Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących podstawy prawnej uchwał w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, jak również określenie organu właściwego do uchwalania taryfy po wejściu w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku.
EN
The main problem of this article is to describe the legal basis of the resolutions of the tariffs for transport services in public transport and identification of the authority competent to lay it down after the entry into force of the Act of 16 December 2010, concerning with the public transport.
PL
Pobieranie opłaty za korzystanie z przystanków nie następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy gminą a przewoźnikami. Jej źródło stanowi wyłącznie Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisy prawa miejscowego (uchwały rady gminy). Dlatego gmina w zakresie opłat za korzystanie z przystanków nie jest podatnikiem VAT, a w stawce opłaty za korzystanie z przystanków nie uwzględnia się kwoty podatku VAT.
EN
Collection of fees for using stops does not follow contracts based on civil code, concluded between the municipality and service providers. The basis of such fees is solely the Act of law on collective public transport, as well as local by-laws (resolutions of municipal councils). That is why municipalities, when imposing fees for using stops, are not payers of VAT, and VAT is not included in fees for using stops (bus or tram stops).
PL
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku operuje nowym pojęciem organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Lektura tej definicji mogłaby prowadzić do wniosku, że organizatorem może być gmina, powiat lub województwo (jednostki samorządu terytorialnego) albo minister. Organizatorem może być jednak także związek międzygminny (art. 7 ust. 1 pkt 2) oraz związek powiatów (art. 7 ust. 1 pkt 4) – choć nie są jednostkami samorządu terytorialnego.
EN
The Act of law of December 16, 2010 on collective public transport, uses a new notion of organizer of collective public transport. In accordance with art. 4 item 1 point 9, an organizer of collective public transport is a proper unit of local selfgovernment, or the minister responsible for transport, which provides the functioning of collective public transport in a given area. Reading of definition above may lead to the conclusion, that municipality, county (district) or province (units of administration) of minister may be such ”organizer”. However, a union of municipalities may also be an organizer (art. 7 item 1 point 2), as well as a union of counties (districts) (art. 7 item 1 point 4) – although those unions are not units of administration.
PL
Wraz z wejściem w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na organizatorach oraz na gminach ciążą nowe obowiązki związane z przystankami. Najistotniejsza zmiana dotyczy sprzątania przystanków, jednak nowe obowiązki zostały nałożone także na organizatora. Wprowadzone tym aktem prawnym przepisy dość dokładnie określają również podział kompetencji. Wątpliwości budzi natomiast zapis dotyczący pobierania opłat za zatrzymywanie się pojazdów na przystankach.
EN
Coming into force of the Act of law on collective public transport imposed on the organizers of transport and municipalities new obligations connected with stops. The most crucial change refers to cleaning the stops, yet new obligations have also been imposed upon the organizer. The regulations introduced by the above act of law also stipulate the division of competencies fairly strictly. Doubts arise, however, from the stipulation concerning charges for vehicles stopping at stops.
PL
Przez obszar wielu gmin w Polsce przebiegają linie komunikacyjne, które wykraczają poza obszar jednej gminy, a nawet poza obszar jednego powiatu lub jednego województwa. W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 roku Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, przewozy te stanowią odpowiednio powiatowe i wojewódzkie przewozy pasażerskie. Organizatorem tych przewozów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 5 PTZ jest co do zasady powiat lub województwo, a zadanie to jest ich zadaniem własnym. Tymczasem w wielu gminach przewozy powiatowe i wojewódzkie, a nawet międzywojewódzkie (na przykład do sąsiedniej gminy w innym województwie) są nadal wykonywane i finansowane z budżetu gminy, co budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa. Z budżetu nie można bowiem finansować zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego.
EN
In many municipalities in Poland the public transport lines which cross them reach outside the boundary of municipality (commune), or even extend beyond the area of one county of province. Because of the fact that on March 1, 2011 the Collective public transport Act (Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – PTZ) of December 16, 2010 came into force, such transport of passengers is labelled county and provincial transport. Such transport services – in line with art. 7, item 1, points 3 and 5 of PTZ – in principle is organized by the county or province, and is one of the own objectives of the county or province. However, in numerous municipalities the county or provincial transport services, or even trans-provincial ones (for example to adjacent municipality located in another province) are still provided and financed from the budget of municipality, which raises doubts as to whether this is in line with legal rules. The fact is that it is not allowed to finance the objectives of other units of local government using the budget of a given unit.
PL
1 marca 2011 roku razem z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym weszła w życie nowelizacja Prawa przewozowego oraz Ustawy o cenach. Szczególną uwagę należy zwrócić na konsekwencje nowelizacji tych przepisów, które w dotychczasowym stanie prawnym były podstawą do ustalania taryfy (cennika) opłat za przewóz i opłat dodatkowych, uchwalania regulaminu przewozu osób i przepisów porządkowych.
EN
On March 1, 2011, together with the regulations of the new Act of law on collective public transport, amended version of the Act of law on transport as well as amended version of the Act of law on prices also came into force. Special attention should be paid to the consequences of amending those regulations, which in the legal status existing so far were the basis of establishing tariffs (price list) of fares and additional payments, as well as deciding about the content of regulations concerning transport of people, as well as disciplinary regulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.