Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma piaskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article discusses the issues concerning the quality of casting surface with a small unit weight manufactured on the Disamatic automatic casting lines in a flaskless mould with a vertical parting line. The research was conducted in manufacturing conditions in one of the casting facilities in the country. The identification of casting defects for a monthly manufacturing cycle was made and agreed that the main causes of scrap casting are defects on the raw surface: lumps of moulding sand which after removal form cavities and draws as well as defects of gas origin such as blowholes. There are also defects of form namely short runs. In the later part of the work, the research results of the properties of moulding sand were presented and casting defects were selected the occurrence of which is connected with the quality of moulding sands.
EN
The porosity formation in secondary aluminium cast alloys are one of the main aspect which can affect the final properties of casts. Whereas these materials are especially used for production the automotive casts such as engine blocks, cylinder head, chassis components and so on, it is need the production of the casts without deleterious defects. The contributions deals with comparison of the porosity formation in secondary AlSi9Cu3 cast alloy when different moulds (the metallic mould and sand mould) for casting were used. The material was gravity casted in the both mould. The differences in microstructure and porosity formation were studied by using light metallography microscopy and image analyser software. The evolution shows that the experimental material casted into the metallic mould had about 98.78% smaller porosity size in comparison to the material casted into the sand mould, therefore it showed better properties.
PL
Jedną z elementarnych operacji wykonywania form i rdzenie jest usuwanie modelu z formy czy rdzenia z rdzennicy. W przypadku mas ze spoiwami chemicznymi moment, w którym wykonuje się te czynności jest ściśle związany z procesem wiązania. W pracy przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem nowych metod wyznaczania tego czasu. Do tego celu wykorzystywana są nowe metody oparte o pomiary właściwości fizycznych utwardzanej masy: rezystancji lub zdolności do propagacji fali ultradźwiękowej. W pracy wykazano, iż opory tarcia przy usuwaniu modeli z opisywanych form wzrastają w miarę zwiększenia stopnia utwardzenia masy. Opracowane metody badań pozwalają na monitorowanie przebiegu utwardzania w formach. Poziom stopnia utwardzenia jest parametrem wykorzystywanym do wskazania optymalnego momentu usuwania modelu. W pracy prezentowane są nowe urządzenia i metodologia badań wiązania mas.
EN
One of the basic operations in producing moulds and cores is the pattern removal from the mould or the core removal from the core-box. In the case of moulding sands with chemical binders the moment, in which these operations are done, is strictly related to the bonding process. The results of investigations concerning the development of new methods of this time determination are presented in the hereby paper. These new methods are based on measurements of physical properties of hardened moulding sands: resistance or the ability to propagate ultrasound waves. It was revealed in the paper that frictional resistances during removal of patterns from moulds were increasing as the hardening degree of the moulding sand was increasing. The developed investigation methods allow to monitor the hardening pathway in the moulds. The hardening degree level Ethe parameter utilised for indicating the optimal moment of the pattern removal. The new devices and the methodology of testing of the moulding sands bonding are presented in the paper.
EN
A large number of defects of castings made in sand moulds is caused by gases. There are several sources of gases: gases emitted from moulds, cores or protective coatings during pouring and casting solidification; water in moulding sands; moisture adsorbed from surroundings due to atmospheric conditions changes. In investigations of gas volumetric emissions of moulding sands amounts of gases emitted from moulding sand were determined - up to now - in dependence of the applied binders, sand grains, protective coatings or alloys used for moulds pouring. The results of investigating gas volumetric emissions of thin-walled sand cores poured with liquid metal are presented in the hereby paper. They correspond to the surface layer in the mould work part, which is decisive for the surface quality of the obtained castings. In addition, cores were stored under conditions of a high air humidity, where due to large differences in humidity, the moisture - from surroundings - was adsorbed into the surface layer of the sand mould. Due to that, it was possible to asses the influence of the adsorbed moisture on the gas volumetric emission from moulds and cores surface layers by means of the new method of investigating the gas emission kinetics from thin moulding sand layers heated by liquid metal. The results of investigations of kinetics of the gas emission from moulding sands with furan and alkyd resins as well as with hydrated sodium silicate (water glass) are presented. Kinetics of gases emissions from these kinds of moulding sands poured with Al-Si alloy were compared.
EN
The paper presents results of measuring thermal conductivity of green sand mould material and time of castings solidification evaluated from cooling curves. During the experiments pure Cu (99,8 %) plate was cast into the examined sand moulds. Basing on the measurements it was stated that thermal conductivity of the moulding sand has complex temperature variability, especially during the water vaporization. It was confirmed that water vaporization strongly influences thermal conductivity of the moulding sand in the first period of the mould heating by the poured casting. The obtained dependence should be used in the numerical calculations to improve their accuracy.
PL
Artykuł prezentuje wyniki pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła materiału wilgotnej formy piaskowej z bentonitem oraz czas krzepnięcia odlewu płyty z miedzi o czystości 99.8%. Na podstawie eksperymentów stwierdzono, że temperaturowa zależność przewodności cieplnej badanej masy formierskiej nie ma prostego przebiegu, szczególnie w okresie odparowywania wilgoci, a uzyskana w części eksperymentalnej temperaturowa zależność powinna być stosowana w obliczeniach numerycznych w celu polepszenia jakości obliczeń.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania procesów: pochłaniania wilgoci z otoczenia oraz wysychania wierzchnich warstw form piaskowych. Badania obejmowały trzy rodzaje mas formierskich – jedną ze spoiwem nieorganicznym (uwodniony krzemian sodu) i dwie ze spoiwami organicznymi (żywica furfurylowa oraz żywica alkidowa). Badania sorpcji prowadzono na prototypowym stanowisku badawczym pozwalającym na utrzymanie stałej, wysokiej temperatury otoczenia (28–33 °C) oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 95%. Badania desorpcji prowadzono na analogicznym stanowisku badawczym zapewniającym odpowiednio niższe wartości wilgotności względnej powietrza oraz temperatury. W obu przypadkach wykorzystano metodę grawimetryczną. Na podstawie analizy otrzymanych wyników wykazano, że wierzchnie warstwy form odlewniczych pochłaniają wilgoć z otoczenia z różną intensywnością, uzależnioną między innymi od ich składu. Jednocześnie, wszystkie zawilgocone badane masy poddane procesowi wysychania oddawały wilgoć do otoczenia. Krzywe sorpcji i desorpcji nie pokrywają się. W przypadku desorpcji zawartość końcowa wilgoci w wierzchnich warstwach form odlewniczych jest większa dla wszystkich badanych mas, niezależnie od rodzaju masy formierskiej.
EN
The results of investigations of the sorption and desorption process of surface layers of sand moulds are presented in the paper. Investigations comprised three kinds of moulding sands with one inorganic binder (hydrated sodium silicate) and two organic binders: (furfuryl resin and alkyd resin). Tests of sorption process were performed on the prototype research stand allowing to maintain a constant, high temperature of surroundings (28–33 °C) and the relative air humidity above 95%. Tests of desorption process were performed on the analogical research stand ensuring lower value of temperature and the air humidity. The gravimetric method was applied in both measurements. On the bases of achieved results it was shown that surface layers of sand moulds absorb water vapour from surroundings with various intensity which is determined of the chemical composition. Simultaneously, all of the moistened moulding sands which were subjected to the drying process were given moisture to the surroundings back. Sorption and desorption processes curves do not coincide. In case of desorption process the moisture content in the surface layers of all the tested moulding sands is higher irrespective of the kind of moulding sand.
EN
The results of investigations of the sorption process of surface layers of sand moulds under conditions of a high air humidity are presented in the paper. Investigations comprised three kinds of moulding sands with inorganic and organic binders: moulding sand with hydrated sodium silicate with furfuryl resin and with alkyd resin. Tests were performed on the prototype research stand allowing to maintain a constant, high temperature of surroundings (28–33°C) and the relative air humidity (above 95%). The gravimetric method was applied in measurements. The proposed method allows to assess the amount of water which permeates by the area unit of surface layers of sand moulds into their insides. Knowledge of such parameter allows to select the proper storage conditions of casting moulds waiting for being poured with liquid metals. This can limit the occurrence of surface defects which are caused by too high humidity of casting moulds.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań reologicznych powłok ochronnych: wodnej i alkoholowej, o trzech lepkościach umownych 10, 20 i 30 sekund. Badania lepkości dynamicznej prowadzono na lepkościomierzu rotacyjnym Rheotest 2. W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskano krzywe płynięcia i wyznaczono zależność szybkości ścinania do lepkości dynamicznej, co pozwoliło sklasyfikować badane powłoki pod względem reologicznym.
EN
The article presents the results of measurements of rheological testing of protective coatings: water and alcohol, for three contracts viscosities 10, 20 and 30 seconds. Research of dynamic viscosity were performed on a rotary viscometer Rheotest 2. As a result of measurements of the flow curves were tested and determined the dependence of shear rate viscosity, allowing to classify the rheological properties of coatings.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań szybkości schnięcia wybranych powłok ochronnych. Badaniom poddano powłokę wodną WC-R i alkoholową Zirkofluid 1219. Wyznaczono kinetykę wysychania powłok. Powłoki była nanoszono na rdzenie wykonane z masy o średniej wielkości ziarna osnowy dL= 0,24 mm. Ponadto wyznaczono szybkość wysychania powłok dla trzech ich lepkości umownych (11s; 20s; 30s). Lepkość powłok określono przy pomocy kubka „Forda”. Badania szybkości wysychania powłoki ochronnej prowadzono techniką grawimetryczną. Proces wysychanie mierzono w sposób ciągły. Badania prowadzono w kontrolowanych warunkach: stała temperatura otoczenia, wilgotność powietrza. Stwierdzono, iż czas schnięcia powłoki naniesionej na powierzchnie wypukłe (garby formy) jest dużo krótszy niż powłoki naniesionej na powierzchnie wklęsłe (wnęki). Różnice szybkości wysychania wynikają z odmienności warunków wymiany pary wydzielanej z powłoki do otoczenia.
EN
Investigation results of the drying rate of the selected protective water coatings are presented in the paper. The water-based coating WC-R and alcohol-based coating Zirkofluid 1219 were subjected to examinations. They were drying kinetics of these coatings. The coating was applied to the cores of the mass matrix with a grain size of dL = 0.24 mm. In addition, the kinetics of the coating drying process was determined for three apparent viscosities: 11s; 20 s; 30 s. The coating viscosity was estimated by means of the Ford 4 mm cup. Drying rates of the protective coating were examined by using the gravimetric technique. Measurements were carried out in a continuous way under controlled conditions: constant ambient temperature and air humidity. It was found that the drying time of a coating applied to the convex surfaces (humps mould) is much shorter than the coating applied to the surfaces of the concave (cavities). Differences in the rate of drying due to differences in the exchange of a vapour of the coating secreted into the surroundings.
EN
Changes of gas pressure in the moulding sand in the zone adjacent to mould cavity were analysed during pouring of cast iron. No significant effect of pressure on the surface quality of castings was observed. In the second series of tests, the concentration of hydrogen in the gas atmosphere was measured. It has been found that the value of this concentration depends on metal composition and is particularly high in cast iron containing magnesium. This is due to the reduction of water vapour with the element that has high affinity to oxygen. The presence of hydrogen causes the formation of gas-induced defects on the casting surface.
11
EN
The article presents the problem of quality of casting moulds made of self-hardening sand, especially for manufacturing moulds for large-sized iron alloy castings. In such cases, unequivocal determination of so-called time of life of moulding sand is one of the most important issues, since it affects usability of a self-hardening sand for making subsequent layers of the mould prepared in time above one hour. Life time, measured in minutes, is dependent on the type of used sand grains, resins and their hardeners (catalysts) and also on the temperature and air humidity. Companies which manufacture and sell binding materials estimate the time of life according to their own criteria, which do not always correspond with real conditions. This article shows the experiences of the author, who has been working as an expert in European foundries for many years. New proposed parameter named FIP characterizing a life time of tested sands is also presented.
12
Content available remote Changes of gas pressure in sand mould during cast iron pouring
EN
The paper presents a test method developed to measure changes of gas pressure in sand moulds during manufacture of iron castings. The pressure and temperature measurements were taken in the sand mould layers directly adjacent to the metal - mould interface. A test stand was described along with the measurement methodology. The sensors used allowed studying the fast-changing nature of the processes which give rise to the gas-originated casting defects. The study examined the influence of binders, clays and refining additives on the nature of the gas evolution process. The effect of the base sand type - quartz or olivine - on the nature of pressure changes was compared. The test stand design ensured the stability of technological parameters in the examined mould elements, and a repeatable process of making pilot castings. The main outcome was classification of sand mixtures in terms of pressure occurring during pouring of iron castings. The obtained results confirm the usefulness of the described method for testing gas pressure occurrence in a sand mould.
13
Content available remote Microstructural features of the grain-refined sand cast AlZn20 alloy
EN
The influence of various titan-containing grain refiners on an AlZn20-alloy was examined using thermal analysis, light microscopy and scanning electron microscopy, and evaluation of grain size. The aim of this study was to determine microstructural features. The study showed that the magnitude of the melts undercooling, initial temperatures of primary nucleation and grain refinement are highly influenced by the grain refiner used.
PL
W pracy badano wpływ różnych zapraw modyfikujacych, zawierających tytan, na strukturę stopu AlZn20. W badaniach stosowano techniki analizy termicznej, mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz analizę wielkości ziarna. Badania wykazały, że wielkość przechłodzenia i cechy struktury stopu zmodyfikowanego silnie zależą od rodzaju użytego modyfikatora.
14
Content available remote Erosion phenomena in sand moulds
EN
Authors studied the erosion phenomena in sand moulds poured with cast iron. The study comprises an evaluation of erosion resistance of the three sands: green sand, sand bonded with inorganic or organic binder. It was concluded that the most resistant is the classic green sand with the addition of 5 % coal dust. Resistance of the sand with organic binder is generally weak and depends on kind of used raisin. Special attention was paid to the sands with no organic binder water glass and phosphate. It was found that their resistance depends on dehydratation conditions. When the mould is stored in law humidity of atmosphere the very strong erosion can be expected. It results from the micro fractures in the bridges of binders, joining the grains of the sable. This phenomena facilitates the tearing away of fragments of sand from the surface.
EN
In presented article the problems on thermo-mechanical phenomena, which occur in mould submitted to thermal choc, are discussed. The author tried to answer the question concerning the usefulness of Hot Distortion tests (HD) for estimation of parameters necessary in data base of simulation codes, which permit forecasting both stress fields and location of zones menaced by tears in castings. The total lack of these parameters which should be accessible as temperature function, especially in high temperature rangę of mould heating was should. Usability of typical methods serving to metal alloys (elasticity modulus, yield, Poisson coefficient, dilatation coefficient) is limited. Besides single exceptions, the mechanical characteristics of mould sands (R compression, R tension, R bending) doesn’t obtain the elaborated methodology and corresponding apparatus. The methodology and equipment, being proposed in the ‘70s by BCIRA, allowed to study mould sand feature called Hot Distortion. In this paper the HD methodological basis of BCIRA method are showed. The modern apparatus DMA based on BCIRA method was elaborated and manufactured a few years ago in Poland. The author of this paper makes recently a modification of DMA. Two thermic sources (electric and gaseous) to sample heating was tested and analysed. It was introduced the extended measurement and recording of chosen parameters, i.e. variability of temperature field in heated sample, by use of pyrometer and thermal camera. The analysis of results according to the interpretation of behavior of quartz sands bonded by furanic resin was done.
PL
W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do zjawisk termomechanicznych jakie zachodzą w poddanej szokowi cieplnemu formie piaskowej. Starano się odpowiedzieć na pytanie dotyczące przydatności badań Hot Distortion (HD) do szacowania doboru parametrów niezbędnych w bazie danych w systemach symulacyjnych, prognozujących naprężenia w odlewach i położenie stref zagrożonych pęknięciami. Stwierdzono całkowity brak tych parametrów, które powinny być dostępne w funkcji temperatury, zwłaszcza w zakresie wysokotemperaturowym, do jakich nagrzewa się forma. Przydatność metod jakie sprawdzają się dla metali (moduł sprężystości; granica plastyczności, współczynnik Poissona, współczynnik dylatacji) jest znikoma. Zmienność wytrzymałości mas formierskich (Rc, Rg, Rr) w funkcji temperatury, poza pojedynczymi wyjątkami, nie doczekały się unormowanych metod i stosownej aparatury. Metodologia i aparatura jaka pojawiła się w latach 70-tych, opracowane przez BCIRA, pozwalały na przeprowadzenia badań cechy masy zwanej Hot Distortion. W artykule naświetlono podstawy metodyczne HD jakie legły u podstaw metody BCIRA. W kraju parę lat temu został wyprodukowany nowoczesny aparat DMA, oparty o metodę BCIRA. Autor artykułu dokonał ostatnio modyfikacji tego aparatu. Testowano i poddano analizie dwa rodzaje źródła ciepła (elektryczne i gazowe) służące do nagrzewania próbki. Wprowadzono poszerzony zakres rejestracji parametrów, t.j. zmienności pól temperatur nagrzewanej próbki za pomocą pirometru i kamery termicznej. Analizowano wyniki ze względu na interpretację zachowania się mas kwarcowych wiązanych żywicą furanową.
EN
There are often demands to coat the whole surface of produced parts or its fraction by thin metallic layers with special properties. These can be solved by simple and effective technology, which enables special surface layer creation on cast iron or steel castings from metal component of mould coating during the metal pouring.
PL
Często od metalowych detali żąda się specjalnych powłok metalicznych. Przedstawiona w pracy technologia jest prostym i efektywnym rozwiaząniem. Umożliwia wytworzenie powłok metalicznych, na odlewach ze stopów żelaza, poprzez domieszkę metalowego składnika do powłoki ochronnej na formie piaskowej.
PL
W artykule opisano sposób wykonywania cylindrycznych form piaskowych i precyzyjnego instalowania w nich termoelementów o małej bezwładności. Przedstawiono przykładowe pomiary temperatury w układzie odlew-forma.
EN
A preparation procedure of cylindrical sand moulds and the installing procedure of the low thermal inertia thermocouples in them have been described. Exemplary measurements of thermal field's in casting-mould system have been presented.
18
Content available remote Problematyka pomiaru temperatury w układzie odlew-forma
PL
Omówiono zagadnienie precyzyjnego instalowania termoelementów o małej bezwładności w piaskowych i metalowych formach odlewniczych. Przedstawiono przykładowy pomiar temperatury w układzie odlew-forma piaskowa.
EN
A problem of accurate installing of the low thermal inertia thermocouples in sand and metal moulds has been discussed. Exemplary measurement of temperature in casting-sand mould system has been presented.
PL
Artykuł przedstawia matematyczne modelowanie procesu wytwarzania formy piaskowej w odlewaniu metodą traconego modelu. Głównymi modelowanymi zjawiskami są wypełnianie formy piaskiem oraz wibracyjne zagęszczenie piasku. Model oparty jest na metodzie elementów dyskretnych w wersji wykorzystującej elementy o kształcie kulistym ( w modelowaniu trójwymiarowym) lub o kształcie walcowym (w modelowaniu dwuwymiarowym). Zbiór sztywnych cząstek oddziałujących między sobą poprzez siły kontaktu reprezentuje materiał sypki jakim jest piasek. Ruch cząstek opisany jest za pomocą równań dynamiki ciała sztywnego Newtona-Eulera. Symulacja numeryczna wytwarzania formy piaskowej za pomocą przedstawionego modelu pozwala przewidziec defekty formy związane z niedostatecznym zagęszczeniem piasku wokół modelu. Model numeryczny łączyący metodę elementów dyskretnych do modelowania piasku i metode elementów skończonych do modelowania modelu, pozwala wykryć możliwość powstania niepożądanych odkształceń modelu w czasie wypełniania formy oraz wibracyjnego zagęśzczania. Artykuł zawiera wyniki wybranych przykładów testowych porównane z wynikami doświadczalnymi.
EN
Discrete element model of mould manufacture for the lost foam casting process is presented. The main phenomena modelled are filing of a mould with sand and sand compaction by vibretion. Sand is modeled as collection of spherical (in 3D) or cylindrical (in 2D) particles. The motion of rigid particles is described by means of Newton-Euler equations of rigid body dynamics. Particles interactb among one another with contact forces, both in normal and tangential directions. Numerical simulation predicts defects of the mould due to insufficient sand compaction around the pattern. Combining the discrete element model of sand with the finite element model of the pattern allows us to defect possible distortion of the pattern during mould filling and compaction. Results of numerical simulation are validates by comparison with experimental data.
20
Content available remote Badania wymiany ciepła w układzie odlew-forma piaskowa
PL
Opisano sposób precyzyjnego instalowania w formach piaskowych termoelementów o małej bezwładności cieplnej. Przedstawiono przykładowe pomiary pól temperatury w układzie odlew-forma.
EN
An installing procedure of the low thermal inertia thermocouples in sand moulds has been described. Exemplary measurements of thermal fields in casting-mould system have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.