Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The secondary aluminium alloys are very important material in actual industry from economic and ecological point of view. The secondary aluminium used for production of casts, however, contains some elements, i.e. iron, – affecting physical, chemical and mechanical behaviour. The subject of our investigation has been corrosion behaviour in natural atmosphere of the hypoeutectic AlSi7Mg0.3 cast alloys with various content of iron, because the Fe content affects not only mechanical properties but corrosion resistance, as well. Three types of the AlSi7Mg0.3 cast alloys were exposed for 9 months in natural atmosphere and the measure of their degradation by corrosion was found by determination of the weight loss and the light microscopy. In addition, a scanning electron microscopy (SEM) analyses and evaluation of surface changes were used. The corrosion behaviour in natural atmosphere was compared to results of the carried out electrochemical and exposure laboratory experiments in chloride solutions.
EN
The Mg-Zn-Ca-(Cu,Au) alloys were considered as resorbable materials for orthopedic short- term implants. The aim of this paper was to determine the influence of Au and Cu addition on corrosion properties of Mg69Zn25Ca5Au1, Mg69Zn25Ca5Au0.5Cu0.5 and Mg69Zn25Ca5Cu1 metallic glasses. The analysis of corrosion results allowed to describe the influence of 0.5 and 1 at.% of Au and Cu on the corrosion resistance in artificial physiological fluid. The Mg69Zn25Ca5Au0.5Cu0.5 and Mg69Zn25Ca5Cu1 metallic glasses exhibit lower corrosion resis-tance in comparison with Mg69Zn25Ca5Au1 alloy. The increase of Cu content caused the increase of hydrogen evolution volume and the high cathodic activity. The Mg69Zn25Ca5Au1 metallic glass shows the decrease of hydrogen evolution volume and manifests the low corrosion current density and the high polarization resistance, indicating the high corrosion resistance.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku cieczy jonowej do elektrolitu akumulatora kwasowo- ołowiowego na właściwości korozyjne kolektora prądowego wykonanego ze stopu PbCaSn. Wykorzystano wodorosiarczanową( VI) polimerową ciecz jonową oraz ciecze zawierające aniony diwodoroboranowe i diwodorofosforanowe( V). Wykazano pozytywny wpływ wybranych związków na potencjały wydzielania tlenu oraz wodoru, co wskazuje na zwiększoną stabilność elektrochemiczną badanych układów. Ciecze jonowe wpłynęłypozytywnie również na właściwości korozyjne badanych układów, powodując zmniejszenie prądów korozji oraz przesunięcie potencjałów korozji w stronę wartości bardziej dodatnich. Szczególnie widoczne było to dla cieczy zawierającej w swojej strukturze aniony diwodoroboranowe. Związek ten spowodował powstanie warstewki na powierzchni elektrody, która w znacznym stopniu zahamowała proces korozji badanego stopu ołowiu.
EN
A poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) bisulfate ionic liq. and 2 its modifications with dihydroborate and dihydrophosphate anions were added to the Pb-acid battery electrolyte to study their effect on H2 and O2 evolution potentials and corrosion current and potential. The ionic liq. with bisulfate and dihydroborate anions significantly reduced corrosion current and increased the corrosion potential after 5 h. A passive layer was formed on the working electrode and stopped the corrosion.
PL
Dyfuzyjne warstwy azotowane typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzone na tytanie w procesie azotowania jarzeniowego zwiększają jego odporność na korozję. Utlenianie elektrochemiczne azotku tytanu w elektrolitach zawierających wapń i fosfor pozwala na otrzymanie powierzchniowej warstwy TiO2 wzbogaconej w wapń i fosfor. Warstwa ta jest materiałem biozgodnym i bioaktywnym, pozwalającym na dobre połączenie implantu z kością. W artykule opisano nową technologię hybrydową. Jest to połączenie azotowania jarzeniowego i utleniania elektrochemicznego w kwasie fosforowym (V) z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia. Warstwy azotku tytanu typu TiN + Ti2N + αTi(N) wytworzono na powierzchni stopu tytanu Grade 2 w warunkach wyładowania jarzeniowego. Procesy utleniania elektrochemicznego przeprowadzono przy użyciu dwóch wartości napięcia utleniającego: 40 i 100 V w 1% kwasie fosforowym (V) zawierającym jony wapnia Ca2+. Zbadano wpływ napięcia zastosowanego w czasie obróbki na morfologię powierzchni, właściwości korozyjne oraz grubość wytworzonych warstw.
EN
The diffusion nitrided layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type formed on titanium during the glow discharge nitriding process increase its resistance to corrosion. Electrochemical oxidation of titanium nitride in electrolytes containing calcium and phosphorus allows obtaining a TiO2 surface layer enriched in calcium and phosphorus. This layer is a biocompatible and bioactive material which enables a good connection of an implant with a bone. In this paper a new hybrid technology is described. It is a combination of glow discharge nitriding and electrochemical oxidation in phosphoric acid (V) with the addition of calcium dihydrogen-phosphate. The titanium nitride layers of the TiN + Ti2N + αTi(N) type were formed on the surface of titanium alloy Grade 2 under glow discharge conditions. The processes of electrochemical oxidation were carried out with the use of two values of the oxidizing voltage: 40 V and 100 V in 1% phosphoric acid (V) containing calcium ions Ca2+. The influence of the voltage applied during the processing on the surface morphology, corrosion properties and the thickness of the formed layers were examined.
EN
The aim of the present work was to plan and carry out an experiment consisting of amorphization of industrial magnesium alloy WE 43 (Mg - 4 Y - 3 RE - 0.5 Zr) modified by the copper addition. Investigated alloy modified with 20% of copper was rapidly quenched with the use of melt spinning technique. The effects of cooling rate on the structure and properties of the obtained material were extensively analyzed. The structure and phase analysis of samples were examined using X-ray diffraction method (XRD) while the thermal stability of the samples was determined by differential scanning calorimetry (DSC). Microstructure observations were also conducted. The microhardness tests (HV0.02) and corrosion resistance tests were carried out to investigate the properties of the material. Corrosion resistance measurements were held using a typical three-electrode system. As the result of the research, the effect of cooling rate on microstructure and properties of investigated alloy was determined.
EN
The aim of this paper was to investigate the corrosion resistance of Mg66Zn30Ca4 and Mg68Zn28Ca4 metallic glasses and evaluate the ability of this amorphous alloy use for medical applications as biodegradable medical implants. Taking into account the amount of Mg, Zn, Ca elements dissolved in multielectrolyte physiological fluid (MPF) from Mg66+xZn30-xCa4 (x=0.2) alloys the daily dose of evolved ions from alloys components was determined. Additional goal of the paper was determination of corrosion rate (Vcorr) and amount of hydrogen evolved from amorphous magnesium alloys in simulated environment of human body fluids during 24h immersion and during electrochemical tests. Corrosion studies were done in the multielectrolyte physiological fluid (MPF) at 37°C. The amount of hydrogen evolved [ml/cm2] and corrosion rate Vcorr [mm/year] of amorphous Mg66Zn30Ca4 and Mg68Zn28Ca4 alloys were compared. The work also presents characterization of Mg-based bulk metallic glasses structure in the form of 2 mm thickness plates. Samples structure was analyzed by means of X-ray diffraction. Fracture and surface morphology of magnesium alloy samples were identified using scanning electron microscopy.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z eksploatacją cieczy chtodząco-smarujących stosowanych w obróbce ściernej. Przedstawiono metody chłodzenia oraz wyniki eksperymentalnych badań emulsji stosowanej bezpośrednio w obrabiarce. Badania przeprowadzono pod kątem wpływu rozwoju bakterii na degradację cieczy chłodząco-smarującej. Wykazano, że mikroorganizmy mogą w istotny sposób pogarszać właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne stosowanych emulsji chłodząco-smarujących.
EN
This paper deals with problems associated with exploitation of metalworking fluids used in the abrasive machining. The cooling methods were described with presentation of the results obtained during exploitation in the machine. The effect of microbial growth and its influence on guality of coolant was examined. After research it was found that microorganisms deteriorate antiwear and anticorrosion properties of used metalworking fluids.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych staliwa stopowego z warstwą azotowaną i bez niej. Właściwości korozyjne określono z wykorzystaniem badań potencjostatycznych, ustalając stan pasywny przy pomocy potencjostatycznej krzywej polaryzacji.
EN
In the paper were introduced the dates of testing the corrosion properties the alloy cast steels with and without nitriding case. The corrosion properties were defined with potentiostatic test, specifiting passive state with potentiostatic polarization curve.
PL
W artykule przedstawiono właściwości mechaniczne i korozyjne strefy spływu złącza zgrzewanego metodą FSW. Do badań wykorzystano złącze zgrzewane stopu AW-7020. Badania przeprowadzono stosując następujące metody: - Badania właściwości mechanicznych przy wykorzystaniu statycznej próby rozciągania zgodnie z wymaganiami Norm PN-EN ISO 4136:2011 i PN-EN ISO 6892-1:2010. - Próbę twardości na przekroju poprzecznym przeprowadzono metodą Vickers’a HV5 zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 6507-1:2006. - Badania metalograficzne wykonano przy wykorzystaniu mikroskopu ZEISS Axiovert 25. - Badania odporności na korozję elektrochemiczną przeprowadzano stosując metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w 3,5 % wodnym roztworze NaCl. Podczas badań zarejestrowano większe właściwości wytrzymałościowe dla złącza zgrzewanego w porównaniu do materiału rodzimego – wszystkie próbki pękały w materiale rodzimym. Próba twardości wykazała, że strefa spływu charakteryzuje się większą twardością niż zgrzeina. Większą odporność na korozję elektrochemiczną zarejestrowano dla próbki z materiału rodzimego i strefy spływu w porównaniu do spoiny zgrzewanej metodą FSW stopu AW-7020.
EN
The results of mechanical and corrosion properties research of chosen part of joint bonded by Friction Stir Welding - retreating side of the weld, were presented. AW-7020 aluminium alloy was used for research. Research included the following methods: - Mechanical properties was carried out using static tensile test in accordance with PN-EN ISO 4136:2011 and PN-EN ISO 6892-1:2010. - Hardness testing in the cross-sections of joints was carried out using Vickers HV5 method in accordance with PN-EN ISO 6507-1:2006. - Microscopic examination was performed by optical microscope ZEISS Axiovert 25. - The corrosion resistance research were carried out using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) method in 3.5% water solution NaCl. During the study obtained higher strength properties for the FSW joint compared to the native material – all samples cracked in the native material. The hardness test shown that the retreating side of the weld has higher hardness than the weld. Better resistance to electrochemical corrosion was found for the native material and retreating side of the weld then joint welded by FSW of 7020 aluminium alloy.
10
PL
Badania przedstawione w pracy dotyczą nanokompozytowych powłok wielowarstwowych Ni/Cu oraz, w celach porównawczych, także nanokrystalicznych warstw Ni oraz Cu. Warstwy wytworzono metodą elektrokrystalizacji w wyniku reakcji redoks wymuszonej prądem elektrycznym. Do wytwarzania warstw stosowano wieloskładnikowe roztwory elektrolitów z dodatkami inhibitorów szybkości wzrostu krystalitów. Warstwy osadzano na stali węglowej S235JR metodami elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego scharakteryzowano strukturę materiału wytworzonych warstw. Przedstawiono topografię i morfologię powierzchni wytworzonych warstw oraz ich budowę na przekroju poprzecznym. Mikrotwardość materiału wytworzonych warstw określono sposobem Vickersa. Badania tribologiczne odpomości na zużycie ścierne zrealizowano w ślizgowych skojarzeniach trących w środowisku oleju, za pomocą maszyny typu Amsler-A135. Odporność na zużycie oceniono na podstawie pomiarów głębokości wytarcia oraz współczynnika tarcia. Zrealizowane badania wykazały, że materiał nanokrystalicznych warstw kompozytowych Ni/Cu, podobnie jak warstw Ni oraz Cu, wytworzonych metodą elektrokrystalizacji charakteryzuje się zwartą budową, dobrą adhezją i równomiemą grubością na całej pokrywanej powierzchni. W budowie materiału badanych warstw nie obserwuje się jakichkolwiek nieciągłości i porów, co zapewnia ich dobrą ochronę przed korozją dla materiału podłoża. Nanokrystaliczne warstwy kompozytowe Ni/Cu wykazują korzystne właściwości tribologiczne. Ustalając odpowiednie parametry procesu elektrokrystalizacji wytwarzania takich warstw na powierzchni wyrobów, można efektywnie projektować powłoki ochronne, które poprawiają ich właściwości eksploatacyjne, a zwłaszcza w środowiskach agresywnych lub przy dużych obciążeniach.
EN
The research presented in the article concerns of Ni/Cu multilayer nanocomposite coatings and, for comparison, the layers of nanocrystalline Ni and Cu. The layers were produced by the electrochemical deposition method. The multilayers were manufactured in electrolyte solutions with additives of crystallite growth rate inhibitors. The layers were deposited on carbon steel S235JR substrate. The structure of the multilayer material was characterized by scanning electron microscope and X-ray diffraction. The topography and surface morphology of the layers and their structure are reported to cross-sections. Microhardness of the material of the layers was determined by Vickers method. Tribological tests for abrasion resistance were carried out in the sliding friction associations in oil using the Amsler type machine A135. The wear resistance was assessed on the basis of measurements of the depth of abrasion and friction factor. Accomplished studies have shown that the Ni/Cu, Ni and Cu nanocrystalline composites produced by electrocrystallization process have a compact structure, good adhesion and uniform thickness over the entire coated surface. In the structure of investigated layers material have not been observed any discontinuities or pores, thus the produced layers exhibited good corrosion protection for the substrate material. Nanocrystalline composite of Ni/Cu layers exhibit favorable tribological properties. In determining the appropriate electrocrystallization process parameters producing such layers on the surface of products can be efficiently designed as protective coatings that improve their performances and especially in aggressive environments or at high loads.
PL
Stopy kobaltu są materiałami wykorzystywanymi w medycynie oraz stomatologii ze względu na swoje idealne połączenie dobrych właściwości wytrzymałościowych, korozyjnych oraz biokompatybilność. Obecnie stopy kobaltu są jednymi z najbardziej atrakcyjnych materiałów metalowych, używanych do wyrobu implantów w tym: sztucznych stawów biodrowych, kolanowych, dysków miedzykręgowych, śrub zabezpieczających złamania. W stomatologii wykonuje się z nich wszelkiego rodzaju wkręty, stanowiące podstawę do przytwierdzania zębowych protez ceramicznych. Ze względu na powszechne wykorzystanie stopów kobaltu w stomatologii, w pracy podjęto badania elektrochemiczne wybranych stopów kobaltu: Co-Cr-Mo i Co-Cr-W, których celem było określenie właściwości korozyjnych podczas ekspozycji w fizjologicznym roztworze sztucznej śliny, w temperaturze 37 °C, pH = 8,3 i swobodnym dostępie tlenu.
EN
Cobalt alloys are used in medicine and dentistry due to perfect combination of their high strength, corrosion resistance and biocompatibility. Currently, cobalt alloys are among the most attractive metallic materials used to manufacture such implants as artificial hip joints, knee joints, intervertebral discs, screws securing the fracture. All kinds of screws used in dentistry for basic fixing of ceramic dental prostheses are made from cobalt alloys. Widespread use of cobalt alloys in dentistry is the reason for electrochemical research on selected cobalt alloys (Co-Cr-Mo and Co-Cr-W). The aim of the research was to determine the corrosion when the alloy is exposed to physiological artificial saliva solution at the temperature of 37 °C, pH = 8.3 and in aerated solution.
EN
Angular momentum pumps are very often applied onboard ships. These pumps are used in cooling circuits of medium and high power engines, power plant boilers and in bilge, ballast and fire installations. Very extensive use of angular momentum pumps on board is connected with their numerous advantages. During operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals take place. The research attempts to increase the service life of shafts. The article presents the research results referring to the analysis of the influence.. of finish treatment (lathing, grinding and burnishing) on the corrosion properties of steel applied to marine pump shafts. The research was performed on a roller of 40 mm in diameter made of X5CrNi 18-10 (AISI 304 L) stainless steel. The lathing process was carried out by means of a WNMG WF 080408 Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. The grinding process was performed by grinding attachment for lathes. The 1 - 80x10x32 - 99C 80-N V grinding wheel was used for the process. The process of burnishing was done by SRMD burnisher by Yamato. In addition, the influence of the burnisher passes number on the corrosion properties was determined. The paper will present the results of potentiodynamic research. To conduct the survey the Atlas 0531 EU and IA potentiostat will be used. Determination of parameters of the corrosion process will be executed on Elfit2 computer program.
EN
Angular momentum pumps are very often applied onboard ships. These pumps are used in cooling circuits of medium and high power engines, power plant boilers and in bilge, ballast and fire installations. Very extensive use of angular momentum pumps on board is connected with their numerous advantages. During operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals take place. The research attempts to increase the service life of shafts. The article presents the research results referring to the analysis of the influence of finish treatment (lathing, grinding and burnishing) on the corrosion properties of steel applied to marine pump shafts. The research was performed on a roller of 40 mm in diameter made of X5CrNi18-10 (AISI 304 L) stainless steel. The lathing process was carried out by means of a WNMG WF 080408 Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. The grinding process was performed by grinding attachment for lathes. The 1 - 80x10x32 - 99C 80-N V grinding wheel was used for the process. The process of burnishing was done by SRMD burnisher by Yamato. In addition, the influence of the burnisher passes number on the corrosion properties was determined. The paper will present the results of electrochemical impedance spectroscopy research. To conduct the survey the Atlas 0531 EU and IA potentiostat was used. Determination of the corrosion process parameters was performed computer programs: AtlasLab 2.0 and EIS Spectrum Analyzer.
EN
Angular momentum pumps are very often applied onboard ships. These pumps are used in cooling circuits of medium and high power engines, power plant boilers and in bilge, ballast and fire installations. Very extensive use of angular momentum pumps on board is connected with their numerous advantages. During operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals take place. The research attempts to increase the service life of shafts. The article presents the research results referring to the analysis of the influence of lathing and burnishing on the corrosion properties of steel applied to marine pump shafts. The research was performed on a roller of 40 mm in diameter made of X5CrNi 18-10 (AISI304 L) stainless steel. The lathing process was carried out by means of a WNMG WF 080408 Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. The process of burnishing was done by SRMD burnisher by Yamato. In addition, the influence of the burnisher passes number on the corrosion properties was determined. The paper will present the results of potentiodynamic research. To conduct the survey the Atlas 0531 EU & IA potentiostat will be used. Determination of parameters of the corrosion process will be executed on Elfit2 computer program.
PL
Przedstawiono proces elektroosadzania powłok stopowych Zn-Cr i Zn-Ni w warunkach prądu stałego i impulsowego. Dyskutowano wpływ składu kąpieli oraz parametrów osadzania na proces elektroosadzania (zawartość Cr/Ni oraz katodowa wydajność prądowa) i właściwości korozyjne otrzymanych powłok stopowych cynku. Otrzymane powłoki stopowe Zn-Cr i Zn-Ni o dobrej jakości zawierały do 3%Cr i do 20%Ni. Zawartość chromu bądź molibdenu w powłoce zależała od składu kąpieli i warunków prądowych. Badania korozyjne wykazały, że wprowadzenie chromu bądź niklu do powłoki Zn zwiększa jej odporność na korozję.
EN
The paper describes the electrodeposition process of Zn-Cr and Zn-Ni alloy coatings with direct and pulse current.The influence of bath composition and process parameters ( the Cr/Ni content and the cathodic current efficiency) on the electrodeposition and corrosion properties of Zn alloy coatings is discussed. Good quality Zn-Cr and Zn-Ni alloy deposited coatings with good quality contained up to 3%Cr and to 20%Ni. The percentage of chromium or nickel in the coatings depended on the bath composition and current conditions. The corrosion studies showed that introduction Cr or Ni additives in Zn coatings increases their corrosion resistance.
PL
Warstwy cyny immersyjnej o różnej grubości osadzono na folię miedzianą z roztworu metanosulfonianowego. Odporność na korozję osadzanych warstw określono w roztworze 0,5 M NaCl metodą potencjodynamiczną. Powłoki Sn badane były w stanie dostawy i po starzeniu. Zaobserwowano, że odporność korozyjna warstw o grubości 0,3 žm wzrasta po starzeniu, natomiast grubsze warstwy Sn w niewielkim stopniu zmieniają swoje właściwości korozyjne. Porównując te wyniki z uzyskanymi dla powłok Sn osadzanych z roztworu chlorkowego stwierdzono, że warstwy Sn immersyjnej o różnych cechach morfologicznych mają odmienne właściwości korozyjne po starzeniu.
EN
Immersion tin coatings of different thickness were deposited on copper foil from methanolulfonic bath. Their corrosion behavior in 0.5 M NaCl solution was determined using potentiodynamic polarization method. The Sn coatings were investigated as received and after ageing. It was observed, that corrosion resistance of 0.3 žm thick Sn layers increased after ageing, whereas the corrosion resistance of thicker layers was changed slightly. These results were compared with those for Sn layers obtained from hydrochloric bath. It was found, that immersion tin coating with various morphology showed different corrosion characteristic after ageing.
PL
Zbadano wpływ warstw TiO2 uzyskanych metodą zol-żel i wygrzanych w temperaturach 450oC i 800oC na właściwości korozyjne biomedycznego stopu Fe-Cr-Ni Rex 734 (ISO 5832/9). Badania wykonano w odtlenionym roztworze Tyrode’a w temperaturze ciała ludzkiego 37oC (310 K). Stwierdzono polepszenie właściwości korozyjnych stopu przez warstwy wygrzane w temperaturze 450oC i pogorszenie przez warstwy wygrzane w temperaturze 800oC. Przyczyną pogorszenia właściwości korozyjnych przez warstwy wygrzane w 800oC mogą być tlenki i węgliki metali będących składnikami stopu, które powstają w tej temperaturze. Potwierdziły to pomiary korozyjne stopu Rex 734 bez warstw TiO2, wygrzanego w takiej samej temperaturze.
EN
The influence of TiO2 sol-gel layers heated at 450oC and 800oC on corrosion properties of biomedical alloy Fe-Cr-Ni Rex 734 (ISO 5832/9) was investigated. The investigations were carried out in deoxygenated Tyrode’s solution at human body temperature 37oC (310 K). It was found that the layers heated at 450oC improve corrosion features of this alloy on the contrary to the layers heated at 800oC. The reason for these worse corrosion features of layers heated at 800oC can be carbides and oxides of alloy components which were formed at this temperature. It was confirmed by corrosion measurements of Rex 734 alloy without TiO2 layers which was heated at the same temperature.
19
PL
W pracy porównano własności strukturalne, magnetyczne i korozyjne wysokokoercyjnych stopów Sm-Fe-N wytwarzanych wg trzech różnych technologii: mechanicznej syntezy (MA), długotrwałego mielenia (MM) i rozdrabniania przez nawodorowanie (HDDR). Dwie pierwsze technologie prowadzą do struktur drobnokrystalicznych (10-40nm), zaś technologia HDDR daje grubość ziarna o rząd wielkości większą. Drobne uziarnienie prowadzi do korzystniejszych własności magnetycznych i do zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną. Odporność korozyjna magnesów Sm-Fe-N jest generalnie porównywalna z odpornością stali średnio węglowej.
EN
The structural, magnetic and corrosion properties of high coercivity Sm-Fe-N type alloys manufactured by three different technological routes have been compared. The mechanical alloying (MA) and mechanical milling (MM) methods allow to obtain nanocrystalline (10-40nm) structures whereas the hydrogenation-desorptiondecrepitation-recombination (HDDR) method gives rise to one order of magnitude greater grain size of the material. Tiny grained materials show more advantageous magnetic properties and increased resistance to atmospheric corrosion as compared with the material obtained by the HDDR method. Generally, the corrosion behaviour of the Sm-Fe-N materials is comparable with that of medium-carbon steel.
PL
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie teoretycznych założeń doboru składu chemicznego (syntezy) stopów na bazie aluminium i magnezu, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dotyczących odporności na korozję. W części eksperymentalnej artykułu autorzy prezentują wyniki badań właściwości korozyjnych stopu AM60B (na bazie magnezu) w odniesieniu do analogicznych właściwości dla stopu AK93 (na bazie aluminium) w wybranych ośrodkach: kwasowym, zasadowym i solnym. Obydwa badane stopy są charakterystycznymi tworzywami stosowanymi w odlewnictwie ciśnieniowym. Wynikiem badań jest pokazanie nie tylko różnego zachowania się stopów AM60B i AK93 w zależności od charakteru ośrodka chemicznego, ale także przedstawienie kinetyki procesów korozyjnych.
EN
The aim of this study was to give theoretical guidelines for choice of the chemical composition (synthesis) of aluminum- and magnesium-based alloys, taking into consideration some specific requirements concerning their corrosion resistance. In experimental part of the study the authors disclosed the results of investigation of the corrosion behavior of AM60B alloy (based on magnesium) as compared with analogical properties of AK93 alloy (based on aluminum) in some selected media of acids, alkalies and salts. Both investigated alloys are typically used in die casting technology. The studies aim at showing not only the different modes of behavior of AM60B and AK93 alloys in media of various chemical compounds but also different kinetics of their corrosion process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.