Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwilżanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Mechanism of Electrical Conductivity in Metallic Fiber-Based Yarns
EN
We explore the conductive mechanism of yarns made from metallic fibers and/or traditional textile fibers. It has been proposed for the first time, to our knowledge, that probe span length plays a great role in the conductivity of metallic fiber-based yarns, which is determined by the probability and number of conductive fibers appearing on a cross section and their connecting on two neighboring sections in a yarn’s longitudinal direction. The results demonstrate that yarn conductivity is negatively influenced to a large extent by its length when metallic fibers are blended with other nonconductive materials, which is beyond the scope of conductivity theory for metal conductors. In addition, wicking and wetting performances, which interfere with fiber distribution and conductive paths between fibers, have been shown to have a negative influence on the conductivity of metallic fiber-based yarns with various structures and composed of different fiber materials. Such dependence of the conductivity on the probe span length, as well as on the moisture from air and human body, should get attention during investigation of the conductivity of metallic fiber-based composites in use, especially in cases in which conductive yarns are fabricated into flexible circuit boards, antennas, textile electrodes, and sensors.
EN
Moisture management is defined as the controlled movement of water vapour and liquid water (perspiration) from the surface of the skin to the atmosphere through the fabric. The ability of moisture transport is a very important feature of textile materials from the point of view of the physiological comfort of usage clothing made of these materials. Among the different textile materials (woven, knitted and nonwoven), seersucker woven fabric is considered as having good comfort-related properties. The fabrics are characterised by the occurrence of puckered and flat strips in the warp direction. The puckered effect generates air spacesbetween the body and the fabric, keeping the wearer cool in hot conditions as the puckered area holds the fabric away from the skin during usage. In the work presented, seersucker woven fabrics of different patterns of the puckered strips were investigated. The aim of the work was to analyse the relationship between the structure of seersucker fabrics and their moisture management properties. Measurement of the moisture transport properties of seersucker woven fabrics was made using a Moisture Management Tester M290, produced by SDL Atlas. Investigations performed showed that the properties of seersucker woven fabrics characterising their ability to transfer liquid moisture are different depending on the variant of the repeat of puckered strips.
PL
Tkaniny gofrowane charakteryzują się występowaniem wypukłych i płaskich pasków w kierunku osnowy. Tworzą trójwymiarową strukturę tkaną. Taka struktura wpływa znacząco na właściwości tkanin. W pracy wykonano badania tkaniny gofrowanych o różnym raporcie gofrowania. Celem pracy była analiza zależności między strukturą tkanin gofrowanych a ich właściwościami charakteryzującymi zdolność tkanin do transportu wilgoci. Pomiary właściwości transportu wilgoci tkanin gofrowanych wykonano za pomocą przyrządu Moisture Management Tester M290 firmy SDL Atlas. Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości tkanin gofrowanych charakteryzujących ich zdolność transportu wilgoci w postaci płynnej różnią się w zależności od raportu efektu gofrowania.
EN
The microstructure, elemental and phase composition of rapidly solidified foils of Al-In alloys were investigated using SEM with EDX, XRD and RBS. It was found that thin surface layers of foils are enriched with indium that results in hydrophilization of alloys. Wetting transition from the homogeneous Wenzel state to the heterogeneous Cassie-Baxter state observed when indium content increases at the foil surface of hydrophilic Al- In alloys is discussed in terms of the penetration of water into the micro/nanostructures of foil surfaces.
PL
Na podstawie pomiarów SEM z EDX, XRD i RBS przeprowadzono badania składu pierwiastkowego, fazy i mikrostruktury szybko zestalonych powłok stopów Al-In. Stwierdzono, że cienkie warstwy powierzchniowe powłok wzbogacają się w ind, co powoduje hydrofilizację stopów. Przejście zawilgocenia z jednolitego stanu Wenzel do heterogenicznego stanu Cassie-Baxter, obserwowanego gdy następuje wzrost zawartości indu na powierzchni powłoki hydrofilowych stopów Al-In, zostało przeanalizowane pod kątem wnikania wody do powierzchniowych mikro i nano struktur powłoki.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej wodnych roztworów sześciu surfaktantowych koncentratów pożarniczych oraz pięciu surfaktantów. Do badań użyto próbek ściółki leśnej z trzech środowisk – lasu iglastego, liściastego i mieszanego oraz dwóch pyłów drzewnych – bukowego i sosnowego. Badania ściółek przeprowadzono w oparciu o standardy normy NFPA 18, gdzie w symulowanych warunkach pożarowych zdolności zwilżające określane są łącznie ze skutecznością gaśniczą. Zbadano także kinetykę nasycania kapilarnego pyłów drzewnych oraz pyłów z rozdrobnionych ściółek. Wyniki obrazują zależności zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej od stężenia roztworu. Największą skuteczność gaśniczą uzyskano dla ściółki liściastej i mieszanej, natomiast najtrudniej gaszona była ściółka iglasta.
EN
The results of research of the wetting capability and extinguishing efficiency of the six solutions made from firefighting surfactant concentrates and also firefighting simple surfactants are presented. To conduct the research, we used forest litter samples from three different environments – from three types of forest: coniferous, leafy, mixed and two wood dusts – the oak and pine. The litter research was based on the NFPA 18 standards, where the wetting capability in the simulated fire conditions is determined including effectiveness of extinguishing. The research on the kinetics of capillary impregnation of the wood dust as well as the wood dust of crushed litter was carried out. The results illustrate the correlation of the wetting capability and extinguishing efficiency on the dilution concentration. The biggest effectiveness of fire extinguishing was achieved for leaf litter, while the least effectiveness was measured for the coniferous litter.
PL
Brak znormalizowanych metod badawczych, dotyczących stosowanych w pożarnictwie środków zwilżających, skłania do podejmowania badań związanych z oceną zdolności zwilżających wodnych roztworów koncentratów pożarniczych. W artykule zaproponowano metodę badawczą, będąca alternatywą dla stosowanych do tej pory metod, dającą możliwość oceny wpływu dodatków do wody na zdolności zwilżające uzyskanych roztworów. W szerokim zakresie stężeń zbadano dynamiczne napięcie powierzchniowe używanych koncentratów środków pianotwórczych różnych typów, zwilżaczy pożarniczych oraz surfaktantu wzorcowego. W prostych, łatwo odtwarzalnych warunkach pomiarowych, nasycano próbki płyty pilśniowej o wymiarach 2,5 cm × 8 cm × 0,5 cm roztworami badanych środków. Miarą zdolności zwilżającej był przyrost masy płytki po określonym czasie nasycania. Wyniki przedstawiono w formie wykresów, obrazujących izotermy dynamicznego napięcia powierzchniowego oraz zależność zdolności zwilżających od stężenia roztworu. Dokonano analizy porównawczej zdolności zwilżających badanych koncentratów pożarniczych.
EN
The lack of the standardized test methods on the wetting agents used in firefighting, tends to conduct the researches related to the evaluation of the wetting ability of the aqueous solutions fire concentrates. The articles presents the research method which is different from the used so far . It gives the opportunity to evaluate the effect of additives to the water on the ability of wetting solutions. In a broad concentration range the dynamic surface tension of the foaming agents concentrates of various types, wetting agents and the standard surfactant have been tested. In the simple and easily reproducible measurement conditions, the samples of the wood fiber board measuring 2,5 cm × 8 cm × 0,5 cm have been saturated by some solutions of the testing agents. The measure of the wetting ability was the weight gained of plates after a specified time of saturation. The results have been presented in the charts showing the isothermal dynamic surface tension and the dependence of the wetting ability on the solution concentration. A comparative analysis of the wetting ability of test fire concentrates has been done.
EN
The work presents investigation on the water droplet impingement at a substrate with three different surface coating. The experiments are carried out for two temperatures of the surface: 23 degrees centigrade (room temperature) and 10 degrees centigrade. The water droplet contact is recorded via ultra-fast camera and simultaneously via fast thermographic camera. The wetting properties are changing for subzero temperatures of substrates.
EN
Polymers used as the sliding layers of hydrodynamic thrust bearings are typically thermoplastics characterized by relatively high values of contact angles when compared with metals. Metals, including Babbitt, or other bearing alloys, are characterized by low values of the contact angles. The lower the angle, the better the surface is wetted. Plastics used in tribological pairs to ensure a lower coefficient of friction, that is, for example, polytetrafluoroethylene (PTFE) or its composites, have several times higher contact angles compared to the bearing alloys. The research described below shows the effect of the exposure-in-oil contact angle of the polymer layer applied on a hydrodynamic sliding bearing. The conducted study showed the beneficial effects of oil on the reduction of the contact angle.
PL
Polimery stosowane jako warstwy ślizgowe w hydrodynamicznych łożyskach wzdłużnych to zazwyczaj tworzywa termoplastyczne charakteryzujące się relatywnie wysokimi wartościami kątów zwilżania w porównaniu z metalami. Metale, w tym również Babbitt czy inne stopy łożyskowe, cechują niskie wartości kątów zwilżania. Im niższy kąt, tym powierzchnia lepiej się zwilża. Tworzywa sztuczne wykorzystywane w węzłach tribologicznych mających zapewnić jak niższy współczynnik tarcia, czyli na przykład politetra-fluoroetylen lub jego kompozyty cechują kilkukrotnie wyższe wartości kątów zwilżania w porównaniu ze stopami łożyskowymi. W opisanym poniżej badaniu przedstawiono wpływ ekspozycji w oleju na kąt zwilżania polimerów stosowanych na warstwy ślizgowe w łożyskach hydrodynamicznych. Przeprowadzone badanie pokazało korzystny wpływ oleju na obniżenie kąta zwilżania.
EN
In the paper, an attempt was made to evaluate the effect of preliminary wetting of high-silica base during preparation of moulding sands containing a selected grade of sodium water-glass, designed for hardening by traditional drying or by electromagnetic microwaves at 2.45 GHz. In the research, some water was dosed during stirring the sandmix before adding 1.5 wt% of the binder that was unmodified sodium water-glass grade 137, characterised by high molar module within 3.2 to 3.4. Scope of the examinations included determining the effect of wetting the base on mechanical parameters like compression, bending and tensile strength, as well as on technological parameters like permeability, abrasion resistance and apparent density. The research revealed a significant positive effect of adding water to wet surfaces of high-silica base grains on mechanical properties and quality of moulding sands hardened by physical methods, in particular by microwave heating.
9
Content available remote Efekty cieplne zwilżania materiałów węglowych
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektów cieplnych zwilżania dla różnorodnych materiałów węglowych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono ciepło zwilżania alkoholem metylowym węgli kopalnych, węgla aktywnego oraz monolitów węglowych. W pracy dowiedziono, że efekty cieplne zwilżania zależą od rodzaju adsorbentu, jego struktury, chemicznej budowy powierzchni, rozmiaru i rodzaju porów.
EN
MeOH was adsorbed on bituminous coal, lignite, 4 C monoliths and a com. activated C in a calorimetric vessel at 20–25°C under 0.095 MPa to det. the wetting heats. The C monoliths bonded with poly(vinyl alc.) showed the highest wetting heats, while the bituminous coal the lowest one.
PL
Artykuł przedstawia ocenę wpływu rodzaju podłoża węglowego i lepkości ciekłego polimeru na wzajemną zwilżalność wyrażoną przez swobodną energię powierzchniową na granicy stanów skupienia: ciało stałe - ciecz, a w efekcie na adhezję składników kompozytu. Określono kąt zwilżania dwóch typów węgla żywicami epoksydowymi o różnej lepkości na podstawie analizy kształtu kropli. Uzyskane wyniki wskazują, że kompozycje wykonane z żywicy epoksydowej o niższej lepkości (Epidian 6011) charakteryzują się lepszą zwilżalnością i adhezją składników niezależnie od wybranego rodzaju węgla kamiennego, o czym świadczy wyższa wartość pracy adhezji w relacji do kompozytów wykonanych z żywicy Epidian 6.
EN
The paper presents investigations results of the influence of coal type and liquid polymer viscosity on mutual wettability expressed as surface free energy at solid - liquid interface and in effect on the adhesion between composite components. Contact angle was determined for two types of coal and epoxy resins with various viscosities, basing on the drop shape analysis. Achieved results show that compounds made of low viscosity epoxy resin (Epidian 6011) exhibit superior wettability and adhesion between ingredients, independently on the kind of selected coal, as evidenced by the higher value of the adhesion energy in relation to composites made of Epidian 6 resin.
EN
The results of the studies of the wetting hysteresis of solids by surfactant solutions were presented. Using the K100MK2 tensiometer surface tension isotherms of tested surfactants were specified . On their basis the critical micelle concentration (CMC) of each surfactant was determined. Wetting properties were tested at concentrations of 0.5 CMC, 1 CMC, 2 CMC. The following five solid materials were used for the measurements: polyethylene, poly(methyl methacrylate), polytetrafluoroethylene, copper and glass. Differences among the wetting properties of surfactants on tested solid materials were discussed and the results were compared with the literature data.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań histerezy zwilżania materiałów stałych roztworami surfaktantów różnych typów. Za pomocą tensjometru K100 MK2 wyznaczono izotermy napięcia powierzchniowego badanych surfaktantów i na podstawie ich przebiegu określono wartości krytycznego stężenia micelizacji (CMC) każdego surfaktantu. Zdolności zwilżające badano przy stężeniach roztworów równych 0.5, 1 i 2 CMC. Do pomiarów wykorzystano 5 materiałów stałych: polietylen, polimetakrylan metylu, teflon, miedź i szkło. Omówiono różnice zdolności zwilżających użytych surfaktantów w stosunku do badanych materiałów stałych i porównano otrzymane wyniki z danymi literaturowymi.
PL
Adsorpcja surfaktantu na granicy faz ciało stałe-ciecz odgrywa ważna role w wielu technologicznych i przemysłowych zastosowaniach, takich jak mycie, flotacja mineralna, zapobieganie korozji, rozdrabniania ciał stałych, wydobycia ropy naftowej i innych. Artykuł stanowi przegląd aktualnych badan adsorpcji surfaktantów na granicy faz ciało stałe/roztwór wodny. Autorzy przedstawiają badania adsorpcji i zwilżenia roztworów środków powierzchniowo czynnych na porowatym adsorbencie. Dodatkowo wyznaczono równowagowe napięcia powierzchniowe na podstawie, których wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono krytyczne stężenie micelarne (CMC). Badania przeprowadzono stosując niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, takie jak Sulfobursztynian N5 (wodny roztwór soli sodowej monoestru kwasu sulfobursztynowego oksyetylenowanego alkilofenolu), ABS Na (alkilobenzenosulfonian sodu) i Sulforokanol 327 (sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego (3) alkoholu C12-15).
EN
The adsorption of surfactant on the solid-liquid interface play an important role in many technological and industrial applications such as detergency, mineral flotation, corrosion inhibition, dispersion of solids, oil recovery and more. This article is a review contemporary study of surfactant adsorption on the solid/aqueous interface. Authors present research of the adsorption and wetting of surfactant solutions on the porous adsorbent. Additionally equilibrium surface tension was measured and surface tension isotherms were plotted. Based on the results critical micelle concentration (CMC) was calculated. Studies were conducted using nonionic and anionic surfactants, such as Sulfobursztynian N-5 (Disodium Nonoxynol-5 Sulfosuccinate), ABS-Na (Sodium Dodecylbenzenesulfonate) and Sulforokanol L-327 (Sodium C12-15 Pareth-3 Sulfate).
EN
Hydrophilisation of polyester textile materials has been investigated over the last twenty years using low-pressure and atmospheric plasmas. According to these studies, wettability and capillarity of fabrics can be significantly improved depending on the process gas used. In the present study , the effect s of low pressure O 2 - and NH 3 - plasma on the morphology and topometry of fabrics on four different length scales, as well as the influence of the topographical changes of textile structures on the resulting water spreading and absorption rates were investigated. The results of the topographic characterisation using two non-contact optical methods and wettability measurements indicate that the modification of filament nano-topography cannot satisfactorily explain the drastic changes observed in wett ability . Dimensional changes (relaxation and shrinkage) as well as changes in warp morphology and inter-yarn spaces are more decisive for inducing hydrophilicity in polyester woven plain fabrics than an increase in the surface nano-roughness of their filaments.
EN
The paper presents issues of brazing the graphite composite CFC 222 with the molybdenum alloy TZM. Both materials demonstrate significant differences in physicochemical and mechanical properties that significantly affect brazing conditions and properties of the brazed joints. The performed brazing operation was preceded by a wettability test that decided selection of the filler metal. From among various copper-based filler metals, the best appeared a copper brazing filler metal with some addition of active chromium. Presented is a model of the wedge test, helpful at optimising the brazing process of two materials with different properties. Width of the brazing gap was selected on the ground of metallurgical examinations after the wedge test and transferred to the joint with a parallel gap. Applied were various forms of copper-based filler metals in that chromium was present as an alloying component, a component of the brazing paste, powder between copper covers and as a galvanic coating of a pure-copper strip. Evaluation of brazed joints of the composite CFC 222 with the TZM alloy is presented on the grounds of metallographic examinations by means of light microscopy and microhardness measurements, electron microscopy, EDX analysis of elements and XRD analysis of phase composition of the reactive zone.
PL
W pracy przedstawiono problematykę lutowania twardego kompozytu grafitowego CFC 222 ze stopem molibdenowym TZM. Obydwa materiały wykazują znaczne różnice we właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych, które mają istotny wpływ na warunki lutowania i właściwości uzyskanych połączeń lutowanych. Wykonanie połączeń poprzedziła próba zwilżalności, która zdecydowała o wyborze lutu. Spośród różnych lutów na osnowie miedzi najlepszy okazał się lut miedziany z dodatkiem aktywnego chromu. Przedstawiono model próby klinowej, pomocny w optymalizacji procesu lutowania obydwu materiałów zróżnicowanych właściwościach. Na podstawie próby klinowej, w wyniku badań metalograficznych, dobrano szerokość szczeliny lutowniczej i przeniesiono ją na złącze ze szczeliną równoległą. Stosowano różne postacie lutów miedzianych, w których chrom występował jako składnik stopowy, składnik pasty lutowniczej, proszek między okładkami miedzianymi i jako pokrycie galwaniczne taśmy z czystej miedzi. Ocenę połączeń lutowanych kompozytu CFC 222 ze stopem molibdenowym TZM przedstawiono na podstawie badań metalograficznych za pomocą mikroskopii świetlnej i pomiarów mikrotwardości, mikroskopii elektronowej, analizy pierwiastków metodą EDX oraz analizy składu fazowego strefy reakcyjnej metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD.
PL
Przeprowadzono badania kinetyki zwilżania w temperaturze 700°C, w próżni dla układów typu kropla/podłoże, gdzie kropla czyste aluminium (99,999%), podłoże pastylki Ni (99,8%) i Ni[sup]ox (utlenione w temperaturze 200°C w czasie 2 godzin). Zastosowano dwie procedury badawcze: wspólne nagrzewanie badanej pary materiałów (CH) oraz osobne nagrzewanie badanej pary materiałów przy jednoczesnym oczyszczaniu kropli metalu z powłoki tlenkowej (CP). Poprzeczne przekroje próbek po badaniach zwilżalności poddano obserwacjom strukturalnym na mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym w celu wyjaśnienia struktury granic rozdziału AI/Ni oraz AI/Ni[sup]ox, a także morfologii powstających faz. Stwierdzono obecność charakterystycznych dla danych faz wydzieleń, tj. rombowych AI3Ni oraz nieregularnych wydzieleń fazy AI3Ni2. Otrzymane próbki AI/Ni poddano badaniom wytrzymałości na ścinanie, a także wykonano na nich pomiary mikrotwardości poszczególnych faz. Stwierdzono, że grubość Strefy Produktów Reakcji (SPR) powstałej na skutek oddziaływania w próbkach AI/Ni[sup]ox, jest mniejsza, natomiast jej wytrzymałość na ścinanie jest większa w porównaniu do próbek AI/Ni. Wartość naprężenia ścinającego wynosi 63,1 MPa dla AI/Ni[sup]ox (CH) oraz tylko 33,9 MPa dla AI/Ni (CP).
EN
The wettability tests were carried out under a vacuum at 700°C in the drop/substrate couples, where drop is pure aluminium (99.999%), substrate - Ni (99.8%) and Ni[sup]ox (oxidized). Test were carried out using two different testing procedures: classical sessile drop method coupled with contact heating of the same AI/Ni couple (CH) and capillary purification method, where primary oxide film is removed from the surface of liquid aluminum (CP). After wettability tests, cross - sections of the samples were observed using optical microscope and SEM in order to observe phase boundaries of AI/Ni and AI/Ni[sup]ox couples and its phase morphology. The presence of characteristic phases of rhombic AI3Ni and irregular phase AI3Ni2 were observed. Tests of shear strength (push-off shear tests) and microhardness measurements of the phases were also performed. It was found that arose after contact with aluminum products of the reaction zone (RPR) on the oxidized nickel substrate is thinner than on the substrates unoxidized. Couple AI/Ni with a thin and compact RPR (reaction product region) resulting from the influence of Ni with a drop in the method of CH obtained after settling of the Al drop by CH in the oxidized nickel substrate is also the most resistant to shearing of the tested systems. The value of shear stress in this case is 63.1 MPa, and for the system Al on unoxidized nickel substrate obtained by the CP is only 33.9 MPa.
16
Content available Wetting and joining of HfB2 and Ta with Ni
EN
The wetting behavior of Ni on a HfB2/Ta assembly was examined in vacuum using dense HfB2 (99.5% purity) produced, without sintering aids, by HP-HT at 7 GPa. The real-time imaging by a high resolution digital camera and precise temperature control demonstrated solid-state Ni/HfB2 interaction resulting in metal contact melting at ˜ 1300°C. Ongoing heating, the in situ formed Ni-B alloy wets, spreads over HfB2 and penetrates the HfB2/Ta capillary interface to form a joint of complex graded structure and good bonding.
PL
Przeprowadzono badania procesu zwilżania w próżni układu HfB2/Ta przez Ni. Zwarte próbki HfB2 (czystość 99.5%) otrzymano sposobem spiekania w wysokiej temperaturze bez dodatków aktywujących spiekanie, stosując wysokie ciśnienie 7 GPa. Rejestracja procesu zwilżania w czasie rzeczywistym za pomocą kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z zastosowanym precyzyjnym pomiarem temperatury wykazały, że intensywne oddziaływanie w parze Ni/HfB2 zachodzi podczas wspólnego nagrzewania w temperaturze kiedy Ni jest jeszcze w stanie stałym a nadtapianie metalu w obszarze kontaktu dwóch materiałów występuje już w temperaturze ˜ 1300°C. Następnie stop Ni-B, powstający in situ podczas nagrzewania, zwilża i rozpływa się po całej powierzchni HfB2, wypełniając szczelinę pomiędzy dwoma materiałami w parze HfB2/Ta, tworząc połączenie o złożonej strukturze gradientowej i dobrej wytrzymałości.
17
Content available remote Simulation of single fibre wetting
EN
A stationary system composed of a fibre, liquid and air consists of a background for the shape determination of a typical liquid at the liquid-fibre inter-phase. Up to the present, it has not been possible to define this shape by a mathematical function. In this study a differential equation was found and solved analytically, describing the liquid curve at the mentioned interphase in the air-fiber-liquid system. This equation was solved and the result calculated by a numerical method, which were then compared with the experimental data obtained by a measurement technique developed by us.
PL
Opracowano statyczny system obejmujący pojedyncze włókno, powietrze i ciecz zwilżającą usytuowanych na odpowiednim tle. Na tej podstawie określono kształt przyjmowany przez powierzchnię cieczy w bezpośrednim sąsiedztwie włókna. Jak dotychczas nie udało się opracować równań matematycznych określających kształt cieczy. Artykuł przedstawia opracowane przez autorów równanie różniczkowe opisujące linie graniczną pomiędzy cieczą a powietrzem w sąsiedztwie włókna. Równanie to rozwiązano numerycznie uzyskując wyniki, które następnie porównano z wynikami eksperymentalnych pomiarów przeprowadzonych różnymi metodami. Uzyskano dużą zgodność wyników obliczeń z pomiarami.
EN
High global demand for metallic elements such as Fe, Cr, Ti, Mn leads to an intensive technological development of metal recovery. One of the ways is to recover metals from metallurgical slag. The sessile drop method was adopted in order to study the interactions between liquid slag and graphite. Steelmaking slag was used during this research. The slag used included converter slag and slag from chrome steel melting as well as their mixtures with other modifiers. The analysis covered six types of slag in the temperature ranging from 1100°C to 1600°C in the argon atmosphere. In the course of research mass spectrometry and scanning microscope were used. The following were set for the examined samples during the reduction process: liquidus temperature and the nature of interactions (wettability or its lack). It was observed that the volume of slag samples dynamically changed in the course of the reduction of metallic oxides.
PL
Duże zapotrzebowanie dzisiejszego Świata na pierwiastki metaliczne np. Fe, Cr, Ti, Mn, powoduje bardzo intensywny rozwój technologii ich odzysku m.in. z żużli metalurgicznych. Przy użyciu techniki leżącej kropli wykonano badania współoddziaływania ciekłych żużli z grafitem. Do badań wykorzystano żużle stalownicze: konwertorowy i z wytopu stali chromowych oraz ich mieszanin z innymi modyfikatorami, analizie poddano sześć żużli w zakresie temp 1100-1600°C w atmosferze argonu. W badaniach wykorzystano również spektrometr masowy oraz mikroskop skaningowy. Określono temperaturę liquidus dla analizowanych próbek, jak również charakter interakcji - zwilżanie lub jego brak - w trakcie trwania procesu redukcji. Zaobserwowano dynamiczne zmiany objętości próbek żużlowych w trakcie zachodzenia procesu redukcji tlenków metalicznych.
EN
This article describes the wetting power and absorbing capacity for the basic components of the wetting agents applied to fight forest fires. Scientific work financially supported from funds reserved for science in 2007-2010, as a research and development project R00-O0046/03: "Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju."
PL
W artykule przedstawiono zdolność zwilżania i podatność na wchłanianie roztworów podstawowych składników środków zwilżających i ich mieszanin przeznaczonych do gaszenia po arów lasów. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy rozwojowy numer R00-O0046/03 "Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
20
Content available remote Determination of wetting at elevated temperatures using image analysis
EN
Purpose: Wettability of a solid by a liquid is characterized by the contact angle or the wettability parameter which is a function of the contact angle and the surface tension. One well-known method to determine the contact angle and the surface tension experimentally is the sessile-drop method. The accuracy of this method depends on different geometric parameters measured from the image of the liquid drop on the solid captured during the experiments. In this study, software was developed to measure the parameters required for the calculation of the contact angle and the surface tension as well as all other relevant parameters such as spreading and drop volume from the sessile-drop images. Design/methodology/approach: The image analysis program presented in this study was developed to determine the wetting characteristics of a solid/molten metal system at elevated temperatures; hence, it deals mainly with the measurement of the contact angle and the calculation of the surface tension from the images captured during such experiments. Findings: In this study, a robust image analysis program has been developed. It gives not only the contact angle and the surface tension, but also a number of other important parameters of interest in wetting such as the spreading and the change in the surface area and volume of the sessile drop under different lighting conditions. Practical implications: The future work will cover the development of new filters which will eliminate further the interference of components placed outside the "analysis window" with the components to be analyzed. This task will have an impact at the level of filtration in the operation pipeline presented above. Originality/value: The results are validated by comparing them with the measurements conducted using an optical microscope; and the agreement is good.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.