Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Presented work considers flow and thermal phenomena occurring during the single minijet impingement on curved surfaces, heated with a constant heat flux, as well as the array of minijets. Numerical analyses, based on the mass, momentum and energy conservation laws, were conducted, regarding single phase and two-phase simulations. Focus was placed on the proper model construction, in which turbulence and boundary layer modeling was crucial. Calculations were done for various inlet parameters. Initial single minijet results served as the basis for the main calculations, which were conducted for two jet arrays, with flat and curved heated surfaces. Such complex geometries came from the cooling systems of electrical devices, and the geometry of cylindrical heat exchanger. The results, regarding Nusselt number, heated surface temperature, turbulence kinetic energy, production of entropy and vorticity, were presented and discussed. For assumed geometrical parameters similar results were obtained.
PL
W artykule zwrócono uwagę na nowoczesny, proekologiczny sposób utrzymania rzek i potoków górskich poprzez wprowadzenie do gamy obecnie stosowanych urządzeń hydrotechnicznych bystrz o zwiększonej szorstkości, zwanych też stopniami ramp. Budowle te, utrzymując koryta rzek i potoków górskich w stanie ekologicznym dobrym, powodują odtwarzanie struktur łach korytowych, tworząc stosowne warunki życia moakrobentosowi oraz umożliwiając swobodną wędrówkę ryb. Niniejsza praca spełnia oczekiwania wprowadzanej w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz odpowiada na argumenty organizacji ekologicznych, takich jak przykładowo „Gaja”, czy WWF.
EN
The present paper addresses the modelling of fuel injection at conditions of high pressure and temperature which occur in a variety of internal combustion engines such as liquid fuel rocket engines, gas turbines, and modern diesel engines. For this investigation a cryogenic nitrogen jet ranging from transcritical to supercritical conditions injected into a chamber at supercritical conditions was modelled. Previously a variable density approach, originally conceived for gaseous turbulent isothermal jets, imploying the Favre averaged Navier-Stokes equations together with a “k-ε” turbulence model, and using Amagats law for the determination of density was applied. This approach allows a good agreement with experiments mainly at supercritical injection conditions. However, some departure from experimental data was found at transcritical injection conditions. The present approach adds real fluid thermodynamics to the previous approach, and the effects of heat transfer. The results still show some disagreement at supercritical conditions mainly in the determination of the potential core length but significantly improve the prediction of the jet spreading angle at transcritical injection conditions.
EN
A measure of the variability in seasonal extreme streamflow was estimated for the Colombian Caribbean coast, using monthly time series of freshwater discharge from ten watersheds. The aim was to detect modifications in the streamflow monthly distribution, seasonal trends, variance and extreme monthly values. A 20-year length time moving window, with 1-year successive shiftments, was applied to the monthly series to analyze the seasonal variability of streamflow. The seasonal-windowed data were statistically fitted through the Gamma distribution function. Scale and shape parameters were computed using the Maximum Likelihood Estimation (MLE) and the bootstrap method for 1000 resample. A trend analysis was performed for each windowed-serie, allowing to detect the window of maximum absolute values for trends. Significant temporal shifts in seasonal streamflow distribution and quantiles (QT), were obtained for different frequencies. Wet and dry extremes periods increased significantly in the last decades. Such increase did not occur simultaneously through the region. Some locations exhibited continuous increases only at minimum QT.
PL
Cel: Średnice kropel w strumieniu rozpylonym mają istotny wpływ na jego skuteczność gaśniczą. W związku z powyższym niniejsza praca miała na celu wyznaczenie rozkładu średnic kropel w strumieniu rozpylonym podawanym z prądownicy Turbo Master 52 przy różnych wydajnościach i kątach rozpylenia, a następnie przeanalizowanie wpływu ostatniego z wymienionych parametrów na ten rozkład. Metody: Badania przeprowadzono dla trzech standardowych wydajności prądownicy: 200 dm3/min, 300 dm3/min i 400 dm33/min, które mierzono przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego. Pomiar średnic kropel zrealizowano przy pomocy sondy AWK produkcji KAMIKA Instruments, która została połączona z analizatorem kropel współpracującym poprzez specjalną kartę z zestawem komputerowym. Zainstalowane oprogramowanie specjalistyczne wskazanej wyżej firmy umożliwia nie tylko odczyt średnich objętościowych średnic kropel, ale również czas pomiaru, liczbę kropel zliczoną w poszczególnych przedziałach średnic oraz sumaryczną liczbę zliczonych kropel. Według producenta całkowity błąd pomiaru nie przekracza 2,5%. Po wstępnym wyznaczeniu elipsy zraszania dla każdego przypadku określano położenie punktów pomiarowych. Wyniki: Dzięki przeprowadzonym eksperymentom uzyskano zbiór wielkości średnich średnic kropel w wyznaczonych punktach pomiarowych dla różnych wydajności i kątów rozpylenia. W celu porównania otrzymanych wyników i ich oceny zdefiniowano kilka parametrów, takich jak: całkowita średnia średnica kropel, wskaźnik nierównomierności rozpylania i wskaźnik odchylenia od średnicy optymalnej. W postaci tabelarycznej i graficznej przedstawiono zależności tych parametrów od wydajności prądownicy. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano informację nt. wpływu wydajności prądownicy na średnią średnicę objętościową rozpylanych kropel oraz na wartości wskaźników odchylenia od średnicy optymalnej i nierównomierności rozpylenia. Pozwala ona na wybór odpowiedniej wydajności prądownicy przy danym kącie jej pochylenia i rozpylenia strumienia, dla której skuteczność gaśnicza będzie największa. Odpowiada ona najmniejszym wartościom obydwu wskaźników.
EN
Aim: As the diameters of the droplets in a spray stream have a significant impact on the effectiveness of the extinguishing process, the main purpose of this work was to determine the distribution of water droplet diameters in the spray stream supplied from the Turbo Master 52 nozzle at various flow rates and spray angles and then analyse the impact of the latter parameter on this distribution. Methods: Three standard nozzle flow rates were used in the experiment – 200 dm3/min, 300 dm3/min and 400 dm3/min - and they were measured using an electromagnetic flow meter. The measurement of droplet diameters was carried out using an AWK probe manufactured by KAMIKA Instruments, which was connected to a droplet analyser communicating through a special card with a computer set. The installed specialised software from the same company not only allows you to read average volumetric droplet diameters, but also the time of measurement, the counted number of drops in the individual diameter intervals and the total number of counted drops. According to the manufacturer, the total measurement error does not exceed 2.5%. After the initial determination of the spraying ellipse, the position of the measuring points was determined for each case. Results: The performed experiments allowed obtaining a set of average droplet diameters at the designated measuring points for different flow rates and spray angles. In order to compare the obtained results and to evaluate them, several parameters, such as the overall average diameter of all droplets, uneven spraying indicator, and the indicator of deviation from the optimum diameter were defined. The dependences of these parameters on the flow rate of the nozzle were presented in tabular and graphical forms. Conclusions: Based on the performed experiments, information on the impact of the flow rate of the nozzle on the average volume diameter of spray droplets and the values of the indicators of deviation from the optimal diameter and uneven spraying were obtained. This allows us to select the appropriate flow rate of the nozzle at a given tilt angle and spray angle, which will be the most effective for firefighting. It corresponds to the lowest values of both indicators.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with shaping flux density in motor with permanent magnets have been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations used to compute flux density, forces, and torques have been performed in the program Ansys. The application of this method in self-loocking PM Motors was discussed in authors’ previous publications. The simulations showed differences in work of machines with density system. It can be used as the way to increase the desired drives parameters values.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w silnikach z magnesami stałymi. Ograniczona gęstość strumienia generowana przez magnesy stałe nie zawsze pozwala na osiągnięcie celów. Zagęszczenie strumienia tak jak przedstawiono to w poprzednich pracach autorów pozwala na intensyfikację zadań stawianych dla maszyn, w konstrukcji których użyto magnesów stałych. W poprzednich pracach autorzy przedstawili układ z koncentratorem magnetycznym. Pozwalało to dopasować kąt opasania nabiegunnika do gabarytu magnesu stałego. Dalszego zagęszczenia strumienia można dokonać poprzez zmniejszenie pola przekroju obwodu magnetycznego. W artykule przedstawiono propozycję takiego rozwiązania, oraz dokonano symulacji i analizy problemu przy pomocy metody elementów skończonych, z użyciem programu Ansys.
7
Content available remote Molluscan diversity in stream driftwood: relation to land use and river section
EN
In stream corridors, driftwood represents mainly a dead vegetation biomass and diverse artificial material relocated along a stream by flooding. Most driftwood can contain empty molluscan shells or a minor proportion of live individuals (i.e. molluscan allocoenoses). Drifted material is important for spreading of fauna and flora. Molluscan allocoenoses can provide valuable information on molluscan fauna of the upstream area. The main objective of the study was to describe changes of the species composition, diversity and similarity in molluscan allocoenoses along the model river ecosystem in relation to land use of partial watersheds. In the years 2010–2011, 23 samples of driftwood were taken at 23 sites along the Hron River (Central Slovakia) from the spring to the mouth. Molluscan allocoenoses were composed of 135 species (95 terrestrial and 40 aquatic). The number of species found at particular sites ranged from 29 to 72 with a mean of 48. We confirmed our hypotheses that similarity in molluscan species composition of driftwood from different sampling sites is related to distance between them, the proportion of woodland species is highest in the upper course of the river with highest forest coverage and, finally, the highest total number of species (gamma diversity) in driftwood is in the most heterogeneous (in terms of land use) middle river section. Whereas alpha and gamma diversity were highest in the middle section, beta diversity was lowest. The molluscan assemblages were most variable within the lower section (the highest beta diversity). The studied river with a length of nearly 280 km appeared to be suitable to allow the changes associated with different land use to be reflected in species composition of molluscs. Changes in molluscan community structure documented by repeated driftwood sampling can reveal the changes in land use within the river watershed. Thus, sampling of driftwood can also be used in landscape ecology research.
EN
One more time we would like to pay attention of especially of the hydraulic engineer audience to bankfull stage and discharge. Along the paper we show commonly accepted definitions of it and ways of calculations. It is difficult to determine the size of the bankfull flow level, that is why the authors are presenting many selected methods. Some of the methods allow the determination of biotic bankfull flow through the occurrence of zones of vegetation characteristic and based on the observation of the occurrence of ground beetles (e.g. the Woodyer and the Radecki-Pawlik and Skalski methods). Some of the methods – most popular- are using morphometric parameters (e.g. the Williams, the Hey and Thorne, the Gauckler-Manning and finally the Lambor methods). We believe that the value of bankfull discharge would be accepted as a supporting tool for designers, hydraulics engineers and managers, especially those who care about river channel environment and cooperate with fluvial geomorphologists- and biologists as well as environmental agencies.
PL
W artykule zwraca się uwagę, szczególnie inżynierów hydrotechników oraz meliorantów, na znaczenie znajomości wielkości przepływu brzegowego. Przedstawiono kilka najbardziej znanych metod obliczania tego przepływu i opisano, w jaki sposób zgromadzić dane do jego obliczenia. Cała trudność w obliczeniu przepływu brzegowego nie polega na skomplikowanych metodach obliczeń, lecz na określeniu miejsca, gdzie znajduje się istotnie brzeg rzeki lub potoku. Niektóre z metod umożliwiają określenie przepływu brzegowego na podstawie obserwacji biologicznych, przykładowo poprzez znalezienie stref charakterystycznej roślinności. Inne metody przyrodnicze bazują na obserwacji występowania biegaczowatych (metody: Woodyera i Radeckiego-Pawlik oraz Skalskiego). W większości metod korzysta się z określenia parametrów morfometrycznych (metody: Williamsa, Heya i Thorne’a, Gauckler-Manninga i Lambora). Autorzy uważają, że metodyka obliczenia przepływu brzegowego jest ważna w interpretacji danych hydrologicznych, szczególnie przez inżynierów hydrotechników, do wyznaczaniu przepływów miarodajnych, gdzie byłaby narzędziem pomocniczym.
EN
Recent studies suggested a general warming trend in the Alps, resulting in a significant migration of forests to altitudes higher than the usual, regional tree line. As a consequence, some headwater streams will likely receive more allochthonous organic matter. For this reason, the dynamics of decomposition of terrestrial leaf detritus in stream reaches that naturally lacked this resource represents a subject of considerable interest, on which no information is currently available. The aim of this study was to analyse breakdown and macroinvertebrate colonisation of leaf bags in an Alpine headwater stream above the tree line. Results of this study indicate that decomposition of terrestrial leaves in a lotic alpine environment above the tree line takes place through a process similar to what happens at lower altitudes, but with some differences. The reduced rate of decomposition observed may be due to lower temperatures. At lower altitudes, tree cover provides a supply of organic material sufficient to support a rich guild of shredders. This study demonstrates that also above tree line, where communities are dominated by scrapers, an important part of the benthic community take part in the decomposition process of leaves. We can conclude that streams above the tree line, while hosting invertebrate communities dominated by rhithrophilous organisms that feed mostly on biofilm, also harbour a rich population of opportunist invertebrates. It seems that, in the case of expected temperature increase at higher altitudes , terrestrial organic detritus may be actively degraded by lotic benthic communities.
10
Content available remote Thermal conditions of buildings: mathematical modeling by power circuit theory
EN
The object of this study is to produce a mathematical model for heat conditions in a building, expressed as a complex power circuit. The building is characterized as a power circuit, complete with a detailed description of those components responsible for heat loss, using formal methods to make circuit calculations. Representing a building as a power circuit provides a powerful mathematical modelling tool for assessing heat processes (heat conditions) in separate rooms and in the building in a whole.
PL
W niniejszym artykule przedstawiana jest budowa jako obwód energetyczny ze szczegółowym odtwarzaniem różnych składowych strat cieplnych budynku. Obliczania takiego obwodu są wykonywane formalizowanymi metodami. Odtwarzanie stanu cieplnego budynku przez obwód energetyczny daje potężny instrument modelowania matematycznego procesów cieplnych (stanu cieplnego) zarówno pomieszczeń pojedynczych, jak i budynku w całości.
EN
A mathematical description for the (Zn) - coating formation with the presence of flux in the zinc bath is presented. This description includes the progressive vanishing of the products of the flux disintegration. A function which expresses the flux vanishing is formulated. The solidification of some phase sub-layers in the (Zn) - coating is considered with the use of a hypothetical pseudo-ternary phase diagram Fe-Zn-flux. Some relationships are formulated to define the varying Zn - solute redistribution as observed across the sub-layers. The relationships are based on the mass balance analyzed for the coating / bath / flux system. An amount of the growing phase in a given sub-layers is also defined mathematically.
PL
Prezentowany jest matematyczny opis formownia powłoki cynkowej w obecności topnika w kąpieli. Opis ten uwzględnia stopniowy zanik produktów rozpadu topnika. Sformułowana została funkcja, która wyraża ten zanik. Rozważana jest krystalizacja faz w podwarstwach powłoki cynkowej z zastosowaniem hipotetycznego pseudo-potrójnego diagramu fazowego Fe - Zn - topnik. Sformułowane zostały równania celem zdefiniowania zmienności redystrybucji cynku obserwowanej na grubości poszczególnych podwarstw. Równania te bazują na bilansie masy analizowanym dla systemu powłoka / kąpiel / topnik. Zdefiniowana także została matematycznie ilość rosnącej fazy w danej podwarstwie.
12
Content available remote SRM control algorithm for electric vehicles drives applications
EN
In the article author describes a measurements of generated torque and flux in SRM for different rotor positions. The measurements are compared with simulations results. At the end of the article author describes a algorithm of realization traction drive characteristic required by mechanical vehicles.
PL
W artykule autor prezentuje wyniki pomiarów momentu oraz strumienia elektromagnetycznego dla różnych położeń wirnika. Wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi drogą symulacji komputerowych. Przedstawiony jest także algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych.
PL
W pracy przedstawiono przegląd równań modeli matematycznych dwukanałowych maszyn reluktancyjnych przełączalnych (DCSRM). Zamieszczono struktury równań modeli polowo-obwodowych o sprzężeniu bezpośrednim oraz pośrednim. Przedstawiono struktury równań dla modeli N-pasmowych maszyn DCSRM, pracujących w trybie zasilania dwukanałowego oraz jednokanałowego, które uwzględniają nieliniowość obwodu magnetycznego oraz wzajemne sprzężenia pomiędzy uzwojeniami. Podano autorskie modele bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych.
EN
The paper presents review of the dual-channel switched reluctance motors (DCSRM) mathematical model equations. General equations structure of field-circuit direct and indirect coupled models are presented. The paper describes models for N-phase DCSRM, operating in dualchannel and single-channel mode in which the mutual coupling and iron saturation are included. Authorial new mathematical models basing on definition of non-linear inductances are reviewed.
14
Content available remote Improved adaptive flux observer of an induction motor
EN
In this paper, an improved scheme of adaptive flux observer of induction motor is proposed. This adaptive observer is used with fieldoriented control of induction machine. It is based on using induction motor model with the estimation of the load torque besides the estimation of the rotor resistance. The robustness of this observer with respect to the variation of the rotor resistance, known to be a crucial parameter for the control, is studied. The performances of the proposed adaptive observer were compared to those of the classical one via numerical simulation. The obtained results show the effectiveness of the proposed scheme.
PL
Przedstawiono ulepszoną metodę adaptacyjnego obserwatora strumienia w silniku indukcyjnym. Bazuje ona na modelu silnika indukcyjnego przy określeniu momentu obciążenia. Odporność obserwatora względem zmian rezystancji wirnika jest jednym z ważniejszych parametrów. Porównano parametry proponowanego obserwatora z metodami klasycznymi przy wykorzystaniu numerycznej symulacji. Otrzymane rezultaty potwierdziły skuteczność nowej metody.
PL
W wielu procesach technologicznych związanych z ochroną atmosfery pojawia się problem oczyszczania gazów z zanieczyszczeń stałych. Znanych jest wiele metod separacji pyłu ze strumienia gazowego, wykorzystujących różne mechanizmy odpylania i aparaturę. Pyły wydzielane są z gazu w wyniku zderzenia cząstek z powierzchnią kolektora. Kolektorami mogą być powierzchnie płaskie, cylindryczne, kuliste oraz elementy o nieregularnych kształtach. Zderzenie cząstki z powierzchnią kolektora następuje w wyniku bezpośredniego zaczepienia, pod wpływem sił grawitacji, bezwładności, dyfuzyjnych lubelektrostatycznych. Odpylanie gazów można realizować metodami suchymi lub mokrymi.Odpylanie suche prowadzone jest w odpylaczach grawitacyjnych (np. w komorach pyłowych), uderzeniowo-inercyjnych, odśrodkowych (np. w cyklonach,multicyklonach, odpylaczach wirowych), filtracyjnych (z filtrami tkaninowym, warstwowymi, włóknistymi, ziarnistymi) oraz elektrofiltrach. Odpylanie mokre polega na wydzieleniu cząstek aerozolowych z zapylonego gazu podczas kontaktu z cieczą. Faza ciekła spełnia tu rolę bezpośredniego kolektora. Strumień cieczy przepływający przez odpylacz (najczęściej tę rolę spełnia woda) niezależnie od tego czy jest w postaci kropel, warstewek, czy strug usprawnia efekt wydzielenia, zwiększając tym samym sprawność odpylania. W skruberach natryskowych, strumieniowych, odśrodkowych, mechanicznych oraz Venturiego bazuje się na natrysku w postaci kropel bądź strug.W skruberach z wypełnieniem odpylenie odbywa się na strugach lub warstewkach cieczy.
EN
Dust removal is an important problem in many technological processes and atmosphere protection. One of the methods of solid particle separation is the wet dedusting. The results of the experimental investigations of dust removal in a scrubber with colliding liquid streams are presented in this paper. Two mechanisms of dust separation are considered. Thanks to the scrubber geometry, aerosol particles are casted off from the rotating air stream to the wet walls of cylindrical apparatus using centrifugal forces. Additionally the particles collides with the water droplets by reason of the inertial forces. The droplets are generated due to the collision of two liquid streams at an angle 180o. The whirling movement of gas and the liquid spraying were used to eliminate silica dust from the air stream. The scrubber construction, experimental set-up, methods of measurement and results are described. The effect of air and liquid flow rates on the aerosol removal effectiveness was studied. It was determined that, the wet dust removal efficiencies ranged from ca. 92% for 1žm particles to above 95% for 10 žm particles. The removal efficiency depends mainly on the water flow rate. The dry separation efficiency depends strongly on the gas flow rate. It was possible to remove 60% of the small particles and ca. 80% of the biggest particles. Efficiency of wet dust removal depends mainly on the size of streams of liquid feeding nozzles, an in smaller degree on gas velocity. High efficiency is a result of collisions of solid particles with water drops moving quickly, which are generated during collision of two streams of liquid flowing out from nozzles placed opposite each other. Additionally centrifugal force was used for imparting aerosol particles radial velocity. Particles which collided with the walls of the device were washed by water. This prevented secondary dusting. Whirling movement of gas stream increased dedusting efficiency, and efficiency of water drops removal in the upper part of the scrubber.
EN
Great taxonomic and functional diversity of larval chironomids make them potentially very useful group for testing the relationships between degradation of freshwaters and diversity and stability of freshwater faunal assemblages. The main aim of the study was to evaluate influences of moderate degradation on taxonomic composition of larval chironomid assemblages in lowland streams, on their biological and functional diversity as well as on assemblage temporal stability. Larval chironomids were collected once a month from March through to October at seven sampling sites located on three, third-order lowland streams Orzysza, Święcek and Konopka (38.6 km, 28.5 km and 20.5 km in length, respectively) in Mazurskie Lakeland (north-eastern Poland). Sampling sites differed in terms of type of catchment utilization and distance from potential pollution sources. Totally 10 060 individuals of 92 chironomid taxa were found in the streams - 48 were identified to the species level, the rest of them were identified as higher taxa. The most diverse chironomid fauna were found in stream Orzysza - 72 taxa, while both in streams Święcek and Konopka 52 taxa were found. The most important variable determining taxonomic composition of larval chironomids in studied streams was seasonality. Percentages of common, numerous and frequent species sampled at the stations diverse in terms of degradation did not differ significantly. An only exception was Chironomus sp. gr. plumosus - percentages of its larvae at degraded stations were significantly higher. Species richness, rarity, taxonomic diversity, taxonomic distinctness and temporal stability of chironomids were significantly lower in degraded habitats, while taxonomic composition of assemblages sampled at sites divergent in terms of degradation did not differ. Ecologically specialized species had been represented in higher percentages in more natural sites, which means, that assemblages were also more diverse functionally therein. It clearly shows increased ecological uniformity of degraded habitats when compared with more natural ones.
EN
In this paper an application of Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) controlled induction motor for tram drive is presented. Thanks to its advantages like: excellent dynamics, low torque ripples, insensitivity for motor parameters changes, constant switching and low sampling frequency, DTC-SVM is used in various applications. In proposed case DTC-SVM is used for tram traction based on PWM Voltage Sourced Inverter Fed Induction Machine. This method was chosen after comparison with Field Oriented Control (FOC), Switching Table Direct Torque Control (ST-DTC) and Direct Self Control (DSC). Above base speed an improved Field Weakening algorithm for torque maximization was implemented. The paper presents parallel structure of DTC-SVM and also operation ranges are described including field weakening region. Some simulation and experimental results of the 75kW induction motor drive which illustrate steady state and dynamic performance are attached.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody Bezpośredniej Regulacji Momentu z Modulacją Wektorową (ang. Direct Torque Controll with Space Vector Modulation DTC-SVM) dla napędów tramwajowych. Zastosowanie metody DTC-SVM pozwala na bezpośrednią regulację momentu, redukcję tętnień prądu i momentu, a także zmniejszenie strat łączeniowych (w porównaniu z metodą bezpośredniej regulacji momentu z tablicą łączeń ST-DTC). Ponadto, metoda DTC-SVM jest niewrażliwa na zmiany parametrów silnika, co daje jej przewagę nad metodami zorientowanymi polowo (ang. Field Oriented Control FOC). Dzięki swym właściwościom napęd tramwajowy stosujący metodę DTC-SVM spełnia wymagania stawiane nowoczesnym układom trakcyjnym. Testowano typowy silnik trakcyjny o mocy 75 kW i momencie znamionowym 260 Nm. Przedstawione zostały wyniki badań w zarówno zakresie prędkości nominalnej, jak również w obszarze osłabiania strumienia.
PL
Praca prezentuje możliwości obliczeniowe programu KYBL-4. Program służy do estymacji składu i udziału nieznanego strumienia w mieszaninie strumieni o znanym składzie i nieznanym udziale. Program może być stosowany zarówno do obliczeń związanych z mieszaniem się wód (np. wód kopalnianych), jak też do rozwiązywania innych problemów środowiskowych.
EN
The paper presents evaluating possibilities of the computer program KYBL-4. Program is designed to estimate the composition and portion of an unknown sample in the mixture of samples with known compositions and unknown portions. Program could be used to evaluating water mixing problems (e. g. mine waters) as well as to solving other environmental problems.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność tej metody do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel traffic. The advantage of this method for the identification of the phenomena and parameters estimation of the movement process has been proved.
PL
Wykorzystywano prostopadłe zderzanie się dwu płaskich strumieni : gazu i cieczy do intensywnego kontaktowania tych mediów przez mieszanie ich w przepływie o burzliwym mechanizmie i generowania bardzo dużej powierzchni międzyfazowej w rejonie dystrybutora przy dnie reaktora.
EN
Perpendicular collision of two flat jets of the gas and liquid was employed to intense contacting of those media, through mixing them in strong turbulent flow in the region of disperser near the bottom of reactor.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.