Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Band K satellite receiver signal and radio locator
EN
The last dozen or so years has seen significant and dynamic development in satellite technologies. Devices using satellites circulating in space for the purposes of general communication have ceased to be the domain of a narrow group of recipients (mainly increased use by the military, governments and the media) and instead gained increasing numbers of new users. The paper presents a developed station for receiving satellite signals in the K band, with particular emphasis on the design and alignment of the antenna in the Cassegrain system.
2
Content available remote Rotating polarization microstrip antenna for DSRC system
EN
The paper presents a designed and manufactured antenna with rotating polarization intended for the DSRC system. The antenna is made in printed technology. The obtained antenna radiation characteristics in the 3D system and its matching were presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowaną i wykonaną antenę o polaryzacji wirującej z przeznaczeniem do systemu DSRC. Antena wykonana w technologii drukowanej. Zaprezentowano i omówiono otrzymane charakterystyki promieniowania anteny systemie 3D oraz jej dopasowanie.
PL
W artykule poruszono tematykę szyków antenowych oraz problematykę dostosowania odległości pomiędzy elementami promieniującymi. Przedstawiono zalety oraz wady wykorzystywania szyków antenowych, typy układów, sposoby ich zasilania oraz metody używane do analizy. Zaprojektowano układ antenowy nadający się do pracy w paśmie 2,4 oraz 5,8 GHz według przyjętych zasad projektowych. Następnie przedstawiono efekty zmiany rozmieszczenia promienników.
EN
The article deals with the subject of antenna arrays and the problems of adjusting the distance between the radiating elements. The advantages and disadvantages of using antenna arrays, types of circuits, methods of their supply and methods used for analysis are presented. An antenna system suitable for operation in the 2.4 and 5.8 GHz bands has been designed according to the adopted design principles. Then, the effects of changing the arrangement of radiators are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane parametry życiowe człowieka wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich pomiar. Następnie przedstawiono systemy przesyłania informacji wokół systemu badania parametrów życiowych człowieka. Zwrócono uwagę na potrzebę zastosowania wielu technologii w celu zapewnienia kompatybilności na wielu poziomach. W dalszej części przedstawione zostały przykładowe anteny które znajdą zastosowanie wokół sieci sensorycznej, po czym został przedstawiony projekt anteny tekstylnej mogącej zostać użytej na poziomie sensor-centrala wraz z charakterystykami opisującymi jej parametry.
EN
The paper presents selected human vital parameters along with devices that enable their measurement. Then, the information transmission systems around the human vital parameters study system are discussed. The need for multiple technologies to ensure compatibility at multiple levels has been highlighted. Further on, examples of antennas that will be used around the sensory network are presented, and then a design of a textile antenna that can be used at the sensor-control panel level was presented, along with the characteristics describing its parameters.
PL
Artykuł koncentruje się na dostępnych urządzeniach wykorzystywanych w sieciach sensorowych do badania parametrów życiowych człowieka, a także wiedzy dotyczącej sensorów i ich wrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne. Przedstawiono podstawowe pojęcia opisujące badaną problematykę, które pozwalają na jej zrozumienie. Dodatkowo wskazano na wymagania dotyczące implementacji sieci sensorowej według wymagań służb. Pozwoli to na zobrazowanie problematyki dotyczącej opracowania uniwersalnej sieci sensorowej podwyższającej bezpieczeństwo żołnierza na polu walki. Należy mieć również na uwadze, że przy docelowej implementacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań w utrudnionych warunkach ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne.
EN
The article deals with the currently available devices used in sensor networks to examine human vital signs and the available knowledge about sensors and their sensitivity to electromagnetic interference. The article contains the basic concepts describing the studied issues that allow us to understand the being researched scientific field. In addition, it contains requirements for the implementation of the sensor network for the requirements of the services. This will allow you to illustrate the issues related to the development of a universal sensor network that increases the security of a soldier on the battlefield. It should also be borne in mind that with the final implementation it will also be necessary to carry out additional tests in difficult environments due to electromagnetic radiation.
PL
Artykuł przedstawia obecnie dostępną wiedzę dotyczącą szeroko pojętej problematyki kompatybilności elektromagnetycznej. Opisano w nim podstawowe pojęcia, które pozwolą na zrozumienie, jak szeroka jest to dziedzina nauki oraz jak duży wpływ ma na urządzenia wykorzystywane przez nas na co dzień. Co więcej, pokazuje też, jak ważna jest w pracy służb oraz podczas przetwarzania informacji niejawnych w urządzeniach teleinformatycznych. Artykuł należy traktować jako wstęp do próby opracowania metody badawczej pozwalającej na wykrycie typu obiektu na podstawie promieniowanej z niego emisji ujawniającej. W tym celu konieczne jest poznanie podstawowych metod pomiaru sygnałów emisji ujawniającej oraz kanałów, w jakich sygnał ten może być transmitowany.
EN
The article describes currently available knowledge related to the universally understood issues of electromagnetic compatibility. It describes the basic concepts that will allow you to understand how broad this scientific field is and how much it affects the devices we use daily. What is more, you can also see how important it is in the work of the service and when we process classified information in IT equipment. The article should be treated as an introduction to an attempt to create research method which can indicate type of the tested device basing on its compromising emanations. For this purpose, it is necessary to become familiar with the methods of measuring revealing transmission and the transmission channels in which the signal can propagate.
7
Content available remote Szerokopasmowa sonda pola elektromagnetycznego
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowaną szerokopasmową sondę do pomiaru pola elektromagnetycznego. Sonda ta ma strukturę logoperiodyczną. Zaprezentowano i omówiono otrzymane charakterystyki promieniowania sondy w systemie 3D oraz jej dopasowanie.
EN
The paper presents a designed broadband probe for measuring the electromagnetic field. This probe has a logoperiodic structure. The obtained radiation characteristics of the probe in the 3D system and its fitting were presented and discussed.
EN
The paper presents a series of designed microstrip antennas with different gain and width radiation characteristics and intended for use in Wi-Fi systems. These antennas in a multilayer system were analyzed with the use of computer programs, and then the parameters and characteristics of these antennas were measured. At the same time, to check the correctness of work, additional measurements of the temperature of the radiators were used with a thermal imaging camera. The obtained results were compared with the results of calculations and measurements. They show high compliance with both calculations and measurements. At the same time, thermovision measurements show the weaknesses of the designed power lines.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mikroipaskowej bezkierunkowej anteny ramowej przeznaczonej do pracy w systemach RFID. Opracowana antena charakteryzuje się bardzo prostą budową. Koncepcja oraz projekt powstały dzięki przeglądowi rozwiązań antenowych w różnych technologiach. Scharakteryzowano technologię RFID wraz ze wskazaniem zalet jakie ze sobą niesie, przykładami zastosowań oraz wymaganiami normy ISO/IEC 14443 określającej standard pracy systemów RFID. Zarówno uzyskane wyniki symulacji, jak i pomiarów potwierdzają, że wykonana antena może poprawnie pracować w systemie RFID z pasywnym znacznikiem.
EN
The article presents the concept of a micro-strip non-directional frame antenna designed to work in RFID systems. The developed antenna has a very simple structure. The concept and design were created thanks to the review of antenna solutions in various technologies. The RFID technology was characterized along with an indication of its advantages, examples of applications and the requirements of the ISO/IEC 14443 standard, which defines the standard of operation of RFID systems. Both the obtained simulation and measurement results confirm that the antenna made can work properly in the RFID system with a passive tag.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji ujawniającej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą promieniowaną emisję ujawniającą. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów dotyczących wykorzystania opracowanej metody do identyfikacji interfejsu USB 2.0.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of the compromising emission. The article describes the method of identifying interfaces of hardware IT devices using the radiated compromising emission. In addition, the article presents the results of measurements regarding the use of the developed method for identifying the USB 2.0 interface.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz emisją ujawniającą czyli bezpieczeństwem informacji. W artykule skupiono się na interfejsie przesyłu danych Ethernet z wykorzystaniem złącza RJ45 (ang. Registered Jack – type 45) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od interfejsu Ethernet. Ponadto w artykule omówiono stanowisko po-miarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w pomiarach.
EN
The article concerns the problems related to electromagnetic compatibility, and security that is the issue of compromising emission. The article focuses on the Ethernet data transfer interface using the RJ45 (Registered Jack - type 45) connector for which the extortion signals used during the emission measurements are presented and the results of the emission measurements from the Ethernet interface are discussed. In addition, the article discusses the laboratory stand to measure compromising emission used in measurements.
PL
W artykule omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych interfejsów sprzętowych PC, które mogą posłużyć do analizy możliwości ich identyfikacji w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz porównawczych omówionych metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych i wskazano ich zalety oraz wady.
EN
The article discusses three developed methods for determining distinctive features for PC hardware interfaces. Using the presented methods it is possible to determine the standard frequency spectrum for individual PC hardware interfaces, which can be used to analyze their identification in co-location systems based on radiated emission. Moreover, the article presents the results of comparative analyzes of the discussed methods for determining distinctive features for hardware interfaces and their advantages and disadvantages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.