Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Ongoing progress in the introduction of new technologies, rapid social adaptation to the fourth industrial revolution, implementation of new solutions related to information and communication become incentives to conduct interdisciplinary scientific analyses. The following paper is a review article and the presented analysis to a large extent is based on theoretical considerations referring to studies of other authors. Presenting the sources of this notion in the context of industry 4.0 and sustainable development is a foundation for possible further experimental research. However, the primary aim of this article is to demonstrate the sources of scientific interest in artificial intelligence, directions of research on this notion and potential sociological research areas related to AI. Another goal of this article is to indicate the implications that can be used in planned research projects. The scope of the analysis is largely based on the study of literature.
EN
The author analyses the possibilities of implementing a modern “Smart City” programme offer, addressed to the local community. In the introduction, she considers the condition of Polish society from a time axiological perspective; despite political changes, Poles adhere to the same values as decades ago - they do not trust state institutions. The author also defines the concept of a smart city and its principles and practical implementations based on the example of the city of Rzeszów, which is ranked high in official European rankings. Despite the lack of trust in organised forms of social functioning, the local community (citizen) is in favour of further modernisation of life, which is reflected in participation in local government elections and the level of support of the current administration of the city.
EN
In the 21st century, social progress based on the idea of the earlier Enlightenment (productivity, rationalism and respect for private good) brought humanity to the brink of the abyss. Its further continuation threatens to destroy humanity, and maybe even our planet. This warning is included in the first and second report of the Club of Rome. Therefore, the authors of the second report from 2017, Ernst Ulrich v. Weizsäcker and Anders Wijkman, recommend creating a New Enlightenment. This is a challenge for the present generation – the last one that can and should do this to protect humankind from cataclysm. Above all, one has to stop the irresponsible and harmful social progress, which crosses the limits of growth. However, not everyone agrees with this. Some people (e.g. S. Pinker) claim that one not needs a new Enlightenment. On the contrary, one needs to continue the development the ideas of early Enlightenment and to guide yet more by reason and science to ensure an increase in productivity and prosperity. In addition, the problems of the modern world are not as great as it is presented in the reports of the Club of Rome. One can solve them using reason and science. Therefore, instead of weakening the role of reason, one should strengthen it by eliminating elements of irrationality from people's thinking and behavior. In addition, all negative effects of the Enlightenment are finally useful. So, there are two opposing concepts to get out of the impasse. One is utopian and the other is excessively realistic. As usual, extreme ideas are not the best. Therefore, one must seek for a way out between them and find some golden mean.
XX
W 21. wieku postęp społeczny realizowany na podstawie idei dawnego Oświecenia (produktywności, racjonalizmu i poszanowania dobra prywatnego) przywiódł ludzkość na skraj przepaści. Dalsza jego kontynuacja grozi zagładą ludzkości, a może nawet naszej planety. To ostrzeżenie zawarte jest w pierwszym i drugim raporcie Klubu Rzymskiego. W związku z tym autorzy drugiego raportu z 2017 r. – Ernst U. v. Weizsäcker i Anders Wijkman - zalecają stworzenie Nowego Oświecenia. Jest to wyzwanie dla teraźniejszego pokolenia - ostatniego, które może i powinno tego dokonać, by uchronić ludzkość od zagłady. Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym. Niektórzy (np. S. Pinker) twierdzą, że nie potrzeba nowego Oświecenia. Trzeba nadal rozwijać idee dawnego i jeszcze bardziej kierować się rozumem,produktywnością.
PL
W wielu opracowaniach naukowych jako znaczący czynnik ochronny przed występowaniem problemów społecznych, wskazuje się prawidłowe więzi społeczne. Dojrzałe zachowania społeczne będące fundamentem związku jednostki z grupą/ zbiorowością są mocno zakorzenione w historii rozwoju relacji przywiązania. W sytuacji gdy zaburzona jest relacja przywiązaniowa we wczesnym dzieciństwie dochodzi do trwałych zmian w rozwoju psychicznym jednostki. U osób z traumą relacyjną występują poważne trudności z regulacją i modulacją pierwotnych emocji, takich jak strach i wściekłość. Część tych symptomów stanowią również tendencje do zachowań impulsywnych (Liotti, Farina, 2016). Tak rozumiana trauma zaburza lub całkowicie uniemożliwia zdolność budowania relacji społecznych. Współczesna wiedza o człowieku skłania do holistycznego rozumienia wzajemnych powiązań między ciałem a umysłem. Dzięki neuronaukom wiadomo, że pewne struktury mózgu, czy szlaki nerwowe nie są w stanie się prawidłowo rozwinąć czy dojrzeć bez bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Struktury mózgu regulujące reakcje przywiązaniowe nie dojrzewają samoistnie – do ich rozwoju potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. Człowiek jest jednością biopsychospołeczną, a więc wszelkie doświadczenia społeczne mają wpływ na stan biochemiczny organizmu i przekładają się na jego reakcje behawioralne. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych doniesień naukowych z obszaru badań nad więziami w pojęciu biopsychospołecznym. Poprzez zestawienie różnych koncepcji wskazanie na potrzebę uwzględniania rozwoju relacji przywiązania w profilaktyce problemów społecznych.
EN
In many scientific studies, social bonds are indicated as a significant protective factor against the occurrence of social problems . Mature social behaviors that are the foundation of the individual's relationship with the group / collectivity are deeply rooted in the history of the development of attachment relations in the early stages of human life. In a situation where an attachment relationship is disturbed in early childhood permanent changes in the psychological development occur. People with relational trauma have serious difficulties regulating and modulating their original emotions, such as fear and rage. Some of these symptoms also constitute tendencies to impulsive behaviors (Liotti, Farina, 2016). Trauma understood in this way disturbs or completely prevents the ability to build social relations. Contemporary knowledge about a human being leads to a holistic understanding of the mutual connections between the body and the mind. Thanks to neurosciences, it is known that certain brain structures or nerve pathways are unable to properly develop or mature without close contact with another human being. Brain structures that regulate attachment reactions do not self-ripen – they need contact with another human being to develop them. Man is a biopsychosocial unity, and therefore all social experiences have an impact on the biochemical state of the body and translate into its behavioral responses. The aim of the article is to present current scientific reports from the area of research on ties in the biopsychosocial concept. By comparing different concepts, the need to consider the development of attachment relations in the prevention of social problems.
PL
Celem niniejszych rozważań jest wybiórczy opis istniejących mierników jakości życia ujmowanych w kontekście rozwoju społecznego. Analiza będzie miała charakter teoretyczny, obejmie ona takie zagadnienia jak, definicje rozwoju, jakości życia, subiektywnych, obiektywnych i zintegrowanych koncepcji pomiaru jakości życia. Przyjmuje się, że refleksja ta pomoże zwrócić uwagę na konieczność ciągłego dostosowywania mierników jakości życia do tego co społecznie uznaje się za rozwój.
EN
The main purpose of these consideration is a selective describe of existing measures of quality of life in the context of social development. The analysis will have a theoretical character, it will cover such issues as, definitions of development, quality of life, subjective, objective and integrated concepts of measuring the quality of life. It is assumed that this reflection will help to draw attention to the necessity of constant adjustment of the quality of life measures to what is socially considered as development.
6
Content available Development of the EU societies and social progress
EN
Social development is defined as a process of social changes occurring one after another in conjunction with progress understood as direction of socio-economic development. The aim of the paper is to analyze and evaluate the development of the EU societies, and to assess social progress of the EU-28 member states. The author performed an analysis of the Sustainable Society Index (SSI) and the Social Progress Index (SPI). The findings reveal that the EU-28 countries have attained high level of sustainability in terms of Human Well being and there is an evident convergence between them in this dimension. As it comes to the other two dimensions, that is Environmental Wellbeing and Economic Wellbeing, variation within the EU-28 is much wider (ca. 40%), and points to cross-country divergence. Basic Human Needs that are best addressed across the EU-28, whereas the Foundations of Wellbeing and Opportunity score slightly lower and show a bigger variation.
PL
W artykule przedstawiono problemy edukacji jutra w Polsce i na Ukrainie. Zdefiniowano problemy ukraińskiego systemu edukacyjnego, utrudniające rozwój jednostki i społeczeństwa. Przeanalizowano przyczyny niestosowania właściwego podejścia do edukacji w programach nauczania i podręcznikach. Zaproponowano zmianę podstawowych aspektów polskiej i ukraińskiej edukacji, aby mogły sprostać wymaganiom współczesnego świata. Konkludując zaprezentowaną refleksję, raz jeszcze należy przypomnieć, iż współczesne przemiany edukacyjne oparte być muszą na ustanawianiu strategii oraz działań szczegółowych w zakresie uczenia się na przestrzeni całego życia. Od powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia zależeć będzie w znacznym stopniu proces przechodzenia do społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
The article presents the problems of tomorrow's education in Poland and Ukraine. The problems of the Ukrainian education system hindering the development of the individual and society are definied in this paper. Moreover, the reasons why the right approach to education is not used in the curriculum and textbooks are analysed herein. The article presents propositions to change the fundamental aspects of Polish and Ukrainian education in order to meet the requirements of the modern world. To recapitulate, once again it should be noted that modern education transformations must be based on the establishment of strategies and specific actions in the field of lifelong learning. The process of transition to a knowledge-based society will depend, to a large extent, on the success of the above-mentioned actions and strategies.
Spektrum
|
2016
|
nr 3-4
1--10 [oryg. I--X]
PL
W dniu 17 maja obchodzony jest corocznie w Polsce Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Ogłaszane przez ITU1 na każdy rok hasło, ukierunkowuje światowe obchody na szczególnie istotne w danym czasie zagadnienia i problemy. W 2016 r. hasło to w polskim tłumaczeniu brzmi: „Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz społecznego rozwoju”.
PL
W artykule omówiono najważniejsze wydarzenia w zakresie gospodarowania wodą, jakie w ciągu ostatnich 2500 lat obserwowano w dorzeczu największej i najważniejszej rzeki Państwa Środka - Jangcy. Wiele z nich stało się kamieniami milowymi w rozwoju cywilizacji chińskiej, wpływając na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Chin zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych.
EN
The article discusses the most significant water management events observed in the basin of the largest and most important river of the Middle Kingdom - the Yangtze River - during the last 2500 years. Many of them became the milestones of the Chinese civilization evolution, influencing the directions of social and economic development of China, both in the past and in the present.
PL
W opracowaniu przedstawiono wielowymiarową ocenę zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013. Analiza postępów regionów w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście ładu społecznego została oparta na rankingach województw w ramach obszarów tematycznych obrazujących poziom rozwoju społecznego, poziom spójności terytorialnej oraz kierunek i tempo zachodzących zmian w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2005. Syntetyczne mierniki wyznaczone metodą TOPSIS ze wspólnym wzorcem rozwoju, przez łączną analizę wskaźników cząstkowych, pozwoliły ocenić ogólny poziom rozwoju regionów oraz uszeregować i pogrupować badane regiony ze względu na rozważane obszary tematyczne rozwoju społecznego.
EN
The aim of this study was to estimate regional differentiation of social development of Polish voivodeships between 2005 and 2013 in the context of sustainable development. In the present study social differentiation of the regions was assessed by means of a synthetic measure TOPSIS with common development factor. The study uses the data of Central Statistical Office of Poland (GUS).
PL
W opracowaniu przedstawiono wielowymiarową ocenę zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ocena ta została dokonana na podstawie zintegrowanego systemu wskaźników indywidualnych w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne. Ze względu na zakres analizy wyniki badań przedstawiono w dwóch opracowaniach. Niniejsze opracowanie poświęcono analizie regionalnego zróżnicowania wartości zmiennych objaśniających rozwój społeczny oraz dynamicznej analizie obejmującej porównanie wartości tych zmiennych w obrębie każdego obszaru tematycznego w latach 2005 oraz 2013. W drugim opracowaniu zaprezentowano wyniki konstrukcji rankingów województw w każdym z obszarów tematycznych z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju wyznaczonej za pomocą metody TOPSIS ze wspólnym wzorcem rozwoju. W opracowaniu wykorzystano dane BDL GUS. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą stanowić przyczynek do oceny efektów dotychczas prowadzonej polityki rozwoju regionu i dyskusji o kierunkach strategii rozwoju województw z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.
EN
The paper presents the results of the research on diversification in the social development of Polish voivodeships between 2005 and 2013 in the context of realizing the idea of sustainable development. The level of social development of the regions in this study was assessed through the use of individual indicators. The results of this approach were organized using individual indicators in the order by the level of social differentiation of the regions, their classification and spatial and temporal trend analysis. The study used the data from Local Data Bank of Central Statistical Office of Poland.
EN
First, the text outlines the historical context of the evolution of the “social development” concept. It could be divided into four phases (the last one is still open). Second, we undertake an ontological analysis of this notion. It starts from the general notion of change and development, and ends with a tripartite typology of ideas labelled with the phrase “social development”. Third, we discuss the specific historical context in which the concepts of value and of axiology came to the fore. We try to demonstrate how this context is related with the evolution of the notion of social development. We end the text with remarks on intellectual and moral autonomy and on some conditions of public debates.
PL
Tekst ten, po pierwsze, zarysowuje historyczny kontekst ewolucji pojęcia „rozwój społeczny”. Można by ją podzielić na cztery fazy (ostatnia jest jeszcze otwarta). Po drugie, przeprowadzamy ontologiczną analizę tego pojęcia, która rozpoczyna się od ogólnego pojęcia zmiany i rozwoju, a kończy się trójelementową typologią idei związanych z frazą „rozwój społeczny”. Po trzecie, dyskutujemy szczególny historyczny kontekst, w którym pojawiły się pojęcia wartości i aksjologii. Próbujemy pokazać, w jaki sposób kontekst ten jest powiązany z ewolucją pojęcia rozwoju społecznego. Kończymy tekst uwagami na temat intelektualnej i moralnej autonomii oraz na temat pewnych warunków debat publicznych.
PL
Celem opracowania była wielowymiarowa analiza i ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju regionów w kontekście ładu społecznego, gospodarczego oraz środowiskowego objęła analizę wskaźnikową obszarów tematycznych oraz konstrukcję rankingów województw z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju w ramach każdego z ładów. Wyniki wskazują dość duże zróżnicowanie regionów ze względu na poziom gospodarczy, społeczny i środowiskowy, jak również na charakter relacji między nimi. Najwyższy poziom rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem wszystkich ładów, reprezentują województwa: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, najniższy zaś województwa: opolskie i świętokrzyskie. W opracowaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 roku.
EN
The purpose of this paper is to analyse and evaluate the level of sustainable development (SD) in the Polish voivodships in 2010. The level of SD of the voivodships in Poland was measured in the economic, social and environmental dimensions. Thematic areas were analysed using the indicator-based analysis and synthetic measures. The results revealed large differences between regions in all three dimensions: economic, social and environmental, as well as in the relationships between these dimensions. The highest level of SD, taking into account the three dimensions, is observed in dolnośląskie, mazowieckie and pomorskie voivodships. Opolskie and świętokrzyskie voivodships are characterised by the lowest level of SD. The study used the statistics of the Central Statistical Office for the year 2010.
EN
Industrial properties, particularly in urban areas of large cities, are unlikely to enjoy the privilege to attract kudos to the communities in which they are situated. Minet El-Bassal district was once a famous Alexandrian Industrial district. It was built around 1810 overlooking the only seaport in Egypt at that time. It consisted of headquarters of international trading companies, large store-houses, workers housing and “the bourse de cotton” an international marketing center for Egyptian cotton”. Brokers came from all over the world to this area; cotton was a major agriculture croup, totally for export under the British occupation in Egypt. The district was – and still is supported by a well designed transportation network either for people or goods, this network helped connect the district with all vital spots of local production and marketing in Egypt. By the early 90s, the Egyptian government followed a new policy of liberalization. The immediate impact was a reduction in cotton cultivated area, total production and manufacturing. An industry, which had sustained large communities of people, was vilified. Many of the cotton factory buildings in Minet El-Bassal district are on their way to be demolished and the sites will be clear for “new apartment blocks”. It is essential to create awareness of the heritage value of Minet El-Bassal district’s industrial buildings – particularly of its cotton factories before they are demolished. This paper aims to document Minet El-Bassal district as an industrial coastal region and to discuss the endless options and the right processes to revitalize the industrial properties in the urban area of the metropolitan city of Alexandria. Throughout proposed adaptive re-use and landscape design projects, neglected industrial areas can be fi lled with a new spirit which will preserve the identity of the place and achieve quality of life style.
PL
Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dzielnice poprzemysłowe, zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, miały szansę zwiększyć prestiż części miasta, w której zostały ulokowane. Minet El-Bassal była kiedyś znaną dzielnicą przemysłową Aleksandrii. Powstała około 1810 roku. Z jej terenu rozpościerał się widok na jedyny w tamtych czasach port morski w Egipcie. Znajdowały się tam biura międzynarodowych kompanii handlowych, wielkie magazyny, domy robotników oraz „giełda bawełniana” – międzynarodowe centrum handlu egipską bawełną. Pośrednicy przyjeżdżali tutaj z całego świata, ponieważ w czasach brytyjskiej okupacji Egiptu bawełna była głównym produktem handlowym w całości przeznaczonym na eksport. W dzielnicy była – i nadal istnieje – dobrze zaprojektowana sieć komunikacji (publicznej i towarowej), która łączyła ją ze wszystkimi najważniejszymi ośrodkami lokalnej produkcji i handlu w Egipcie. We wczesnych latach 90. rząd egipski realizował nową politykę liberalizacji. Jednym z pierwszych jej skutków było ograniczenie obszaru uprawy i produkcji bawełny. Rozwój przemysłu, który stanowił podstawę utrzymania wielu społecznościom lokalnym został zahamowany. Część budynków dawnej fabryki bawełny w Minet El-Bassal będzie wkrótce wyburzona, a działki przeznaczone zostaną pod budowę „nowych apartamentowców”. Koniecznym jest rozbudzenie w społeczeństwie świadomości wartości kulturowej poprzemysłowej architektury Minet El-Bassal, a szczególnie fabryki bawełny, zanim przestanie ona istnieć. Celem tej pracy jest udokumentowanie historii i stanu istniejącego dzielnicy Minet El-Bassal jako nadmorskiego obszaru przemysłowego oraz przedstawienie procesów rewitalizacji terenów przemysłowych w przestrzeni miejskiej Aleksandrii. Przy właściwie dobranej funkcji oraz odpowiednim wpisaniu jej w istniejący krajobraz możliwe jest zachowanie tożsamości miejsca i uzyskanie nowej jakości.
EN
The contemporary world has developed significantly in a short time. The evolution of it has become faster, involved a lot of resources and has required the attention of researchers all over the world. There is a great need not only to follow and describe trends, but also to analyze their structure, notice some general truths and construct models which may be helpful for further analysis. The main goal of this article is to analyze the relation between open innovation and sustainable development – the major trends in global economy, and to build a model of interrelations between them in various functional fields.
16
PL
Współczesne badania nad problematyką rozwoju są w dużej mierze zdominowane przez dwie koncepcje: rozwoju społecznego (human development) oraz rozwoju trwałego (sustainable development), przy czym często poszczególni autorzy koncentrują się wyłącznie na jednym zagadnieniu. Zwraca się jednak uwagę, że obie te koncepcje są wzajemnie powiązane na kilka różnych sposobów. Trwałość jest uwarunkowana poziomem osiągniętego rozwoju społecznego oraz jednocześnie brak trwałości w postaci nadmiernej degradacji środowiska może być barierą w rozwoju społecznym. Celem niniejszego opracowanie jest integracja obu koncepcji, jak również ocena rozwoju poszczególnych krajów poprzez zestawienie wskaźnika rozwoju społecznego z wybranymi wskaźnikami trwałości: skorygowanych oszczędności netto oraz śladu ekologicznego.
EN
The concept of sustainable development is currently one of the main concepts of the long-term strategy of economic and social growth. It is understood as the need to preserve three types of capital, i.e., man-made, human and natural, treated as production factors forming the basis of human well-being for future generations (in accordance with the principle of intergenerational equity). At the same time, many authors point out that the concepts of well-being, quality of life and social justice need to be revised. One of the most important modern proposals is A. Sen’s concept of human development. The purpose of this paper is to integrate these two concepts and to assess the sustainability of the achieved level of development of selected countries based on the indicators of Human Development Index (HDI), Adjusted Net Savings and Ecological Footprint.
PL
[...] Celem artykułu jest analiza i ocena potencjału społeczno-gospodarczego polskich regionów zlokalizowanych w rejonie ODW, czyli województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Analizę oparto na oficjalnych danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), odnoszących się do sytuacji demograficznej analizowanych obszarów, sytuacji ekonomicznej ludności, w tym rynku pracy oraz stanu i struktury gospodarek. Zakres czasowy danych poddanych analizie został zdeterminowany ich dostępnością w zasobach informacyjnych GUS i Eurostat.
EN
Oder Waterway E30 is one of three international waterways on Polish territory and is an important element of European inland waterway network. The purpose of this article is to analyze and evaluate the socio-economic potential of Polish regions situated in the course of the Oder Waterway.
18
Content available Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
PL
Rozwój zrównoważony to jedna z najbardziej frapujących idei, które przyniósł ze sobą koniec XX w. Powszechnie uznawana definicja tego rozwoju pochodzi z 1987 r. z raportu ONZ "Nasza Wspólna Przyszłość" ("Our Common Future"). Publikacja była efektem prac powołanej w 1983 r. niezależnej ŚwiatowejKomisji d/s Środowiska i Rozwoju (World Commission on Environmentand Development). Stanowiła ona próbę całościowego spojrzenia na problemy współczesnego świata. Przestrzegano przed powszechnie przyjętym wąskim rozumieniem pojęcia "rozwoju" (uwzględniającego tylko rozwój czysto ekonomiczny), a także przed równie wąskim podejściem do pojęcia "środowisko". We współczesnym świecie - jak dobitnie w komentarzu z ramienia OECD podkreślał Donald J. Johnston - "środowisko nie jest sferą niezależną od ludzkich działań, ambicji i potrzeb" [3]. Współczesne sytuacje kryzysowe (w aspekcie środowiskowym, rozwojowym, rolniczym, społecznym, czy energetycznym) także nie są od siebie niezależne. To jest jeden kryzys globalny odnoszący się do podejścia człowieka wobec środowiska, którego nie da się już rozwiązać w ramach jurysdykcji poszczególnych krajów.
EN
Sustainable development concept is concentrated on the future of mankind, in the context of needs both present and future generations. Usually ecological, social and economic issues are described. In this paper I seek to expand the discussion, so as to include ethical (human's responsibility for nature), technical (e.g. cleaner production), legal (environmental law) and political aspects (formulating and implementation of strategies). Also hierarchal relationship between these issues were presented, where ethicals issues are the base (level I), second level includes ecological, social and economical issues, and finally 3rd level is devoted to particular issues: technological, legali and political. The author is convinced, that introducing sustainable development may achieve the status of a "Revolution", comparable with the agricultural, scientific and industrial revolutions. Counted in hundreds of years of conditions of many processes taking place In the environment, in connection with the unheard-of dynamics of phenomena observed today, make difficult the objective opinion of the present moment of mankind development. This challenge which solution is very essential on the road to introduction of the sustainable development. Will the future of the world be balanced? Does homo sapiens have a chance to become homo sustinens [21]? There is no unambiguous answer to these questions. Independently however, in which measure present situation fulfils our expectation (or far is it from them) many has been reached within last twenty years which passed since publication of the report "Our Common Future". It is not only abort impressive number of international agreements signed (it is necessary to underline the large meaning of internal proposals of European Union, with special regard to Renewed Strategy of Sustainable Development of EU from 2006, apart from those accepted on the forum of UN), but also about more and more clear change of many politicians approach to the issue of human future on Earth. More than symbolic meaning has introduction by Poland in 1997 the idea of sustainable development to Constitution, making up the most important act of the national law [16]. The revolution of the sustainable development has begun.
19
Content available Rewolucja rozwoju zrównoważonego
EN
The sustainable development concept anticipates major civilisational change on the ecological, social and economic levels. The tremendous scope of these changes makes it reasonable to expect this new vision for development to achieve the status of a “Revolution” comparable with those known from the past: the agricultural, scientific and industrial revolutions. In this paper I seek to expand the discussion on sustainable development, so as to include ethical, technical/technological, legal and political aspects. I am convinced that a hierarchal relationship exists between these issues, albeit with the moral dimension being of greatest importance, since without it the Sustainable Development Revolution may not take place at all.
PL
W ramach koncepcji rozwoju zrównoważonego postuluje się istotne zmiany cywilizacyjne na poziomie kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ogromny zakres tych zmian uprawnia do sformułowania postulatu głoszącego, że ta nowa wizja rozwoju może osiągnąć status rewolucji, porównywalnej do tradycyjnie wymienianych w dziejach ludzkości rewolucji rolniczej, naukowej, czy przemysłowej. W tej pracy proponuję rozszerzenie podstawowej dyskusji o rozwoju zrównoważonym o aspekty etyczne, techniczne, prawne i polityczne a także hierarchizację poszczególnych grup problematycznych. Za podstawową wobec pozostałych uznaję przy tym problematykę moralną, bez której rewolucja rozwoju zrównoważonego nie będzie miała szansy powodzenia.
20
Content available remote Management of sustainable development. Liberalism or etatism?
EN
Despite the fact that almost 40 years have passed from the moment of implementing for the first time the subject of sustainable development we can still recognise this developemnt paradigm as relatively new model of political organisation and managing the state system, in social, economic and environmental dimensions. Within the last 100 years the development policy was dominated by two contradicting trends. Liberal and Etatic. The present paper attempts to answer the question: is the concept of sustainable development assuming harmonious increase of three basic dimensions i.e. social, economic and environmental related more to the liberal or etatic trend? By the synthetic analysis of possibilities to use both liberal and etatic elements for public management of these three dimensions it was possible to determine heuristic rules of its application for each of the trend. The rules seems to be more efficient from the point of view reaching the main goal of sustainable development such as constant sustainable development and supportive and contributory economic development based on rational, generation solid use of the environmental resources.
PL
Mimo, iż od momentu wprowadzenia po raz pierwszy pojęcia rozwój zrównoważony minęło blisko 40 lat to jednak można nadal uznawać ten paradygmat rozwoju za stosunkowo nowy model politycznej organizacji i zarządzania systemem państwowym, w sferach społecznej, gospodarczej i środowiskowej. W ostatnich 100 latach w polityce rozwoju dominowały dwa ścierające się nurty. Nurt liberalny oraz nurt etatystyczny. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy koncepcja rozwoju zrównoważonego zakładająca harmonijny wzrost trzech podstawowych wymiarów rozwoju tj. wymiaru społecznego, gospodarczego, środowiskowego jest koncepcją związaną bardziej z nurtem liberalnym czy też etatystycznym? Poprzez syntetyczną analizę możliwości stosowania zarówno instrumentów liberalnych jak i o charakterze etatystycznym, podczas zarządzania rozwojem tych trzech sfer, określono heurystyczne zasady ich stosowania w każdej z nich. Zasady, które wydają się być najbardziej efektywne z punktu widzenia osiągania głównego celu rozwoju zrównoważonego, jakim jest trwałe osiąganie rozwoju społecznego oraz sprzyjającego i determinującego go rozwoju gospodarczego, w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.