Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentny dom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą akwizycję danych pomiarowych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Platforma pozwala na integrację urządzeń IoT różnych producentów. Dzięki implementacji dużej liczby protokołów komunikacyjnych możliwe jest stworzenie inteligentnego systemu automatyki domowej. W artykule przedstawiono system pomiarowy składający się z platformy wraz z inteligentnymi licznikami energii. Stworzony system został wykorzystany do akwizycji danych reprezentujących zużycie energii elektrycznej dla wybranych obwodów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych. W pracy zaprezentowano wyniki analizy danych pomiarowych rejestrowanych w półrocznym okresie rozliczeniowym. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski pozwalające na optymalizację profilu zużycia energii i zmniejszenie kosztów po stronie końcowego odbiorcy energii elektrycznej.
EN
From the electricity consumer point of view, its usage cost reduction is very important. To achieve that the dedicated software systems are required. They are capable of acquiring data directly from smart energy meters and deliver rule engines and solutions for maintaining household devices. In the paper, the SmartX platform is presented. It is capable of acquisition of data directly from the smart energy meters. The platform integrates the IoT (Internet of Things) devices of various manufacturers. This is possible due to its flexible architecture which supports many communication protocols and can be easily extended by so-called protocol bindings. Thanks to that a generic home automation system can be created. In this paper, the dedicated measurement system based on the SmartX platform and Sonoff energy meters are presented. The created system has been used for energy data acquisition from a small office. The measurements took half of the year and the most interesting data is shown in the results section of the paper. The data analysis has been held with the Python programming language. Based on the achieved results several conclusions have been made. Based on them the usage of the SmartX platform and the dedicated measurement system leads to the optimization of the energy consumption and the cost reduction by the energy end-user.
PL
Nie ma dziś domu, w którym nie spotkalibyśmy rozmaitych automatycznie sterowanych urządzeń. W dążeniu do wygody i ekonomicznego gospodarowania wodą, prądem a także własnym czasem, ludzie coraz chętniej wykorzystują możliwości dostarczane przez producentów. Inteligentny, oszczędny dom to jednak coś więcej niż zbiór automatycznie sterowanych aparatów. Pełną "inteligencją" swoich domów będą się cieszyć pewnie dopiero nasze dzieci lub wnuki, ale już dziś można i warto!) wiele zrobić, aby zintegrować w jeden sprawnie działający system urządzenia, które grzeją, chłodzą i wentylują przestrzeń domową. To ważne zarówno dla środowiska, jak i dla portfeli nawet tak drobnych inwestorów, jak właściciele domów jednorodzinnych.
PL
Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.
PL
Wiele urządzeń wyposażenia domowego dostępnych na rynku, jest wyposażona w podzespoły umożliwiające odbieranie i generowanie danych oraz moduły komunikacji pozwalające na połączenie z Internetem. Dzięki temu urządzenia mogą być łączone w systemy inteligentnych domów. Analiza przedstawia poszczególne możliwości urządzeń, które mogą pracować w takich systemach. Przedstawione są urządzenia dostępne na rynku oraz wykonany system inteligentnego domu pracujący w sieci Wi-Fi oraz Z-Wave.
EN
Many home appliances available on the market are equipped with components to receive and generate data and communication modules allow connection to the Internet. As a result, the devices can be combined to smart homes systems. The analysis presents the individual capabilities of devices that can work in such systems. Presented are devices available on the market and made a smart home system working in Wi-Fi and Z-Wave networks.
EN
The notion of sustainable development becomes an increasingly important element in economic and social development planning. Therefore, in this context, such notions have appeared as: sustainable consumption, sustainable product or sustainable enterprise. The first part of the article contains identification of the notion of a sustainable enterprise and the determinants characterizing such an entity. In the second part an attempt has been made to assess whether the product in the form of an electric energy consumption management system can be considered a sustainable product. This evaluation has been conducted using the analysis of potential economic, social and environmental effects accompanying the use of electric energy consumption management systems in households. This assessment is to estimate the chances for obtaining the sustainability status by IT enterprises.
EN
Currently, smart energy meters are being implemented in many countries. In some countries, consumers also have an in-home display (IHD), a device that facilitates energy management by presenting interesting information about energy consumption. In this article, the authors presented their own design of an advanced in-home display. Two-way communication with such a display is necessary for its proper operation so that it could be an interactive device. The authors wanted households to have only one device for managing energy in a comprehensive way, and not many, each of which would have reduced functionality.
PL
Obecnie inteligentne liczniki energii wdrażane są w wielu krajach. W niektórych przypadkach odbiorców dodatkowo wyposaża się w wyświetlacz domowy, czyli urządzenie, które ułatwia zarządzanie energią prezentując interesujące informacje. W tym artykule autorzy przedstawili zaprojektowany przez siebie, rozbudowany funkcjonalnie wyświetlacz domowy. Zostałaby uruchomiona dwukierunkowa komunikacja z takim wyświetlaczem, dzięki czemu stałby się on urządzeniem interaktywnym. Autorzy chcieli, aby w gospodarstwie domowym było tylko jedno urządzenie umożliwiające zarządzanie energią w kompleksowy sposób, a nie wiele, z których każde posiadałoby okrojoną funkcjonalność.
PL
W systemach zarządzania budynkiem (BMS) nieodzownym elementem projektowania jest zastosowanie niezawodnej formy komunikacji. Oprócz formy przewodowej dopuszczalne są również rozwiązania bezprzewodowe. Różnorodność wyboru opracowanych bezprzewodowych standardów zapewnia projektantom BMS różne alternatywy rozwiązań programowo - sprzętowych. W artykule dla opracowanego niekomercyjnego BMS przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie ograniczeń jakie mogą wystąpić podczas komunikacji.
EN
In building management systems (BMS) reliable forms of communication is an important design element. In addition to the wired form, wireless solutions are also acceptable. A large number of developed wireless standards ensure BMS designers different choices of software and hardware solutions. In the article for the developed non-commercial BMS, the results of the research were presented. The purpose of the research was to determine the limitations that may occur during wireless communication.
EN
Nowadays, virtual tours are very popular and many people would like to see a virtual house before the acquisition of the real one. The paper demonstrates a creation of a virtual tour for smart house developed in Unity engine. This virtual tour is connected with microcontroller from Arduino family which has attached several sensors and actuators. These electronic devices react to the events in the virtual tour and vice versa.
PL
Rozwój IoT wydaje się nieuchronny, ponieważ jest on generatorem nowych zysków. Szacuje się, że już w tym roku rynek związany z IoT będzie wart ponad 200 mld dolarów, natomiast do 2019 r. ma osiągnąć w skali globalnej wartość 600 mld dolarów (wg innych źródeł 1,3 biliona dolarów).
PL
W pierwszej części artykułu opisano skrótowo rodzaje sterowań i systemów automatyki domowej dostępnych na rynku. W kolejnych częściach opisano poszczególne elementy proponowanego systemu oraz proces wykonania głównego sterownika, oparty na mikrokontrolerach rodziny AVR.
EN
The types of control and house system automation have been described in first part of the paper. In the succeeding parts of the thesis selected components of the system as well as the assembly process, based on microcontrollers AVR technology, have been described.
PL
W niniejszej pracy został przedstawiony system sterowania inteligentnym domem z poziomu aplikacji mobilnej dla systemu Android wykorzystując przy tym platformę programistyczną Arduino UNO v3. W celu zobrazowania wyników działającego systemu została również wykonana w pełni funkcjonalna makieta. Zastosowanie Arduino, które charakteryzuje się dużymi możliwościami modyfikacji, umożliwia w praktyczny, a zarazem ciekawy sposób przedstawienia zagadnienia na rzeczywistym przykładzie modelu inteligentnego domu.
EN
This article describes control system for smart home of the mobile application for Android system and microcontroller Arduino UNO v3. It was created a model simulating the operation of the intelligent home and developed software for mobile devices with Android system and software for microcontroller Arduino UNO in the C programming language. To control smart home has been used Bluetooth Technology.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch platform sprzętowych pod kątem możliwości implementacji systemu inteligentnego domu: minikomputera Raspberry Pi i mikrokontrolera AVR. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie dwóch niezależnych, autorskich implementacji o tych samych założeniach. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i opisów. We wnioskach wskazano korzyści i potencjalne problemy wynikające z zastosowania obu platform.
EN
This article presents a comparison of the two hardware platforms in terms of Smart Home implementation: Raspberry Pi minicomputer and AVR microcontroller. The comparative analysis was done on the basis of two independent, author’s implementations with the same aims. The results are presented in tables and descriptions. The conclusions indicate the benefits and potential problems of using both platforms.
EN
Due the growth of internet network are formed ideas, to enlarge the “intelligence” of objects (for example sensors), so that they can by internet to communicate with a man or a computer...
PL
W związku z rozwojem sieci internetu powstały pomysły, by tak powiększyć „inteligencję” przedmiotów (np. czujników), aby mogły one za pomocą sieci porozumiewać się z człowiekiem lub komputerem...
PL
Branża inteligentnych domów rozwija się dynamicznie. Rozwiązania Smarthome pojawiają się coraz częściej w świadomości inwestorów budujących domy i wykańczających swoje mieszkania. Wraz z zainteresowaniem klientów rośnie liczba wykonawców automatyki. Swoją ofertę o zakres inteligentnych domów rozszerzają wykonawcy instalacji elektrycznych, systemów alarmowych, instalatorzy napędów i stolarki otworowej oraz firmy wykańczające nieruchomości pod klucz.
PL
Podczas codziennych prac instalacyjnych słyszymy czasami historie o problemach czy wręcz zagrożeniach, jakie niesie system automatyki budynku, czyli mówiąc potocznie - inteligentny dom. Część z tych historii być może miała miejsce, część nie - ale może się wydarzyć.
PL
Nowoczesne domy różnią się pod wieloma względami - wielkością, stylem architektonicznym czy zagospodarowaniem przestrzeni. Łączy je jednak jedna wspólna cecha - są konstrukcjami zaprojektowanymi w sposób świadomy i przemyślany.
17
Content available remote Sterownik PLC na platformie Raspberry Pi programowany w środowisku CPDev
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania popularnej platformy sprzętowej Raspberry Pi do stworzenia niedrogiego sterownika PLC. Tworzenie programów sterujących odbywa się za pomocą środowiska programistycznego CPDev, opracowanego w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zaprezentowano sposób implementacji na Raspberry Pi maszyny wirtualnej CPDev, tworzącej środowisko wykonawcze dla oprogramowania sterującego, oraz obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych z wykorzystaniem modułu sprzętowego PiFace. Jako przykład aplikacji został zaprezentowany system sterowania tzw. inteligentnym domem, obejmujący sterowanie roletami okiennymi, oświetleniem i wentylacją oraz zamkiem drzwi. Na potrzeby badań zbudowano testowe stanowisko laboratoryjne z makietą domu jednorodzinnego. Algorytm sterowania został przygotowany z wykorzystaniem języka LD normy PN/EN 61131-3 [11]. Prototyp sterownika poddano trzem testom. Pierwszy test sprawdzał, czy logika sterująca działa zgodnie z wymaganiami i przy akceptowalnym czasie cyklu. Drugi test dotyczył obciążenia CPU podczas pracy sterownika PLC, zaś trzeci pokazywał zmianę temperatury urządzenia podczas pracy algorytmu sterowania. Wyniki badań potwierdzają możliwość zastosowania Raspberry Pi oraz środowiska CPDev do sterowania instalacją niewielkiego budynku, np. domu jednorodzinnego lub niewielkiego biura. Dzięki zastosowaniu środowiska CPDev istnieje możliwość stosunkowo prostej rekonfiguracji algorytmów sterowania, w przypadku instalacji innych urządzeń w domu. Oprócz realizacji sterowania, prezentowany system posiada wystarczające zasoby, aby wykonywać współbieżnie inne zadania, na przykład obsługę zdalnego dostępu przez WWW.
EN
The paper presents a low-cost PLC controller prototype based on the popular Raspberry Pi hardware platform. CPDev programming environment, developed at Rzeszow University of Technology, is used to create control programs. CPDev virtual machine has been implemented in Raspberry Pi to make a runtime environment for control software. Input and output signal handling is achieved via Piface hardware module add-on. A smart home is presented as an example application, controlling window shades, lighting, ventilation and door lock. For testing purposes, a lab installation has been constructed with model of a family home. Control algorithms have been prepared in LD language which complies with IEC 61131-3 standard [11]. Three tests have been performed on this system. The first test verifies whether the control logic meets the requirements and works with acceptable cycle time. The second test involves CPU resources taken by the PLC during work. The third test shows how the temperature changes during operation of the control algorithm. The test results confirm that Raspberry Pi and CPDev environment can be used to control a simple installation of smart home, e.g. single-family home or a small office building. When new devices are installed at home, straightforward reconfiguration is possible by using the CPDev environment. Apart from running control algorithms, the presented system is powerful enough to execute concurrently other tasks, such as handling of remote access via WWW.
18
Content available remote Development of Practical Smart House Scenario Control System
EN
Smart houses have received significant attention in recent years because they are considered to be an ideal living environment. The key point of smart space is that it is self-adjustable to an optimal state through interactions between people and electronic devices. Object detection technology was applied to efficiently calculate the exact number and location of people. The concurrent RFID authentication mechanisms were examined to identify their security threats, and a two-factor RFID security authentication framework is proposed to be integrated into the central controls. The proposed system also combines heterogeneous appliances so that they could adjust themselves correspondingly to various scenarios.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu kontroli inteligentnego domu, opartego na wykorzystaniu czujników, określających ilość i rozmieszczenie ludzi w pomieszczeniach. Wykorzystano także radiowy system zabezpieczeń RFID w celu uwierzytelnienia lokatorów, który w trybie dwu-parametrowym proponowany jest do jednostki sterującej. Zastosowana dodatkowo, niejednorodna struktura urządzenia pozwala mu dopasowywać się do zmieniających się warunków.
19
Content available Automation of the smart house system-level design
EN
In the article the smart house (SH) structural scheme, the general performance algorithm of the SH system, and the SH system model based on colored Petri nets, which enables exploring dynamics of the whole system as well as internal interaction of its main structural and functional subsystems at the system level design, have been developed.
PL
W artykule przedstawiono opracowanie schematu strukturalnego inteligentnego domu (ID), ogólny algorytm pracy systemu ID, a także model systemu ID na podstawie kolorowej sieci Petri, co pozwala badać dynamikę zachowania zarówno całego systemu ID, jak i wewnętrznego współdziałania jej głównych podsystemów.
20
Content available remote Inteligentne domy – marzeniem mieszkańców miast?
EN
The article presents the idea of smart houses and security problems in such buldings. It also provedes a diagnostic survey preferences for residents of selected neighborhoods of Szczecin bristles in the residential installation of intelligent systems. They show clearly that smart houses are not the dream of most people.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.