Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser scatterometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper concerns a defectoscopy of squats occurring on the surface of the rail head. Disadvantages of traditional methods being used in detection of such defects were also presented. Authors proposed a new method based on simplified laser scatterometry to detect these defects. Physical model of the laser beam scattering by edges of such defects and simulation results were given. An experimental set-up for practical testing of this method was designed and constructed. This system enabled measurements of squat defects occurring in the section of the rail extracted from the track. The analysis of obtained results was performed. Authors also indicated directions of further research and development.
PL
W artykule wykazano celowość badań wad head checking zlokalizowanych na powierzchni tocznej szyn kolejowych. Zaproponowano do tego celu metodę skaterometrii laserowej. Zaprezentowano wzorce i model fizyczny rozproszenia wiązki lasera na takich wadach. Dokonano laboratoryjnych badań eksperymentalnych. Otrzymane wyniki poddano transformacji fourierowskiej i dokonano ich analizy. Wskazano dalsze kierunki badań w oparciu o sygnały dwuwymiarowe.
EN
The paper presents the necessity of investigation of head checking flaws occurring on the Surface of the rail's head. The laser scatterometry was proposed to solve this task. The patterns and physical model of laser beam scattered in these flaws were presented. Laboratory experiments were conducted. Obtained results were analyzed with the use of Fourier transform. Further research areas basing on 2D signals were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono opis zjawisk fizycznych towarzyszących rozpraszaniu się światła lasera (skaterometrii laserowej), na wadach zlokalizowanych na powierzchni tocznej szyn kolejowych. Przeanalizowano wzorce powierzchni imitujące typowe kształty wad kontaktowo-naprężeniowych. W oparciu o prawa Kirchhoffa, wyznaczono modele optyczne dla tych wzorców uszkodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wad head checking - HC.
EN
The paper presents phenomena occurring during scattering the laser beam in surface flaws of the head of rail. During the analysis process, the patterns corresponding to typical shape of stress-contact flaws were taken into account. Based on Kirchhoff law, optical model of these flaws were determined with particular emphasis on head-checking flaws.
EN
In the work laser scatterometry supported by image processing and analysis techniques was used for assessment of surface imperfections (SIM) of machined surfaces presented and discussed. During the experiment the ground and polished samples made from aluminium, brass, cast iron and steel, with visible SIM, were used. Surface topographies (Talysurf CLI 2000 - Fig. 1) and images of scattered light (experimental setup - Fig. 2) were acquired for selected areas of those surfaces. Analysis of the data obtained was carried out using Image-ProŽ Plus and TalyMap Silver software (Fig. 3). The results of the experiment enabled us to conclude that the methods used were both useful and could offer an interesting assessment of machine parts characterized by various types of SIM.
PL
Jednym z ważniejszych problemów we współczesnym wytwarzaniu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń jest ich odpowiednia diagnostyka. Proces diagnostyczny może dotyczyć m.in. detekcji i analizy skaz powierzchni powstających w sposób niezamierzony lub przypadkowy podczas obróbki, przechowywania lub użytkowania powierzchni części maszyn. Ocena skaz powierzchni może być przeprowadzana z wykorzystaniem szeregu metod pomiarowych. Ważną rolę odgrywają tutaj metody optyczne w największym stopniu wykorzystywane w warunkach produkcyjnych. W pracy pokazano, iż optyczne metody skaterometrii laserowej wspomagane przez techniki przetwarzania i analizy obrazu mogą stanowić ciekawą alternatywę w przypadku oceny części maszyn, charakteryzujących się występowaniem różnego rodzaju skaz powierzchni. W pracy opisano metodę ARS wykorzystującą obrazowanie i analizą światła rozproszonego przeznaczoną do detekcji skaz powierzchni elementów maszyn obrabianych różnymi technikami obróbkowymi. Zaproponowana metoda charakteryzowała się m.in. dużą czułością, bezstykowym sposobem pomiaru oraz krótkim czasemprzeprowadzenia oceny. Parametry uzyskane z analizy obrazu (oprogramowanie Image ProŽ-Plus) porównywano z wybranymi dwu- i trójwymiarowymi mapami powierzchni skaz (oprograowanie TalyMap Silver) rejestrowanymi profilometrem optycznym Talyscan CLI2000 firmy Taylor Hobson. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą użyteczność zastosowanej metody rozpraszania światła, mogącej stanowić jedną z propozycji rozwiązania problemu diagnostyki części maszyn i urządzeń w warunkach laboratoryjnych lub
PL
Jednym z niepożądanych zjawisk zachodzących w trakcie obróbki ubytkowej jest powstawanie zalepień na czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Ma to znaczący wpływ na przebieg i efekty procesu szlifowania. Ważna jest więc, odpowiednia ocena stanu CPS w celu wykrywania nadmiernego rozrostu zalepień. W artykule przedstawiono propozycję takiej oceny z zastosowaniem skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu. Dokonano krótkiego opisu stosowanych metod oraz przedstawiono wybrane wyniki badań uzyskanych dla powierzchni ściernicy o strefowo zróżnicowanej budowie po jednoprzejściowym szlifowaniu otworów w stali 100Cr6. Stwierdzono dużą użyteczność zastosowanych metod, co może stanowić propozycję rozwiązania problemu diagnostyki narzędzi ściernych w procesach obróbkowych.
EN
One of the most undesirable phenomena during machining process is forming smears on the grinding wheel active surface. It has the significant influence on grinding process course and effects. That is why the suitable inspection of the grinding wheel active surface in order to detect excessive growth of smears is so important. Such inspection can be a carried out by machine vision systems or systems using the optical measuring methods (especially those from a group of light scattering methods). In the paper there is presented and discussed a proposal of optical inspection with use of laser scatterometry as well as image processing and analysis techniques. It consists in acquisition of the image of scattered light created during illumination of a tested surface by the laser light (wavelength λ = 635 nm). The analysis of such image can enable obtaining the values of geometric and photometric parameters, which can be correlated with e.g. selected parameters of the surface roughness. Experimental investigations were carried out on surfaces of the grinding wheel of diversified zone structure after the single-pass internal cylindrical grinding of 100Cr6 steel. The discussed methods were confirmed to be useful, which could be a good proposal for solving the important problem of diagnostics of abrasive tools in abrasive processing.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie obrazów światła rozproszonego do oceny mikronierówności powierzchni obrobionych. Dokonano krótkiego opisu teorii rozpraszania światła na powierzchniach chropowatych. Uwzględniono przy tym, że zjawisko to może być wykorzystane do oceny struktury geometrycznej powierzchni metodami skaterometrycznymi wspomaganymi technikami przetwarzania i analizy obrazu. Pokazano również wybrane wyniki analiz densytometrycznych prowadzanych na obrazach światła rozproszonego uzyskanych dla różnych powierzchni obrobionych.
EN
In the paper a proposal of surface microroughness assessment by analysis of scattered light images is presented. A brief description of theoretical bases of light scattering from rough surfaces is given and discussed. There is contained the detailed analysis of the scattered light intensity spatial distribution, often assessed by BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function). The authors show that the light scattering phenomenon can be used for surface roughness assessment by optical methods and supported by image processing and analysis techniques. The experimental investigations were performed on flat and cylindrical surfaces machined by milling and microfinishing. The acquired images of the scattered light for these surfaces were assessed by the densitometric analysis. There was measured the light intensity determined horizontally and vertically in the direction of x and y axis.
EN
In the paper using of one of the optical measuring methods and image analysis techniques for the assessment of surface roughness of elements made of plastics abrasive machined has been proposed. Experimental investigations were carried out on cylindrical microfinished surfaces, which were illuminated by laser beam light. Images of the scattered light formed at screen were acquired by digital camera. All images were transferred into a computer, and analyzed by Image-ProŽ Plus by Media Cybernetics. This software allows for calculating selected geometric and photometric parameters, which characterized acquired images. The results of experimental investigations show high usefulness of proposed measuring methods for assessment of surface roughness of elements made of materials different than metal and its alloys.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie jednej z optycznych metod pomiarowych oraz technik analizy obrazu do oceny chropowatości powierzchni elementów wykonanych z tworzyw sztucznych obrabianych ściernie. Dokonano opisu podstaw teoretycznych rozpraszania światła oraz wykorzystujących to optycznych metod skaterometrycznych. Badania doświadczalne przeprowadzono na powierzchniach cylindrycznych mikrowygładzanych taśmami mikrościernymi typu IMFF oraz ILF wyprodukowanymi przez firmę 3M. Obrobione powierzchnie poddano pomiarom stykowym (profilometr stykowy Hommel-Tester T2000 firmy Hommel-werke) oraz ocenie optycznej prowadzonej z wykorzystaniem skaterometrii laserowej wspomaganej technikami analizy obrazu. Zarejestrowane obrazy skaterometryczne analizowano pod kątem uzyskania parametrów geometrycznych i fotometrycznych charakteryzujących oceniane powierzchnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego Image-ProŽ Plus firmy Media Cybernetics. Wyniki badań wykazały dużą przydatność zaproponowanych metod pomiarowych do oceny nierówności powierzchni elementów wykonanych z materiałów innych niż metal i jego stopy.
PL
W pracy przedstawiono adaptację metody skaterometrii laserowej do detekcji wad head checking występujących w szynach kolejowych. Wady te stanowią wysokie niebezpieczeństwo eksploatacyjne ruchu pociągów, jednak brakuje w pełni skutecznych metod ich badań. Dlatego przedstawiono podstawy fizyczne metody skaterometrii laserowej ze szczególną analizą reakcji światła lasera na wzorzec powierzchniowego pęknięcia odwzorowującego ten typ wady. Zaprezentowano laboratoryjny zautomatyzowany system do badań wad powierzchniowych w szynach kolejowych. Przedstawiono problemy oceny uzyskanych sygnałów oraz pokazano wyniki analizy i klasyfikacji wad z wykorzystaniem algorytmu zbiorów rozmytych. Uzyskane rezultaty badań stanowią wstęp do szerszych analiz tej metody w zastosowaniach do diagnostyki wad w szynach kolejowych.
EN
This work presents an adaptation of laser scatterometry method for detection of head checking flaws in railway rails. Though flaws of this kind create high exploitation danger in train traffic, there are still no effective methods of investigations of such flaws. Therefore the basis of laser scatterometry method was presented including detailed analysis of laser light reaction on surface crack reference pattern corresponding to such type of defects. Laboratory automatic system has been constructed to investigate surface flaws of railway rails. Evaluation methods of the detected signals were presented as well as flaws analysis and classification has been proposed using fuzzy sets algorithm. The investigations results presented in this paper are an introduction to the future comprehensive evaluation of this method applied in diagnostics of railway rails flaws.
PL
W artykule zaproponowano połączenie skaterometrii laserowej i metody nakładania obrazów (ang. Image Stacking) w celu oceny mikronierówności powierzchni znajdujących się w ruchu. Przedstawiono dokładny opis wykorzystywanych metod, a także scharakteryzowano dostępne oprogramowanie komputerowe przeznaczone do nakładania obrazów. Dodatkowo pokazano przykładowe wyniki badań doświadczalnych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazu dla powierzchni toczonej będącej w ruchu.
EN
The paper presents a proposal of connection of laser scatterometry and image stacking method for assessment of surface micro-roughness in movement. We present a careful description of used methods as well as a short characteristic of image stacking software. Additionally we showed results of investigations conducted by software for image processing and analysis on turned surface being in movement.
PL
W referacie przedstawiono próbę wykorzystania optycznej metody skaterometrii laserowej do oceny mikronierówności powierzchni będących w ruchu. Badania przeprowadzono na wałkach stalowych z powierzchniami wykonanymi różnymi technikami obróbkowymi. Powierzchnie wałków oświetlano światłem laserowym o długości fali l = 635 nm. Obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego rejestrowano w formie obrazów statycznych oraz sekwencji wideo. Do ich oceny wykorzystano oprogramowanie do analizy obrazu, określając za jego pomocą parametry geometryczne i fotometryczne zarejestrowanych obrazów.
EN
In the paper, use of laser scatterometry to assessment of moving rough surfaces is presented. The experimental investigations were performed on steel shafts after different surface treatments. In the present work we applied the laser light with wavelength l = 635 nm for illuminating of the shaft surfaces. Images of angular distribution of scattered light were recorded as static images and a sequence of video images. We used special software for processing and analysing of acquired images and image sequences. Geometric and photometric parameters of these images are assessing by this software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.