Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opracowano metodę diagnostyczną dla złożonych uszkodzeń trójfazowej maszyny indukcyjnej, które rozwijają się zarówno w obwodzie stojana, jak i w wirniku. Ich wczesne wykrycie ma istotne znaczenie, gdyż staje się możliwe zapoczątkowanie systematycznego badania w trybie on-line rozwoju stopnia uszkodzenia i zaplanowanie remontu w dogodnym czasie. Wprowadzono metodę obliczania składowych prądów i momentu, których częstotliwość i amplituda mogą spełniać funkcję symptomów diagnostycznych pozwalających na ocenę rodzaju stanu awaryjnego oraz określanie stopnia uszkodzenia. Dla dwustronnej niesymetrii w stojanie i wirniku opracowano model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej przy wykorzystaniu zastępczego układu uzwojeń dwufazowych. Dla stanów ustalonych i nieustalonych maszyny wykonano przykładowe symulacje komputerowe, potwierdzające przydatność opracowanej metody.
EN
The paper deals with the diagnostic method elaborated for complicated damages of the three-phase induction machine; these faults appear both in the stator and in the rotor circuit. Early faultfinding is of great importance because it makes possible initation of the systematic on-line investigation of development of the damage degree and planning the repair in favourable time. The method of the calculation of current and torque components has been elaborated. The frequency and the amplitude of these quantities can fulfil a function of diagnostic symptoms making possible the determination of the type and degree of the fault. For two-sided asymmetry in the stator and in the rotor, the mathematical model of the three-phase induction machine has been elaborated using the equivalent system of two-phase windings. For the steady and transient states of the machine, the exemplary computer simulations were realized and the results of calculations have been confirmed usefulness of the elaborated method.
PL
W artykule omówiono skoordynowaną organizację miejskiego ruchu kilku tramwajów poruszających się zgodnie z kryterium minimalnego zużycia energii. Wszystkie tramwaje wyposażone były w trójfazowe silniki indukcyjne. Uwzględniony został wpływ sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy formułowaniu procedury jazdy energooszczędnej. Najpierw podano przykład takiej jazdy trzech tramwajów, gdy sygnalizacja świetlna zapewniła wszystkim pojazdom przejazd przy zielonym świetle, a więc bez żadnego oczekiwania. Zostały również przeanalizowane dwa przypadki, gdy sygnalizacja świetlna spowodowała krótki oraz długi postój tramwaju. Pokazano, że w przypadku długich nieplanowych postojów likwidowanie opóźnienia wymaga odpowiedniego zaplanowania dalszej jazdy z większą prędkością na kilku kolejnych odcinkach jazdy.
EN
The paper deals with the coordinated organization of city ride of some trams running in accordance to the criterion of the minimum energy use. All trams were driven by three-phase induction motors. The influence of light signalling on the crossing has been taken into account at elaboration of the procedurę of the energy-saving traffic. First the ride of three trams was described at green light for every vehicle and here no waiting was necessary. There were also analysed two variants of disturbances caused by the light signalling: additional short and long tram stop because of the red light. For greater time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the quicker run between some successive stops; the ride algorithm ought to ensure the minimum energy use.
EN
The paper deals with new software ensuring the ride of some interdependent tram vehicles in accordance with the criterion of the minimum energy consumption. All trams have been driven by vectorially controlled and field oriented three-phase induction motors supplied from the modern inverters. First of all, the influence of light signalling on the coordinated energy-saving traffic of trams has been taken into consideration. In one example there was shown the possible case for three trams ride free from the possibility of collisions. Here the energy savings were the biggest. Every time it is very difficult to ensure the green light for every tram vehicle at the same crossing. There were analysed two variants of disturbances caused by the light signalling: additional short and long tram stop. In the instance of large time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the run between some succeeding stops.
EN
Novelty of this paper consists in simultaneous analysis of the traffic of some tram vehicles taking into consideration the criterion of the electric energy consumption minimum. Problems of traffic disturbances have been also included. First of all the influence of the light signalling at the crossing has been analysed to reduce the energy use caused by long stops forcing necessity of quicker subsequent ride to liquidate delay in relation to the time-table. Within the elaborated methodology, the tram route is divided into parts in keeping with different motion resistances for individual route fragments. Such simulation is more real and precise for tram ride conditions in the city. The paper deals with modernized trams driven by DC series motors supplied from modern choppers. For the stage of the vehicle running with the constant speed, the best choice of the value of the field-weakening coefficient can increase the motor efficiency.
PL
W artykule omówiono skoordynowaną organizację ruchu kilku pojazdów tramwajowych, które przejeżdżają przez to samo skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Dla każdego z tramwajów obliczano takie czasy jazdy dla etapu rozruchu, czasy jazdy ze stałą prędkością, czasy trwania fazy wybiegu oraz etapu hamowania, dla których otrzymuje się minimalne zużycie pobieranej z sieci energii elektrycznej. W ramach przykładów dotyczących ruchu czterech tramwajów pokazano wariant, gdy dla każdego z tramwajów udało się zapewnić bezkolizyjny - przy zielonym świetle – przejazd przez to samo skrzyżowanie. Zamieszczono też takie dwa przykłady, gdy niektóre tramwaje musiały przy czerwonym świetle oczekiwać na skrzyżowaniu na możliwość dalszej jazdy. W ramach dynamicznej jazdy tramwaju w warunkach miejskich formułowanie algorytmów jazdy pojazdu przy minimalnym zużyciu energii komplikuje potrzeba uwzględniania rożnych możliwych zakłóceń ruchu, np. występowanie nieplanowych ograniczeń prędkości, zmian wartości napięcia sieci trakcyjnej. Przy długich postojach w oczekiwaniu na zielone światło zlikwidowanie powstałego opóźnienia w ruchu może wymagać zaplanowania przyspieszonej jazdy na kilku kolejnych odcinkach.
EN
The paper deals with the coordinated organization of ride of some tram vehicles running through the same crossing with the traffic lights. For every tram and in accordance with the criterion of the minimum electrical energy use, the best time of the starting, time of the running with the constant speed, time of the coasting and braking have been calculated. Within the framework of examples relating to traffic of four tram vehicles there was shown the variant when it was possible to ensure the ride of every tram free from collisions (at green light). Additionally two other examples have been given when trams have stopped at the red light and were in expectation of the green light. In connection with the special city conditions consisting in dynamically changing ride parameters, different traffic disturbances can appear. By way of example, it can be unexpected speed limitation or change of the voltage value of the traction network. In the case of greater time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the quicker run between some succeeding stops. Also in such case, the best control strategy can ensure the electrical energy savings.
PL
Przedstawiono porównanie parametrów energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z trakcyjnymi, trójfazowymi silnikami indukcyjnymi oraz napędowymi silnikami szeregowymi prądu stałego. Uwzględniono możliwość występowania różnorodnych zakłóceń w ramach złożonych, dynamicznych warunków ruchu miejskiego. Wykazano, że zastosowanie sterowanych wektorowo trójfazowych silników indukcyjnych do napędu tramwajów umożliwia w ruchu miejskim istotne oszczędności energii w porównaniu z parametrami jazdy przy trakcyjnych silnikach szeregowych prądu stałego. Jest to szczególnie wyraźne przy dużej dynamice zmian warunków jazdy miejskiej.
EN
The paper presents comparison of parameters of energy-saving rides of tram vehicles with traction, three-phase induction motors and driving direct-current series motors. Possibility of occurrence of various disturbances within complicated, dynamical city traffic conditions is taken into account. It was proven that the application of vectorially controlled three-phase induction motors into tram drive enables essential energy savings in city traffic in comparison with ride parameters at traction direct-current series motors. Particularly it is noticeable at the large dynamics of city ride conditions changes.
PL
Przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z polowo zorientowanym sterowaniem trakcyjnych, trójfazowych silników indukcyjnych. Uwzględniono możliwość występowania różnorodnych zakłóceń płynności ruchu oraz skomplikowanego profilu trasy. Algorytmy przejazdów tramwajów uwzględniają takie zaplanowanie dalszej jazdy pojazdów, aby po zakończeniu procesów zakłóceniowych w ruchu miejskim doprowadzić do likwidacji powstałego opóźnienia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Podczas etapu jazdy ze stałą prędkością obciążenie silników trakcyjnych nie jest duże, a wtedy odpowiedni dobór obniżonej wartości napięcia zasilającego pozwala na zwiększenie sprawności układu napędowego.
EN
The paper presents the method of the calculation of the energy-saving traffic of tram vehicles with field-oriented control of traction threephase induction motors. Possibility of occurrence of various traffic disturbances and complicated route profile is taken into consideration. After ending disturbances of the city traffic, algorithms of tram rides take into account the procedure of traffic-delay liquidation according to the criterion of the minimum energy consumption. During the phase of the running with the constant speed, the load of traction motors is small; in this case the suitable choice of the lower supply voltage makes possible enlargement of the driving system efficiency.
PL
W artykule omówiono problematykę doboru optymalnej pojemności kondensatora dla jednofazowej pracy silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana. Badania symulacyjne wykazały, że podczas pracy takiego silnika pojawia się moment pulsujący o znacznej amplitudzie. Pulsacje momentu wywołują drgania i hałas. Zaproponowano nową koncepcję doboru optymalnej pojemności dodatkowego kondensatora. Kondensator powinien zapewniać możliwie dużą moc mechaniczną silnika jak również zmniejszenie drgań i hałasu. Wnioski dotyczące doboru optymalnej pojemności kondensatora, opracowane na podstawie badań symulacyjnych zostały sprawdzone doświadczalnie.
EN
The paper deals with problems connected with the single-phase operation of an induction motor with three-phase stator winding. Simulation calculations have shown that the pulsating torques of great amplitudes appears during the single-phase work of the induction motor. The mechanical pulsations generate vibration and noise. The new conception of the choice of the optimum value of capacitance has been presented. The capacitor ought to ensure both the great mechanical power of the motor and decrease of vibration and noise. Suggestions for the selection of the optimum capacitor, developed on the basis of simulations, have been verified experimentally.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów tramwaju z połowo zorientowanym sterowaniem trakcyjnych, trójfazowych silników indukcyjnych. Uwzględniono występowanie w ruchu miejskim różnych zakłóceń ruchu oraz skomplikowanego profilu trasy. Dynamika jazdy miejskiej prowadzi do szczególnie złożonych algorytmów przejazdów tramwaju, które uwzględniają kryterium minimalnego zużycia energii elektrycznej. Zaproponowane metody obliczeniowe obejmują również procedurę likwidacji opóźnienia po ustąpieniu zakłóceń w ruchu przy minimum zużycia energii. Dodatkowo wykazano, że podczas etapu jazdy ze stałą prędkością, gdy obciążenie silników trakcyjnych nie jest duże, odpowiedni dobór obniżonej wartości napięcia zasilającego pozwala na zwiększenie sprawności układu napędowego.
EN
The paper presents the method of the calculation of the energy-saving traffic of tram vehicle with field-oriented control of traction three-phase induction motors. Possibility of occurrence of various traffic disturbances and complicated route profile is taken into consideration. After ending disturbances of the city traffic, algorithms of tram rides take into account the procedure of traffic-delay liquidation according to the criterion of the minimum energy consumption. During the phase of the running with the constant speed, the load of traction motors is small; in this case the suitable choice of the lower supply voltage makes possible enlargement of the driving system efficiency.
EN
The paper deals with the original methodics of the computation of the energy-saving traffic of tram vehicles with the modern field-oriented control of traction three-phase induction squirrel-cage motors. Possibility of occurrence of various traffic perturbations is here taken into account. After ending disturbances of the city traffic, algorithms of tram rides take into account the procedure of traffic-delay liquidation in accordance with the criterion of the minimum energy use. During the vehicle running with the constant speed, the load of traction induction motors is relatively small; in this case the proper choice of the lower supply voltage enables to increase the motor efficiency. At large time lags in traffic of tram vehicles, ride delays must be liquidated during the run between some succeeding stops within the framework of the optimization procedure.
PL
W artykule omówiono szeroki pakiet nowatorskich elementów przy wielokryterialnej optymalizacji pojemności dodatkowego kondensatora dla jednofazowej pracy silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana. Pokazano, że podczas pracy takiego silnika pojawia się moment pulsujący o znacznej amplitudzie. Z jednej strony kondensator powinien zapewniać możliwie dużą moc mechaniczną silnika, z drugiej natomiast strony należy ograniczać amplitudę momentu pulsacyjnego, aby zmniejszać drgania i hałas. Opisano oryginalne rozwiązanie (zgłoszenie patentowe), w którym dwa kondensatory połączone równolegle zapewniają zwiększenie momentu rozruchowego lub momentu krytycznego, jeden włączony kondensator służy do normalnej pracy, a dwa takie same, ale połączone szeregowo kondensatory umożliwiają znaczne zmniejszenie amplitudy momentu pulsacyjnego przy mniejszych obciążeniach silnika indukcyjnego.
EN
The paper presents many innovatory elements at multicriterional optimization of the condenser capacitance for an induction motor with the three-phase stator winding supplied from the single-phase network. It was shown that during the operation of such motor the pulsating torque of the large amplitude could appear. On the one hand the condenser ought to ensure if possible the large mechanical power of the induction motor, on the other hand the pulsating torque amplitude ought to be reduced to diminish vibration and noise of the electric machine. There was described the following original solution proposed here by the authors: two condensers connected in parallel secure enlargement of the starting motor torque or the break-down torque, only one active condenser is switched on during the normal machine operation and two condensers connected in series make possible the considerable diminution of the pulsating torque amplitude at smaller load of the induction motor.
EN
The paper deals with single-phase work of an induction motor with the three-phase stator winding and the additional condenser. During work in such conditions the pulsating torques with large amplitudes can appear. The mechanical pulsations increase the level of vibration and noise. The original conception of optimization of the value of the condenser capacitance has been here discussed. On the one hand the capacitor ought to be chosen to ensure the maximum mechanical power, on the other hand the optimum decision must take into account also the pulsating torque reduction to fulfil modern requirements relating to environmental protection.
EN
The paper deals with the problems of the tram vehicle control according to the criterion of the minimum electric energy consumption. The authors have extended the methodics given in literature and have elaborated the algorithm of the energy-saving tram traffic taking into consideration various ride disturbances. During the running within the framework of the city conditions tram ride parameters change frequently. The mathematical models take into account the field-oriented control of traction three-phase squirrel-cage induction motors. Determination of the run algorithm ensuring the minimization of the electric energy use has been realized by application of the optimization procedure.
EN
The paper deals with problems connected with the single-phase operation of an induction motor possessing a three-phase winding in the stator and an additional condenser. Simulation calculations have been realized and they have shown that the pulsating torques of great amplitudes have appeared during the single-phase work of the induction motor. The mechanical pulsations generate vibration and noise. The new conception of the choice of the optimum value of the condenser capacitance has been presented. The condenser ought to ensure both the great mechanical power of the motor and decrease of vibration and noise. Besides the mechanical power and amplitude of the pulsation torque, values of many other, important electrical parameters have been simultaneously analysed, for example: power losses in windings resistances, the constant component of the motor torque, the power factor, the efficiency, currents and voltages connected with the phase windings, the electric active and reactive power, the supply current flowing from the single-phase feeding network, the voltage and the current of the condenser.
EN
The paper presents a part of the research results connected with the scientific work relating to the determination of the algorithm of the tram vehicle control according to the criterion of the minimum electrical energy consumption. By way of example for the modernized tram of type 105N with choppers in the driving system, the problem of traffic time-lag liquidation by energy saving ride has been elaborated. The modern power electronics devices make possible electrical energy recuperation during the braking of the tram vehicle. The energy recovery process can considerably improve balance of the total energy consumption at the tram traffic. The exemplary calculation results have been presented for the case of unexpected stop during the tram vehicle running. Liquidation of the traffic delay, caused by this unplanned ride disturbance, was here planned within different numbers of neighbouring segments of the tram route.
PL
W artykule omówiono diagnostyk uszkodzeń uzwojenia stojana trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego. Badania diagnostyczne maszyny elektrycznej bazowały na analizie hałasu. Wyznaczono te harmoniczne hałasu, które posiadały największe amplitudy. Takie składowe spektrum mogą pełnić funkcję sygnałów diagnostycznych. Następujące rodzaje uszkodzeń wewnętrznych uzwojenia stojana zostały zbadane: wewnętrzne zwarcie między dwiema fazami oraz zwarcie cewki. Problematyka wpływu zwiększania się stopnia uszkodzenia była również analizowana. W ramach diagnostycznej metody porównań, parametry symetrycznego trójfazowego silnika indukcyjnego stanowiły bazę dla oceny stanu maszyny elektrycznej. Pokazano, te zmiany spektrum hałasu mogą informować o technicznym stanie silnika pierścieniowego. Interesująca metodyka badania widma akustycznego polega na obserwacji zmian dla poszczególnych harmonicznych w ramach szerokiego zakresu częstotliwości. Wszystkie pomiary, przedstawione w niniejszym artykule, zostały wykonane dla trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego zainstalowanego na stanowisku pracy.
EN
The paper concerns the diagnostics of windings defects in three-phase induction motors basing on the electric machine noise analysis. With the help of the computer software, the acoustic spectrum was analysed and the dominant diagnostic harmonics of noise of the three-phase slip-ring induction motor have been determined. The failures of the following type: the internal shorting between two phases and the short-circuit of the stator coil have been investigated. The problem of the increase of the damage degree was also analysed. Within the framework of the comparative diagnostic methodics, the properties and parameters of the symmetrical three-phase induction motor are the basis for a state valuation of the electrical machine. It was illustrated that the change of the acoustic spectrum can give information about the technical state of the motor. The interesting methodology of noise research consists in investigations for frequencies of a wide range. All presented in this paper measurements have been done for the three-phase induction slip-ring motor placed on the work-stand.
EN
The paper concerns the diagnostics of windings defects in three-phase induction motors basing on the electric machine noise analysis. With the help of the computer software, the acoustic spectrum was analysed and the dominant diagnostic harmonics of noise of the three-phase slip-ring induction motor have been determined. The failures of the following type: the internal shorting between two phases and the short-circuit of the stator coil have been investigated. The problem of the increase of the damage degree was also analysed. Within the framework of the comparative diagnostic methodics, the properties and parameters of the symmetrical three-phase induction motor are the basis for a state valuation of the electrical machine. It was illustrated that the change of the acoustic spectrum can give information about the technical state of the motor. The interesting methodology of noise research consists in investigations for frequencies of a wide range. All presented in this paper measurements have been done for the three-phase induction slip-ring motor placed on the work-stand.
EN
The paper presents the new method of the tram vehicle control with the aim of attaining the minimum electric energy consumption. The new solution consisting in the semi-automatic control of the tram has been proposed. If the driver decides that safety conditions are fulfilled, he can switch on the system of automatic tram guidance within the algorithm of the minimum energy use also at occurrence of different traffic disturbances (for example speed limitations, unexpected stops, changes of the network voltage).
PL
Przedstawiono metodę sterowania tramwajem, pozwalającą na minimalne zużycie energii elektrycznej. Zaproponowano sposób półautomatycznego prowadzenia tramwaju. W przypadku gdy motorniczy uzna, że spełnione są warunki bezpieczeństwa ruchu, może on włączyć system automatycznego kierowania tramwajem, w ramach którego pokładowy komputer zrealizuje jazdę energooszczędną - też przy zakłóceniach płynności jazdy.
PL
W artykule omówione są wyniki badań analitycznych dotyczących wpływu wielkości odzyskiwanej energii na algorytm energooszczędnej jazdy pojazdu tramwajowego; wielkość ta może zmieniać się od zera do maksymalnej wartości energii, która może być generowana przez energoelektroniczne układy odzyskiwania energii przy hamowaniu. Przy optymalizacji uwzględnia się systemowe ograniczenia, np. dopuszczalną prędkość maksymalną wielkość przyspieszenia i opóźnienia, tzw. przyczepność i dopuszczalne obciążenie trakcyjnych silników napędowych.
EN
The results of analytical tests referring the effect of the recovering energy on the algorithm of the energy - saving running of the tram vehicle are presented in this article. This quantity can change from zero to maximum value of energy that can be generated by the energoelectronic systems of recovering the enery at the braking. At optimization it is taken into account the system limitations for example the allowable maximum speed, the value of acceleration and deceleration, so-called adhesion and allowable load of traction driving engines.
EN
The paper deals with the diagnostics of windings damages in three-phase induction motors basing on the machine vibration analysis. By means of the computer program, the vibration spectrum has been analysed and the essential diagnostic harmonics of vibration of the three-phase slip-ring induction motor were chosen. The following damages: the internal short-circuit of the winding to the frame, the internal shorting between two phases and the shorting of the stator coil have been investigated. Within the comparative diagnostics, the data of the symmetrical three-phase induction motor are the basis for a state valuation of the machine. It was shown that the change of vibration spectrum can correspond with the technical state of the motor. The extended strategy of vibration research is connected with measurements for frequencies of a wide range. In this paper, the acceleration amplitude has been taken into account for the assessment criterion and thanks to this choice vibrations of great frequencies were more visible. Measurements have been done for the motor placed on the work-stand.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.