Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artkule przedstawiono koncepcję zaopatrzenia w paliwo drogą wodną elektrowni Dolna Odra. Zbudowana w latach 70 elektrownia zaopatrywana jest w węgiel kamienny z polskich kopalń przy wykorzystaniu transportu kolejowego. Wobec korzystnego położenia w pobliżu Odry Wschodniej rozpatrywano możliwość zaopatrywania zakładu drogą wodną. Wymagałoby to budowy portu wodnego. Przeprowadzone wcześniej badania w pełni potwierdziły taką możliwość. Dodatkowym argumentem za budową portu są plany rozwojowe w oparciu o budowę bloków energetycznych zasilanych gazem. Wobec wejścia do eksploatacji Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu jest możliwość zaopatrywania elektrowni tym gazem poprzez transport wodny gazu skroplonego. Byłaby to alternatywa do budowy gazociągu lądowego w związku z planowanymi dostawami gazu z Morza Północnego za pomocą gazociągu Baltic-Pipe, którego uruchomienie planowane jest na 2022 rok.
EN
The paper presents the concept of supply for the Dolna Odra power plant by waterways transport. It was built in the 1970s, The power plant based on hard coal from Polish mines using rail transport. In view of the favorable location near the Eastern Odra, the possibility of supplying the plant by waterways was considered. This would require the construction of a water port. The tests carried out previously fully confirmed this possibility. An additional argument for the construction of the port are development plans based on the con-struction of power units powered by gas. In view of the entry into operation of the LNG Gas Terminal in Świnoujście, it is possible to supply the power plant with this gas by means of water transport of liquefied gas. It would be an alternative to constructing a land gas pipeline in connection with planned gas deliveries from the North Sea with the use of the Baltic-Pipe gas pipeline, scheduled for operation in 2022.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6345--6354, CD 2
PL
W artykule przedstawiono model harmonogramowania ruchu statków dla toru wodnego. Zastosowano metody zazwyczaj stosowane do zagadnień szeregowania zadań na maszynach (job shop scheduling). Zagadnienia tego typu można przedstawić jako grafy dysjunkcyjne – zaproponowano taką reprezentację graficzną dla wybranych przypadków problemu harmonogramowania ruchu statków. Przedstawiono wyniki rozwiązań uzyskane metodą podziału i ograniczeń, zobrazowano wyniki na wykresach Gantta. Wykazano przydatność zaproponowanego podejścia i wskazano kierunek dalszych badań dla modelowania problemów o większych wymiarach.
EN
This paper presents a model of vessel traffic scheduling on fairway. Used methods are usually applied for scheduling issues on machines (job shop scheduling). Problems of this type can be represented as disjunctive graphs - suggested such graphical representation of the selected individual scheduling problem of traffic. The results obtained by the division of solutions and limitations were presented with results illustrated with Gantt charts. The usefulness of the proposed approach has been proved and the direction for further research for modeling problems of larger dimensions has been pointed out.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8464--8472, CD2, cz. 5
PL
W artykule przedstawiono model harmonogramowania ruchu statków dla toru wodnego, jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo ruchu. Zastosowano metody zazwyczaj stosowane do zagadnień szeregowania zadań na maszynach (job shop scheduling). Zagadnienia tego typu można przedstawić jako grafy dysjunkcyjne – zaproponowano taką reprezentację graficzną dla wybranych przypadków problemu harmonogramowania ruchu statków. Przedstawiono wyniki rozwiązań uzyskane metodą podziału i ograniczeń, zobrazowano wyniki na wykresach Gantta. Wykazano przydatność zaproponowanego podejścia i wskazano kierunek dalszych badań dla modelowania problemów o większych wymiarach.
EN
This paper presents a model of vessel traffic scheduling on fairway, as a factor increasing traffic safety. Used methods are usually applied for scheduling issues on machines (job shop scheduling). Problems of this type can be represented as disjunctive graphs - suggested such graphical representation of the selected individual scheduling problem of traffic. The results obtained by the division of solutions and limitations were presented with results illustrated with Gantt charts. The usefulness of the proposed approach has been proved and the direction for further research for modeling problems of larger dimensions has been pointed out.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych, można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono szczególny, wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o dużej intensywności ruchu. Rozwiązywanie zadań tego typu należy do problemów o dużej złożoności czasowej, stosowane są heurystyki wykorzystujące specyficzne własności problemu. W artykule przedstawiono porównanie trzech metod uzyskiwania rozwiązań: autorską adaptację metody podziału i ograniczeń, zastosowanie dodatku Solver dla Ecxela oraz zastosowanie dodatku OpenSolver. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie w systemach wspomagania regulacji ruchu statków.
EN
Solving the problems of vessel traffic organization in narrow fairways can be treated as an optimization problem with the criterion of time function optimization. The article presents a characteristic mathematical model of vessel traffic whose can be used in narrow fairways with low traffic intensity. Since, in general, solving such problems is a high time complexity, heuristics are applied using the specific properties of the problem. The article presents a comparison of three methods for obtaining solutions: the author’s original adaptation of the branch-and-bound method, the using of the add-in Solver for Excel and the using of the add-in OpenSolver for Excel. Achieved results can be useful in systems which support ships traffic control.
PL
Systemy kierowania ruchem statków (VTS) sprawują nadzór oraz kierują ruchem statków na akwenach portowych i wodach podejściowych do portów. Radarowe stacje brzegowe są podstawnymi elementami tego system, zapewniając detekcję i śledzenie obiektów. Z uwagi na zwartą zabudowę obiektów portowych, rozmieszczenie stacji radarowych podlega ograniczeniom. W artykule dokonano analizy czynników mających wpływ na rozmieszczenie stacji radarowych w systemie VTS. Przedstawiono modele matematyczne pozwalające na optymalne rozmieszczenie stacji radarowych na torze. Modele należą do klasy zagadnień programowania matematycznego liniowego mieszanego (PCLM).
EN
A vessel traffic system (VTS) is a marine traffic monitoring and controlling system of the movement of vessels on the port water areas. Coastal radar stations are the basic elements of these system to detection and tracking the vessels. However, in the ports of the dense structure and the relatively small size of water areas elements, the use of radar observation causes limitations to achieved of these aims. The paper presents an analysis of the problems connected with radar traffic control on the port water areas. Mathematical models allow for optimal placement of radar stations are presented. Models belong to the class of linear mixed mathematical programming problems (PCLM).
EN
Port water area is described by horizontal and vertical dimensions, that are designed to service of ships given size. During port exploitation it can happen of needs to service the ship greater than those was designed. Especially it regards the ships drought. This problem can be solve by reduction of under keel clearance (UKC). But it caused increasing of risk of ships strike into the ground of port water area, and in result the consequence of financial losses caused by damage of ship’s hull. The paper presents assumption of calcula-tion of optimization of ships under keel clearance in aspect of increase of ships draught ex-pected benefits and potential losses.
PL
Akwen portowy jest określony wymiarami w poziomie i pionie, które są dostosowane do obsługi statków o określonych wielkościach. Podczas eksploatacji portu może wystąpić potrzeba obsługi statków większych niż te, dla których port został zaprojek-towany. Szczególnie może to dotyczyć zanurzenia statku. Problem ten może być rozwiązany poprzez zmniejszenie zapasu wody pod stępką (ZWPS), lecz to powoduje zwiększenie ryzy-ka uderzenia statku w dno akwenu portowego i w rezultacie straty finansowe, wynikające z uszkodzenia kadłuba statku. W artykule przedstawiono założenia obliczeń optymalnego zapasu wody pod stępką w aspekcie zwiększenia zanurzenia statku i zysku armatora oraz potencjalnych strat.
PL
Transport wodny należy do najefektywniejszych środków transportu. Na akwenach trudnych nawigacyjnie i o dużym natężeniu ruchu, wprowadza się systemy VTS - Vessel Traffic Service, sprawujące nadzór i koordynację ruchu statków. Znajomość aktualnej sytuacji na torze oraz ruchu planowanego w zadanej perspektywie czasowej, pozwala wypracować optymalne strategie ruchu. W artykule przedstawiono model optymalnego planowania ruchu statków dla toru wodnego Świnoujście-Szczecin, w dwóch wariantach jego złożoności. Dokonano oceny możliwości wykorzystania obu wariantów modelu.
EN
Water transport is one of the most effective means of transport. On waters for navigation difficulties and heavy traffic, are introduced VTS systems - Vessel Traffic Service, supervising and coordinating ships Traffic . Knowledge of the current situation on the track and the planned traffic set time term, helps to develop optimal traffic strategies. The article presents a model of optimal planning for traffic on route Swinoujscie-Szczecin, on two variants of its complexity. It performed an assessment of the ability to use both variations
PL
Transport wodny należy do najefektywniejszych środków transportu. Rejon Dolnej Odry jest akwenem klasy Vb, będącym istotnym odcinkiem drogi wodnej Szczecin-Berlin. Trwają prace prowadzące do wdrożenia systemu RIS (River Information System). W artykule przedstawiono założenie modelu symulacyjnego ruchu statków na wspomnianym akwenie w zakresie wspomagania podejmowania decyzji.
EN
Water traffic belong to the most efficient means of transportation. Dolna Odra region is Vb class water body, that is essential section of water Szczecin-Berlin route. There are ongoing actions leading to implementation of RIS system. In article were presented establishing simulation model of vessel traffic featured water body in the assistance of taking decisions.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono szczególny, uproszczony wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o małej intensywności ruchu. Zadanie nie nastręcza żadnych trudności obliczeniowych, jednak uzyskiwane wyniki dalekie są od rozwiązań optymalnych. Wyniki zilustrowano rozwiązaniami uzyskanymi dla przykładowych danych.
EN
Solving the problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a characteristic simplified mathematical model of vessel traffic which can be used in narrow fairways with low traffic intensity. The problem does not cause any difficulties with calculating solutions, but the results are far from optimal. The results are illustrated with results for chosen data.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych, przy kryterium minimalizacji funk-cji czasu. W artykule przedstawiono wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o małej intensywności ruchu. Przedstawiono algorytm obliczeniowy przeznaczony do jego rozwiązania. Wyniki zilustrowano rozwiązaniami uzyskanymi dla wybranego przykładu.
EN
Solving problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a mathematical model of vessel traffic that can be used in narrow fairways with low traffic intensity. To solve the problem, an adapted algorithm was applied. The results are illustrated with solutions for chosen data.
PL
W pracy podjęto problematykę optymalizacji ruchu statków na akwenie ograniczonym. Wzrost natężenia ruchu na takich akwenach oraz stałe dążenie do wzrostu efektywności przewozu towarów powodują poszukiwanie nowych rozwiązań organizacji ruchu. Z drugiej strony, coraz większego znaczenia nabierają ograniczenia pochodzące od ostrych wymogów dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu i co się z tym wiąże - poprawy ochrony środowiska naturalnego. Na wąskich, trudnych nawigacyjnie akwenach ograniczonych wdraża się różne warianty systemów VTS. Umożliwiają one przede wszystkim kontrolę ruchu na akwenie, coraz częściej aktywną regulację ruchu. Optymalizacja ruchu jest złożonym procesem umożliwiającym najlepsze wykorzystanie ograniczeń stawianych przez akwen w ruchu jednostek. Zbiór zagadnień, które podjęto w pracy obejmuje: - charakterystykę liniowych modeli optymalizacyjnych, - analizę najistotniejszych ograniczeń ruchu pochodzących od warunków na torze, - model matematyczny ruchu statków przy kryterium optymalizacji czasów oczekiwania na wejście na tor, - model matematyczny ruchu statków przy kryterium optymalizacji czasów oczekiwania na wejście na tor oraz prędkości na torze, - symulację ruchu jednostek na wodach śródlądowych, - optymalizację ruchu jednostek śródlądowych przy podejściu do śluzy. Z uwagi na wielkość obiektów żeglugi morskiej, bezwładność w reakcji na sterowanie kursem i prędkością, zjawiska związane z kierowaniem ruchem tych jednostek mają charakter rozmyty. W pracy przeanalizowano wpływ rozmytych modeli programowania matematycznego na optymalizację ruchu, zarówno w ruchu statków na akwenie ograniczonym jak i jednostek na wodach śródlądowych. Opracowane modele są liniowymi modelami programowania matematycznego, należącymi do klasy PCLM. W ogólnym przypadku rozwiązywanie takich zagadnień należy do klasy zagadnień NP - trudnych. Opracowano metody rozwiązywania takich zagadnień: - autorską metodę poprawy ograniczeń, - autorską adaptację metody podziału i oszacowań. Oryginalne modele i metody rozwiązywania zagadnień optymalizacji ruchu na akwenach ograniczonych mogą przyczynić się do poprawy efektywności ruchu przy spełnieniu ograniczeń pochodzących od warunków zewnętrznych (wymagania zawarte w "Przepisach portowych"), jak i wzajemnych ograniczeń ruchu pochodzących od statków. Przedstawione modele i metody zilustrowano rozwiązaniami przykładowych przypadków.
EN
This author deals with problems of vessel traffic optimization in a restricted area. Increasing vessel traffic intensity and constant efforts to enhance the effectiveness of cargo transport call for seeking new solutions to traffic organization. On the other hand, restrictions caused by strict traffic safety requirements as well as efforts to improve the natural environment protection become more and more important. In narrow, difficult to navigate restricted water areas various versions of VTS systems are implemented. These systems are increasingly capable of active control of vessel traffic. Traffic optimization is a complex process that makes it possible to most effectively use vessel traffic constraints posed by the given restricted area. The dissertation comprises the following scope of problems: - characteristics of linear optimization models, - analysis of the most significant traffic constraints due to conditions in the fairway, - mathematical model of vessel traffic with fairway entry waiting time as an optimization criterion, - mathematical model of vessel traffic with waiting times and fairway speeds as an optimization criterion, - simulation of vessel traffic in inland waterways, - optimization of inland vessel traffic at a lock approach. Due to considerable sizes of sea-going vessels, their inertia in response to course and speed control as well as phenomena connected with traffic control referring to such vessels has a fuzzy character. This work presents an analysis of mathematical programming effect on traffic optimization, both in restricted waters and inland navigation. The developed models are linear models of mathematical programming, belonging to the PCLM class. In a general case solving such problems is classed as NP-hard. Problems. Two methods have been designed to find solutions to this kind of problems: - author's method of constraint improvement, - author's adaptation of the branch and bound method. Original models and methods of solving restricted area traffic optimization problems can enhance traffic effectiveness if both the constraints posed by external conditions (requirements set forth in harbour regulations) and those due to mutual constraints of two moving vessels are satisfied The models and methods are shown in action: specific cases are given as examples.
PL
Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten, łączącej Odrę z kanałem Odra - Havela. W artykule przedstawiono rozmyty model matematyczny ruchu barek należący do klasy zadań rozmytego liniowego programowania matematycznego, opartego na symetrycznym rozmytym modelu Zimmermanna.
EN
Odra is a natural shipping route for barges carrying goods between Szczecin and Berlin harbours. As a significant increase of cargo transport is expected to take place after Poland's accession to the UE, some efforts have been made to estimate the limitations in traffic, resulting from the passage through the Hohensaaten lock, connecting Odra with the Odra-Havel Canal. The article presents a mathematical model of barge traffic, belonging to the fuzzy integer linear programming problems, based on the symmetric model proposed by Zimmermann.
13
Content available remote Model optymalizacji ruchu barek przy podejściu do śluzy
PL
Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten, łączącej Odrę z kanałem Odra-Havela. Opracowano model optymalizacji ruchu barek przy podejściu do śluzy. Analizowano czasy oczekiwania barek na przejście śluzy dla symulowanych różnych intensywności ruchu oraz różnych rozkładów długości zestawów barkowych. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.
EN
The Odra is a natural shipping route for barges handling the goods traffic between Szczecin and Berlin harbours. In connection with the planned significant increase of cargo transport after Poland's entry into the UE, some efforts have been undertaken to estimate the limitations in traffic, resulting from the passage through the Hohensaaten lock, connecting the Odra with the Odra-Havel canal. An optimisation model of barges traffic to the look approach has been worked out. Waiting times of barges for passage through the lock have been analyzed for simulated different traffic intensities and various lengths of barge trains. The results have been presented in tables and graphically.
14
Content available remote Optimisation models in a vessel traffic management system
EN
Vessel traffic on a fairway is subjcet to various limitations imposed by passing or overtaking manoeuvres, speed limits etc. This articIe presents a model of traffic optimisation belonging to the cIass of mixed integer linear programming problems. The practical application of results thus obtained is difficult (a ship hardly conforms to imposed time limitations). Therefore, the optimisation problem can naturally be brought down to a problem of linear programming with fuzzy coefficients. The articIe presents models of vessel traffic optimisation for various variants of constraint fuzziness. The optimisation criterion accounts for the times of ships waiting for entering the fairway and fairway speed. The results of calculations obtained with the use of the presented models can be utilised for decision support purposes in a vessel traffic management system.
PL
Ruch statków na torze wodnym podlega ograniczeniom pochodzącym od możliwości mijania się, wyprzedzania, ograniczeń prędkości, itd. Przedstawiono model optymalizacji ruchu należący do klasy zadań programowania liniowego calkowitoliczbowego mieszanego. Zastosowanie uzyskanych w ten sposób wyników w praktyce jest trudne (statek trudno poddaje się precyzyjnym rygorom czasowym). Wobec tego problem optymalizacyjny w naturalny sposób sprowadzić można do zadania programowania liniowego z rozmytymi współczynnikami. W artykule przedstawiono modele optymalizacji ruchu statków dla różnych wariantów rozmycia ograniczeń. W kryterium optymalizacji uwzględniono czas oczekiwania statków na wejście na tor oraz prędkość ruchu na torze. Wyniki obliczeń uzyskiwanych z wykorzystaniem przedstawionych modeli mogą być wykorzystane do wspomagania podejmowania decyzji w systemie kierowania ruchem statków.
15
Content available Speed as a vessel traffic optimization criterion
EN
Problems of vessel traffic organization in approach channels are solved by Vessel Traffic Management Services (VTMS). One essential task for VTMS is to ensure a required level of traffic safety. As often vessel traffic is intensive, attempts are made to optimize it. This author aims to find a relevant solution based on a mathematical model, in which vessel speeds at particular fairway sections are varied. The model belongs to the class of mixed integer linear programming. The branch-and-bound method has been adapted to the proposed solution of the problem. The results are shown in tables, while certain aspects of solutions are illustrated graphically.
EN
The optimisation of vessel traffic in narrow channels is concerned with the optimisation of vessel passage times with the regulations in force being complied with. These types of problems are normally solved by classical methods of linear programming. However, the implementation of solutions thus obtained is practically hardly feasible. This is due to difficulties in observing exact times of vessel entries into the fairway, maintaining exactly the expected times of passage along particular fairway sections. Therefore, it becomes necessary to account for inaccurate vessel entry and times of passing particular sections. Consequently, an optimisation problem in this context naturally fits in the format of problems of linear programming with fuzzy coefficients. This approach enables a more flexible formulation of an optimisation problem. From the point of view of the solutions obtained, the interpretation of fuzzy inequalities in the system of constraints is of much importance. The article presents solutions to the vessel traffic optimisation problem with the use of various interpretations of fuzzy inequalities. The calculation results are shown. These refer to vessel traffic in the Szczecin-Swinoujscie fairway. The results have been interpreted and conclusions have been drawn. INTRODUCTION
17
Content available remote Badania modelem symulacyjnym przepustowości odcinka śluzy w rejonie Dolnej Odry
PL
Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten, łączącej Odrę z kanałem Odra-Havela. Opracowano model symulacyjny ruchu barek i śluzowań. Analizowano czasy oczekiwania barek na przejście śluzy dla symulowanych różnych intensywności ruchu oraz różnych rozkładów długości zestawów barkowych. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.
EN
Odra river belongs to the natural shipping routes for barges transporting goods between Szczecin and Berlin ports. Due to planned, significant increase of cargo transport after unification of Poland with EU, some efforts were undertaken to estimate traffic limitations caused by Hohensaaten lock, connecting Odra river with Odra-Havel channel. For this purpose simulation model for the barges traffic versus lock operation was elaborated. Waiting times of barges for various traffic intensity and length of barges trains were analysed. The results were presented in both: tabular and graphical forms.
EN
In this paper a method of utilising expert system technology for monitoring violations of chosen port regulations on the Szczecin-Swinoujście fairway is presented. The new algorithm developed by authors has been implemented into the program NEXPERT OBJECT. Information contained in this article may be useful while dealing with problems of decision support in VTS systems.
EN
This article presents possible applications and a methodology of creating an expert system for the evaluation of sailing ship safety in a restricted area that may be utilized by vessel traffic service (VTS) centres. Problems of acquisition of navigators’ knowledge relating to the evaluation of moving ship safety are discussed. The knowledge acquired has been implemented in an expert system with the NEXPERT OBJECT program – a tool of the shell type for building expert systems. Possible applications of this type of systems in VTS centres are indicated.
PL
Przedstawiono metodę budowy bazy wiedzy na użytek systemu VTS, jako elementu doradczego systemu ekspertowego wspomagającego pracę kapitanatu portu. Zawarto konkretne rozwiązania uzyskane na podstawie programu Nexpert Object. Podane informacje mogą być przydatne przy podjęciu problematyki wspomagania podejmowania decyzji w systemie nadzoru i kierowania ruchem statków.
EN
A method of building up a base of knowledge for the use of the VTS has been presented, as an advisory expert system supporting the work of the Port Authority. Practical solutions have been included, obtained on the basis of the Nexpert Object program. The information presented can be useful for supporting decision taking in the system of ship traffic overseeing and management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.