Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwalifikacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: The paper presented here was intended to describe the extent to which secondary technical education in Poland is oriented towards the acquisition of qualifications needed in modern factories in line with the Industry 4.0 concept. Design/methodology/approach: The study was conducted by analysing information contained in the Ministry of Education and Science's classification of vocational education professions and in the core curriculum for vocational education professions. The professions analysed were those which, according to literature research, are the most desirable in an industry based on the concept of Industry 4.0. Information contained on the websites of selected schools was also analysed. Findings: As a result of the analysis carried out, it was found that the knowledge describing the qualifications of future technical staff in terms of Industry 4.0 is insufficient or even negligible. The core curricula do not require teachers in technical schools to address issues related to the concept of Industry 4.0. A lack of concepts related to Industry 4.0 in both the learning objectives and outcomes and professional qualifications was identified. Research limitations/implications: The research concerned only the professions taught in Poland in 5-year technical schools on the base of the primary school. Comparison of the studied aspects in other countries, e.g. the European Union, is difficult and requires more in-depth research. This is due to the diversity of systems of secondary technical education in individual countries and the non-uniform form of curricula. Practical implications: Several important conclusions emerge from the study. First and foremost, it should be emphasised that Polish schools do not prepare students studying in them for the phenomenon of dynamic development of manufacturing techniques represented by the idea of Industry 4.0. Graduates are not familiar with the assumptions, opportunities and threats related to it. Even if the substantive preparation of school graduates meets the requirements and expectations of Industry 4.0, schools do not promote this fact among potential candidates. Originality/value: The paper presents the state of qualification requirements in Polish secondary technical schools in the context of the development of manufacturing techniques associated with the concept of Industry 4.0. It answers the question of whether and to what extent curricula and professional qualifications contain requirements concerning knowledge of Industry 4.0? The results of the study may be an element in the discussion on the condition of Polish vocational education in the context of requirements for employees in modern factories.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odnoszące się do kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kierowników budowy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym sporządzania planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przedstawiono także propozycję ram kształcenia dla koordynatorów w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.
EN
The article presents the results of research relating to the qualifications, knowledge and skills of site managers in the area of occupational health and safety management, including the preparation of health and safety plans. A proposal for a training framework for coordinators in the field of safety and health in construction was also presented.
4
Content available remote Ustawa o niektórych zawodach medycznych
PL
Ustawa o niektórych zawodach medycznych od wielu lat budzi emocje wśród specjalistów ze względu na ciągle zmieniający się zakres zapisów ustawy. Wielokrotnie Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jako organ opiniujący, uczestniczyło w pracach nad ustawą i informowało Państwa o zmianach jej konkretnych elementów. W ostatnim czasie najnowszym projektem był ten opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w styczniu 2022 roku.
PL
W referacie zwrócono uwagę na potrzebę utrzymania zdolności użytkowej konstrukcji przez wymagany okres trwałości. Zapewnienie to może być dotrzymane tylko wtedy, gdy w realizację konstrukcji zaangażowany jest kompetentny personel. Wskazano na właściwe stosowanie norm przywołanych w wymaganiach kontraktu oraz na właściwą interpretację konieczności stosowania wymagań zawartych w normach. Odniesiono się do wybranych aspektów związanych kwalifikacjami i kompetencjami personelu w pracach antykorozyjnych i izolerskich. Zwrócono uwagę na pojęcia związane z kwalifikacjami i kompetencjami. Dokonano analizy zapisów norm w odniesieniu do wymagań dla personelu. Stwierdzono, że w wielu przypadkach wymagania te opisane są w normach w sposób bardzo ogólny. Dlatego też właściwym jest określanie w warunkach kontraktu pełnych i zrozumiałych dla wszystkich zainteresowanych stron kontraktu, wymagań odnośnie kwalifikacji i kompetencji personelu. Brak takich uzgodnień może prowadzić do nieporozumień pomiędzy stronami kontraktu. Przedstawiono przykłady szkoleń pozwalających podnieść poziom kompetencji personelu, a także propozycje niezależnych certyfikacji firm z zakresu antykorozji. Pokazano jako przykład, stosowane w Norwegii uregulowania dotyczące wymagań dla personelu antykorozji i izolacji. Zwrócono uwagę na możliwość uzyskania na rynku polskim międzynarodowych certyfikatów personelu i firm FRSIO.
EN
The paper highlights the need to ensure the serviceability of the structure for the required life. This assurance can only be met if competent personnel is involved in the execution. The correct application of the standards referred in the contract requirements and the correct interpretation of the need to apply the requirements of the standards were pointed out. Selected aspects related to the qualification and competence of personnel in anticorrosive and insulating works were referred to. Attention was drawn to concepts related to qualifications and competence. An analysis was made of the provisions of the standards in relation to the requirements for personnel. It was found that in many cases these requirements are described in the standards in a very general way. It is therefore appropriate to specify in the contract terms and conditions, complete and comprehensible to all contract stakeholders, the requirements for personnel qualifications and competences. Failure to do so can lead to misunderstandings between the contracting parties. Examples of training to improve the competence level of personnel are presented, as well as proposals for independent certification of companies in the field of anti-corrosion. As an example, the regulations applied in Norway regarding the requirements for anti-corrosion and insulation personnel were shown. Attention was drawn to the possibility of obtaining international certificates for personnel and FROSIO companies on the Polish market.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat dostrzeżono rolę i znaczenie działu zakupów w organizacji, co tym samym wymusza na pracodawcach zatrudnianie kompetentnych pracowników, którzy będą mieć odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe. W niniejszym artykule podjęto problematykę istotnych kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest zauważenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w zakupach, a także wcześniejsze badania własne autorki (analiza ofert pracy). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane specjalistom ds. zakupów, które odnajdujemy w ogłoszeniach o pracę, znajdują odwzorowanie w rzeczywistości biznesowej oraz jak praktycy oceniają istotność wymaganych kompetencji. Analizę przeprowadzono za pomocą ilościowej metody badawczej (kwestionariusz ankiety, badanie wykonane metodą CAWI) wśród osób zatrudnionych w działach zakupów. Na wstępie dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono i omówiono wyniki badań własnych. Zaprezentowano różnice w wymaganych kompetencjach i cechy wspólne dla trzech grup stanowiskowych (asystent, specjalista, kierownik). W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują wymagania stawiane pracownikom zakupów. Zgodnie z odpowiedziami respondentów uzyskane wyniki zdecydowanie potwierdzają trafność doboru kompetencji do poziomu stanowiska w przebadanych ogłoszeniach, jednak wymagania są dość schematyczne i nie uwzględniają zmiany rangi zakupów oraz przemian zachodzących w tych działach.
EN
In recent years, the role and importance of the purchasing department in the organization has been recognized, which forces employers to hire competent employees who will have appropriate skills and professional procurement experience. This article deals with the issues related to the relevant competences of purchasing specialists. The author decided to research this topic after noticing a research gap in the previous studies in the field of procurement competency management and the author's previous research (analysis of job offers). The purpose of the paper is to answer the question whether the requirements for purchasing specialists, which we find in job advertisements, are reflected in the business reality and how experts assess the importance of the required competences. The analysis was carried out with the use of a quantitative research method (survey questionnaire, research carried out using the CAWI method) among people employed in purchasing departments. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of the author’s own research are presented and discussed. The differences in the required competences and features common to three job groups (Assistant, Specialist, Manager) are presented. At the end, conclusions are presented that characterize the requirements for purchasing employees. According to the respondents’ responses, the obtained results definitely confirm the accuracy of the selection of competences to the level of the position in the examined advertisements, however, the requirements are quite schematic and do not take into account the changes in the rank of purchases and changes taking place in these departments.
PL
Jednym z etapów prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Górnictwa (SKRG) było dokonanie weryfikacji jej wstępnego projektu w wyniku przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem ankiet i badań jakościowych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych (IDI). Ich zasadniczym celem było rozpoznanie opinii i postaw respondentów związanych z branżą górniczą wobec wdrażanego projektu SRKG. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaproszono zarówno osoby pracujące w zakładach górniczych, jak i w innych firmach i jednostkach związanych z sektorem górnictwa. Oczekiwanym rezultatem zrealizowanych badań było zebranie materiału pozwalającego na weryfikację zapisów pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji zatrudnianych pracowników oraz ocena zasadności proponowanych rozwiązań. W projektowaniu badań założono wykorzystanie metod o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Umożliwiło to triangulację danych – spojrzenie na analizowane problemy badawcze z różnych perspektyw, co wpłynąć miało na uzyskanie materiału empirycznego pozwalającego na analizę poruszanych problemów z uwzględnieniem zróżnicowanych punktów widzenia. W efekcie wykrystalizował się obraz potrzeb w obszarze podnoszenia kompetencji oraz głównych deficytów w sektorze górnictwa.
EN
One of the stages of work on the Sectoral Qualifications Framework for Mining (SQFM) was to verify its initial design as a result of quantitative research using questionnaires and qualitative research through in-depth interviews (IDI). Their main goal was to identify the opinions and attitudes of respondents related to the mining industry towards the implemented SQFM project. Both people working in mining plants and in other companies and units related to the mining sector were invited to take part in the project. The expected result of the conducted research was the collection of material allowing for the verification of the provisions in terms of the needs and expectations of employers as to the qualifications of the employed employees and the assessment of the legitimacy of the proposed solutions. In designing the research, the use of qualitative and quantitative methods was assumed. This made it possible to triangulate the data – looking at the studied research problems from different perspectives, which was to influence the obtaining of empirical material allowing for the analysis of the discussed problems taking into account various points of view. As a result, the image of the needs in the area of increasing competences and the main deficits in the mining sector has crystallized.
EN
One of the stages of work on the Sectoral Qualifications Framework for Mining (SQFM) was to verify its initial design as a result of quantitative research using questionnaires and qualitative research through in-depth interviews (IDI). Their main goal was to identify the opinions and attitudes of respondents related to the mining industry towards the implemented SQFM project. Both people working in mining plants and in other companies and units related to the mining sector were invited to take part in the project. The expected result of the conducted research was the collection of material allowing for the verification of the provisions in terms of the needs and expectations of employers as to the qualifications of the employed employees and the assessment of the legitimacy of the proposed solutions. In designing the research, the use of qualitative and quantitative methods was assumed. This made it possible to triangulate the data – looking at the studied research problems from different perspectives, which was to influence the obtaining of empirical material allowing for the analysis of the discussed problems taking into account various points of view. As a result, the image of the needs in the area of increasing competences and the main deficits in the mining sector has crystallized.
PL
Jednym z etapów prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Górnictwa (SKRG) było dokonanie weryfikacji jej wstępnego projektu w wyniku przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem ankiet i badań jakościowych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych (IDI). Ich zasadniczym celem było rozpoznanie opinii i postaw respondentów związanych z branżą górniczą wobec wdrażanego projektu SRKG. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaproszono zarówno osoby pracujące w zakładach górniczych, jak i w innych firmach i jednostkach związanych z sektorem górnictwa. Oczekiwanym rezultatem zrealizowanych badań było zebranie materiału pozwalającego na weryfikację zapisów pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji zatrudnianych pracowników oraz ocena zasadności proponowanych rozwiązań. W projektowaniu badań założono wykorzystanie metod o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Umożliwiło to triangulację danych – spojrzenie na analizowane problemy badawcze z różnych perspektyw, co wpłynąć miało na uzyskanie materiału empirycznego pozwalającego na analizę poruszanych problemów z uwzględnieniem zróżnicowanych punktów widzenia. W efekcie wykrystalizował się obraz potrzeb w obszarze podnoszenia kompetencji oraz głównych deficytów w sektorze górnictwa
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: The main purpose of this study was to present the possibilities of using the competence matrix in the prioritizing of manufacturing activities. Design/methodology/approach: The article discusses one of the enterprise’s human resource management instruments, which are competence matrices. Competence development model of enterprise was presented and model of using technological competences was discussed. Findings: The way of using competence matrices, as a tool to support task scheduling that is carried out by direct production employees in the area of discrete processes, was presented. The author showed, that competence matrices can enable the identification of competence gaps and thus be a tool for planning the training needs of employees, recruitment and selection of employees, making decisions about transfers and building a remuneration system. Research limitations/implications: An important condition for the successful implementation of solutions based on competence matrices is the correct determination of the level of required and expected technological competence and prior declaration of the list of technological operations. Practical implications: The solution described above, consisting in the use of technological competence matrices in the area of production planning, has been used in the calculation algorithms of the IPOsystem™ application. It is a product of the Polish company UiBS Teamwork Sp. z o.o. Originality/value: The use of competence matrices in prioritizing production tasks is undoubtedly a new issue. It is an indicator of the level of organization’s maturity, which results from the need to adapt production enterprises to changing environmental conditions.
11
Content available System kompetencji uczestników procesu budowlanego
PL
Artykuł omawia podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o ustawę o ZSK. Ponadto dotyczy działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie i jej Grup roboczych. Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za działania Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.
EN
The article discusses the basic assumptions of the Integrated Qualifications System based on the Act on IQS (ZSK). In addition, it concerns the activities of the Skills Council of Construction Sector in Poland, and its working groups. Instytut Techniki Budowlanej is responsible for the activities of the Working group on standardization and certification.
EN
In times when residents of Europe can be educated and can work in various places of the continent, a possibility of accepting gained qualifications in each country of the EU becomes significant. Development of technology makes a lot of people have to adapt their qualifications to evolving needs of the labour market to be able to remain on it. The subject matter of the article is a synthetic description of instruments which enable classification and comparison of qualifications as well as presentation of the Sectoral Qualifications Framework in the construction sector (SRK-Bud), describing qualifications typical of the sector, in the context of the Polish Qualifications Framework and Integrated Qualifications System in Poland. The article describes the most important issues related to SRK-Bud – its scope and structure, methods of identification of key competences in the construction sector and possibilities of using SRK-Bud as well as the role of the Sector Council for Competence in Construction in its implementation.
PL
W czasach, gdy mieszkańcy Europy mogą kształcić się i pracować w różnych miejscach kontynentu, ważna staje się możliwość uznawania zdobytych kwalifikacji w każdym państwie UE. Rozwój techniki sprawia, że wiele osób musi dostosować swoje kwalifikacje do zmieniających się potrzeb rynku pracy, aby móc się na nim utrzymać. Przedmiotem artykułu jest syntetyczne opisanie narzędzi umożliwiających klasyfikowanie i porównywanie kwalifikacji, a także przedstawienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK-Bud), opisującej kwalifikacje typowe dla branży w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Publikacja opisuje najważniejsze zagadnienia związane z SRK-Bud – jej zakres i strukturę, metody identyfikacji kluczowych kompetencji w sektorze budownictwa oraz możliwości wykorzystania SRK-Bud, a także rolę Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w jej wdrażaniu.
13
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
EN
The introduction of technical and technological changes typical of industry and economy 4.0 in Polish companies makes it easier to build a competitive advantage. Implementing them requires providing the economy with suitably qualified employees who are prepared for work under new conditions. These employees are expected to be not only professionals in their field, but also to be willing and able to respond flexibly and quickly to new solutions in the work environment. They should also be capable of reorienting their knowledge and skills so that they are in line with the changing expectations of employer and labor market. Universities should, hence, prepare current students for such situation, Thus, this article presents a study conducted among students, the aim of which was to gather knowledge about whether, in the opinions of students, universities are preparing future employees for future professional roles and the challenges of the labor market in economy 4.0.
PL
Przedstawiono: uzasadnienie, że podstawowym warunkiem kształcenie inżynierów w zakresie metod obliczania i wymiarowania urządzeń zaopatrzenia w wodę są wysokie kwalifikacje i kompetencje nauczycieli akademickich w zakresie mechaniki płynów i hydrauliki; ogólne założenia programowe katedr w zakresie kształcenia wysokich specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli akademickich; rola profesora w działalności katedr - jako nauczyciela pracy naukowej i dydaktycznej; klasyfikację kwalifikacji nauczycieli akademickich; założenia programowe katedr mechaniki płynów i hydrauliki; przegląd przyczyn niskiej efektywności procesu doktoryzowania i habilitowania; oraz wnioski i uwagi końcowe.
EN
The article contains the presentation of: reasons why the high qualifications and competences of academic teachers of fluid mechanics and hydraulics are the most elementary requirements in engineers' training in calculative methods and dimensioning of water supply equipment; general assumptions for faculty programs concerning education of highly qualified academic teachers; the role of a professor within the faculty structure, a teacher of research and teaching; the classification of the qualifications of academic teachers; program assumptions for fluid mechanics and hydraulics faculties; a survey on the background of poor effectiveness in the doctorate and habilitation processes; and conclusions and final comments.
18
Content available remote Kryterium kontrłaty
19
Content available remote Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach
PL
Samodzielne funkcje w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na mocy przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych. Przepisy w zakresie nadawania uprawnień budowlanych zmieniały się w ciągu 90 lat, a ich skutkiem jest występowanie w obrocie prawnym bardzo dużej ilości różnych decyzji.
EN
Independent functions in construction can only be performed by people with building permits issued under the provisions of the Construction Law and executive acts. Regulations regarding the granting of building rights have changed over 90 years, and their effect is the occurrence of a very large number of different decisions in legal transactions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.