybrid Real-Time Power System Simulator (HRTSim), developed by the authors, allows to adequately reproduce the entire spectrum of normal and emergency processes for a power system of any dimension, topology and configuration through the use of detailed three-phase models of all EPS elements. Given this possibility, the task of detailed modeling of relay protection, including instrumental current and voltage transformers, becomes promising. The developed protection modeling tools in combination with the capabilities of the HRTSim allow the development of new methods for determining the relay protection settings. This article presents an algorithm for determining the polygonal and circular tripping characteristics of distance protection, and also presents graphic materials demonstrating the operation of this algorithm. This approach allows to adapt the settings to the real conditions of protection application in the power system, while minimizing the likelihood of their incorrect behavior.
PL
Od prawidłowego działania zabezpieczenia przekaźnikowego (RP) w dużej mierze zależy stabilność układów elektroenergetycznych (EPS). Kluczowym punktem, który z kolei determinuje zachowanie zabezpieczeń w różnych trybach awaryjnych, jest ich ustawienie. Istniejące metody i środki często nie pozwalają na zagwarantowanie adekwatności ustawień zabezpieczeń do rzeczywistych warunków eksploatacji, co potwierdzają statystyki wypadków w SEE. Podstawową przyczyną tego problemu jest niemożność wykorzystania narzędzi programowych stosowanych w praktyce do obliczania ustawień przekaźnika w celu niezawodnego odtworzenia procesów nieustalonych. Opracowany przez autorów symulator EPS - Hybrid Real-Time Power System Simulator (HRTSim) pozwala na adekwatne odwzorowanie całego spektrum procesów normalnych i awaryjnych dla systemu elektroenergetycznego o dowolnym wymiarze, topologii i konfiguracji poprzez zastosowanie szczegółowych trójstopniowych modeli fazowych wszystkich elementów EPS. Biorąc pod uwagę tę możliwość, zadanie szczegółowego modelowania zabezpieczeń przekaźników, w tym przekładników prądowych i napięciowych, staje się obiecujące. Opracowane narzędzia do modelowania zabezpieczeń w połączeniu z możliwościami HRTSim pozwalają na opracowanie nowych metod określania nastaw zabezpieczeń przekaźników. W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania wielokątnych i kołowych charakterystyk wyzwalania zabezpieczeń odległościowych, a także przedstawiono materiały graficzne demonstrujące działanie tego algorytmu.
EN
This paper presented the fail-safe relay drive circuits with digital logic ICs sequential switching that the serial sequence was according to the ISO 13849-2 standard. The boost circuits increased voltage from five volts to 24 volts, in which the high voltage gain boost DC-DC converter circuit was derived from cascading a flyback converter and a boost converter with fail-safe capacitors. The reliability of the circuit was tested by failure mode and effects analysis (FMEA) for the adjustable speed electrical power drive systems (IEC 61800-5-2). This ensured that the designed circuit was fail-safe and without any dangerous failures. The circuit was tested with a computer simulation program and experimental circuit.
PL
W tym artykule przedstawiono bezawaryjne obwody napędów przekaźnikowych z sekwencyjnym przełączaniem cyfrowych układów scalonych, których sekwencja szeregowa była zgodna z normą ISO 13849-2. Obwody zwiększające napięcie zwiększyły napięcie z pięciu woltów do 24 woltów, w którym obwód przetwornicy DC-DC zwiększający wzmocnienie wysokiego napięcia został wyprowadzony z kaskadowania przetwornicy flyback i przetwornicy podwyższającej z bezpiecznymi kondensatorami. Niezawodność obwodu sprawdzono za pomocą analizy przyczyn i skutków awarii (FMEA) dla elektrycznych układów napędowych o regulowanej prędkości (IEC 61800-5-2). Zapewniło to, że zaprojektowany obwód był odporny na awarie i bez żadnych niebezpiecznych awarii. Układ został przetestowany za pomocą programu do symulacji komputerowej i układu eksperymentalnego.
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Aby ułatwić montaż na obiekcie oraz ze względu na standaryzację i unifikację urządzeń, zaczęto produkcję tablic zabezpieczeniowych.
PL
Stowarzyszenie niemieckich zakładów elektroenergetycznych (VDEW) opublikowało w 1930 r. „księgę przekaźników” (rys. 1): (...) Przekaźnik należy projektować z miłością - to jest zadanie dla konstruktora. Jeśli tak jest, to jeszcze większe znaczenie ma to dla inżyniera kierującego uruchomieniem całego zakładu. Nie powinien on wierzyć w to, co obiecują dostawcy, ale powinien sprawdzić to samemu. W ten sposób nauczy się i zrozumie, jakie są ograniczenia stosowanych urządzeń.
10
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
PL
Rosyjskie podejście do projektowania obwodów pomocniczych DC - na podstawie materiałów firmy EKRA
12
Content available remote Impact of renewables on relay protection operation
EN
The current trend in the development of electric power systems is the integration of renewable energy sources in the form of distributed generation. It was revealed that one of the main reasons inhibiting this process is a change in the EPS operating modes, which in turn has a significant impact on the operation of relay protection and automation and, as a consequence, on their setting. A decrease in sensitivity and a violation of relay protection selectivity in distribution network in the case of integration of wind power generation into EPS have been experimentally proved. An important factor is the capacity and location of the wind power generation facilities connection. In addition, the article analyzes the existing approaches to implement the relay protection of such power systems. As a result, it is theoretically proved the need to develop new methods and means for comprehensive setting up of relay protection and automation, since existing approaches either limit the integration of new installations, or they are difficult to implement, or not flexible enough.
PL
W rozproszonych sieciach w skład których wchodzą odnawialne źródła energii pojawia się problem zmiany warunków pracy przekaźnikowych systemów zabezpieczeń. W artykule analizowano wpływ odnawialnych źródeł energii na systemy zabezpieczeń. Wykazano że istnieje potrzeba opracowania nowych metod zabezpieczeń ponieważ istniejące mają ograniczone możliwości zastosowań.
PL
W artykule opisano symulator IEn-RTS działający w czasie rzeczywistym zjawisk. Symulator ten może zostać wykorzystany do testowania koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii NN i WN. Opisano część sprzętową i programową symulatora. Przedstawiono układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych dostępne w przekaźnikach typu D60. Pokazano przykładowe wyniki badań koordynacji działania dwóch przekaźników D60 wykonane za pomocą zbudowanego symulatora.
EN
The article describes IEn-RTS simulator operating in real time of phenomena. This simulator can be used to test coordination schemes of distance protections of HV transmission lines. The hardware and software part of the simulator is described. Distance protection coordination schemes available in relays type D60 are presented. Example results of tests of distance protection coordination schemes of two D60 protection relays made with use of a built real time simulator are shown.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano algorytm alokacji zasobów maksymalizujący efektywność energetyczną (ang. Energy Efficiency - EE) systemu komunikacji bezprzewodowej z przekaźnikiem inspirowanego wieloetapowymi połączeniami sieci połączeń nerwowych. Przekaźnik działa w trybie zdekoduj i przekaż (ang. Decode and Forward - DF), w którym dopuszcza się możliwość jednoczesnego wykorzystania tych samych podnośnych w łączu od przekaźnika do użytkownika końcowego i w łączu bezpośrednim. Wyniki symulacji pokazują efektywność proponowanego rozwiązania.
EN
In this paper, the resource allocation algorithm has been the proposed, that maximizes the energy efficiency (EE) of the wireless relay communication system, inspired by the multihop communication in neural system. Here, the decode-and-forward relay nodes transfers information to the end node using the same subcarriers as in the direct link. Simulation results show the effectiveness of proposed solution.
15
Content available remote Sources of independent power supply for protection relay
EN
Nowadays, telemetry and relay protection, which are located directly on the protected element of the electric power system or inside of it are increasingly used in the electric power industry. For its supply, it requires an autonomous source of low power, which has a stabilized DC voltage. Existing devices are unreliable, expensive to manufacture and operate. This work offers power and relay protection and diagnostics with the help of autonomous power sources that can be used in the network with the help of current or voltage transformers, and with the help of an inductive converter placed in the end zone of an electric machine as well.
PL
W pracy nalizowano metody niezależnego zasilania układów przekaźnikowych zabezpieczeń. Układy takie powinny charakteryszować się małym poborem mocy, niezawodnością I niską ceną.
16
Content available remote Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe firmy NOARK Electric
PL
Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbudowaną blokadą mechaniczną Ex9CSR i Ex9CR. Wszystkie styczniki mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów, w celu spełnienia wymagań w najbardziej rygorystycznych aplikacjach.
PL
Różnego typu przekaźniki oferowane na rynku mają szerokie spektrum zastosowania w instalacjach elektrycznych i systemach sterowania. Jedne z nich, jak przekaźniki miniaturowe, dedykowane są urządzeniom elektronicznym, inne - w postaci przekaźników silnoprądowych - mogą sterować maszynami elektrycznymi.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania, które pozwalają rozpoznawać występujące zagrożenia i dostarczać niezbędnych informacji, tak aby budynek był nie tylko inteligentny, lecz także w pełni bezpieczny.
19
Content available Overview of cooperative communication methods
EN
The paper presents issues related to the cooperative communication in wireless networks. Cooperative communication involves the use of mobile terminals as relay stations to improve the transmission quality, improve network performance and reduce energy consumption. It is also possible to use several different data transmission standards. The paper presents the methods used to implement cooperative communication. The types of cooperative communication networks are also presented.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z transmisją kooperacyjną. Polega ona na wykorzystaniu terminali ruchomych jako stacji przekaźnikowych w celu poprawy jakości transmisji i wydajności sieci oraz zmniejszenia zużycia energii. Zaprezentowano metody stosowane do realizacji transmisji kooperacyjnej i przedstawiono wykorzystujące ją rodzaje sieci.
PL
Przedstawiono omówienie metodyki badań oraz przykłady wpływu dynamicznych zmian wielkości pomiarowych na poprawność działania przekaźników SCO.
EN
Examination methodology and examples of the influence of dynamic changes of measuring values on the correctness of SCO relays action are presented in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.