Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, the synthesis of copper-based multi-walled carbon nanotube compositesis described. Over the last years, carbon nanotubes (CNTs) have been widely used in many scientific research fields and have found applications in several sectors, e.g. for water treatment. This work focuses on combining the exceptional characteristics of CNTs, such as high specific surface areaand antibacterial properties, with the antimicrobial / antivirus features of copper oxides. The influence of synthesis parameters and thermal treatment on the final product was studied. Copper leakage was evaluated at both pH 5 and pH 7, confirming the possibility of applying Cu-based MWCNT composites in water filtration systems.
2
Content available Problems with transport policy in Kosovo after 2008
EN
The aim of this article is to present the main problems of public transportation in Kosovo after 2008 when the province’s parliament announced the declaration of independence. We focus on the plans and documents that were signed between 2008 and 2010 in an attempt to compare them with the real impact of investments made in the last five years. We show how the conflict between Belgrade and Prishtina has influenced public transportation and examine the prospects for problem-solving in this sector. To do this, we employ a neoinstitutional approach to the document analysis as the main research method.
EN
Replacing part of the cement in the concrete with fly ash - products of solid fuel burning, requires testing, including the degree of the reinforcement protection against corrosion provided by concrete. The paper presents a comparison of the results of the tests of the effectiveness of corrosion protection of reinforced concrete with the addition of calcareous fly ash. Tests were conducted by two electrochemical methods. Results obtained by potentiostatic measurement on reinforcement inserts deposited in cylindrical specimens in accordance with EN 480-14 standard were compared with studies investigating the progress of reinforcement corrosion caused by chlorides in loaded and cracked test elements made of these concretes. Tests of the cracked elements reflect the behaviour of reinforced concrete construction during operation in adverse environmental conditions, classified as standard XD and XS exposure classes. Comparison of the tests indicates the potential for potentiostatic measurement to be used to current assessment of protective properties of concrete with mineral additives.
PL
Zastąpienie części cementu w betonie popiołami lotnymi - produktami spalania paliw stałych, wymaga przeprowadzania badań, w tym stopnia ochrony zbrojenia przed korozją, którą powinien zapewnić beton. W artykule przedstawiono porównanie wyników badań skuteczności ochrony antykorozyjnej betonu z cementu z dodatkiem wapiennych popiołów lotnych względem stali zbrojeniowej. Badania przeprowadzono metodami elektrochemicznymi. Wyniki uzyskane za pomocą pomiaru potencjostatycznego na wkładkach zbrojeniowych umieszczonych w próbkach cylindrycznych zgodnie z normą EN 480-14 porównano z badaniami postępu korozji zbrojenia wywołanej chlorkami w obciążonych i zarysowanych elementach próbnych wykonanych z tych betonów. Badania elementów zarysowanych odzwierciedlają zachowanie konstrukcji żelbetowej podczas pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych, charskteryzowanych jako klasy ekspozycji XD i XS. Porównanie badań wskazuje na możliwość zastosowania pomiaru potencjostatycznego do bieżącej oceny właściwości ochronnych betonu z dodatkami mineralnymi.
4
Content available Podziemna wielka wojna
PL
Praca ta poświęcona jest działaniom wojennym prowadzonym pod ziemią na zachodnim froncie podczas I wojny światowej. Przedstawia zagadnienia techniczne prowadzenia takich działań, metodykę prowadzenia prac oraz ogólny przebieg operacji. Opisuje podstawowe problemy związane z urabianiem, konstruowaniem oraz zabezpieczaniem podziemnych systemów minowych, a także organizację struktur jednostek minerskich walczących armii. Każde z tych zagadnień zilustrowane jest przykładami historycznymi oraz faktami obrazującymi skalę prowadzonych działań. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia będące skutkiem prowadzenia tych działań.
EN
This work is devoted to underground warfare on the western front during World War I. It discusses the technical issues of conducting such activities, methodology of work and overall conduct of military operations. It describes basic issues of exploitation, constructing and securing underground mine systems and also the organization of fighting army units.
PL
Przedstawiono badania przebiegu korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym lotny popiół wapienny w środowisku chlorków. Wyniki porównano z zachowaniem się stali zbrojeniowej w betonie wykonanym na zwykłym cemencie portlandzkim w tych samych warunkach. Szybkość procesów korozyjnych określano metodą polaryzacji liniowej w zbrojonych elementach betonowych, obciążonych i zarysowanych, poddanych cyklicznemu zwilżaniu roztworem NaCl. Stwierdzono, że stosowanie lotnego popiołu wapiennego w nowym typie cementu nie pogarsza właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów wykonanych na tym cemencie.
EN
Tests on corrosion in the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fly ash, which takes place in the chloride environment, are described. The test results were compared to reinforcing steel behaviour in concrete made of ordinary Portland cement under the same conditions. The rate of corrosion processes was determined by the linear polarization method in loaded and cracked reinforced concrete elements, exposed to cyclic wetting in NaCl. The addition of high calcium fly ash to a new type of cement was found not to deteriorate its protective properties to reinforcing steel in concretes made of such a type of cement.
EN
Basing on polarization measurements one estimated the course of corrosion processes for reinforcement of concrete samples exposed to the cyclic influence of 3% NaCl solution. It was found that concrete containing 30% of fluidized bed boiler ash in relation to the mass of cement protected steel reinforcement against chloride corrosion better than Portland cement concrete.
EN
The studies on the protective properties of concrete made of cements containing calcareous fly ash are presented in the paper. The aim of the studies carried out by electrochemical methods was to determine the susceptibility of reinforcing steel corrosion, protected by the analysed concretes, as well as to define the rate of reinforcement corrosion installed in the loaded and cracked samples , subjected additionally to the action of chloride solution. The obtained results were compared with the values of Portland cement concrete, considered as reference. The results showed that the addition of up to 50% calcareous fly ash do not reduce the protective properties of concretes with respect to reinforcing steel , while the use of fly ash together with blast furnace slag leads to the deterioration of reinforcement.
PL
W artykule przedstawiono badania właściwości ochronnych betonu wykonanego na cementach zawierających lotne popioły wapienne. Badania prowadzone metodami elektrochemicznymi miały na celu określenie podatności korozyjnej stal i zbrojeniowej , chronionej analizowanymi betonami, oraz wyznaczenie szybkości korozji zbrojenia umieszczonego w obciążonych i zarysowanych elementach próbnych pod wpływem chlorków. Uzyskane wyniki porównywano z poziomem odniesienia, który stanowiły wartości pomierzone w seri i referencyjnej z betonu na cemencie portlandzkim. Badania wykazały, że zastosowanie w cemencie do 50% lotnych popiołów wapiennych nie powoduje pogorszenia właściwości ochronnych betonów względem stali zbrojeniowej. Natomiast zastosowanie oprócz lotnych popiołów wapiennych żużla wielkopiecowego prowadzi do zwiększenia podatności korozyjnej zbrojenia.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołów wapiennych powstałych ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Bełchatów. Badania wykonano dwiema niezależnymi metodami polaryzacyjnymi - metodą potencjodynamiczną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu oraz stosując pomiar potencjostatyczny na wkładkach zbrojeniowych zabetonowanych w walcowych próbkach zgodnie z normą PN-EN 480-14. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie na próbkach z betonu referencyjnego bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15%, 30% i 50% popiołu wapiennego w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją.
EN
The results of the effectiveness research of the reinforcement protection against corrosion by concrete containing high calcium fly ash from the combustion of coal in power station Bełchatów are shown. The research was done using two independent polarization methods - potentiodynamic method in concentrated water extracts from the crumbled concrete and using potentiostatic measurement on reinforcing inserts in concrete cylinder samples according to PN-EN 480-14 code. The results were compared with results gained in the similar way on samples from reference concrete without additives and with criteria including border values of electrochemical process parameters. It was shown that concrete containing 15%, 30% and 50% of high calcium fl y ash to cement mass properly protects reinforcing inserts from corrosion.
PL
Przedstawiono wyniki badań postępu korozji zbrojenia stalowego zabezpieczonego betonem zawierającym dodatek popiołu z fluidalnego spalania węgla brunatnego w elektrowni Turów. Badania wykonano metodą polaryzacyjną na obciążonych i zarysowanych betonowych elementach próbnych poddawanych cyklicznemu zwilżaniu w 3% roztworze NaCl. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi w analogiczny sposób na próbkach wykonanych z betonu referencyjnego bez dodatków. Wykazano, że beton zawierający 30% popiołu w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją wywołaną agresywnym oddziaływaniem chlorków.
EN
This article reports the results of an investigation of corrosion progress of steel reinforcement protected with concrete containing the addition of ash from fluidized bed combustion of lignite in Turów's power station. Research was performed with the use of polarization technique on loaded and cracked concrete specimens subjected to cyclic wetting in 3% NaCl solution. Results were compared with those received in the analogous manner on samples obtained from the reference concrete without additions. It was showed that concrete containing 30% of ash, in relation to the mass of cement, correctly protected reinforcement against corrosion caused by the aggressive influence of chlorides.
EN
The article presents the possibility of using computer games to train managers of IT projects. Described the ideas of the production of games, the realization of the objectives and characteristics. The conception of the possible development of simulation game focused on mapping tasks the project manager. The paper presents a prototype simulation game that allows IT project management training in different scenarios and different methodologies.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołu ze spalania węgla brunatnego w kotłach fluidalnych elektrowni Turów. Badania wykonano metodą polaryzacyjną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie w roztworach z betonu bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15 i 30% popiołu w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją.
EN
Results of a research concerning the protection efficiency of reinforcement from corrosion, with concrete enriched with ash from brown coal combustion in fluidized bed in power plant Turów are reported. Polarization technique was used to perform tests in concentrated water extracts from disintegrated concrete. Results were compared with those obtained in a similar way for extracts from concrete without additives and with criteria framing limit values of the parameters of an electrochemical process. The results have shown that the concrete with 15% and 30% ash as cement replacement properly protects reinforcement from corrosion.
PL
W pracy zostały przedstawione badania stopnia zabezpieczenia zbrojenia przed korozją betonami z dodatkiem popiołów z kotłów fluidalnych. Badania wykonano metodą potencjodynamiczną w roztworach modelowych. Zamieszczono analizę krzywych polaryzacji anodowej i katodowej, z wyznaczeniem charakteryzujących je parametrów. Określono wartości gęstości prądu korozyjnego i na ich podstawie oszacowano zdolności poszczególnych betonów do pasywowania powierzchni stali zbrojeniowej.
EN
The investigation of protection degree of reinforcement against corrosion with concretes with fluidized ash addition was introduced in the paper. Research was executed in model solutions with potentiodynamic method. Analysis of polarization curves with evaluation of characteristic parameters was inserted. The values of corrosive current density was determined. On their basis the ability of particular concretes to passivation the reinforcement surface was estimated.
13
Content available remote Wpływ dodatków popiołów z kotłów fluidalnych na właciwości ochronne betonu
EN
In comparing the results achieved in concentrated water extracts from concretes modified with ash additives and from the reference concrete, and also taking into account the additional criteria, which engaging delimiting values of electrochemical parameters can infer, the use of ashes from hard coal combustion in fluidized beds as a cement replacement material did not worsen the protective proprieties of concrete. Concrete containing 15% and 30% of analysed ashes from power plant Katowice and Turów in relation to the mass of cement protects steel bars against corrosion correctly.
PL
W pracy przedstawia się problem zwiększenia trwałości konstrukcji betonowych w wyniku stosowania preparatów uszczelniających. Nanoszone na powierzchnię betonu preparaty wnikają w jego strukturę i krystalizując ograniczają przepuszczalność porów. Zamieszczono analizę przebiegu procesu krystalizacji, a następnie propozycję modelu termomechanicznego na podstawie równań dyfuzji w ośrodku wieloskładnikowym.
EN
Problem of increasing durability of concrete construction in the consequence of apply sealing preparations was introduced in the paper. Preparations drifted on concrete's surface penetrating into its structure and limiting permeability porous by crystallized. Analysis of crystallization process course and propositions of thermomechanical model based on diffusion of multicomponent medium equations was inserted.
PL
Przedstawiono informacje nt. urządzeń energoelektronicznych stosowanych w układach technologicznych w Elektrowni Bełchatów. Przybliżono charakterystykę obiektów, gdzie zastosowano urządzenia energoelektroniczne. Przedstawiono etapy rozwoju techniki energoelektronicznej na przykładzie naszych urządzeń oraz problemy wynikłe podczas ich wdrażania do eksploatacji.
EN
Presented is an information on the power electronics equipment used in technological systems of Bełchatów power station. Characterised are objects where the power electronics equipment is used. Presented are development stages of the power electronics technology with use as an example our equipment and presented are also problems arisen during its implementation into the operation.
17
Content available remote Przekształtniki w układach napędów elektrycznych Elektrowni Bełchatów
PL
Referat stanowi podsumowanie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji przekształtników energoelektronicznych zastosowanych w układach napędowych w Elektrowni Bełchatów. Przedstawione są także problemy techniczne wynikłe podczas eksploatacji ww. urządzeń energoelektronicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.