Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 410

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzmocnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy naprawy i wzmocnienia żelbetowych słupów podpierających konstrukcję nośną pomostów komunikacyjnych łączących komory fermentacyjne we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. W wyniku sprawdzenia stanu technicznego słupów podporowych pod kątem bezpieczeństwa dalszego użytkowania stwierdzono, że słupy żelbetowe mają liczne zarysowania poziome prostopadłe do osi podestu. Przeprowadzona analiza wykazała błędy projektowe i wykonawcze na etapie wytwarzania konstrukcji i podczas jej realizacji. Wśród nich można wyróżnić: niewłaściwe zbrojenie, mikrorysy i naprężenia skurczowe, zbyt dużą otulinę zbrojenia oraz brak podparcia belek pomostu na łożyskach powiązanych z konstrukcją zwieńczającą poszczególne komory fermentacyjne. W artykule autorzy przedstawili wytyczne prac remontowych betonu oraz zalecenia dotyczące wzmocnienia uszkodzonych słupów oraz dodatkowego przegubowego podparcia pomostu komunikacyjnego.
EN
The paper deals with the strengthening of reinforced concrete columns supporting the load-bearing structure of the communication platforms connecting fermentation chambers in the Wrocław Sewage Treatment Plant. As a result of the check of the technical condition of the supporting columns in terms of safety for future use, it was found that the reinforced concrete columns had numerous horizontal cracks perpendicular to the platform axis. The analysis carried out revealed design and construction errors during the design and construction phases. These include: inappropriate reinforcement, microcracking, and shrinkage stresses, excessive reinforcement cover, and the lack of support for the beams of the platform on bearings associated with the structure topping individual fermentation chambers. In the paper, the authors presented guidelines for concrete repair work and recommendations for reinforcing damaged columns and providing additional pinned support for the communication platform.
PL
W artykule opisano przypadek zarysowania głowicy prefabrykowanego słupa żelbetowego. Głowica stanowi podparcie kratownicy stalowej stropodachu hali produkcyjnej z jednej strony i belki żelbetowej stropodachu z drugiej. Kratownica stalowa opiera się na wykształtowanej półce, natomiast belka żelbetowa na prostokątnym wsporniku. Ze względu na zarysowanie głowicy (o szerokości przekraczającej 0,5 mm) przeprowadzono analizę jego przyczyn. Stwierdzono, że błędnie obliczono i ukształtowano zbrojenie. Na podstawie metody S-T zaproponowano poprawny sposób zbrojenia elementu.
EN
In the paper the case of cracking of the precast reinforced concrete column’s head was described. The head is the support for a roof steel truss of a production hall on the first side and a roof reinforced concrete beam on the second side. The steel truss is supported on the detailed shelf where as the beams is supported on the rectangular corbel. Because of the head’s cracking (the width of more than 0,5 mm) the reasons’ analysis was carried out. It was stated that the reinforcement was calculated and detailed wrongly. On the basis of S-T method the correct way of the element’s reinforcing was proposed.
EN
This article discusses the recovery and reconstruction of architectural and urban heritage sites damaged by natural disasters, such as earthquakes, and man-made disasters, such as armed conflicts. Analyzing the differences in the approach to the accessibility of public spaces, attention is drawn to the potentially negative consequences of the long timespans of decision-making processes. Since restoring the social dimension of the latter through temporary and semi-temporary measures can have a positive impact on social, psychological and economic recovery, alternative scenarios for pre-reconstruction interventions in the area of St. Benedict Church in Norcia, Italy, that collapsed during the 2016 Amatrice–Visso–Norcia seismic sequence, are proposed. The paper offers some insight on the potential advantages of saving places instead of saving only structures and contributes to the discussion regarding the post-disaster reconstruction of architectural heritage sites.
PL
Niniejszy artykuł omawia rewaloryzację i odbudowę zabytków architektury i urbanistyki zniszczonych przez klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi oraz katastrofy takie jak konflikty zbrojne. Poprzez analizę różnic w podejściach do dostępności przestrzeni publicznych zwraca się uwagę na potencjalnie negatywne skutki długotrwałych procesów decyzyjnych. Ponieważ odnowa wymiaru społecznego tego ostatniego poprzez tymczasowe i na wpół tymczasowe środki może mieć pozytywny wpływ na społeczną, psychologiczną i ekonomiczną odbudowę, zaproponowano alternatywne scenariusze przedrekonstrukcyjnych interwencji na obszarze Bazyliki św. Benedyka w Nursji we Włoszech, która zawaliła się podczas sekwencji sejsmicznej Amatrice-Visso-Nursja. Artykuł wzbogaca wiedzę na temat potencjalnych korzyści z ratowania miejsc, zamiast ratowania jedynie obiektów, i stanowi przyczynek do dyskusji o odbudowie zabytków po klęskach żywiołowych i katastrofach.
EN
This paper presents a wide range of diagnostic tests, repair and reinforcement measures, as well as a proposal to monitor the technical condition of a flyover structure located in the Odra Cement Factory in Opole. The poor technical condition of the structure determined the need to prepare a design aimed at repairing the structure. Design studies were fully used during the execution phase of the work. The purpose of this study is to present the characteristics of a historical postindustrial building in urgent need of revitalization and the assumptions adopted for repair. The reason for engaging in this project was the advanced state of degradation and the danger it posed. The primary objective was to guarantee safety and preserve this structure to the highest possible degree of authenticity. This was to protect this historical structure from failure or demolition and to ensure that it could continue to be used indefinitely,
PL
Niniejszy artykuł prezentuje szeroki zestaw badań diagnostycznych, działań naprawczych i wzmacniających, a także koncepcję monitorowania stanu technicznego estakady przenośnikowej w Cementowni „Odra” w Opolu. Zły stan techniczny budowli spowodował konieczność przygotowania projektu mającego na celu naprawę konstrukcji. Studia projektowe zostały w pełni wykorzystane w fazie wykonawczej prac. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki zabytkowego obiektu poprzemysłowego, który pilnie potrzebuje rewitalizacji, a także założenia przyjęte w ramach działań naprawczych. Powodem podjęcia się projektu był zaawansowany stan degradacji i zagrożenie, które obiekt stwarzał. Głównym celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa i zachowanie jak najwyższego stopnia autentyczności obiektu. Miało to ochronić ten zabytkowy obiekt przed katastrofą budowlaną i rozbiórką oraz zapewnić możliwość jego dalszego, bezterminowego funkcjonowania.
PL
W artykule zwrócono uwagę na możliwość wykonania efektywnego wzmocnienia stalowych belek dwuteowych z wykorzystaniem przewiązek skrajnych. Przedstawiono analizy parametryczne, z których wynika, że wzmocnienie elementów może sięgać kilkudziesięciu procent. Zależy to jednak od wielu czynników, jak np. długość czy przekrój poprzeczny wzmacnianych belek, wymiary zastosowanych blach wzmacniających czy ich lokalizacja na długości belki. Jest to sposób nieujęty w obowiązujących normach do projektowania konstrukcji, lecz w niektórych przypadkach może się okazać wyjątkowo efektywną metodą wzmocnienia konstrukcji.
EN
The paper highlights the possibility of performing effective strengthening of steel I-beams using batten plates. Parametric analyses are presented which show that the strengthening of the members can reach several tens of percent. However, this depends on many factors, such as the length or cross-section of the beams to be strengthened, the dimensions of the reinforcing plates used and their location along the length of the beam. This is a method not included in current standards for structural design, but in some cases it can prove to be an extremely effective method of structural strengthening.
PL
Zmiana sposobu użytkowania lub zmiana funkcji obiektu budowlanego często wiąże się z koniecznością nowego układu funkcjonalnego, co powoduje zmianę układu obciążeń. To z kolei determinuje konieczność przeprowadzenia głębokiej analizy konstrukcji budynku pod względem układu obciążeń oraz konieczności spełnienia stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowalności. W pracy przeanalizowano koncepcję zmiany sposobu wykorzystania istniejącego obiektu, który wymaga wzmocnienia, głównie stropu znajdującego się nad parterem. Zweryfikowano spełnienie warunków normowych dla Polskich Norm oraz Eurokodów. Te drugie powodują konieczność wzmocnienia stropu. Zaproponowano dwie, różne metody, które, jak potwierdzają obliczenia, dają doskonałe rezultaty.
EN
Changing the method of use or changing the function of a building often involves the need for a new functional arrangement, which results in a change in the load arrangement. This, in turn, determines the need to conduct an in-depth analysis of the building structure in terms of the load system and the need to meet the load-bearing limit state and the serviceability limit state. The work analyzed the concept of changing the use of an existing facility, which requires strengthening, mainly the ceiling located above the ground floor. The fulfillment of standard conditions for Polish Standards and Eurocodes was verified. The latter make it necessary to strengthen the ceiling. Two different methods have been proposed, which, as confirmed by calculations, give excellent results.
7
Content available Innowacyjność w budownictwie geotechnicznym
PL
Prawidłowa realizacja obiektów budowlanych wymaga stabilnego i nośnego podłoża gruntowego. Obecnie coraz częściej obiekty budowane są na terenach uznawanych do niedawna za niezdatne do zabudowy, stąd konieczne są zabiegi wzmacniające podłoże. W ostatnich latach powstało i zostało rozwiniętych wiele technologii wzmacniania gruntów słabonośnych.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie technologii druku 3D do wzmocnienia stalowych profili zimnogiętych typu C. Przedmiotem analizy były zimnogięte belki stalowe usztywnione w połowie rozpiętości elementami wykonanymi w technologii druku 3D. Zaprezentowano wyniki doświadczalno-numeryczne trójpunktowego zginania. Obliczenia numeryczne przeprowadzono, uwzględniając nieliniowość materiału z uwzględnieniem dużych przemieszczeń. Analiza potwierdziła zwiększenie sztywności modeli poddanych trójpunktowemu zginaniu z wykorzystaniem usztywnienia wykonanego w technologii druku 3D z użyciem filamentu ABS.
EN
The article presents the use of 3D printing technology to strengthen cold-formed C-type steel profiles. The subject of the analysis were cold-formed steel beams stiffened in the middle of the span with elements made in 3D printing technology. The paper presents experimental and numerical results of three-point bending. Numerical calculations were carried out in the nonlinear range of the material and taking into account large displacements. The analysis confirmed the increase in stiffness of the models subjected to three-point bending with the use of a stiffener made in the incremental printing technology with the use of ABS filament.
PL
W artykule opisano przypadek badawczy i aplikacyjny, pozwalający na akceptowalny zakres ingerencji oraz zastosowaną technologię wzmocnienia z użyciem nowoczesnych materiałów w celu zachowania wartości historycznej obiektu. Pojedyncze wdrożenie nowych rozwiązań pozwoli na ocenę skuteczności i przydatności takich metod w ratowaniu unikatowych konstrukcji obiektów historycznych i zabytkowych. Inspiracją do takiego podejścia było docelowe wprowadzenie bezinwazyjnej techniki wzmacniającej, która nie zmieniła cennego i autentycznego wyglądu historycznych konstrukcji, zapewniając jednocześnie im odpowiednią nośność, ponieważ stosowane pierwotnie materiały budowlane nie znajdują swoich odpowiedników w aktualnych przepisach i normach. Przedmiotem artykułu jest żelbetowa klatka schodowa, wykonana w 1910 r., stanowiąca komunikację pionową szpitala, która powinna zostać dostosowana do współczesnych wymagań użytkowych i bezpieczeństwa.
EN
The article describes both, research and application case, allowing for an acceptable range of interference and the strengthening technique in order to preserve the historical value of the object, using the modern materials. Such a single implementation of new solutions will make it possible to assess the effectiveness and usefulness of such methods, saving unique structures of historical and historic buildings. The inspiration for this approach was the targeted introduction of a non-invasive reinforcing technique that will not change the valuable and authentic appearance of historical structures, while providing them with adequate load-bearing capacity, because the originally used building materials do not find their equivalent in current regulations and standards. The subject of the article is a reinforced concrete staircase, made in 1910 that has been used for the vertical communication of the hospital, which should have been adapted to modern safety requirements.
PL
W codziennej praktyce budowlanej coraz częściej są wznoszone obiekty w dużych miastach i na sąsiadujących z nimi terytoriach niezabudowanych na terenach Białorusi, które wcześniej (25-30 lat temu) były uważane za tereny, na których zabudowa nie była możliwa ze względu na złe warunki gruntowe albo na konieczność wzmacniania podłoża, co powodowało wzrost kosztów wykonania budynków. W artykule opisano proces projektowania wzmocnienia podłoża fundamentów bezpośrednich dla dwóch obiektów (budynek przemysłowy i 5-kondygnacyjny budynek z zespołu budynków mieszkalnych), warunki geologiczne terenów zabudowy, rozwiązania poduszek wzmacniających z piasku zbrojonych rusztami żelbetowymi oraz wyniki terenowych próbnych obciążeń stemplami i fragmentami fundamentów, a także porównanie pomierzonych osiadań z ich wartościami wyznaczonymi obliczeniowo.
EN
In recent years, builders more and more often have to build foundations in large cities and neighboring territories in undeveloped areas in Belarus, which were previously (25-30 years ago) considered as areas where development was not possible due to ground instability or there was ground strengthening need. This all resulted building construction cost increase. The materials of the article describes two objects (an industrial building and a 5-storey building from a complex of residential buildings) their basements reinforcement, the geological conditions, basement reinforcement solutions, foundations load field tests results, as well as a comparison of the measured settlements value with their calculated values.
PL
W artykule opisano stan stropów biurowca w Düsseldorfie, które po dwóch latach użytkowania obiektu wykazywały nadmierne ugięcia i niedostateczną nośność na przebicie. Przedstawiono analizę konstrukcji opartą na metodzie nieliniowej statyki żelbetu i opisano sposób wykonania wzmocnienia stropu.
EN
Alarming deflections and insufficient load bearing capacity for punching in slabs of an office building in Düsseldorf are described in the paper. Structural analysis of the slabs by use of the non-linear static and measures for the strengthening are depicted.
EN
The use of FRP materials as external reinforcement of masonry structures has been recognized as an effective and minimally invasive method of wall strengthening. The available literature and research reports confirm the positive effect of the strip-like arrangement of composites with a horizontal, diagonal and - as shown in the paper - vertical configuration. The problem here is the proper estimation of the benefits of such FRP reinforcement, namely determining the real increase in shear strength. The paper described selected calculation procedures that can be found in the available literature (proprietary solutions), as well as in the published guidelines for the design of masonry walls strengthening using FRP materials. The results of experimental tests of sheared masonry walls made of AAC blocks and strengthened using vertical strips of carbon and glass fibres are briefly presented. Finally, based on the presented formulae, the values of the theoretical shear force resulted from the FRP contribution were calculated and detailed discussed. The comparison of the experimental and theoretical shear forces showed that only one of the presented calculation methods gave a high agreement of the results for both carbon and glass sheets. In addition, it was noticed that in two cases the effects of strengthening - depending on the material used - drastically differed, which was not observed in the research.
PL
Zastosowanie materiałów FRP jako zewnętrznego zbrojenia konstrukcji murowanych jest skuteczną i mało inwazyjną metodą wzmacniania ścian. Dostępna literatura potwierdza pozytywny wpływ kompozytów układanych pasmowo, w konfiguracji poziomej, ukośnej i - jak pokazano w artykule - pionowej. Problemem jest tu właściwe oszacowanie korzyści płynących z takiego zbrojenia, a dokładniej, określenie rzeczywistego wzrostu nośności na ścinanie wzmocnionej ściany. W artykule opisano wybrane procedury obliczeniowe dostępne w literaturze (rozwiązania autorskie), a także w opublikowanych wytycznych do projektowania wzmocnień ścian murowanych materiałami FRP. Pokrótce przedstawiono też wyniki własnych badań laboratoryjnych ścian murowanych z bloczków AAC poddanych ścinaniu, które wzmocniono pionowymi pasami z włókien węglowych i szklanych. Ostatecznie, na podstawie przedstawionych wzorów, obliczono i szczegółowo omówiono wartości teoretycznej siły ścinającej wynikającej z udziału FRP. Porównanie doświadczalnych i teoretycznych sił ścinających wykazało, że tylko jedna z przedstawionych metod obliczeniowych pozwala na uzyskanie dobrej zgodności wyników zarówno dla pasm CFRP, jak i GFRP. Ponadto zauważono, że w dwóch przypadkach wartości siły ścinającej, w zależności od użytego materiału, znacząco się różniły, czego nie zaobserwowano w badaniach.
EN
Rehabilitation treatments applied to a local road prone to terrain subsidence from mining excavation should be designed considering cost-efficient and effective reinforcement solutions. In the analysed case, a glass-fibre mesh was applied under asphalt concrete layers in 2008, in one lane while another was left without the reinforcement. The main objective of this paper was to investigate the effectiveness of reinforcement by analysing the amount of produced on the pavement and the influence on pavement deflection. It was found that the reinforcement retracted the number of cracks, however, did not affect the bearing capacity. The influence of the applied geosynthetic was manifested in the values of the radius of curvature. The overall technical state of the road requires immediate treatment and the applied reinforcement proved obsolete because in this particular case of road located in the mining active terrain the glass fiber mesh did not prolong the life of the pavement.
PL
Remonty oraz przebudowy dróg zlokalizowanych na obszarach występowania oddziaływań górniczych, powinny uwzględniać efektywne oraz ekonomiczne uzasadnione rozwiązania. W analizowanym przypadku na odcinku drogi powiatowej zabudowano siatkę z włókna szklanego pod warstwami bitumicznymi, podczas remontu w 2008 roku, w taki sposób, że jeden pas drogi został wzmocniony siatką, natomiast drugi pozostawiono bez wzmocnienia. Zasadniczym celem pracy było sprawdzenie efektywności wzmocnienia w zakresie redukcji uszkodzeń nawierzchni oraz wpływ na ugięcia nawierzchni i wskaźniki krzywizny czaszy ugięć. Zaobserwowano wyraźny wpływ na obniżenie ilości spękań nawierzchni, jednak bez poprawy nośności drogi. W zakresie wskaźników krzywizny czaszy ugięć, wpływ wzmocnienia został zaobserwowany w wartościach promienia krzywizny (RoC). Stan techniczny jezdni kwalifikuje drogę do natychmiastowego remontu lub przebudowy. Zastosowane rozwiązanie nie wpłynęło wyraźnie na poprawę trwałości odcinka drogi, jednak przeprowadzone obserwacje stanowią interesujący wstęp do dalszych badań.
EN
Continuous steel-concrete composite girder can fully utilize material strength and possess large spanning ability for bridge constructions. However, the weak cracking resistance at the negative bending moment region of the girder seriously harms its durability and serviceability. This paper investigates practical techniques to improve the cracking performance of continuous steel-concrete composite girders subjected to hogging moment. A real continuous girder was selected as the background bridge and introduced for numerical analysis. Modeling results show that under the serviceability limit state, the principle stress of concrete slabs near the middle piers of the bridge was far beyond the allowable material strength, producing a maximum tensile stress of 10.0 MPa. Approaches for strengthening concrete decks at the negative moment region were developed and the effectiveness of each approach was assessed by examing the tensile stress in the slabs. Results indicate that the temporary counterweight approach decreased the maximum tensile stress in concrete slabs by 22%. Due to concrete shrinkage and creep, more than 65% of the prestressed compressive stresses in concrete slabs were finally dispersed to the steel beams. A thin ultra-high performance concrete (UHPC) overlay at the hogging moment region effectively increased the cracking resistance of the slabs, and practical engineering results convicted the applicability of the UHPC technique.
EN
This article presents the issue of the in-plane post-breakage capacity of laminated glass elements. It presents the results of an ongoing research project that aims to develop novel reinforced, laminated glass elements with embedded steel woven mesh and increased post-breakage capacity. The research was focused on tensile strength tests in a custom-made experimental set-up. The tests were carried out on laminated glass samples consisting of two glass panes with 8, 10 and 12 mm thicknesses, bonded with an EVA Clear interlayer (3.04 mm thick). A total of 36 reference and reinforced samples were tested (6 series of 6 samples each). During the tests, an increase in load after glass breakage was observed for all samples, however, the samples reinforced with steel mesh showed much better strength in the post-breakage phase. It was found that the steel woven mesh embedded in laminated glass increases the post-breakage capacity by approximately 300% compared to the reference samples.
PL
W artykule opisano studium przypadku uszkodzenia prefabrykowanej, przestawnej ściany oporowej o konstrukcji żelbetowej (dolny fragment) i stalowej (górny fragment). Omówiono przyczyny oraz zakres uszkodzeń. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą elementów skończonych (MES) w zakresie wybranych elementów konstrukcyjnych ściany w stanie istniejącym oraz po wykonaniu wzmocnienia. Przedstawiono najważniejsze elementy projektu wzmocnienia wykonanego w programie opartym o technologię BIM.
EN
This paper describes a case study of damage to a precast, repositionable retaining wall made of reinforced concrete (lower section) and steel (upper section). The causes and extent of damage are discussed. Numerical analyses using the finite element method (FEM) of selected structural elements in the existing state and after strengthening were carried out. The most important elements of the wall strengthening project made in a BIM-based software are presented.
PL
Przedmiotem artykułu jest weryfikacja nośności stropu magazynu surowców o wymiarach 90,0×12,5 m wykonanego z kanałowych płyt strunobetonowych o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m. Po ułożeniu płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy oraz wykonaniu wieńców i złączy podłużnych między płytami zauważono, że w obliczeniach do projektu stropu uwzględniono obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2, zapominając o siłach skupionych wywoływanych przez dwa wózki widłowe o udźwigu Qk = 20 kN każdy. Wstrzymano prace wykończeniowe stropu w celu opracowania sposobu przystosowania go do przenoszenia obciążeń wymienionych wyżej. W artykule przedstawiono analizy, wnioski i zalecenia dotyczące możliwości uzyskania żądanej przez inwestora nośności stropu z równoczesną eksploatacją wózków widłowych. Wyniki analiz wykorzystano do opracowania projektu wzmocnień konstrukcji stropu na ścinanie i zginanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem będącym posadzką magazynu oraz dodatkowo na ścinanie przez wypełnienie betonem części przypodporowej kanałów w płytach na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m przekazywania siły sprężającej z cięgien na beton.
EN
The subject of the paper is verification of the load capacity of the floor of the raw material warehouse with dimensions of 90,0×12,5 m made of hollow-core prestressed concrete slabs 265 mm high and a modular width of 1,20 m. After placing the hollow-core slabs on the external and internal walls of the basement and making the tie beams and longitudinal joints between the slabs, it was noticed that in calculations for the detailed design of the floor with the live load qk = 10 and 15 kN/m2 no account was taken of the concentrated forces caused by two forklifts with a load capacity of Qk = 20 kN each. Finishing works of the ceiling were stopped in order to work out how to adapt it to transfer the loads mentioned above. The paper presents analyses, conclusions and recommendations concerning the possibility of obtaining the floor load capacity required by the investor with simultaneous use of forklifts. The results of the analysis has been used to strengthen the floor structure for shear and bending by joining the slabs with the 80 mm thick concrete topping. Additionally, higher shear capacity has been obtained by filling the supporting part of the channels (lpt2 = 0.90 m) with concrete at tendon transmission length.
PL
Głównym celem pracy było wykonanie pionierskiej aplikacji wzmocnienia konstrukcji mostu przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP z zastosowaniem tzw. „metody gradientowej” na konstrukcji mostu będącego w czynnej eksploatacji. Program badań własnych obejmował dwa dźwigary kablobetonowe o rozpiętości 18,0 m i wysokości przekroju 1,26 m. Dźwigary wykonane w laboratorium EMPA były dokładną kopią konstrukcji mostu wzmocnionego w 2015 w Szczercowskiej Wsi. Z dwóch elementów badawczych jeden zbadano jako referencyjny, a drugi wzmocniono na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP „metodą gradientową” oraz na ścinanie oplotami z mat CFRP. Dźwigary poddano badaniu nośności na zginanie oraz na ścinanie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wysoką efektywność wzmocnienia dźwigarów kablobetonowych przy użyciu naprężonych taśm CFRP. Badania dźwigarów wykazały wzrost obciążenia rysującego o 16%, obciążenia niszczącego o 21% oraz ograniczenie maksymalnych ugięć o 19% w stosunku do dźwigara referencyjnego.
EN
The main objective of this work was to carry out a pioneering application of bridge structural strengthening using post-tensioned CFRP composites using the “gradient method” on a bridge structure in active use. The research program included two post-tensioned concrete girders with a clear span of 18,0 m and a section height of 1,26 m. The girders made in the EMPA laboratory were an exact copy of the bridge girders strengthened in Szczercowska Wies in 2015. From two test girders, the first was tested, as a reference, and the second was strengthened in bending using prestressed CFRP strips “gradient method” and in shear with braided CFRP sheets. The girders were tested for bending and shear capacity. The results of the laboratory tests indicated that the effectiveness of the strengthened post-tensioned concrete girders with prestressed CFRP strips using the “gradient method” was very high. The strengthened girder showed an increase of 16% in cracking load, 21% in ultimate load, and a reduction of maximum deflections by 19% compared to the reference girder.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze wzmacnianiem elementów żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP przyklejanych na powierzchni betonu konstrukcji inżynierskich. Omówiono systemy kotwiąco-sprężające, wskazując na zalety i problemy z nimi związane.
EN
The paper presents the strengthening of concrete elements using post-tensioned CFRP composites bonded on a concrete surface. Anchorage prestressing systems are discussed, along with their advantages and problems with their application. On the basis of the collected database of experimental tests, an overview of prestressing methods are presented, with division into anchored and unanchored systems, with a gradual reduction of the prestressing force along the anchorage length. In terms of anchorage prestressing systems the external strengthening with the following systems is described: Sika®CarboDur® Leoba, Sika®CarboDur® Stress-Head, Sika® LEOBA CarboDur® SLC II, BBR-Stahlton S&P, Neoxe. Examples of such implementations on existing bridge infrastructure are also presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Zaprezentowano metodę dokładnego odwzorowania trójwymiarowej geometrii jaskini na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skaningu 3D oraz obliczeń numerycznych i określono zakres oraz metodę zabezpieczenia masywu skalnego. W artykule opisano również przeprowadzone dodatkowe prace modernizacyjne, których celem było ulepszenie funkcjonowania Smoczej Jamy oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.
EN
The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.