Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intensywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
2
Content available remote Towards the Cracow Metropolis – a dream or a reality? A selected issues
EN
Cracow, the former capital of Poland and currently the second-largest Polish city, dreams of becoming the most important metropolis – not only of the Lesser Poland region, but also of the entire southern and south-eastern part of Poland. This paper, based on long-term research and field studies, also refers, in part, to the “Model of the Spatial Structure of Cracow” research programme, which was conducted at the Institute of Urban Design of the CUT under the guidance of M. Gyurkovich with collaboration with A. Sotoca, between October 2016 and July 2017. This is the background against which the selected issues of spatial transformations that took place within the city limits and that influence the urban morphology of Cracow, will be presented against. The type of spatial structure that can currently be observed in Cracow, does not bring to mind an association with the urban form of a European Metropolis. Can the contemporary attempts to create a polycentric urban organism- that can compete with other, well-organised ones, internationally, ever be successful? Will the dream of the Cracow Metropolis ever come true?
PL
Kraków, była stolica Polski i obecnie drugie polskie miasto, marzy o staniu się najważniejszą metropolią nie tylko regionu Małopolski, ale także całej południowej i południowo-wschodniej Polski. Niniejszy artykuł, oparty o długotrwałe badania i studia terenowe, również odnosi się częściowo do programu badawczego „Model Struktury Przestrzennej Krakowa”, opracowanego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego PK pod kierunkiem M. Gyurkovicha przy współpracy z A. Sotocą między październikiem 2016 a lipcem 2017 roku. Stanowi on tło, na którym będą prezentowane wybrane zagadnienia przekształceń przestrzennych, które miały miejsce w obrębie miasta, i które wywierają wpływ na morfologię urbanistyczną Krakowa. Rodzaj struktury przestrzennej, który można obecnie zaobserwować w Krakowie, nie wywołuje konotacji z formą urbanistyczną Europejskiej Metropolii. Czy współczesne próby stworzenia policentrycznego miejskiego organizmu, który mógłby konkurować z innymi, dobrze zorganizowanymi miastami na płaszczyźnie międzynarodowej mogą zakończyć się powodzeniem? Czy marzenie o Krakowskiej Metropolii kiedykolwiek się spełni?
EN
The New Urbanism (NU) is one of the most influential movements in contemporary urban planning. This work aims to present research on the relation between the inherent to the NU increased urban density and the process of urban regeneration. A comparative analysis of reurbanistation of Łódź and Lille shows that the principle of increased urban density creates a pedestrian-friendly urban environment.
PL
Nowy Urbanizm (NU) stanowi jeden z najbardziej wpływowych ruchów we współczesnej urbanistyce. Odwołując się do wartości tradycyjnego miasta, propaguje on planowanie dostosowane do skali człowieka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie badań dotyczących relacji pomiędzy zwiększoną gęstością zabudowy jako składowej NU, a procesem rewitalizacji. Analiza porównawcza procesów reurbanizacji Łodzi i Lille wykazała, iż zasada zwiększonej gęstości zabudowy kreuje przyjazne dla pieszego środowisko zurbanizowane.
EN
Heat waves were analysed on the basis of maximum daily temperature from 24 meteorological stations in Poland. Heat waves are defined as the longest continuous period during which Tmax (daily maximum air temperature) is equal to or higher than 30°C in at least three days, the mean Tmax during the whole heat wave is equal or higher than 30°C and Tmax does not drop below 25°C during the whole period of heat wave duration. Heat waves occur in Poland from April to September with their maximums in July and August. Four-day-long heat waves are most frequent but the longest one lasted 31 days. The most persistent heat waves were in 1994 and 2015. An increasing trend in heat wave frequency and intensity is observed in Poland, however the increase is statistically significant at only about 60% of analysed stations. Four synoptic patterns favouring heat waves have been distinguished. A strong high over the Azores accompanies all of them, as well as slightly higher than normal pressure over Central Europe – this causes calm and sunny weather over Poland. Strong blocking appears over the North Atlantic during heat wave events, proofing that the development of strong heat waves in Poland is related to large scale circulation and that they are not of local origin. The analysis of the impact of soil moisture in months leading up to the development of heat waves should be the next step in analysis.
EN
Terrestrial Laser Scanner (TLS) method which is commonly used for geodetic applications has a great potential to be successfully harnessed for multiple civil engineering applications. One of the most promising uses of TLS in construction industry is remote sensing of saturation of building materials. A research programme was prepared in order to prove that harnessing TLS for such an application is viable. Results presented in the current paper are a part of a much larger research programme focused on harnessing TLS for remote sensing of saturation of building materials. The paper describes results of the tests conducted with an impulse scanner Leica C-10. Tests took place both indoors (in a stable lab conditions) and outdoors (in a real environment). There were scanned specimens of the most popular building materials in Europe. Tested specimens were dried and saturated (including capillary rising moisture). One of the tests was performed over a period of 95 hours. Basically, a concrete specimen was scanned during its setting and hardening. It was proven that absorption of a laser signal is influenced by setting and hardening of concrete. Outdoor tests were based on scanning real buildings with partially saturated facades. The saturation assessment was based on differences of values of intensity. The concept proved to be feasible and technically realistic.
6
Content available remote Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym
PL
Celem badań opisanych w artykule jest określenie współczynnika intensywności natlenienia wody w laboratoryjnym kanale przepływowym (z możliwością dowolnego sterowania zmianami prędkości przepływu wody) z zastosowaniem rurkowego mieszadła samozasysającego. W kanale zainstalowano aerator samozasysający, który wprowadza powietrze do przepływającej wody. Pomiary stężenia tlenu w wodzie zmierzono tlenomierzami umieszczonymi za i przed mieszadłem samozasysającym. Badania przeprowadzono dla różnej prędkości obrotowej mieszadła i różnej prędkości przepływu wody w kanale. Uzyskane wyniki badań wskazują na zasadność stosowania mieszadeł samozasysających do wprowadzania tlenu w przepływającej wodzie w kanałach o niewielkich polach przekroju przepływu.
EN
The aim of the study in the paper is to determine the intensity coefficient of water oxygenation in a laboratory flow channel (with the ability to freely control the velocity of water flow) using a self-priming tubular stirrer. A self-priming aerator, which delivers air into the flowing water is installed in the channel. Measurements of oxygen concentration in water were measured with oxygen meters placed behind and before the self-priming mixer. Tests were conducted for different agitator speed and different flow rate in the channel. The obtained results of tests indicate the necessity of using self-priming mixers to deliver oxygen in flowing water in channels with small flow cross sections.
7
Content available remote Analiza intensywności uszkodzeń budynków typu halowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz, których celem było ustalenie intensywności uszkodzeń budynku typu halowego (jako liniowej kombinacji wskaźników opisujących uszkodzenia jego elementów składowych). W badaniach zastosowano metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów w podejściu regresyjnym PLSR (Partial Least Squares Regression), wykorzystując bazę danych o konstrukcji oraz stanie technicznym hal produkcyjnych i magazynowych usytuowanych w LGOM . Uzyskany wskaźnik może służyć do sprawnej i syntetycznej oceny intensywności uszkodzeń licznych grup obiektów, a następnie do analizy relacji między obserwowanym zakresem uszkodzeń budynków a oddziaływaniem wpływów górniczych oraz środowiska przemysłowego.
EN
This paper presents the results of the analyses aimed at determining the intensity of damage to portal frame buildings as a linear combination of indexes describing damage to its components. The study used the method of PLSR (Partial Least Squares Regression), using the database on the structure and technical state of portal frame buildings and warehouses located in LGOM (Legnica-Głogów Copper District). The resulting index can be used to efficiently and synthetically evaluate the intensity of damage to numerous groups of structures, and then to analyze the relationship between the observed extent of damage to buildings and the effects of mining impacts and of the industrial environment.
EN
This paper presents results of a research of potential utilisation of the intensity of laser beam reflection recorded by ground-based lasers, for an initial classification of rock formations within the Czatkowice Limestone Quarry. As part of the research, spectrometric analysis in visible (VIS), near-infrared (NIR) and Short-wavelength infrared (SWIR) bands was carried out for rock samples typical for the Czatkowice Quarry. Moreover, the rock samples were scanned using equipment working within different wavelengths. The reflected intensity of the laser beam recorded for each rock sample with several different scanners were analysed to assess their potential use for rock classification. The results of this analysis were then compared with spectral curves of each sample. The relationship between the intensity of the laser beam reflection and the spectral curves can be used for selection of most suitable scanner for rock classification.
EN
The paper presents the level of incurred labour inputs and the equipment in the form of production means in 46 family farms listed according to the intensity of production organization. The obtained results were presented with a table and description method. The analysis which was carried out proved that along with the intensity of production organization the number of physical workers increases in farms with simultaneous decrease of AL area. The investigated farms featured quite variable size of participation of capital calculated into the replacement value of mechanization means per a hectare of agricultural land. A positive average correlation between intensity of production organization and objectified work inputs and a weak correlation between intensity of production organization and human work inputs were determined.
PL
W pracy przedstawiono poziom ponoszonych nakładów pracy i wyposażenia w środki produkcji występujące w 46 gospodarstwach rodzinnych zestawionych wg intensywności organizacji produkcji. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno-opisową. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze wzrostem intensywności organizacji produkcji wzrasta liczba pracowników fizycznych w gospodarstwach z jednoczesnym spadkiem powierzchni UR. Badane gospodarstwa charakteryzowała się dość zmienną wielkością zaangażowania kapitału w przeliczeniu na wartość odtworzeniową środków mechanizacji, przypadającą na hektar użytków rolnych. Stwierdzono dodatnią przeciętną korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy uprzedmiotowionej oraz słabą korelację między intensywnością organizacji produkcji a nakładami pracy ludzkiej.
10
Content available remote Wykorzystanie opadów syntetycznych w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskich
PL
W publikacji przedstawiono wyniki analizy relacji między parametrami syntetycznych opadów a odpływem ze zlewni. Rozpatrywano wpływ lokalizacji maksimum intensywności deszczu w hietogramie, czasu trwania opadu oraz prawdopodobieństwa przewyższenia na przepływ szczytowy i objętość odpływu. Do transformacji opadu w odpływ z przykładowej zlewni miejskiej wykorzystano model komputerowy SWMM5. Wyniki symulacji w warunkach przepływu bezciśnieniowego nie potwierdzają podstawowego założenia metody granicznych natężeń, zgodnie z którym maksymalny przepływ w kanale zapewnia deszcz o miarodajnym czasie trwania równym czasowi przepływu z najdalszego punktu zlewni do rozpatrywanego przekroju kanału powiększonym o czasy retencji terenowej i kanałowej. Stwierdzono, że w przekrojach kontrolnych o czasach miarodajnych do 30 min największy odpływ wywołują opady o czasie trwania 15 min. Obliczenia w warunkach przeciążenia kolektorów wykazały, że największa objętość wypływu ścieków na powierzchnię terenu jest generowana przez deszcze z maksimum intensywności na początku opadu.
EN
The presented paper contains an analysis of relation between parameters of synthetic rainfalls and free surface outflow in storm sewer. Three parameters of synthetic rainfalls have been considered: a location of maximum rainfall intensity in a hyetograph, a duration of rainfall and its probability. Their influence on peak flow in a storm sewer and volume of outflow has been investigated by applying simulation technique. For this purpose the computer model SWMM5 has been used for transformation of simulated rainfalls into outflows from tested catchment. Results of simulations do not confirm the basic assumption of rational method for peak flow according to which maximum outflow in a sewer is caused by the rainfall the time of which is equal to the time of concentration defined as the time of flow from the most distant point of a catchment to the considered cross-section of a storm sewer. It has been found that in control cross-sections with the concentration time below 30 min the largest flow is caused by rainfalls duration time of which is equal to 15 min. Computer simulations taking into account surcharging of sewer network have shown that the biggest volume of outflow onto the surface is generated by rainfalls of the highest intensity in the first phase of their duration.
11
Content available remote Przestrzeń, forma, tekstura
PL
Artykuł porusza temat przyszłości miasta widzianej przez pryzmat intensywności zabudowy oraz walki o podtrzymywanie więzi społecznych w realnej, a nie wirtualnej przestrzeni. Tłem dla analizy uwzględniającej różne skale tego problemu – miasta, osiedla i budynku – są aktualne i potencjalne problemy społeczne związane z globalnym kryzysem ekonomicznym.
EN
The paper faces the future of the city seen through density and effort on social relations to be built in real rather than virtual spaces. S ocial problems – current as well as potential ones – are the background for the analysis taking into consideration different scales of the problem – the scale of the city, the scale of a settlement and the scale of a building.
EN
Forest fires influence significantly on the natural environment, forest management and economy. Therefore, it is very important to predict the susceptibility of the object to damage caused by fire. There are a lot of vegetation indexes obtained from the satellite images which are used to forecast the fire hazard. The aim of the study is to verify which vegetation index is the most appropriate to foresee the fire intensity. The study was carried out for the fi res which occurred in Greece in August 2007. The analyzed area had 190 000 ha. MODIS data were used in the study. The paper presents the results of the correlation analysis for some of vegetation indexes: NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, NDII - Normalized Difference Infrared Index, NDWI – Normalized Difference Water Index, GVMI – Global Vegetation Moisture Index, SRWI - Simple Ratio Water Index, SIWSI(6,2) – Shortwave Infrared Water Stress Index and indexes of fi re intensity: BAI – Burned Area Index and NBR – Normalized Burn Ratio. The analysis shows that the vegetation condition is only one of the many factors which control the forest fire intensity. The correlation between vegetation and fire intensity indexes varies depending mainly on weather condition; especially maximum wind speed and the content of water vapour and secondarily on the type of vegetation cover. The most suitable vegetation indexes to predict the fi re intensity resulted to be the NDII and SIWSI(6,2), which present Pearson correlation of 0,66. The correlation is usually better for the BAI fi re intensity index then for the NBR. The only exception is the case of forest.
13
Content available remote Wieczne dziś architektury nieistniejącej
PL
Są miejsca, w których architektura niezauważalna staje się swoistą materią wytyczającą ich przestrzeń. Przez lata takim miejscem stał się Hongkong. Niewiele wyrazistych form, ich niesamowity natłok i kolejne odradzanie się budowli na miejscu poprzednich, powodują, iż w jakiś sposób to miejsce staje się odporne na przemijanie czasu. Tutaj trwanie i przemijanie architektury odbywa się w teraźniejszości.
EN
There are some places, where imperceptible architecture becomes a specific matter drawing their own space. During the years, Hong Kong happens to be such place. Few expressive forms, thousands of them and regeneration of the edifices in a place of former ones make this place to be resistant to passing of time. Persistence and passing of architecture here proceed in present.
EN
The authors describe methods of presenting seasonal information on the occurrence of cyclones (typical tracks shown on Routing Charts, climatic routes and areas of cyclone formation according to NOAA). Besides, a spatial presentation of weather situations including cyclone tracks and the stages of their development understood as intensities are proposed. The relevant zones have been determined on the basis of cyclone data from 1998-2007. The zones indicate areas of potential tropical disturbances on the ocean, thus depicting the areas of the most probable cyclone threats.
PL
W artykule ukazano sposoby prezentowania sezonowych informacji o występowaniu cyklonów (typowe trasy na mapach Routing Charts, trasy klimatyczne i obszary formowania wg NOAA) oraz zaproponowano przestrzenne przedstawienie sytuacji uwzględniającej tory cyklonów i ich stadia rozwoju jako intensywność. Strefy te wyznaczono na podstawie danych o cyklonach z lat 1998-2007. Obejmują one obszary potencjalnego wystąpienia zaburzeń tropikalnych na oceanie. W ten sposób ukazane są obszary największego prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia z ich strony.
PL
Osady ściekowe powstają w wyniku oczyszczania ścieków. Wytwarzane są w każdej oczyszczalni ścieków i są przede wszystkim wywożone na wysypiska śmieci, co jest niekorzystne, biorąc pod uwagę ich właściwości. Osady są bardzo dobrym materiałem do kompostowania, który w odpowiednich warunkach daje znakomity nawóz organiczny.
EN
Sewage sludge is created in the process of urban waste water purification. Produced by each sewage sludge plant, sewage sludge is mainly stored in dumpling ground which is unfavourable due to its composition (high content of organic matter) and will be forbidden after 2012. However, the sewage sludge seems to be very good substrate for composting giving (in optimal conditions) valuable organic fertilizer.
PL
Praca jest próbą wyłonienia kryteriów oceny zespołów zabudowy z dominującą funkcją mieszkaniową posługując się porównaniem parametrów uzyskanych w opracowaniu studium programowo – przestrzennym zagospodarowania terenu Bison-Bial S. A. przy ul. Łąkowej 3 w Białymstoku z modelem teoretycznym o średniej gęstości zabudowy na poziomie 1,2. W pracy poddano również refleksji celowość przyjętego modelu w kontekście teraźniejszych i nadchodzących zmian społecznych.
EN
The work tries to show the criterions of evaluation for bildings complex with predominant housing function by using the comparison of the index parameters resulting from the programatic and spatial study of Bison-Bial S.A factory area at Łąkowa street in Białystok with theoretical model with 1,2 factor of development density. The work also submits a matter for consideration the usefulness of this model in context of present and future social changes.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono technologię wykorzystania współczynnika intensywności odbicia - jednego z parametrów charakteryzujących odbicie promienia lasera w punkcie o współrzędnych (X, Y, Z). Współczynnik ten został użyty w celu wykrycia sieci dróg bez wspomagania danymi pochodzącymi z innych sensorów. Poprzez różnie dobrane przedziały wartości odpowiadające odbiciu od nawierzchni dróg wyodrębniono z chmury punktów sieć drogową (w postaci zbioru punktów), a następnie automatycznie wygenerowano jej granicę. Uzyskane wyniki zestawiono z pomiarem bezpośrednim GPS RTK pod względem ich lokalizacji poziomej, a następnie sprawdzono stopień pokrycia powierzchni drogi wygenerowanej w oparciu o intensywność sygnału lidarowego z utworzoną w oparciu o pomiar GPS.
EN
The extraction of roads from LIDAR data using signal intensity is presented in this paper. Signal intensity is one of the attributes in LIDAR register points. This coefficient was used to detect the road network without using other sensors. The road network was extracted from point clouds (as a set of points) derived from different ranges of values selected corresponding to reflection from the road, and the boundaries were then automatically generated. The results of this analysis were compared with direct measurement GPS RTK in two respects: horizontal localization and coverage of the road surface - first from intensity signal border generation and second from GPS RTK measurement.
PL
W ogólnych zarysach przedstawiono występującą w Polsce intensywność presji na środowisko. Omówiono wynikające z antropopresji skutki w środowisku przyrodniczym, gospodarce oraz stanie zdrowotnym społeczeństwa. Zobrazowano wpływ zanieczyszczeń głównie SO2 i pyłowych na wzrost zachorowalności ludności i ryzyko zgonów.
EN
A general outline of the intensity of pressure on the environment in Poland has been presented. Effects in the natural environment, economy and public health resulting from anthropopressure have been discussed. Impact of pollutants, mainly SO2 and dust emissions on the increase of morbidity and risk of death incidents have been pictured.
19
Content available remote Incubation period in cavitation erosion of the aluminium-magnesium alloy PA2.
EN
The cavitation erosion can cause different damage of material, depending on cavitation intensity. Here the relationships between cavitation intensity and changes in microstructure of aluminium-magnesium alloy are presented.
PL
Erozja kawitacyjna powoduje różne uszkodzenia materiału w zależności od intensywności kawitacji. W artykule przedstawiono zależności między intensywnością kawitacji a zmianami mikrostruktury badanego materiału.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.