Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych
PL
W artykule omówiono zagadnienie diagnostyki prac hydroizolacyjnych modernizowanych obiektów. Przedstawiono rys historyczny stosowania izolacji wodochronnych, a także opisano etapy oceny stanu technicznego budynku oraz zastosowanych hydroizolacji.
EN
The article discusses the topie of diagnostic analyses of water insulation works for upgraded buildings. A historie overview of water insulation application was provided, along with the stages of evaluation of the technical condition of a building and the applied water insulation.
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja badań laboratoryjnych materiałów przeznaczonych do wykonywania termoizolacji od wnętrza pomieszczeń. Głównym celem badań było wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła, w zależności od zmieniających się wartości wilgotności i temperatury powietrza. Na podstawie badań wyznaczono również krzywe sorpcyjne materiałów, co umożliwia określenie ilości wilgoci, jaką może przyjąć materiał w danych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Ponadto zbadane współczynniki przewodzenia ciepła porównano z wartościami deklarowanymi przez producentów materiałów celem oceny zgodności z danymi zawartymi w kartach technicznych.
EN
The primary purpose of the article is to present the laboratory tests of materials designed for producing thermal insulation in the interiors. The main target of research was to determine the heat transfer coefficient according to the changing humidity and ambient temperature values. Based on the study, sorption curves have also been determined for materials, so as to specify the quantity of moisture a material can withstand in the given temperature and humidity environment. In addition, the studied heat transfer coefficients were compared to the values declared by manufacturers of materials to assess the conformity with the values in the data sheets.
3
Content available remote Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości hydrofobizacji skał wapiennych metodą iniekcji. Omówiono zagadnienia dotyczące hydrofobizacji jednej ze skał wapiennych – opoki wapnistej.
EN
The article presents the results of studies of water repellent capacity of limestones applied through injection. The aspects of hydrophobization are discussed for one type of limestone, namely calcareous bedrock.
EN
The protection of historical ruins requires solution of doctrinal and technical problems. Technical problems concern above all preservation of walls, which are exposed to the influence of atmospheric factors. The problem that needs to be solved in any historic ruin is securing of wall crests. Form of protection of the wall crests depends on many factors, mainly technical features of the wall and architectural and conservatory vision. The following article presents three aspects important for protection of wall crests. Firstly, analysis of features of the wall as a structure, secondly the characteristics of destructive agents, thirdly forms of protection of wall crests. In the summary of the following article, advantages and disadvantages of each method of preservation of the wall crests were presented.
5
PL
W artykule omówiono wyznaczenie wzoru regresyjnego do obliczania współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego z uwzględnieniem gęstości pozornej, temperatury i wilgotności powietrza otoczenia. Prognozowano, wykorzystując metody regresji wielorakiej i automatycznych sieci neuronowych. Wykonano test Shapiro-Wilka sprawdzający normalność rozkładów. Weryfikację prawidłowości wyznaczonych równań regresji wykonano, obliczając błąd MAPE prognozy oraz analizując szereg resztowy, wyznaczając funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowych reszt. W celu uzyskania danych przeprowadzono badania laboratoryjne pięciu różnych gęstości betonu komórkowego od 100 do 570 kg/m3 oraz oznaczono wartość współczynnika λ przy zmieniających się warunkach cieplno-wilgotnościowych. Badania wpływu temperatury na wartości współczynnika przewodzenia ciepła wykonano dla czterech zakresów od 0 do 42,5 ºC. Wpływ wilgotności powietrza na wartość współczynnika oznaczono w przypadku pięciu wilgotności od 0 do 90%.
EN
The aim of the study was to determine the regression formula for calculating the thermal conductivity λ cellular concrete with regard to apparent density, temperature and humidity of the ambient air. Methods of automated regression and neural networks were used. Shapiro-Wilk normality checking distributions were made. Verification of the correctness set of regression equations was performed by calculating an error MAPE forecasts and analysis of the residual series, setting the autocorrelation function and partial autocorrelation of residuals. A series of laboratory tests were performed. For five different λ cellular concrete densities of 100 to 570 kg/m3 determined ratio when the changing conditions of the thermo-humidity. Investigation of the effect of temperature on the thermal conductivity was performed for four ranges of 0 to 42.5 °C. Effect of humidity on the coefficient determined for the five humidity of 0 to 90%.
PL
Artykuł porusza kwestię ochrony wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina. Analiza kompozycyjna oraz funkcjonalna istniejącej zabudowy uwzględniającej modernistyczny gmach Powszechnego Domu Towarowego skłania do dyskusji na temat konieczności ingerencji we wskazaną tkankę miejską. Wartość „dodana”, efekt synergii, objawia się w efektach uzyskanych poprzez zachowanie istniejącej zabudowy, nadanie jej nowej wartości użytkowej przy poszanowaniu i uwydatnieniu wzajemnych relacji pomiędzy pierwotną funkcją,estetyką i kompozycją przestrzenną. Tadeusz Witkowski projektując w 1959 roku Powszechny Dom Towarowy (PDT) zmierzył się z lokalizacją wielkopowierzchniowej funkcji handlowej w ścisłym Centrum miasta Lublin. Wyczucie przez architekta kompozycji bryły, zrozumienie przestrzeni i zachowanie skali otaczającej zabudowy przyczyniło się do podkreślenia wartościowych osi widokowych i kompozycyjnych. W 2010 r. spółka inwestorska, właściciel budynku PDT, przedstawiła plan wyburzenia modernistycznego gmachu i powstania w tym miejscu nowoczesnej galerii handlowej. Dyskusja na temat przyszłości spuścizny Witkowskiego podzieliła środowisko lubelskich architektów. Jedną z form sprzeciwu i jego argumentacji były Warsztaty „Reaktywacja”, które odbyły się przy współpracy „Modernizmu w Lublinie” (inicjatywa mgr inż. arch. Marcina Semeniuka) oraz Studenckiego Koła Naukowego Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej w 2015r. [1]. Młodzi architekci i studenci opracowali koncepcję adaptacji budynku PDT uwzględniające uatrakcyjnienie funkcji handlowej oraz wprowadzenie nowych, nastawionych na potrzeby i rozwój mieszkańców Lublina. Bazę koncepcji stanowił projekt Tadeusza Witkowskiego, który został rozbudowany zgodnie z wytycznymi uchwalonego dla tego obszaru Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [2]. Omówione zagadnienia związane z problematyką ochrony, analizą wartości przestrzennej i kulturowej oraz udział inicjatyw społecznych w dialogu na temat przyszłości Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie są rozpatrywane przez autora jako działania, których efektem jest synergia na kilku płaszczyznach.
EN
Article raises the issue of protection of spatial and cultural values of Lublin’s downtown. Analysis of composition and function of existing building, including modernistic edifice of Powszechny Dom Towarowy is leading to discussion about necessity of intervention in urban fabric. The added value, effect of synergy, is emerging in effects obtained by preserving existing building development, granting it new functional value respecting and bringing out mutual relation between initial function, aesthetic and spatial composition. During the design of PDT in 1959 Tadeusz Witkowski had to face the problem of locating large district area in exact city center of Lublin. Architect’s sense of structure composition, understanding of space and bearing scale of existing building contributed to highlight valuable view and composition axis. In 2010 investment company, owner of Powszechny Dom Towarowy building, introduced a plan of demolition existing modernistic edifice and developing new, modern shopping mall. Discussion about future of Witkowski’s legacy has divided Lublin’s architects community. One form of the objection was workshops, which took place with cooperation of “Modernism in Lublin” (mgr inż arch. Marcin Semeniuk’s initiative) and student’s scientific organization of Modern Architecture from University of Technology in Lublin in 2015. Young architects and students worked out idea of adaptation of Powszechny Dom Towarowy building considering enchantment of mercantile function and implementation of new, oriented toward needs and progress of Lublin’s citizens. Ideabased on Tadeusz Witkowski’s project, which was expanded according to guidelines of Local Area Plan. Author of this article considerates the problem of protection edifice of Powszechny Dom Towarowy in Lublin and participation of social initiative as an effect of synergy.
PL
Metoda grawimetryczna, metoda bezpośrednia, uznawana jest za jedyny miarodajny sposób badania wilgotności. Funkcjonuje jednocześnie wiele metod pośrednich gdzie wynik pomiaru obarczony jest mniejszym lub większym błędem. Głównym celem artykułu jest określenie dokładności otrzymywanych wyników metodą chemiczną w stosunku do metody grawimetrycznej oraz wyznaczenie wzorów regresyjnych potrzebnych do skorygowania wyników.
EN
The gravimetric method is considered to be the only reliable method used to measure the moisture content of a certain material. The main purpose of this article is to determine the accuracy scale of the results drawn from the chemical method being applied to the most basic building materials and establishing regression patterns necessary to correct the results of the calcium carbide method.
EN
The purpose of this paper is to introduce issues related to the corrosive effects of construction salts. Sequentially, one will discuss issues related to the distribution of salt in the wall, salinity sources and types of masonry material damage. There will also be presented the results of research conducted by the authors, which allowed determining the distribution of salinity in the walls depending on the depth and height of sampling. The paper will present test results of samples taken from several heights and depths within the same piece of wall and summaries from all facilities. Research conducted by the authors were based on chemical analyzes performed using the prepared chemical tests. Assays are made using titration and colorimetric methods.
PL
Celem analizy było przybliżenie problematyki związanej z korozyjnym działaniem soli budowlanych. Omówiono zagadnienia związane z dystrybucją soli w murze, źródłami zasolenia i typami uszkodzeń materiału murowego. Przedstawiono wyniki badań, które pozwoliły na wyznaczenie rozkładu zasolenia w murach w zależności od głębokości i wysokości próbkowania. Wyniki badań dotyczą próbek pobieranych z kilku wysokości i głębokości w obrębie tego samego fragmentu muru oraz próbek zbiorczych z wszystkich obiektów. Badania oparte zostały o analizy chemiczne wykonane przy użyciu gotowych testów chemicznych. Oznaczenia wykonywano metodami miareczkowania i kolorymetryczną.
PL
Głównym celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z wpływem temperatury badania oraz wilgotności na zmianę wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla różnych gatunków drewna stosowanego w obiektach budowlanych. W opracowaniu przedstawiono również wyniki badań wpływu gęstości drewna i kierunku badania na wartość współczynnika przewodności cieplnej.
EN
The main aim of the article is to present the issues related to the impact of temperature and humidity on thermal conductivity in different types of wood used in building structure. In this elaboration authors present the results of laboratory test. Authors checked the impact of the direction of analysis and density of wood on thermal conductivity in wooden elements.
PL
Podczas projektowania w obiektach zabytkowych spotykamy się z elementami wykonanymi w technologii monolitu. Wielu projektantów od razu klasyfikuje takie elementy jako wtórne lub jako elementy o domyślnie niewielkiej wartości konstrukcyjnej, które mogą co najwyżej pozostać pomnikiem historii w adaptowanym, remontowanym lub modernizowanym obiekcie lub zostać zastąpione elementami nowoprojektowanymi. W celu zachowania w takich obiektach maksymalnej ilości substancji historycznej oraz sprawdzenia możliwości wykorzystania tych elementów jako elementów konstrukcyjnych, dokonano przeglądu literatury, która była przewodnikiem podczas ich projektowania oraz wykonywania. Na tej podstawie określono zakres parametrów wytrzymałościowych materiałów niegdyś stosowanych oraz przeanalizowano algorytmy obliczeniowe do wymiarowania elementów żelbetowych. Na podstawie porównania dawniej stosowanych algorytmów obliczeniowych oraz parametrów fizyko-mechanicznych dawnych materiałów z algorytmami i materiałami stosowanymi współcześnie, jesteśmy w stanie oszacować nośność takich elementów, a co za tym idzie, wykorzystać je wtórnie jako pełnoprawne elementy konstrukcyjne.
EN
During designing in historical object we can have a problem with historical reinforced concrete elements. Many designers, classifies this elements as low strength. They are convicted that this type of elements in historical building can be only a monument and cannot be used in this construction as an structural element. It is very important in this type of buildings to keep as many historical material as it is possible. Authors researched the literature which has been a guide in the design and execution of these elements. By comprising used algorithms and physico-mechanical properties of old materials with algorithms and materials, which are using today, we are able to estimate the strength of such elements.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki związanej z wykorzystywaniem płyt klimatycznych jako materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Badaniom poddano cztery materiały, dwa z nich to lekkie betony komórkowe pozostałe dwa wyprodukowano na bazie silikatów wapiennych. Głównym celem badań laboratoryjnych było wyznaczenie współczynnika przewodności cieplnej λ w zależności od zmieniających się wartości wilgotności i temperatury. Na podstawie badań wyznaczono również krzywe sorpcyjne materiałów. Badanie to umożliwia określenie ilości wilgoci, jaką może przyjąć materiał w danych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Ponadto zbadane współczynniki przewodności cieplnej porównano z wartościami deklarowanymi przez producentów materiałów celem oceny zgodności z danymi zawartymi w kartach technicznych.
EN
The aim of the article is to present the issues related to the use of climate panels as insulating materials used inside buildings. The study involved four materials, the two of them is a lightweight cellular concrete, the other two were produced on the basis of lime silicate. The main aim of the laboratory tests was to determine the coefficient of thermal conductivity λ depending on the changing temperature and humidity. Based on research the sorption materials curves were determined. The study allows you to specify the amount of moisture that can be accepted by the material in specific temperature and humidity conditions. In addition, the examined coefficients of thermal conductivity compared with the values declared by suppliers to assess compliance with the data contained in the data sheet.
PL
Uzyskane pozytywne wyniki hydrofobizacji opoki i zaprawy wapiennej pozwoliły na rozszerzenia zakresu badań. Zdecydowano o przeprowadzeniu prób wykonania przepony metodą iniekcji w murach. Ze względu na trudność przeprowadzenia badań polowych zdecydowano o wzniesieniu murów w laboratorium. Po okresie sezonowania w trzech murach badawczych wykonano trzy warianty przepon chemicznych. Do iniekcji użyto preparatu wyselekcjonowanego w pierwszym etapie badań. Kolejnym etapem było sprawdzenie skuteczności wytworzonych przepon.
EN
The obtained positive results of calcareous stone and lime mortar hydrophobisation allowed to expand the scope of research. It was decided to conduct a membrane trial implementation by injection in the walls. Because of the difficulty in field tests it was decided to elevated walls in the laboratory. After a period of aging three variants of chemical membranes was performed in the three research walls. For injection was used the preparation selected in the first step of tests. The next stage of work was verifying the effectiveness of made membranes.
PL
Stan wiedzy na temat możliwości stosowania iniekcji chemicznych w opoce wapnistej jest niezadowalający. Wynika to przede wszystkim z lokalności stosowania kamienia oraz jego drobnoporowatej budowy. Firmy oferujące preparaty do wykonywania tego typu izolacji, skupiają się raczej na murach wykonanych z materiałów szeroko stosowanych w budownictwie. Oferowane środki nie zostały przebadane pod katem możliwości ich zastosowania w tak nietypowym i jak się okazuje, „trudnym” materiale. Pierwszy z dwóch artykułów poświęcony zostanie badaniom możliwości wytworzenia warstwy hydrofobowej w kamieniu i zaprawie oraz oceną jej skuteczności.
EN
State of knowledge about how to use chemical injection in calcareous rock is unsatisfactory. This results, primarily, from the locality using of the stone and its small porous structure. Companies offering preparations to carry out this type of insulation, usually focus on the walls made of widely used in construction materials. Offered measures have not been tested for their applicability in such an unusual and as it turns out, the „difficult” material. The first of two articles will be devoted to research the possibility of producing a hydrophobic layer in calcareous stone and mortar and an assessment of its effectiveness.
PL
Wilgotność należy do podstawowych cech fizycznych materiału, a detekcja wody jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Artykuł niniejszy ma na celu przedstawienie problematyki związanej z pomiarami wilgotnościowymi materiałów i przegród budowlanych.
EN
Humidity is one of the fundamental physical features of materials; the detection of water is one of the most frequently executed examinations. The following article presents problems connected with measurements of material humidity
PL
Wybudowane w latach 1928-1939 osiedle "Dyrekcja" ze względu na swoją powierzchnię, ilość i kubaturę budynków uważane było za drugą po Gdyni największą inwestycję okresu międzywojennego. Osiedle reprezentuje cały zespół wartości, wynikających z jego programu ideowego (symboliki państwowej), układu przestrzennego, spójnej formy architektonicznej zabudowy i charakterystyki technicznej budynków. Artykuł niniejszy ma na celu, próbę dokonania szeroko rozumianej oceny stanu założenia, po 80-latach od rozpoczęcia budowy.
EN
District "Dyrekcja" built in the year 1928-1939 was regarded the second after the Gdynia largest investment of the period between world wars due to its size number of houses. The district represents the whole set of the values resulting the ideological programme (national symbolism), spatial composition, coherent architectural form of the buildings and their technical characteristics. The presented article is aimed as a complex evaluation of the district “Dyrekcja” after 80 years of its foundation.
PL
Woda, a raczej jej nadmiar jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Zabiegi związane z obniżeniem wilgotności przegród są niezwykle skomplikowane i kosztowne. Remont osuszeniowy składa się z szeregu procesów, do których zaliczamy: usunięcie źródła zawilgocenia, wykonanie izolacji wtórnych, osuszenie murów oraz odprowadzenie wilgoci pochodzącej z osuszania. W dalszej części artykułu, z uwagi na złożoność problemu, szczególny nacisk zostanie położony na sam proces wprowadzania izolacji. W związku z powszechnością występowania murów z ceramiki, metody wykonywania izolacji omówione zostaną na ich przykładzie.
PL
Drugi z artykułów dotyczących wykonywania izolacji wtórnych ma na celu wskazanie błędów popełnianych na wszystkich etapach procesu. Ich gradacja jest związana zarówno z kolejnością występowania, jak i konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Znaczna liczba uchybień, jakie zostały zaobserwowane przez autora, dość często prowadzi do niezadowalających efektów i negatywnej oceny tego typu robót. Na sukces prac osuszeniowych składa się wiele elementów. Od właściwego rozpoznania źródeł zawilgocenia, poprzez przyjęcie i wykonanie izolacji, do skutecznego usunięcia wilgoci z murów. Ze względu na wspomnianą złożoność problemu, jakim jest osuszanie murów, oraz indywidualność rozwiązań stosowanych w każdym z obiektów, jednoznaczne wskazanie, na jakim etapie popełnione zostały błędy często jest dość trudne. Ustalenie powodu braku zakładanej skuteczności, wymaga dokładnej analizy etapu projektowego i wykonawczego, a niekiedy również poźniejszej eksploatacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.