Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2212

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój zrównoważony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
PL
Miasta i obszary miejskie zajmują ponad 2% powierzchni Ziemi i odpowiadają za ok. 80% emitowanych gazów cieplarnianych. Zużywają przy tym prawie 75% zasobów przyrody. Badania przeprowadzone przez wiodące na świecie organy i instytucje zajmujące się ochroną środowiska wykazały, że Singapur jest jednym z najbardziej zrównoważonych ekologicznie krajów, a zrównoważony rozwój jest integralną częścią jego historii.
PL
Unia Europejska w ubiegłym roku ogłosiła pakiet „Fit for 55”, który jest zestawem nowych przepisów klimatycznych. Do 2030 r. przewidziano redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55%. Równolegle państwa oraz poszczególne firmy rozpoczęły wdrażanie nowej doktryny ekonomii nazwanej „zrównoważonym rozwojem”, która przewiduje utrzymanie jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, a równocześnie zakłada zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Pakiet „Fit for 55” i idea zrównoważonego rozwoju dotyczą wszystkich dziedzin życia także elektroenergetyki. W ostatnich dziesięciu latach trwały prace nad nowelizacją prawa Unii Europejskiej zmierzającego do wyeliminowania heksafluorku siarki (SF6), najbardziej szkodliwego gazu cieplarnianego, z elektroenergetyki, przy założeniu pewnych okresów przejściowych. W projekcie rozporządzenia ustalono terminy zakazu wprowadzania na rynek nowych rozdzielnic o izolacji SF6. Zakaz ma zacząć obowiązywać w latach 2026-2031, w zależności od poziomu napięcia maksymalnego lub prądu zwarciowego rozdzielnicy. Producenci urządzeń elektroenergetycznych przygotowali się na wprowadzenie tej regulacji prawnej. Na rynku jest wiele rozwiązań bez gazu SF6, wpisujących się w pakiet „Fit for 55” oraz ideę zrównoważonego rozwoju. W artykule ogólnie omówiono pakiet „Fit for 55” i ideę zrównoważonego rozwoju oraz projekt nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie dotyczącym urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia. Przedstawiono również dostępne rozwiązania na rynku polskim o izolacji SF6 free.
EN
Last year the European Union announced the "Fit for 55" package, which is a set of new climate regulations. By 2030, greenhouse gas emissions projection is to be reduced by 55%. At the same time, countries and individual companies began implementing a new doctrine of economy called "sustainable development", which provides for maintaining the quality of life at the level allowed by the current civilization development, and at the same time assumes meeting the needs of the present generation without diminishing the chances of future generations to meet them. The "Fit for 55" package and the idea of sustainable development apply to all areas of life, including the power industry. In the last ten years, work was carried out on the amendment of the European Union law aimed at eliminating sulphur he- xafluoride (SF6), the most harmful greenhouse gas, from the power industry, assuming certain transition periods. The draft regulation specifies the deadlines for the prohibition of placing new SF6-insulated switchgear on the market. The ban is to apply in the years 2026-2031, depending on maximum voltage or the short-circuit current of the switchgear. Manufacturers of electric power equipment prepared for the introduction of this legal regulation. There are many solutions on the market without SF6 gas, in line with the "Fit for 55" package and the idea of sustainable development. The article generally discusses the "Fit for 55" package and the idea of sustainable development as well as the draft of a new regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases as regards medium voltage power equipment. The solutions available on the Polish market with SF6 free insulation are also presented.
PL
W artykule opisano: funkcje, strukturę i znaczenie budowania mikrosieci w systemie elektroenergetycznym z punktu widzenia stabilności, rosnącej podatności na awarie zasilania, ograniczenia poboru energii z dużym śladem CO2. Wprowadzenie do struktur sieciowych magazynów energii oraz technologii wodorowej stanowi ważny kierunek rozwoju i wzmacniania dystrybucyjnych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia. Dodatkowo opisano przykład zastosowania mikrosieci dla zakładu komunikacji miejskiej, który wpisuje się w elementy transformacji energetycznej kraju w aspektach elektromobilności.
EN
The article describes the functions, structure and importance of building a microgrid in the power system from the point of view of stability, increasing susceptibility to power failures, limitation of energy consumption with a large CO2 footprint. The introduction of energy storage and hydrogen technology into the grid structures is an important direction for the development and strengthening of medium and low voltage distribution power networks. In addition, an example of the use of microgrids for a public bus depot plant was described, which fits into the elements of the country’s energy transformation in aspects of electromobility.
PL
Współczesne mieszkanie ma służyć człowiekowi i rodzinie w realizacji dążeń odpowiadających aspiracjom i wymogom czasu. Struktura (osiedle), w którym się znajduje, powinno zapewnić społeczności sąsiedzkiej warunki do zachowania prywatności oraz kontaktu i współdziałania. Środowisko mieszkaniowe ma również manifestować wyznawane wartości i osobowość mieszkańców: styl zamieszkiwania wyraża bowiem relacje człowieka z kulturą. Celem artykułu jest 1) opis najważniejszych trendów, które zarysowały się w architekturze mieszkaniowej w XXI wieku oraz 2) identyfikacja czynników wpływających na architekturę mieszkaniową w Polsce i wskazanie, które z nich promują, a które hamują implementację cech innowacyjnych. Świadomość zjawisk i procesów zachodzących w architekturze mieszkaniowej i mieszkalnictwie może pomóc lepiej wpływać na rozwój środowiska mieszkaniowego w kierunku zrównoważenia.
EN
Contemporary housing attempts to help people and families meet their aspirations and social needs. A dwelling and housing estate should provide neighbourhood ties, privacy, contact, and cooperation. The housing environment also manifests the values and personality of residents: living style expresses the relationship between humans and culture. The paper aims to 1) describe the most important trends that have emerged in housing architecture in the 21ˢᵗ century and 2) identify factors influencing housing architecture in Poland and indicate which types promote and hamper the implementation of innovative design features. Awareness of the phenomena and processes occurring in housing and design can help better shape the development of housing environments towards sustainability.
PL
Określono poziom oraz formę komunikacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonej przez czeskie chemiczne firmy produkcyjne. W sumie 11 spośród 85 firm korzysta równocześnie z 4 lub więcej platform komunikacji online. Z kolei 44 firmy z ogólnej liczby 85 (52%) nie używają, poza firmowymi stronami internetowymi, jakiejkolwiek innej platformy do komunikacji online.
EN
The level and form of communication of socially responsible activities by Czech chemical production companies were determined. A total of 11 companies out of 85 even use 4 or more online communication platforms at the same time. Conversely, a total of 44 companies out of 85 (52%) do not use any other online communication platform (apart from corporate websites).
PL
Przedstawienie idei usług ekosystemowych wymaga krótkiego wstępu dotyczącego stosowanej terminologii. Jak zwykle w przypadku zagranicznych, szeroko używanych terminów, a za taki trzeba niewątpliwie uznać „ecosystem services”, pojawia się problem ich tłumaczenia na język polski.
EN
The Przedbórz region in the Przedborska Upland (central Poland) is characterized by an above-average presence of erratic boulders. They have never been the subject of separate studies before. The aim of this article is to indicate their large population in central Poland and to characterize the traces of the impact of various morphogenetic processes on their current size and shape. The authors indicate the Scandinavian source areas of some of the studied erratic boulders. The article also highlights the scientific, educational, social and aesthetic function of erratic boulders, which should be used when planning the sustainable development of the region. In peripheral tourist areas, geotourism is an effective tool for economic growth. The erratic boulders discussed in the article, which are unique objects of natural heritage, have great potential to revive this branch of nature tourism.
EN
This study applied a panel data of 37 African countries in examining the impact of trade openness and foreign direct investment on sustainable agriculture towards the attainment of the United Nation (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), especially, SDG-2, with the aim of ending extreme hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Data for the study was sourced from the Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) and World Development Indicators (WDI) of the World Bank, for the period 2005 – 2019. To control for endogeneity, the study engaged the system Generalised Method of Moments (GMM). The result shows that FDI and trade openness have significant negative impact on agricultural sustainability in Africa. This result implies that, increase in FDI may decrease agricultural sustainability by 0.00294%, while increase in trade openness may lower agricultural sustainability by 0.430066 %. Therefore, the study concludes that while trade openness is negative, policy to raise local production towards export promotion should be encouraged. In addition, FDI should be encouraged to augment local employment and investment towards increasing output and productivity in the Africa region.
PL
W artykule wykorzystano dane panelowe z 37 krajów afrykańskich w badaniu wpływu otwartości handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zrównoważone rolnictwo i osiągnięcie Celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zwłaszcza SDG-2, który ma za zadanie wyeliminowanie skrajnego głodu, osiągniecie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Dane do badania pochodzą z Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) oraz World Development Indicators (WDI) Banku Światowego i obejmują lata 2005-2019. W celu kontroli endogeniczności w badaniu wykorzystano system Generalized Method of Moments (GMM). Wyniki pokazują, że Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (FDI) i otwartość handlu mają znaczący negatywny wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa w Afryce. Wynik ten implikuje, że wzrost FDI może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,00294%, podczas gdy wzrost otwartości handlu może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,430066 %. Z tego wynika, że ​​chociaż otwartość handlu jest negatywna, należy zachęcać do polityki zwiększania produkcji lokalnej w kierunku promocji eksportu. Ponadto należy zachęcać do FDI w celu zwiększenia lokalnego zatrudnienia i inwestycji w celu zwiększenia produkcji i produktywności w Afryce.
EN
This paper aims to investigate the influence of biomass energy consumption on human development in BRICS countries in the frequency-time domain using the wavelet frameworks. Specifically, the wavelet coherency method of Rua (2013) and the wavelet-Granger causality test of Olayeni (2016) are utilized to quantify the strength and direction of causal relationships through time and across various frequencies simultaneously. The empirical find-ings uncovered that the causal linkages between human development and biomass energy consumption in the BRICS countries are not homogeneous in different time and frequency scales. We also discover the strong relationship between the two variables in China, Russia, Brazil, and South Africa after the global financial crisis 2008 at low and medium frequencies, while this connection is somewhat low in India over the sample period. This study suggests the importance of biomass energy for human development in BRICS countries.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu zużycia energii z biomasy na rozwój człowieka w krajach grupy BRICS w relacji częstotliwościowo-czasowej przy użyciu ram falkowych. W szczególności wykorzystano metodę koherencji falkowej Rua (2013) i test przyczynowości falkowej-Grangera Olayeni (2016) do ilościowego określenia siły i kierunku związków przyczynowych w czasie i na różnych częstotliwościach jednocześnie. Wyniki empiryczne ujawniły, że powiązania przyczynowe między rozwojem społecznym a zużyciem energii z biomasy w krajach BRICS nie są jednorodne w różnych skalach czasu i częstotliwości. Wykazano również silny związek między dwiema zmiennymi w Chinach, Rosji, Brazylii i RPA po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r. przy niskich i średnich częstotliwościach, podczas gdy związek ten w Indiach jest niski w tym okresie próby. Niniejsze badanie sugeruje duże znaczenie energii z biomasy dla rozwoju człowieka w krajach BRICS.
EN
Religion is an important factor associated with sustainable development. Based on the data from the International Social Survey Programme (ISSP) – Religion IV, we analysed religiosity in 20 European countries, taking into account declarations of religiosity, frequency of religious practices, religious beliefs, and attitudes towards members of other religious groups and non-believers. We have also examined how declarations of religiosity have changed since 1991 and compared the results with the ones from the European Social Survey.
PL
Religia jest istotnym czynnikiem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując dane International Social Survey Programme (ISSP) Religion IV przeprowadzono analizę religijności w 20 krajach Europy. Uwzględniono deklaracje religijności, częstość praktyk religijnych, przekonania religijne oraz stosunek do przedstawicieli innych religii i niewierzących. W zakresie deklaracji religijności prześledzono jej zmiany od 1991 roku oraz porównano z wynikami European Social Survey.
EN
Samkhya philosophy is one of the oldest philosophies in the Indian philosophical system. This philosophy is independent in origin and mainly known for its evolution theory. Samkhya philosophy has accepted the two ultimate and independent realities, Nature and pure Consciousness. This paper is an attempt to comprehend the notion of deep ecology from the Samkhya’s evolution theory perspective. In this paper, firstly, we have elucidated the Samkhya philosophy of suffering and the solution to the problem. In the second part of the article, we have argued that how Samkhya’s philosophical notion of Nature demonstrates our embeddedness in Nature. Therefore, the idea of deep ecology is always there in one or another form in Samkhya philosophy. It has also connections to the idea of sustainable development
PL
Filozofia Sankhja jest jedną z najstarszych filozofii indyjskiego systemu filozoficznego. Ma niezależne pochodzenie i znana jest głównie z teorii ewolucji. Filozofia sankhji zaakceptowała dwie ostateczne i niezależne rzeczywistości: Naturę i czystą Świadomość. Niniejszy artykuł jest próbą zrozumienia pojęcia głębokiej ekologii z perspektywy teorii ewolucji Sankhji. Po pierwsze, wyjaśniamy filozofię cierpienia Sankhji i pokazujemy rozwiązanie problemu. W drugiej części artykułu dowodzimy, że filozoficzne pojęcie Natury stosowane przez Sankhję ukazuje nasze zakorzenienie w Naturze. Dlatego idea głębokiej ekologii jest zawsze obecna w tej czy innej formie w filozofii sankhji. Ma ona także powiązania z ideą rozwoju zrównoważonego.
EN
The current socioeconomic development results in a number of consequences that lead to changes in the environment. These changes are often harmful and are associated with over- or misuse of natural resources. The issue of sustainable development is increasingly taking a prominent place in regional and local development strategies. Access to energy services is essential for social inclusion. Addressing poverty, including energy poverty, can bring a number of benefits related to reduced health expenditures, reduced air pollution, improved comfort and well-being, and improved household budgets, among other things. According to the results of the analysis, the utilisation of energy from renewable sources is intrinsically linked with the salary level – on average, a higher salary level is accompanied by a larger scale of utilising energy from renewable sources. In spite of the expected negative value, a similar relationship has been observed in the case of correlating the level of poverty with the use of energy from renewable sources – it is higher when the use of energy from renewable sources is higher. The performed study indicates the lack of adequately constructed support mechanisms for the poor in terms of financing and operating installations generating green energy, as well as the lack of proper education as regards local and global benefits resulting from prosumer energy. The desire to eliminate the abovementioned barriers necessitates the continuation of actions concerning synergistic accomplishment of the first and seventh targets, constituting two out of seventeen foundations of sustainable development.
EN
The technogenic civilization, despite significant scientific and technical achievements, unfortunately, continues to face problems that entail irreparable consequences. Human activity based on the principle of immeasurable consumption produces an increase in inequality, poverty, hunger, diseases, armed conflicts, and global environmental changes. Weapons of mass destruction pose a global socio-environmental threat. All these trends indicate the need to move to a new level of progress based on sustainability, which in turn requires the formation of a new personality focused on the system of environmental values, and not on the values of the consumer society. Only a society consisting of people with a new worldview will be able to develop sustainably. In this regard, the author’s vision of inclusive education is formed in the study, which is understood as a system with a high integration ability, the role of which is reduced to creating a sustainable society with rational moral foundations. A doctrinal model of the implementation of the Sustainable Development Goals is proposed, the core of which is the humanization of society, contributing to moral, economic, social, cultural changes and influencing the life of society, while becoming the driving force of the economic, social and environmental aspects of sustainable development. The author’s approach allows us to expand the scientific vision of the essence and content of inclusive education, to determine the role of humanization in ensuring the implementation of the Sustainable Development Goals. The conceptual provisions of the article can be used as the basic foundations of a sustainable development strategy.
PL
Cywilizacja technogeniczna, mimo znaczących osiągnięć naukowo-technicznych, niestety nadal boryka się z problemami, które niosą za sobą nieodwracalne konsekwencje. Działalność ludzka oparta na zasadzie nieograniczonej konsumpcji powoduje wzrost nierówności, ubóstwa, głodu, chorób, konfliktów zbrojnych i globalnych zmian środowiskowych. Broń masowego rażenia stanowi globalne zagrożenie. Wszystkie te trendy wskazują na potrzebę przejścia na nowy poziom postępu oparty na zrównoważonym rozwoju, co z kolei wymaga ukształtowania nowej osobowości skupionej na systemie wartości środowiskowych, a nie na wartościach społeczeństwa konsumpcyjnego. Tylko społeczeństwo składające się z ludzi o nowym światopoglądzie będzie w stanie rozwijać się w sposób zrównoważony. W związku z tym zaproponowano autorską wizję edukacji inkluzywnej, rozumianej jako system o wysokiej zdolności integracyjnej, którego rolą jest tworzenie zrównoważonego społeczeństwa o racjonalnych podstawach moralnych. Proponowany jest doktrynalny model realizacji Celów zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest humanizacja społeczeństwa, przyczynianie się do zmian moralnych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz wpływanie na życie społeczeństwa, jednocześnie będący siłą napędową ekonomicznych, społecznych i środowiskowych filarów zrównoważonego rozwoju. Podejście autorów pozwala poszerzyć naukową wizję istoty i treści edukacji inkluzywnej oraz określić rolę humanizacji w zapewnieniu realizacji Celów zrównoważonego rozwoju. Ramy koncepcyjne artykułu można wykorzystać jako podstawowe fundamenty strategii zrównoważonego rozwoju.
15
Content available Green Economy – Vector of Sustainable Development
EN
The article is devoted to the formation of theoretical, methodological foundations and the development of conceptual approaches to the practical provision of the green economy, considered as a vector of sustainable development. The study substantiates the need to create a new global economic school. The existence of two concepts of economic development of future generations is established. The author’s vision of economic growth in the conditions of sustainable development is formed, as well as its necessity is also proved. A component model of sustainable development is proposed, which allows reflecting the essence and content of the green economy. The positive experience of green integration is summarized. The negative aspects on the way to the practical implementation of the Millennium Development Goals are identified.
PL
Artykuł poświęcony jest kształtowaniu podstaw teoretycznych, metodologicznych oraz rozwojowi koncepcyjnych podejść do praktycznego zapewnienia zielonej gospodarki, traktowanej jako wektor zrównoważonego rozwoju. Badanie uzasadnia potrzebę stworzenia nowej globalnej szkoły ekonomicznej. Ustala się istnienie dwóch koncepcji rozwoju gospodarczego przyszłych pokoleń. Kształtuje się autorska wizja wzrostu gospodarczego w warunkach zrównoważonego rozwoju, a także udowadnia jego konieczność. Proponowany jest składowy model zrównoważonego rozwoju, który pozwala odzwierciedlić istotę i treść zielonej gospodarki. Podsumowano pozytywne doświadczenia zielonej integracji. Zidentyfikowano negatywne aspekty na drodze do praktycznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.
EN
The decline in the forecast indicators of the economy and production activity, the structural transformation of international production and consumer preferences, the reduction in income from bonds and world tourism, the massive layoffs of workers that led to an increase in unemployment and a decrease in household income, deferred investments and the reorientation of investment flows, both in economic sectors and in the regional context, are all the result of the impact of another challenge called COVID-19. The COVID-19 pandemic has changed and continues to change many characteristics of the economy and society. Together with the onset of the Fourth Industrial Revolution and the transition to the digital era, as well as taking into account completely new realities of the development of future generations, which are regulated by the concept of sustainable development, the formation of investment attractiveness is also taking place in a fundamentally different way. In this regard, the article substantiates the need to introduce the category sustainable investment attractiveness into everyday use. The author’s vision of the interpretation of this concept is presented. A procedure for forming a stable investment attractiveness of regions in the conditions of COVID-19 has been developed.
PL
Spadek prognozowanych wskaźników gospodarki i działalności produkcyjnej, strukturalne przekształcenia produkcji międzynarodowej i preferencji konsumentów, zmniejszenie dochodów z obligacji i światowej turystyki, masowe zwolnienia pracowników, które doprowadziły do ​​wzrostu bezrobocia i spadku dochodów gospodarstw domowych, odroczone inwestycje i reorientacja przepływów inwestycyjnych, zarówno w sektorach gospodarki, jak i w kontekście regionalnym, są wynikiem wpływu wyzwań pandemii COVID-19. Zmieniła ona i nadal zmienia wiele cech gospodarki i społeczeństw. Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej i przejściem do ery cyfrowej, a także uwzględniając zupełnie nowe realia rozwoju przyszłych pokoleń, które reguluje koncepcja zrównoważonego rozwoju, kształtowanie się atrakcyjności inwestycyjnej odbywa się również w zupełnie inny sposób. W tym zakresie artykuł uzasadnia potrzebę wprowadzenia do codziennego użytku kategorii zrównoważonej atrakcyjności inwestycyjnej. Została przedstawiona autorska wizja interpretacji tego pojęcia. Opracowano także procedurę kształtowania stabilnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów w warunkach COVID-19.
EN
The essence of the concept of circular economy was determined. The processes of transition to a circular economy are analyzed, as a result of which three levels are distinguished: efficient use of materials; product life extention; smart production and use of products. The connection between the circular economy and sustainable development was implemented. The main business models of the circular economy are considered: Resources recovery, Sharing platforms, Product life extension, Product as a service, Circular suppliers. Strategies and tools of circular economy are developed. The world experience of waste utilization is considered.
PL
Rozważono uwarunkowania konieczności zrównoważenia wyrobów budowlanych. Poczynając od przesłanek filozoficznych, takich jak „piękna idea”, „konieczność cywilizacyjna”, aż po „imperatyw termodynamiczny”. Nawiązano do dokumentu ONZ Nasza wspólna przyszłość i encykliki ekologicznej papieża, a także do Wymagań Podstawowych, CPR-UE 305, aż po konsekwencje zasad termodynamiki. Wskazano, że zasady termodynamiczne, jako prawa naturalne, oddziałują niezależnie od ich uświadomienia i sposobu sformułowania. W budownictwie prawa termodynamiki są znacznie mniej uświadamiane niż prawa mechaniki. Pokazano, że Wymagania Podstawowe ewoluowały w historii i obecnie coraz mocniej nawiązują do zasad termodynamiki. Zdefiniowano barierę termodynamiczną i wskaźnik zysku do nakładu energetycznego (EROI) oraz przytoczono postulat przemiany prometejskiej w technologii. Przeanalizowano, jak te uwarunkowania stanowią o konieczności i ograniczeniach innowacyjności budowlanej. Podkreślono nadzieje związane z gospodarką obiegu zamkniętego i wykorzystaniem w technologii zjawiska synergii oddziaływania pomiędzy składnikami kompozytów budowlanych.
EN
Conditions for the necessity of sustainable construction products have been considered, beginning with philosophical premises such as „a beautiful idea”, „civilization necessity” and „thermodynamic imperative”. Reference was made to the „Our Common Future” UN document, the Pope's ecological Encyclical, and to the CPR-EU 305 Basic Requirements, as well as to the consequences of the principles of thermodynamics. It has been shown that thermodynamic laws, as natural laws, act regardless of one’s awareness of their existence or the laws of their formulation. In building construction there is a lot less awareness pertaining to the laws of thermodynamics than there is surrounding the laws of mechanics. Throughout history the Basic Requirements have evolved and now are closely related to the principles of thermodynamics. In the paper the thermodynamic barrier and the profit-to-energy ratio, EROI, were defined, and the postulate of the Promethean transformation in technology was presented. An analysis was carried out of how these conditions determine the necessity and limitations of construction building innovation. In the paper there is emphasis on the hope of the further development of circular economy and the use of the synergy of interaction between the components of building composites in technology.
20
Content available remote Analiza nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu życia budynku
PL
Ciągły wzrost cen nośników energii, a także coraz ostrzejsze wymagania dotyczące emisyjności i energochłonności w budownictwie zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, począwszy od pozyskiwania surowców, wytwarzania (budowania), użytkowania, a w konsekwencji zagospodarowania zasobów energetyczno-surowcowych zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju. Celem pracy była szczegółowa analiza oceny nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu istnienia wybranego budynku handlowego. To naukowe postępowanie analityczne przeprowadzono z użyciem metody Life Cycle Assessment. Wyniki analizy wskazują na dominujący wpływ etapu eksploatacji na środowisko. Szczególnie w tym obszarze należy prowadzić dalsze działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji emisyjności budynków.
EN
The continuous price increase of energy raw material, as well as the growing requirements regarding the emission and energy consumption of buildings, force us to look for new solutions, starting from obtaining raw materials, producing (constructing), exploitation and consequently managing energy and raw materials in accordance with the assumptions of a circular and sustainable economy development. The goal of the study was a detailed analysis of the energy and environmental loads in the life cycle of an existing commercial building. This scientific analytical procedure was performed using the Life Cycle Assessment (LCA) method. The results of the analysis show the dominant influence of the exploitation phase on the environment. Particularly in this area further measures should be taken to improve the energy efficiency and consequently the emissivity of buildings.
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.