Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the food industry different ways and mechanisms of transport of loose products are used. The main factors influencing the correct choice of the transport method are: type of the product, direction and distance of the transport, efficiency of transport equipment, aesthetics of workmanship, market availability and ease of keeping the transport equipment clean. The most important criterion determining the choice of mean/method of transport is the type, or rather the physico-chemical characteristics, of the product to be transported. A major technological challenge in the food industry is the transport of delicate products, susceptible to mechanical damage. In the food industry there is a variety of delicate products, which can be damaged during transport. This makes it necessary to withdraw the raw material/semi-finished product from the process line. Nevertheless, micro-cracks are important from the point of view of durability and further processing of the raw material, which accelerate the destruction of the product in the subsequent stages of the technological process. Such products/raw materials include soft fruits, crisps and breakfast cereals. The technologist must therefore choose the most appropriate dosage of products in order to reduce the time of operation during which mechanical damage to the product may occur and to minimize the weight of waste. Production programmes are often changed and it is important that the transport equipment has the ability to quickly change over to a new type of product. The main aim of the article is to review the existing methods of transport of loose products (including delicate products) with an indication of the direction of research on improvement of hygienization of equipment while maintaining satisfactory efficiency of transport of delicate products.
PL
W przemyśle spożywczym stosowane są różne sposoby oraz mechanizmy transportu produktów sypkich. Głównymi czynnikami wpływającymi na prawidłowy dobór sposobu transportu są: rodzaj produktu, kierunek oraz odległość transportu, wydajność urządzeń transportowych, estetyka wykonania, dostępność na rynku oraz łatwość utrzymania w czystości urządzenia transportującego. Najważniejszym kryterium determinującym dobór urządzenia/metody transportu jest rodzaj, a właściwie cechy fizyko-chemiczne produktu, który jest transportowany. Dużym wyzwaniem technologicznym w przemyśle spożywczym jest transport produktów delikatnych, podatnych na uszkodzenia mechaniczne, których zniszczenie powoduje konieczność wycofania surowca/połproduktu z linii technologicznej. Niemniej istotne są mikropęknięcia, które przyspieszają niszczenie produktu w kolejnych etapach procesu technologicznego. Technolog musi zatem wybrać najbardziej odpowiedni sposób dozowania produktów, tak by ograniczyć czas operacji, podczas którego może nastąpić uszkodzenie mechaniczne produktu oraz zminimalizować masę odpadu. Programy produkcji są często zmieniane, dlatego ważne jest, aby urządzenie transportujące miało możliwość szybkiego przezbrojenia dla nowego rodzaju produktu. Głównym celem artykułu jest przegląd istniejących sposobów transportu produktów sypkich (w tym produktów delikatnych) ze wskazaniem kierunku prowadzonych badań nad poprawieniem higienizacji urządzeń przy zachowaniu zadowalających wydajności transportu produktów delikatnych.
2
Content available remote Porównanie metod granulacji nawozu wapienno-gipsowego
PL
Porównano wyniki badań aglomeracji mieszanki wapienno-gipsowej realizowanej w trybie jednoetapowym w granulatorze mieszalnikowym, talerzowym lub bębnowym z efektami granulacji dwuetapowej. Do granulacji użyto mieszanki (w proporcji 1:1) mączki wapiennej i gipsu będącego odpadem z procesu odsiarczania spalin. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy. Każdorazowo, po przeprowadzonym doświadczeniu określano skład granulometryczny uzyskanego produktu oraz jego odporność na ściskanie.
EN
Mixts. of limestone powder and gypsum (1:1 mass ratio) and aq. 20% solns. of molasses added to them in various amts. as a binding liq. were used for (i) one-step or (ii) twostep granulation. Variant (i) included the use of the selected granular type (a mix, disc or drum granulator) while variant (ii) included of a mixer and then the disc or drum granulator. The compressive strength of the granules and their granulometric compn. in the fraction range up the 8 mm were detd. for each variant of the process. An increase in molasses content in mixts. as well as the time of granulation resulted in an increase of the av. size of granules and their compressive strength for all granulation variants.
3
Content available remote Granulacja mączki wapiennej przy użyciu wybranych cieczy wiążących
PL
Przedstawiono wyniki badań okresowej granulacji bębnowej mączki wapiennej pochodzenia jurajskiego przy użyciu wybranych cieczy wiążących, dla różnych parametrów procesowo-aparaturowych. Do nawilżania użyto wodne roztwory trzech cieczy: szkła wodnego, poli(alkoholu winylowego) (PVA) i melasy o różnych stężeniach. Jako zmienne parametry procesowe stosowano iloraz objętości dodanej cieczy wiążącej do masy granulowanego surowca, czas podawania cieczy wiążącej i całkowity czas granulacji. Określono wpływ badanych parametrów na właściwości otrzymanego produktu skład granulometryczny, wytrzymałość granul na ściskanie i szybkość rozpadu cząstek w środowisku wodnym.
EN
Aq. solns. of water glasses, poly(vinyl alc.) and molasses with various concns. were sep. added to the shredded limestone powder (grain diam. 300 μm, CaCO3 93-95%, MgCO3 1.5%) and then subjected to periodic drum granulation for 5-30 min. The effect of binder type, its concns. in aq. soln., amt. of binder in relation to limestone powder as well as granulation time on the compressive strength of granules and on a degree of their decompn. after contact with a aq. environment (30 min) were detd. The increasing concn. of each type of binder and its amt. in relation to limestone powder as well as the time of granulation resulted in an increase of the compressive strength of granules. Granules obtained by using the molasse binder reached the largest compressive strength as well as the highest degradn. degree.
4
Content available remote Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji
PL
Przedstawiono wyniki badań wielkości kropel wypływających z dysz o zakończeniu płaskim i stożkowym. Stwierdzono, że dla wartości liczby Reynoldsa Re = 500 wypływ strugowy zmienia się w kroplowy. Krople powstające podczas wypływu kroplowego mają większe rozmiary niż krople powstające w wyniku rozerwania niestabilnej strugi i mają większą energię kinetyczną. Podczas wypływu kroplowego z dyszy o płaskim zakończeniu obserwuje się powstawanie dwóch kropli o różnych rozmiarach. Uzyskano dość dobrą zgodność zmierzonych i obliczonych prędkości opadania kropel.
EN
Nozzles with holes 1-3.5 mm and flat or conical tips were used for dosing water to a bulk material. The outflow of water from the nozzles was recorded by using a camera and then used to est. drop sizes. For the Reynolds no. 500, the water stream flow changed into drip outflow. The use of nozzles with larger diams. of holes as well as redn. of water flow velocity resulted in an increase of the drop diam. up to 2-6 mm and 3.5-6.5 mm for nozzles with a conical and flat tips, resp. For nozzles with flat tips, drops with diams. 3.5-6 mm and 1-2 mm were alternately formed. The size of smaller drops was independent on the water flow velocity and slightly changed with the change in the diam. of the nozzle hole.
5
Content available remote Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych
PL
Przeprowadzono badania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, którymi były popioły lotne pochodzące z Elektrowni Bełchatów. Zastosowano proces granulacji mający na celu immobilizację metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych znajdujących się w popiele. Zastosowano różne składy masowe mieszaniny popiół/cement portlandzki. Przeprowadzone testy wymywalności wykazały największą efektywność procesu podczas granulacji czystego popiołu. Przeprowadzone testy twardości potwierdziły wyniki testów wymywalności.
EN
Fly ashes from the Belchatow power plant were mixed with portland cement in a disc granulator to produce granules (diam. 10 mm) with variable ash content in the range of 10-60% by mass. The elution of Na, K, Ca and Mg ions from aq. suspensions contg. (i) individual raw materials, (ii) their mixts., or (iii) the granules were detd. by at. absorption spectrometry. The granulation resulted in a significant redn. of the elution of the tested elements.
EN
The state of the environment is an important element of sustainable development. Emissions of greenhouse gases, including carbon dioxide, are monitored. Observed rise in CO2 emissions is forcing us to search for process solutions, which will significantly reduce its emissions, while meeting the economic criteria for the operation of the installation. EU legislation requires Member States to undertake research and implementation on industrial CO2 capture and processing. Filed under development refers to the guidelines of the European Commission, expressed in the document Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. There are many innovative solutions related technologies CCS (Carbon Capture and Storage) operating on a laboratory scale and pilot plant. The most common methods that have found use in the binding of CO2 produced during the combustion process appropriate amine solvents, aqueous ammonia capture, absorption, ionic liquids, adsorption and membrane. Some of the above mentioned technology has been used application on the industrial scale after earlier financial calculations for their use and possible scenarios with process calculations based on value-to-cost criterion.
PL
Stan środowiska naturalnego to ważny element zrównoważonego rozwoju. Poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym ditlenku węgla, jest monitorowany, a zaobserwowany wzrost emisji CO2 zmusza do poszukiwań rozwiązań procesowych, znacząco zmniejszających jego emisję, przy jednoczesnym spełnieniu ekonomicznych kryteriów funkcjonowania instalacji. Ustawodawstwo UE wymusza na państwach członkowskich podejmowanie prac badawczych oraz wdrożeniowych dotyczących przemysłowego wychwytywania i przeróbki CO2. Zakres tematyczny opracowania nawiązuje do wytycznych Komisji Europejskiej, wyrażonych w dokumencie Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. Istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań związanych z technologiami CCS (Carbon Capture and Storage) funkcjonujących w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Najbardziej popularne metody, które znalazły zastosowanie w wiązaniu CO2 powstającego podczas procesu spalania to zastosowanie rozpuszczalników aminowych, przechwytywanie wodą amoniakalną, absorbcja, ciecze jonowe, adsorpcja oraz membrany. Część ww. technologii znalazła zastosowanie aplikacyjne w skali wielkoprzemysłowej po wcześniejszych finansowych kalkulacjach ich stosowania oraz możliwe scenariusze uwzględniające kalkulacje procesu w oparciu o value-to-cost kryterium.
EN
Scaffolds are three-dimensional structures which provides necessary support for different cells’ vital functions. Although they are widely produced from different materials, most of them are not biodegradable. Bacterial bionanocellulose (BNC) has this property and additionally, has similar features to natural, extracellular matrixes. Unfortunately, natural channels which are in BNC’s structure have not sufficient diameter to colonize them with, for example, mammalian cells. Some experiments for pores enlargement in cellulose structure have been conducted. Multiple frosting and defrosting of properly prepared BNC’s samples has produced some positive results. Application the mixture of sterile vegetable oil and ethanol at the cultured layers of bionanocellulose gave expected results – diameter of the channels and chambers is enough to colonize them with viable cells. The results of described experiments give hope that bacterial bionanocellulose, because of its transformation’s simplicity, could be an alternative material for bioplastics productions.
8
Content available remote Economic analysis for biogas plant working at sugar factory
EN
Biogas is produced by the biological processes of anaerobic methane fermentation. It is a mixture of methane, carbon dioxide and trace amounts of other gases. By-products of the sugar industry are an efficient source of agricultural biogas. Sugar beet pulp and waste mass plant is characterized by a high content of dry matter and organic dry. The purpose of this article was to develop the economic analysis for biogas plant working at sugar factory and to show the energy balances and material and then calculated the main economic indicators such as Cash Flow (CF), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Discounted Payback Period (DPP). It was found that the biogas plant operating at a sugar factory can be a profitable investment and DPP amounted to 8 years. However, these results are estimates and in reality they may changed.
9
Content available remote Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym
PL
Przedstawiono technologię wytwarzania środka piorącego w postaci granulatu w procesie ciągłym. Proces polega na dostarczaniu w sposób ciągły do urządzeń mieszających i granulujących poszczególnych komponentów proszku w ściśle dobranych proporcjach masowych i, poprzez dobór odpowiednich czasów przebywania mieszanych składników w poszczególnych urządzeniach, wytworzenie środka piorącego o wysokich parametrach jakościowych podczas jednego przejścia przez instalację.
EN
A review, with 9 ref., of authors’ own papers on a development of a process for prodn. of a surface active agent by mixing aq. soln. alkybenzenesulfonic acid with Na₂SO₄, Na₂CO₃, NaCl and soap powders in a nozzle and granulating in drum. The prodn. of washing agents in a single pass of raw materials through the plant was achieved.
EN
The article presents investigation on the grinding rate constant. A selection function was measured for different raw materials using a ball mill, and effects of the grinding ball diameter and feed particle sizes on the materials grinding rate constant were investigated. The study was conducted for the mill on a semi-technical scale. The process was carried out periodically using several sets of grinding media. Relations for all investigated materials were expressed by the modified Snow equation. Additionally, the descriptions of the grinding rate was examined. The tendency in the variation of the grinding rate constant with the particle size was similar for all materials used, and was independent of the ball diameter. The author used two selection functions derived theoretically by Tanaka.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące analizy kształtu ziarn produktu mielenia w oparciu o metodologię Zingga. Do badań użyto analizatora pracującego w zakresie fal podczerwonych. Określono procentowe udziały ziarn, przyjmując jako kryterium kształt cząstki. Analizy przeprowadzono dla zbiorów ziarn pobieranych z młyna, co 60, 90, 120 oraz 150 minut. Rozdrabnianie realizowano dla trzech surowców mineralnych: granitu, kwarcytu oraz szarogłazu. Zmianę udziałów procentowych ziarn, zakwalifikowanych do poszczególnych klas, omówiono kierując się morfologią ziarn nadawy.
EN
Particle shape analysis based on the Zingg methodology is discussed in the paper. An analyzer operating in the infrared spectrum was used in research. The grain percentage fraction taken as a criterion for particle shape was determined. Analyses were performed for sets of particles taken from the mill after 60, 90, 120 and 150 minutes. Grinding was carried out for three types of raw minerals: granite, quartzite and greywacke. A change of grain percentage fractions corresponding to each class was discussed based on the feed morphology.
12
Content available remote Model dyskretnej zmiany rozmiaru ziarn
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące przewidywania składu granulometrycznego produktu mielenia surowców mineralnych. Model wykorzystuje techniki analizy obrazu by przewidywać możliwe linie pękania ziarn. Na podstawie obrazów powierzchni ziarna określa się prawdopodobny kierunek propagacji pęknięć w strukturze ziarna. Model oparto na metodzie optymalizacji Neldera i Meada. Wyznaczono wartości parametrów, które minimalizują funkcję celu, zdefiniowaną jako kwadrat odchylenia między obserwowanymi, a modelowymi rozkładami wielkości powierzchni cząstek.
EN
Issues dealing with the prediction of particle size distribution of grinded raw material are discussed in the paper. The model employs image analysis techniques for the prediction of possible grain cracking lines. The most likely direction of cracking propagation in a grain structure was determined on bases of grain surface images. The model is based on the Nelder and Mead optimization method. To minimize the objective function, defined as the square of deviation between the observed and modeled particle surface distributions, values of parameters were specified.
13
EN
The article presents the results of studies on the kinetics of grinding of granite taking into consideration the morphology and mechanical properties of particular size fractions of the feed. The study was conducted in a mill on a semi-technical scale. Milling was carried out periodically using several sets of grinding media. The output fraction of the ground material was of size 3-5 mm. The granulometric analysis of the raw material was carried out in a multiple manner. The granulometric composition of milling product was analyzed every 30 minutes. Simultaneously, ground material was subjected to an analysis of the shape of grains and microscopic analysis of morphology and chemical composition. Strength tests of grains were performed applying selected fractions of particle size ranges. The change of particle breakage rate function Si, for selected particles size ranges, was described with the Austin-Gardner expression. The influence of destructive force on kinetics of grinding was defined.
EN
The paper presents the results of studies on quartzite milling in a ball mill. The milling was conducted in a batch system, for diversified compositions of balls. The milling product was subjected to granulometrical, morphological and strength analyses. On the basis of the developed Reid's theory and using the Austin-Gardner equation, a form of the function circumscribing the specific rate of comminution of selected size fractions was determined. The values of the breakage rate function bi, for the mill's apparatus conditions were determined. The impact was investigated for a variable number of grinding media contact points on the values of specific rate S and the values of the breakage rate function bij. Furthermore, the values of coefficients occurring in the equations circumscribing the specific rate of milling S and breakage parameter bij were determined.
EN
The article presents the results of investigations concerning the analysis of milling kinetics of chosen rock materials taking into consideration their strength properties. Investigations were carried out for a mill operating on a semi-industrial scale. Milling was conducted in a periodical mode using grinding media differing in diameters. Mineral raw materials differing in terms of crystallographic structure were subjected to grinding. The process of milling was carried out for quartzite, granite and greywacke. Input fraction of ground material was of size 5 - 8 mm. Grain strength from particular size fractions and its influence on the process kinetics were determined. Grinding rate of particular size fractions and basic parameters used in the theory of statistical moments were calculated.
PL
Artykuł przedstawia rezultaty badań kinetyki mielenia, wybranych materiałów skalnych, z uwzględnieniem ich własności wytrzymałościowych. Badania prowadzono dla półprzemysłowego młyna kulowego. Przemiał realizowano w trybie okresowym, używając mielników o zróżnicowanych wymiarach. Materiał skalny różnił się budową krystalograficzną. Mielenie przeprowadzono dla kwarcytu, granitu oraz szarogłazu. Nadawa charakteryzowała się początkową frakcją rozmiarową z przedziału 5 - 8 mm. Zbadano wytrzymałość ziarn, należących do poszczególnych frakcji rozmiarowych, oraz jej wpływ na kinetykę procesu. Obliczono szybkość przemiału poszczególnych frakcji rozmiarowych oraz rozkłady wielkości matematycznych, wykorzystywanych w teorii momentów statystycznych.
16
Content available remote Kinetics of grinding ceramic bulk considering grinding media contact points
EN
Results of experiments carried out in a pilot-plant ball mill are discussed in the paper. The objective of the experiments was to determine the effect of the number of contact points between grinding media on the rate of grinding. The experimental material was ceramic body used in the production of floor and wall tiles. Main component of the feed was a mixture of feldspar and clay with antiemulsifiers. The feed was subjected to wet grinding. During grinding the rate of comminution of particular size fractions was determined. Changes in particle size distribution of ground material in time were analysed and the effect of ball size, mill filling with the feed and the number of grinding media on the process rate was described. Main objective of the study was to define the effect of changes in the number of grinding media contact points on the grinding rate. Additionally, the effect of mill filling with the feed on changing specific rate of grinding of particle fractions was determined. The change in time of the particle size composition enabled to calculate the grinding rate of particular fractions. In the calculations Gardner and Austin differential equation was used for discrete values of fractions.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w półprzemysłowym młynie kulowym. Celem badań było określenie wpływu liczby punktów kontaktu, pomiędzy mielnikami a nadawą, na szybkość przemiału. Do eksperymentu użyto kul materiałów skalnych wykorzystywanych w produkcji ceramiki budowlanej. Rozdrabniany materiał składał się z mieszaniny skaleni oraz glinki z dodatkiem antyemulgatorów. Przemiał wykonano na mokro. W trakcie przemiału określano skład granulometryczny mielonego surowca. Zmiany wymiarów ziarna średniego w czasie, poddano analizie ze względu na wpływ wielkości mielników, wypełnienia młyna oraz liczby mielników, określając szybkość procesu rozdrabniania. Główny cel badań dotyczył określenia wpływu zmiany liczby punktów kontaktu mielników na szybkość właściwą rozdrabniania nadawy. Zmiana w czasie rozmiaru ziarn pozwoliła na określenie szybkości procesu dla poszczególnych klas rozmiarowych. Do obliczeń wykorzystano równanie Gardnera i Austina w formie dyskretnej.
PL
Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących analizy kinetyki przemiału wybranych surowców skalnych z uwzględnieniem zmiennej liczby punktów kontaktu mielników. Przemiały prowadzono przy zmiennych składach kuł. Określono kinetykę zmiany średniego wymiaru ziania, jak również zmiany szybkości rozdrabniania poszczególnych klas rozmiarowych Otrzymane wyniki pozwoliły określić kinetykę przemiału, wiążąc jaz podstawowymi zależnościami występującymi w teorii momentów statystycznych. Szybkość rozdrabniania uzależniona została od zmiany liczby punktów kontaktu.
EN
The paper presents investigation results concerning the grinding kinetics of selected raw materials with regard of a variable number of contact points. Grindings were carried out for variable balls' composition. The change of mean particle size and speed of grinding for each size class were described. The results allowed one to describe the grinding kinetics connecting it with basic relationships in the statistical moments' theory. The speed of grinding was dependent on a change of contact points'number.
PL
W artykułe przedstawiono rezułtaty badań szybkości przemiału surowców skałnych. Opisano szybkości rozdrabniania poszczegółnych frakcji rozmiarowych surowca. Okreśłono równanie matematyczne opisujące zmianę w czasie średniego wymiaru ziarna oraz wpływ liczby punktów kontaktu na proces przemiału.
EN
Investigation resutts deating with raw materia]'s grinding ratę arę presented in the paper. The grinding ratę of individua] size fractions is described. The equation indicating a change in time of fraction mean size and the influence of a number of contact points on grinding ratę was determined.
PL
W pracy przedstawiono rezułtaty badań procesu mietenia wybranych surowców skainych. Okreśłono wytrzymałość frakcji rozmiarowych ziaren na naprężenia niszczące. Opisano wpływ sił niszczących ziarna na kinetykę procesu miełenia. Obłiczono szybkości rozdrabniania wybranych frakcji rozmiarowych.
EN
Investigation resutts deaiing with grinding of setected rock raw mate-riais arę presented in the paper. The destructiye tension strength of grains' size fraction was determined. An influence of grain destructive forces on grinding process kinetics is described. The specific ratę of grinding for selected size fractions was calculated.
20
Content available remote Kinetyka mielenia kwarcytu przy kaskadowym ruchu złoża nadawy
PL
W pracy zbadano ruch złoża kwarcytu. Okreśłono zmianę składu granułometrycznego materiału w trakcie przemiału i na tej podstawie obliczono szybkości rozdrabniania poszczegółnych frakcji wymiarowych ziarna. Zbadano siły oraz naprężenia niszczące dła wybranych kłas rozmiarowych ziarna.
EN
The bulk movement of quartzite in a ball mill was investigated. The change of mean particle size during grinding was described. The specific grinding ratę of setected partictes' size fractions was determined. The load and destructive stresses corresponding to partictes size fraction were defined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.