Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FDI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents aspects of the legal characterization and regulation of the natural resource’s treatment that are under the joint tenancy of two or more states. The scientific novelty of the study is determined by that fact that shows the aspects of international interaction and the formation of the practice of legislative regulation of the use of natural resources, not only in the field of state and legal regulation but also within the context of private-public partnership. The relevance is determined by the fact that the main problem of the development of energy resources is an opportunity to determine and accordingly implement certain provisions for international business enterprises. The purpose of this article is to study the question of how representatives of international business can implement projects for the extraction of natural resources across boundary areas and under various conditions within the framework of cross-border cooperation. In the work, the methods of mathematical statistics, historical and legal methods were used. A three-level model was presented. This model determines the possibility of ensuring cooperation, then it forms its legal and regulatory framework and then determines instruments of an economic and legal nature that can be implemented in this field. The final point of the model is the finding of opportunities for investing in the development of natural energy resources on a parity basis, as well as the formation of an integrated environment that determines the possibility of integrating the subjects of international business into the economic environment of the state.
PL
W artykule przedstawiono aspekty prawnej charakterystyki i regulacji traktowania zasobów naturalnych, które są objęte wspólną dzierżawą dwóch lub więcej państw. O nowatorstwie naukowym opracowania przesądza fakt, który ukazuje aspekty interakcji międzynarodowych i kształtowania się praktyki legislacyjnej regulacji korzystania z zasobów naturalnych nie tylko w zakresie regulacji państwowych i prawnych, ale także w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego. Waga zagadnienia polega na tym, że głównym problemem wykorzystania takich zasobów energetycznych jest właściwe sformułowanie i odpowiednia realizacja przepisów międzynarodowych w zakresie przedsięwzięć gospodarczych. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób przedstawiciele biznesu międzynarodowego mogą realizować w ramach współpracy transgranicznej projekty wydobywania zasobów naturalnych w obszarach transgranicznych w różnych warunkach współpracy międzynarodowej. W pracy posłużono się metodami statystyki matematycznej, metodami analizy historycznej i prawnej. Przedstawiono trójpoziomowy model działania. Na pierwszym etapie określa się możliwość współpracy, następnie tworzy jej ramy prawne i regulacyjne, i na kolejnym etapie określa się instrumenty o charakterze ekonomiczno-prawnym, które można wdrożyć w tym zakresie. Ostatnim elementem przedstawionego modelu jest znalezienie możliwości zainwestowania w rozwój pozyskiwania zasobów energetycznych na zasadzie parytetu, a także tworzenie zintegrowanego środowiska, które determinuje możliwość integracji podmiotów biznesu międzynarodowego w otoczeniu gospodarczym.
EN
Developed financial markets act as a catalyst in promoting greater economic growth for nations. Healthy financial market growth among nations is found to improve good job creations and aid economic growth in line with Sustainable Development Goal 8. Developing economies could emulate the growth principles from developed economies on financial market development. This paper analyzes the impact of financial market development and economic growth in middle-income and high-income countries of ASEAN and CEE countries from 2002 to 2019. Annual time series data were sourced from World Bank using stock market development indicators. The panel data based on the random effect model was employed to determine the correlation between stock market development and economic growth. The findings of the study reveal that market capitalization and total stock traded from the total value positively impact economic growth. In contrast, the relationship between the stock traded of domestic share and GDP growth is negative. To foster greater economic growth, countries and policymakers need to focus on developing the financial market sector and maintaining the macroeconomic stability.
PL
Rozwinięte rynki finansowe działają jak katalizator w promowaniu większego wzrostu gospodarczego dla narodów. Stwierdzono, że zdrowy wzrost rynków finansowych między narodami poprawia tworzenie dobrych miejsc pracy i wspomaga wzrost gospodarczy zgodnie z Celem Zrównoważonego Rozwoju 8. Gospodarki rozwijające się mogą naśladować zasady wzrostu z gospodarek rozwiniętych w zakresie rozwoju rynków finansowych. Niniejszy artykuł analizuje wpływ rozwoju rynków finansowych i wzrostu gospodarczego w krajach o średnich i wysokich dochodach krajów ASEAN i CEE w latach 2002-2019. Roczne dane szeregów czasowych pozyskiwano z Banku Światowego przy użyciu wskaźników rozwoju giełdy. Do określenia korelacji między rozwojem giełdy a wzrostem gospodarczym wykorzystano dane panelowe oparte na modelu efektu losowego. Wyniki badania pokazują, że kapitalizacja rynkowa i całkowita wartość akcji w obrocie od łącznej wartości pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy. Natomiast relacja między akcjami będącymi przedmiotem obrotu w akcjach krajowych a wzrostem PKB jest ujemna. Aby wspierać większy wzrost gospodarczy, kraje i decydenci muszą skoncentrować się na rozwoju sektora rynku finansowego i utrzymaniu stabilności makroekonomicznej.
3
Content available remote Foreign direct investment spillover effect on China’s sustainable development
EN
The unbalanced growth of FDI in China has seriously affected the coordinated development of China’s regional economies. Therefore, to achieve comprehensive, coordinated and sustainable development, China’s main strategic task is determining how to adopt positive and effective FDI policies to reduce this regional imbalance in FDI. The purpose of this paper is to explore and study the spillover effects of foreign direct investment (FDI) on China’s sustainable development. In this paper, based on the new political economics theory and overflow effects, comparative research and statistical research methods are adopted that combine static and dynamic analysis. Empirical research methods are combined with normative research to analyse the spillover effects of FDI on China’s sustainable development, particularly under the new situation of global crisis and the accompanying difficulties, to determine how to promote China’s FDI and the development of China’s sustainable progress strategy. The study found that in 2018, FDI in China reached a value of 13.466 billion US $, and the year-on-year growth in FDI in recent years has been basically stable at approximately 4 %. Asia is the main source of FDI in China. In 2018, the amount of FDI in Asia reached $109.1938.7 billion, accounting for 83.33 % of the total investment. Hong Kong, with its unique advantages, accounted for 72.12 % of FDI in China. FDI inflows are mainly directed to primary industry and the service sector, and the growth rate of foreign investment in 2016 in these sectors was 68.52 and 170.77 %, respectively, compared with 2007. FDI also mainly flows to the eastern region of China. By the end of 2018, the amount of foreign capital utilized in the eastern region reached $1,622.9 billion, representing 85.4 % of the aggregate FDI in China. The effect of FDI on China mainly focuses on three areas: economic growth, social development and environmental protection. FDI has brought positive spillover effects to China’s sustainable evolution, but with China’s continuous development, especially the change in its economic development mode, it has been consistently exposed to negative spillover effects
EN
The Maritime Silk Road of the 21st Century (MSR) is one of the two largest and most ambitious projects announced by Xi Jinping in 2013, under the current name, the Belt and Road Initiative. The main aim of this paper is to assess the opportunities and risks of the maritime portion of this project for EU countries. The authors would like to draw the attention of readers to the possible goals behind the MSR, especially now, when numerous doubts connected with the Chinese initiative have risen. The authors analyze the situation and the consequences of the MSR Initiative for European ports and shipping companies, as well as for other infrastructure and sectors connected with seaborne trade as a part of the blue economy. The MSR creates not only opportunities for developing a blue economy in EU countries, but also competitive risks. EU countries should keep in mind the growing importance of the blue economy for China (including marine industries, the exploitation of ocean resources, and services such as tourism and transport), especially since it already currently represents around 10% of Chinese GDP. It is also worth highlighting that the sea lanes of communication from China to Europe through the Malacca-Suez route are among the busiest in the world. Twenty-five percent of world trade passes through the Malacca Strait alone. This should convince EU countries to pay more attention to China’s activity at sea.
EN
The aim of the article is to discuss the role of green energy production in attracting FDI. The main assumption of the analysis is the positive role of FDI on a host country’s economy. That is why shaping investment attractiveness is a key issue that governments have to address and providing sufficient energy supply is of paramount importance. In order to achieve the article’s objective the importance of energy supply in terms of FDI has been presented, energetic situation of Poland was described and special emphasis was put on green energy production in Poland. The final part of the article is the analysis how green energy production in Poland influences its attractiveness and what ought to be done to improve the situation. The main conclusion from the analysis is that it is necessary to develop green energy projects not only to create environmentally-friendly image but also to address the shortages of energy supply that are more and more likely to occur which may force foreign investors to withdraw their capital from the country.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie zmian i wprowadzenie uogólnień dotyczących procesów związancyh z realizacją bezpośrednich inwestycji zagranicznych w publicznym pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), po 1989 r. Obserwowane inwestycje miały głównie charakter typu brownfield i dotyczyły zarówno przewoźników autobusowych, jak również - w znacznie mniejszym stopniu - kolejowych. Szczególny nacisk kładzie się na kompleksowe omówienie działań największego inwestora (niemieckich kolei państwowych DB) działającego we wszystkich czterech krajach i prowadzącego jako jedyny przewozy kolejowe w większości omawianych krajów.
EN
The purpose of this study is to investigate the changes and draw generalizations relating to the processes of foreign direct investments (FDI) in the non-urban public transport in the countries of the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary), after 1989. The processes observed lead mainly to the so-called brownfield investments and cover both bus operators, as well as rail carriers. The focus is placed on comprehensive overview of the activities of the largest investor (the German national railway DB) existing in all four countries of the V4 Group, and leading railway services in the most of the described countries.
EN
The production capacity of installed wind power greatly increases in worldwide. Hence the interest is focused on the reliability and efficiency of wind turbines; then to reduce the production cost and increase the yield. The main objective of our research in this work is to diagnose wind system. We presented a state of the art of diagnosis approach applied on wind turbines and various occurred faults which should be detected and isolated in the wind turbine parts. After that, an overview on this proposed solution for wind turbines, which opted for a diagnostic strategy based on support vector machines (SVM). A Benchmark of a wind power of 4.5 MW with faults on sensors, actuators and the systems was presented. Defects of the Benchmark are in the pitch system, the drive system, the generator and the converter. We tested then the effectiveness of the used method by visualizing simulation results of diagnosis in two different scenarios.
EN
The aim of the article is an attempt to find an answer to the question about the state of Ukrainian FDI in Poland: showing the state, support, government incentives, motives, barriers and investor sentiment. It was possible to reach the target primarily thanks to a thorough analysis of documentation from the websites of the State Statistics Service of Ukraine and interviews with representatives of institutions or their employees. The article consists of three main parts: the first is the administrative activity for the development of Ukraine’s cooperation with Poland and the existence of “incentives” for FDI from Ukraine; the second part analysed data on Ukrainian FDI in Poland and Ukrainian FDI in total and approximated the state of commodity exchange of Ukrainian companies with Poland as a basis for economic contacts (which may develop into strategic alliances, joint ventures or FDI); the third part presents the results of empirical research on investor sentiment, motives and barriers in this process.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie ukraińskich BIZ w Polsce: pokazanie stanu, wsparcia, zachęt rządowych, motywów, barier, nastrojów inwestorskich. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części: w pierwszej została przedstawiona działalność administracyjna na rzecz rozwoju współpracy Ukrainy z Polską oraz istnienie „zachęt” dla BIZ z Ukrainy; w części drugiej zanalizowane dane dotyczące ukraińskich BIZ w Polsce i ukraińskich BIZ ogółem oraz przybliżono stan wymiany towarowej przedsiębiorstw ukraińskich z Polską, jako podłoża do kontaktów gospodarczych mogących rozwinąć się w alianse strategiczne, wspólne przedsięwzięcia, czy BIZ; w trzeciej części przybliżono wyniki własnych badań empirycznych dotyczących nastrojów inwestorskich, motywów i barier w tym procesie.
EN
The aim of the article is analysis (structure and direction of development) of Polish foreign direct investments in the Ukraine. The article consists of four parts: first shows the definition of FDI and some aspects and economic conceptions explaining the conditions of their undertaking by companies. The second part presents the economic situation of Ukraine as a country for FDI localization; the third part presents the legal and administrative conditions of business conditions in this country, and fourth shows the characteristics of FDI made in Ukraine by Polish entrepreneurs. Materials for the preparation of this article were collected at the State Statistics Committee of Ukraine and at the Faculty of Industry and Trade of the Embassy of the Republic of Poland in Kiev. The data included also the elaboration of O.W. Polowin posted by Academy of Sciences of Ukraine.
PL
Celem artykułu jest analiza (struktura i kierunki rozwoju) polskich BIZ na Ukrainie. Artykuł składa się z czterech części: w pierwszej została przedstawiona definicja BIZ oraz różne ekonomiczne koncepcje tłumaczące warunki ich podejmowania przez przedsiębiorstwa; w części drugiej przedstawiono sytuację gospodarczą Ukrainy jako państwa dla lokalizacji BIZ; część trzecia prezentuje warunki prawne i administracyjne prowadzenia działalności biznesowej w tym kraju, a czwarta zawiera charakterystykę BIZ dokonywanych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców. Materiały do opracowania niniejszego artykułu zebrano w Państwowym Komitecie Statystyki Ukrainy oraz w Wydziale Przemysłu i Handlu Ambasady RP w Kijowie. Wykorzystano także dane zawarte w opracowaniu O.W. Połowina wydanym przez Akademię Nauk Ukrainy.
10
Content available Globalizing production networks
EN
The emergence of globalization processes and transnational market integration has become a more and more challenging issue for scientific research in many fields, also and in particular within management science. Against this background the paper presents conceptualizations of globalizing networks based on theories and approaches such Global Commodity Chains, Global Value Chains and Global Production Networks. In particular, the paper aims to conceptualize and discuss globalizing networks with a specific focus on foreign direct investments (FDI) and special economic zones (SEZs). The article is based on heuristic approach and in-depth literature study. The text has been prepared based on heuristic approach and literature studies and it can make a small contribution to the conceptualization within in management science theory.
PL
Postępująca globalizacja w połączeniu z wzrastającymi zjawiskami sieciowania stają się coraz większym wyzwaniem dla badań naukowych w wielu dziedzinach. W niniejszym artykule przedstawiono konceptualizację globalizujących się sieci opartą na teorii, Global Commodity Chains, Global Value Chains and Global Production Networks. Celem artykułu jest przyczynek do konceptualizacji tych zjawisk i kontynuacja dyskusji naukowej na temat roli globalizacji sieci w globalnym środowisku gospodarczym. Ponadto artykuł odwołuje się do znaczenia FDI oraz specjalnych stref ekonomicznych w procesie globalizacji sieci produkcyjnych. Tekst został opracowany na podstawie podejść heurystycznych oraz studiów literaturowych.
11
Content available remote International enterprise in Poland - benefits and risks
EN
The article presents chosen issues of inflow of FDI to Poland. The essence and definition of international enterprise is explained as well as the FDI number in Poland in 2014. An increase trend of FDI in Poland is presented the basis of statistical data. An influence of FDI on Polish GDP in years 2000-2013 was analysed. The directions of FDI inflow in Poland in years 2008-2013 are compared. The focus was on benefits and risks related to the presence of foreign enterprises in Poland, allowing for achievement of the objective of this study.
PL
W artykule przedstawiono stan ilościowy związany z napływem do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyjaśniono istotę i definicje przedsiębiorstwa międzynarodowego, także ilość BIZ w Polsce w roku 2014. Na podstawie statystyk pokazano, że napływ BIZ do Polski ma tendencję wzrostową. Zanalizowano też wpływ BIZ na PKB w Polsce w latach 2000-2013. Zestawiono też kierunki napływu BIZ do Polski od roku 2008 do roku 2013. Podstawowa uwaga została skierowana na szanse i zagrożenia związane z obecnością przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce.
EN
The correlation GDP – FDI is very important because it reflects the influence that foreign direct investments have on good domestic product growth. In order to have the possibility to realize such an analysis, it is compulsory to possess a database, which should be kept and actualized, each time we consider to realize an analysis on this theme. Performing the analysis of correlation between GDP and FDI impose the use of informatics models, performed through informatics systems, able to ensure accuracy, relevance and which are represented in a coherent way. Thus, informatics systems such as Eviews and Microsoft SQL Server Analysis help us identifying correlations and representing the evolution of macroeconomic indicators, in order to establish the upcoming governmental strategies for economic recovery or exiting economic instability. In the paper, the construction and use of an informatics model in correlation analysis are presented. This article represents a useful simulation of evidencing the efficiency of using the informatics model in analyzing the macroeconomic correlations. Therewith, in this paper, the efficiency of such a model in a limited way, based on the correlation GDP – FDI, are presented.
PL
Korelacja PKB-BIZ jest bardzo ważna, ponieważ odzwierciedla wpływ jaki mają bezpośrednie inwestycje zagraniczne na wzrost produktu krajowego. Aby mieć możliwość realizacji takiej analizy, obowiązkowe jest posiadanie bazy danych, która powinna być utrzymywana i aktualizowana za każdym razem, kiedy będziemy rozważać analizę na ten temat. Analiza korelacji pomiędzy PKB i BIZ wymaga wykorzystania modeli informatycznych, realizowanych za pośrednictwem systemów informatycznych, będących w stanie zapewnić dokładność, trafność i które są reprezentowane w sposób spójny. Tak więc, systemy informatyczne takie jak Eviews czy Microsoft SQL Server Analysis pomagają nam w identyfikacji korelacji i reprezentują ewolucję wskaźników makroekonomicznych, w celu ustalenia nadchodzących strategii rządowych dla odbudowy gospodarczej lub wychodzenia z gospodarczej niestabilności. W niniejszym artykule przedstawiona jest konstrukcja i wykorzystanie modelu informatycznego w analizie korelacji. Artykuł przedstawia użyteczną symulację potwierdzającą efektywność wykorzystania modelu informatycznego w analizie korelacji makroekonomicznych. W związku z tym, w niniejszym artykule zaprezentowano skuteczność takiego modelu w ograniczonym zakresie, na podstawie korelacji PKB -BIZ.
EN
The paper deals with the issue of increasing the potential of the wood-processing sector and increasing its efficiency and competitiveness through the impact of foreign direct investment within the specific conditions of the wood-processing industry in the Slovak Republic. The aim of this paper is the analysis and evaluation of the quantitative and qualitative effects of foreign direct investment in the Slovak Republic and other V4 countries with a specific focus on the wood-processing industry in the Slovak Republic.
PL
Przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest uzależniony od istnienia niedoskonałości rynku, które pojawiają się w związku z nierównowagą podaży i popytu na rynku krajowym. Napływ kapitału zagranicznego jest ważny z punktu widzenia poprawy jakości produktów i usług, wzrostu wartości dodanej lub konkurencyjności. Przedmiot niniejszych badań oparto na analizie przeszłej i obecnej sytuacji w zakresie inwestycji bezpośrednich w Republice Słowacji, kładąc szczególny nacisk na przemysł drzewny w celu zidentyfikowania znaczących efektów ilościowych i jakościowych wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora drzewnego w Republice Słowacji. Mierzalne efekty BIZ w specyficznych warunkach panujących w Republice Słowacji i w jej przemyśle drzewnym przedstawiono w wynikach z badań używając analizy korelacji i regresji. Ilościowa analiza efektów BIZ potwierdza pewne ważne fakty takie jak to, że na poziomie krajowym istnieje szczególnie silna korelacja pomiędzy kapitałem/zasobem BIZ a wzrostem PKB w Republice Słowacji, natomiast na poziomie przemysłu drzewnego odkryto znaczący wpływ inwestycji na wzrost sprzedaży i wydajność. W oparciu o badania ilościowe zrealizowane przy wykorzystaniu analizy korelacji i regresji, można stwierdzić, co następuje: –– bezpośrednie inwestycje zagraniczne wywierają pozytywny wpływ na wzrost PKB w Republice Słowacji, –– inwestycje oraz wartość rezydualna środków trwałych w przemyśle drzewnym pozytywnie wpływa na sprzedaż, wartość dodaną i wydajność pracy w sektorze drzewnym, –– wydajność pracy pozytywnie wpływa na wartość średniego miesięcznego wynagrodzenia w przemyśle drzewnym. Analiza jakościowa trudnych do zmierzenia efektów, które wpływają na sektor, wykazała pewne rozszerzone efekty charakterystyczne dla przemysłu drzewnego. Określono również potencjalne rozszerzone efekty w przemyśle drzewnym, które jednak nie znalazły jeszcze zastosowania. Część wyników badań dotyczy określonych efektów BIZ, które są zauważalne w kraju na pewnym etapie. W oparciu o wyniki badań ilościowych, potwierdzone przez statystyczną analizę korelacji i regresji, można wnioskować, że inwestycje w sektorze drzewnym mają pozytywny wpływ na wzrost wartości dodanej całego sektora. Z punktu widzenia podnoszenia wydajności i konkurencyjności branży drzewnej, jak również całej gospodarki słowackiej, analiza wzrostu wartości dodanej pod względem jej poszczególnych elementów jest także ważna (amortyzacja środków trwałych, płace i zysk). Późniejsza analiza struktury wartości dodanej w przemyśle drzewnym i jej poszczególnych składowych ujawniła silną korelację pomiędzy płacami a wzrostem wartości dodanej.
14
EN
The paper describes the economic transition of Eastern European countries, with a particular focus on the role of foreign investment and multinational companies, innovation, evolving national policy-making and the role of the European integration. Eastern Europe starts to emerge as a prospective location on corporate R&D and innovation maps; and on the policy side, there has been a shift from "laissez-faire" policies towards realisation that innovation needs policy support.
PL
W artykule zaprezentowano przemiany gospodarcze zachodzące w krajach wschodnioeuropejskich. Skupiono się na roli inwestycji zagranicznych i firm ponadnarodowych, innowacji, krajowych reform i integracji europejskiej Wschodnia Europa zaczyna odgrywać coraz większą rolę jako potencjalna lokalizacja prowadzonych na poziomie korporacyjnym prac badawczo-rozwojowych. Sprzyja temu zmiana polityk rządów z leissez-faire w politykę wspierania innowacyjności.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne uzasadnienie potrzeby badania związków dynamicznych pomiędzy wielkością bezpośrednich inwestycji zagranicznych a różnorakimi czynnikami makroekonomicznymi w Polsce. Ponadto artykuł zawiera przegląd dotychczasowych wyników badań empirycznych poświęconych związkom przyczynowym występującym pomiędzy rozważanymi zmiennymi. Liczne opracowania przygotowane tak dla gospodarek rozwiniętych, jak i rozwijających się przekonują o silnym, często dwukierunkowym oddziaływaniu dynamicznym pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a czynnikami makroekonomicznymi. Artykuł zawiera także zestawienie różnych metod analizy ekonometrycznej wykorzystywanych w badaniu przyczynowości w sensie Grangera. W pracy przedstawiono zarówno zalety, jak i wady liniowych i nieliniowych testów stosowanych w rozważanych badaniach.
EN
This paper contains the theoretical framework for an investigation of the dynamic linkages between foreign direct investment and macroeconomic variables for Poland. Our article contains the review of former empirical studies focused on investigating of causal relationships between the investigated variables. A number of former studies examining the aforementioned problems in the case of both developed and developing economies strongly support the hypothesis of the existence of significant causal linkages between the investigated variables. This paper contains the review of econometric methods which are applied for testing Granger causality. The advantages and disadvantages of both linear and nonlinear causality tests are also presented.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dynamicznych związków przyczynowych pomiędzy wielkościami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (z angielskiego FDI – foreign direct investment) a wzrostem gospodarczym i podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Dane kwartalne z lat 2000–2008 posłużyły do konstrukcji modeli VAR i VECM oraz przeprowadzenia liniowych i nieliniowych testów przyczynowości. Wyniki pozwalają m.in. stwierdzić silne dwukierunkowe oddziaływanie inwestycji i wzrostu gospodarczego oraz jednokierunkowe oddziaływanie inwestycji na wszystkie rozważane kursy walut. Badania dostarczyły także wyników dotyczących wzajemnego dwukierunkowego oddziaływania inwestycji zagranicznych i poziomu otwartości polskiej gospodarki, mierzonych wielkością obrotów w handlu zagranicznym.
EN
This study provides empirical evidence of the joint dynamics between foreign direct investment (FDI), GDP growth and macroeconomic indicators for Poland. Linear as well as nonlinear dynamic interactions are investigated for the period from 2000 to 2008 on a quarterly basis. Our results suggest that there is a strong relationship between FDI and GDP growth in both directions. The influence of FDI on all investigated exchange rates has also been noted. Our findings confirmed a causal relationship between FDI and the openness of the Polish economy in both directions.
17
Content available Design station for fault tolerant control systems
EN
The presented station prepared for the design of fault tolerant control (FTC) systems has been created in the Institute of Automatic Control and Robotics at Warsaw University of Technology. It consists of the hydraulic installation equipped with Emerson's instrumentation, DeltaV-control system and AMandD-advanced monitoring and diagnostic system. The fault tolerance of certain sensors, controllers, actuators, and process components can be achieved by the use of functional redundancy, which consists in the performance of appropriate changes in the operation manner of the faulty system. The various industrial FTC applications and new diagnostic-protection algorithms can be developed on the basis of considered station.
PL
Zaprezentowano stanowisko do projektowania systemów sterowania tolerujących uszkodzenia (FTC) opracowane i zrealizowane w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Składa się ono z instalacji hydraulicznej wyposażonej w oprzyrządowanie firmy Emerson, system sterowania Delta V oraz zaawansowany system monitorowania i diagnostyki procesów AMandD. Tolerowanie uszkodzeń urządzeń pomiarowych i wykonawczych oraz elementów instalacji technologicznej jest osiągane poprzez zastosowanie redundancji funkcjonalnej polegającej na dokonywaniu odpowiednich zmian w sposobie działania uszkodzonego systemu. Stanowisko umożliwia przygotowywanie przemysłowych aplikacji systemów FTC oraz opracowywanie nowych algorytmów diagnostyczno-zabezpieczających.
EN
Challenging and complex design problems arise regularly in modern fault diagnosis systems. Unfortunately, the classical analytical techniques cannot often provide acceptable solutions to such difficult tasks. This explains why soft computing techniques such as evolutionary algorithms are becoming more and more popular in industrial applications of fault diagnosis. The main objective of this paper is to present recent developments regarding the application of evolutionary algorithms in fault diagnosis. The main attention is on the techniques that integrate the classical and evolutionary approaches. A selected example, dealing with the DAMADICS benchmark, is carefully described in the paper.
PL
W artykule przedstawiono przykład implementacji systemu sterowania tolerującego uszkodzenia (FTC) dla turbiny kondensacyjnej. Tolerowanie uszkodzeń torów pomiarowych zostało osiągnięte dzięki użyciu redundancji funkcjonalnej, polegającemu na dokonaniu odpowiednich zmian w sposobie działania uszkodzonego systemu. Dla celów detekcji i lokalizacji uszkodzeń (FDI) wykorzystano metodę rozmytych sieci neuronowych (FNN). Zbudowano i zweryfikowano modele FNN mocy turbiny, ciśnienia pary i wydatku masowego przepływu pary. Dla prędkości obrotowej turbiny, która jest najważniejszą zmienną procesową układu zastosowano redundancję sprzętową typu ,.2 z 3". Opracowano odpowiednie algorytmy sterowania dla różnych sytuacji awaryjnych. Aplikacja została opracowana w Instytucie Techniki Cieplnej w środowisku programowym ISaORAF z wykorzystaniem komputera przemysłowego VME-DEVSYS VM30.
EN
An application of development of fault tolerant control (FTC) system for condensation turbine has been presented in the paper. The tolerance of instrument faults has been achieved by the use of functional redundancy which consists in performance of appropriate changes in the operation manner of the faulty system. The method of fuzzy neural networks (FNN) has been used for fault detection and isolation (FDI) purposes. The FNN models of turbine power, steam pressure and steam mass flow rate were created and verified. Also "2 from 3" hardware redundancy has been applied for the most impoitant measurement, which is the turbine rotary speed. Appropriate control algorithms for different faulty situations have been developed. The application has been developed in the Institute of Heat Kngineering on the basis of ISaGRAF software and VME-DEVSYS VM30 industrial computer.
20
Content available remote Foreign direct investments and their impact on economic growth in Slovakia
EN
This paper deals with foreign direct investments (FDIs) and their impact on the economic growth of countries in Central and Eastern Europe, especially Slovakia. The main objective of the paper is to underline the positive impact of FDIs and to try to describe selected processes by which FDI influence the economies of CEEC´s using the analysis of the latest results of the survey made within the FP5 Project "EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEEC´s - The Determinants of the Productivity Gap" (Productivity Gap).
PL
Referat dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) i ich wpływu na wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, a szczególnie Słowacji. Głównym celem artykułu jest podkreślenie pozytywnego wpływu FDI oraz próba przedstawienia wybranych procesów, w których wpływ FDI na gospodarką państw Europy Środkowej i Wschodniej poprzez analizę i przegląd najnowszych rezultatów osiągniętych w ramach programu FP5 Projektu „Integracja w ramach Unii Europejskiej i perspektywy dla rozwoju państw Europy Środkowej i Wschodniej - determinanty dotyczące różnic w zakresie produktywności".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.