Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medycyna pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Apteczki są istotnym elementem systemu pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Jeśli nie będą one dobrze wyposażone, a wiedza pracowników na temat ich umiejscowienia będzie znikoma, to niemożliwe będzie udzielenie odpowiedniej pomocy poszkodowanemu.
2
Content available Rola pielęgniarki służby medycyny pracy
PL
Praca jest wartością szczególną, a przez to chronioną przez polskie prawo. Działalność zawodowa polegająca na och ronię zdrowia pracownika to, w jej najbardziej dosłownym znaczeniu, medycyna pracy. Personel wykonujący zadania medycyny pracy stanowią odpowiednio wykształceni lekarze, pielęgniarki oraz psychologowie. Pielęgniarki mogą zdobyć umiejętności konieczne do wykonywania zadań medycyny pracy uczestnicząc w edukacji na poziomie podyplomowym, a konkretnie dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia specjalistycznego. Pozyskanie wymaganych kompetencji za wód owych pozwala im na wykonywanie zadań medycyny pracy, do których należy m.in. ochrona zdrowia pracowników przed czynnikami ryzyka zawodowego w środowisku ich pracy, a także profilaktyka zdrowotna i monitorowanie stanu zdrowia.
EN
Work bears special value and therefore, it is under protection from the Polish law. Activities focused on the protection of employee's health, are to be seen as occupational medicine in its purest form. The personnel who carry out such tasks are properly qualified doctors, nurses and psychologists. Nurses can acquire qualifications necessary to perform the tasks of the occupational medicine by way of postgraduate education, namely, by completing a qualification or specialization training course. Obtaining the necessary competences lets them complete objectives such as occupational health protection against the harmful effects o f working environment conditions. occupational prophylaxis and health monitoring.
PL
W artykule zaprezentowano badania dotyczące wpływu zmianowego systemu pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Badania wykonano w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Omówiono ich wyniki oraz zaproponowano działania profilaktyczne mające na celu istotną poprawę warunków pracy. Podsumowanie zawiera opinie autorów oraz stanowi potwierdzenie negatywnego wpływu zmianowego systemu pracy zarówno na zdrowie pracowników, jak i na ich bezpieczeństwo.
EN
The article presents studies of the impact of the shift work system on workers’ health and safety. The research was carried out in selected manufacturing and service companies. The results of these studies are discussed and prophylactic actions are proposed to significantly improve the working conditions of the employees. This article summarizes the author's opinions and confirms the negative impact of the shift work system on both worker health and safety.
PL
Artykuł dotyczy ubytku słuchu wśród górników w aspekcie nie tylko uznania choroby zawodowej, lecz ubytku słuchu na poziomie niższym, jednakże powodującym utrudnienie funkcjonowania społecznego w wieku emerytalnym przy ubytku słuchu około 30 dB i więcej. Badania pozwoliły wyciągnąć wnioski, że można zmniejszyć problem dotyczący ubytku słuchu, poprzez prawidłowe działania wynikające z właściwego programu profilaktyki w zakresie ochrony słuchu i permanentnego uświadamiania skutków niedoceniania tych działań zarówno u pracowników narażonych na ponadnormatywny hałas, jak i u osób kierujących pracownikami (kierownictwa i dozoru ruchu), służby bhp, społecznych inspektorów pracy i służby medycyny pracy.
EN
The article refers to hearing loss among miners in terms of not only the recognition of occupational disease, but of hearing loss at a lower level, causing, however, difficulty in social functioning at retirement age when hearing loss is of about 30 dB and more. The research allowed to draw conclusions that one can reduce the problem of hearing loss through proper actions resulting from the relevant prevention program in the field of hearing protection and permanent awareness of the effects of underestimating of these actions both by workers exposed to excessive noise, as well as by persons managing employees (management and mining operations supervisory staff), health and safety services, social labor inspectors and occupational health service.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
6
Content available Prątek gruźlicy jako czynnik zagrożenia zdrowia
PL
W artykule przedstawiono ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy w różnych grupach zawodowych. Najbardziej narażeni na ten czynnik są pracownicy szeroko pojętej ochrony zdrowia.
EN
The risk of tuberculosis infection in different occupational groups is showed in this paper. The most exposed to this factor are employees broadly def med as health care workers.
PL
Ochrona zdrowia w pracy jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik laboratorium ma obowiązek wykonać badania profilaktyczne, a jego pracodawca za nie zapłacić. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w laboratoriach.
EN
Preventive treatment at work is an important element in ensuring a health and safety at work. The employee is required to perform medical examinations and the employer is obliged to pay for preventive examinations. The aim of this article is to present the legal basis preventive treatment of workers in laboratories.
8
Content available remote Uniwersalny płaski model ciała człowieka poddanego wibracjom ogólnym
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z budową modeli wykorzystywanych do analizy wpływu drgań na organizm ludzki. Przedstawiono przykłady rozwiązań stosowanych w rzeczywistych stanowiskach pracy i pokazano zagadnienie wibracji w kontekście obowiązujących norm i przepisów. Następnie zaprezentowano utworzony komputerowy model ciała człowieka przeznaczony do analizy wpływu wibracji ogólnych na ciało siedzącego człowieka-operatora.
EN
The paper presents key issues related to the construction of models used to analyze the impact of vibration on the human body. Are examples of solutions used in the actual workplace and showing the vibration problem in the context of existing standards and regulations. Then presented a computer model created the human body designed to analyze the overall impact of vibration on the body of man sitting - operator.
PL
Zawodowe narażenie na leki cytostatyczne stanowi ważny problem medycyny pracy i ochrony zdrowia pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Narażenie takie występuje podczas procesów wytwarzania chemioterapetyków oraz podczas ich stosowania w codziennej praktyce leczniczej oddziałów onkologicznych oraz hematologicznych. W artykule zostały przedstawione obecnie stosowane metody monitoringu biologicznego ekspozycji, poglądy dotyczące skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na cytostatyki oraz podstawy prawne działań profilaktycznych w tej dziedzinie.
EN
Road accidents are a serious problem of the Work-related exposure to cytostatics poses a serious problem in terms of occupational medicine and protecting employees of healthcare facilities. Exposure occurs during the process of manufacturing chemotherapeutic drugs and in their application in daily medical practice of oncological and hematological departments. This paper presents current methods used in biological monitoring of exposure, opinions on the health effects of work-related exposure to cytostatics and legal grounds for prophylaxis in this area.
EN
In the paper the psychophysiological factors determining the ability to drive were characterized. The present methods of assessment of the basic driver's physiological parameters were described and also the measurement methods, currently used in work medicine were presented. Additionally, the possibilities of the assessment of the psychophysiological state of the driver, using currently available, hardware solution were shown.
PL
W artykule scharakteryzowano uwarunkowania psychologiczno-fizjologiczne określające zdolność osoby do prowadzenia pojazdu. Opisano aktualne metody oceny podstawowych parametrów fizjologicznych kierowcy, jak również przedstawiono narzędzia pomiarowe obecnie stosowane w zakładach medycyny pracy. Dodatkowo wskazano na możliwości oceny stanu psychofizjologicznego osoby w czasie prowadzenia pojazdu, przy użyciu współcześnie dostępnych rozwiązań sprzętowych.
EN
Dental personnel manually handle methacrylate-based restorative materials, which can cause skin irritation and allergies. The protection given by different types of medical gloves is not well known. Breakthrough time (BTT, min) was used as a measure of protection according to a European standard, using 2 test mixtures consisting of respectively 3 and 5 monomers. Fourteen gloves representing natural rubber latex, synthetic rubber, and synthetic polymeric material were tested. The BTT ranged from some minutes to more than 2 hrs for the 4 monomers with a molecular mass less than 300. The longest protection was recorded for Nitra Touch (nitrile rubber), Tactylon (synthetic rubber), and Metin (PVC).
EN
The implementation of a successful ergonomic and medical intervention program designed to reduce the number and severity of injuries and illnesses and the associated levels of discomfort in the workplace is presented. Because of the recent activity concerning the on-again-off-again Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Ergonomic Program Standard questions have been raised as to the value and effectiveness of an organization’s ergonomics program. In light of these concerns, the immense cost associated with work-related injury and illness, and the related pain and suffering associated with such injuries and illnesses, it is important to present a workable and effective ergonomic and medical intervention program. The results of this applied study demonstrate that through the application of an ergonomic and medical intervention program, workplace-related injuries and illnesses can be reduced or eliminated.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano warunki pracy w górnictwie na tle warunków pracy w Polsce. Przedstawiono stan zatrudnienia w warunkach narażenia w poszczególnych branżach oraz skutki szkodliwości w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa. Celem artykułu jest również dostarczenie informacji istotnych dla prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych przez poszczególne ogniwa służb medycyny pracy.
EN
This article presents the working conditions in mining against the background of the working conditions in Poland. Presented is the employment level against the exposure conditions in the individual trades /lines/ and the effects of harmfulness in the working environment with a particular attention paid to the mining sector. The purpose of this article is also providing the information that is fundamental for conducting effective preventive actions by the individual cells of industrial medicine service systems.
EN
This article deals with the special demands on occupational medicine due to the changes of work and of tasks at workplaces. Conclusions for research in occupational medicine are drawn from these processes. They are discussed on the basis on an analysis of literature from the years 1980–1998. Focus of future research in the field of occupational medicine is developed by taking international tendencies, the interdisciplinary setting of occupational medicine, and the close relations between science and practice into consideration.
17
Content available Occupational Health in Brazil
EN
The author presents a review of the history of occupational health in Brazil, concerning the last 3 centuries. This period was divided into (a) slave labour, (b) immigrant labour, and (c) industrial labour. The author shows the early occupational diseases, pioneering occupational physicians and Brazilian laws on the subject. The creation of Fundacentro (Brazilian Foundation of Occupational Health and Safety) and the foundation of the Brazilian Association on Occupational Medicine (ANAMT) are described as well as their activities. The author concludes the article by showing the importance of the actions of the Ministry of Labour, the Ministry of Health, and the Ministry of Social Security for the development of occupational health in Brazil.
EN
The translation of the framework directive 89/391/EEC (Council Directive 89/391/EEC) into national law aims at supplying occupational protection and health care to all employees of large, small, and medium-sized enterprises (SMEs) likewise, depending on assessed exposure. Prior incomplete protection of the German workforce with bias against the SMEs requires an assessment of quantitative and qualitative adequacy of present occupational health care practice and also of future needs. Therefore, the Federal Institute for Occupational Safety and Health of Germany initiated a study to evaluate the present state of occupational health care in 4 regions with different geographic and economic structure. Based on these data the future demand for adequately trained occupational physicians will be estimated by employing a statistical method that allows for including a large number of modifying variables (economic development, demographic change, etc.). Expected result of the applied technique are the estimated minimal and maximal number of occupational physicians that have to be trained to meet future demand. In the same study models of best practice will be identified and evaluated for general application. The project started in October 1997 and will be finished by January 2000.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.