Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air gauge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article, the authors analyze and discuss several models used to the calculation of air gauge characteristics. The model based on the actual mass flow (which is smaller than the theoretical one) was proposed, too. Calculations have been performed with a dedicated software with the second critical parameters included. The air gauge static characteristics calculated with 6 different models were compared with the experimental data. It appeared that the second critical parameters model (SCP) provided the characteristics close to the experimental ones, with an error of ca. 3% within the air gauge measuring range.
PL
Przedstawione w artykule badania eksperymentalne mają na celu ustalenie, jaki wpływ na wynik pomiaru odchyłki okrągłości uzyskanych pneumatyczną metodą pomiarową ma zmiana prędkości obrotowej stolika pomiarowego. W pomiarach wykorzystano przetworniki wyposażone w klasyczne dysze pomiarowe o przekroju kołowym; pomiary wykonano za pomocą przetwornika wyposażonego w dyszę szczelinową.
EN
The article presents in experimental studies is to determine the impact on the result obtained roundness deviation pneumatic measuring method is to change the speed of the measuring table. In the measurements used gauge with classical measuring nozzles of circular hole and measurements were used by the air gauge with a slotted nozzle.
3
Content available remote Pomiary pneumatyczne powierzchni walcowych: wyniki badań laboratoryjnych
PL
Omówiono wyniki badań laboratoryjnych czujników pneumatycznych stosowanych w średnicówkach pneumatycznych. Powierzchnia czoła tych czujników jest zaokrąglona, przy czym promień zaokrąglenia odpowiada promieniowi średnicówki. Badania potwierdziły, że w tych przypadkach przebieg charakterystyk statycznych nieznacznie się różni od przebiegu charakterystyk czujników o płaskim czole, współpracujących z płaską powierzchnią pomiarową. To oznacza, że możliwe jest wzorcowanie przyrządu za pomocą płaskich powierzchni, bez konieczności wykonywania drogich wzorców nastawczych o powierzchni walcowej.
EN
Presented in the paper are the investigation results as made for the air gauges applied for measurement of cylindrical details. The nozzles were rounded, and their radiuses corresponded to the radius of the plug (measuring head). The investigations proved negligibly small differences between the metrological characteristics of those air gauges and the ones with flat surfaces. The conclusion is that there is no need to produce expensive setting masters in form of the measured cylinder. It is possible to perform setting procedures with flat nozzles and flat flappers.
4
Content available remote Badania parametrów metrologicznych czujników pneumatycznych
PL
Omówiono stanowisko badawcze zbudowane na potrzeby wyznaczania właściwości metrologicznych pneumatycznych przetworników długości. Stanowisko umożliwia otrzymanie charakterystyk statycznej i przepływowej dla różnych przetworników. Poza jego szczegółowym opisem w artykule podano algorytm przetwarzania danych pomiarowych i zamieszczono przykładowe wyniki badań.
EN
Described in this article is a testing stand designed for verification of readings of the length measuring transducers in air gauges. Provision is made in the stand to plot characteristic curves for both flow and standstill performance of different transducer models. Apart from detailed description of the test stand, the data processing algorithm, and exemplary test results are contained in the article.
5
Content available remote Zmienność stałej czasowej w czasie pomiaru czujnikiem pneumatycznym
PL
Pomiar bezstykowy czujnikami pneumatycznymi wciąż znajduje zastosowanie w przemyśle, głównie w układach kontroli czynnej. W tych warunkach bardzo istotne są ich właściwości dynamiczne, zależne od geometrii elementów przepływowych oraz od aktualnego ciśnienia w komorze pomiarowej. Badania wykazały, że przy mniejszych ciśnieniach odpowiadających szerszym szczelinom pomiarowym, stała czasowa wzrasta, w niektórych przypadkach nawet o 100%. Nieuwzględnienie tego faktu może doprowadzić do zwiększenia błędów pomiaru właśnie w końcowej fazie obróbki.
EN
Non-contact measurement with the air gauges still takes place in industry, mainly in the in-process inspection. In such work conditions, their dynamic characteristics shaped by geometry of the air gauge and dependent on the actual measuring pressure become of great importance. The investigations proved that when the pressure in the chamber is lower, which corresponds with larger measured slots, the time constant increases, sometimes even up to 100%. If this phenomenon is neglected, the final stage of the machining could bear much larger error than expected.
PL
W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wyrobów, stawiane są coraz większe wymagania dokładności czujników pomiarowych. Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko wtedy, gdy teoretyczny opis funkcji przetwarzania będzie w pełni odpowiadał charakterystykom rzeczywistym. Literatura z zakresu pneumatycznych przetworników długości proponuje szereg metod, jednak obliczenia na podstawie tych metod, porównane z wynikami doświadczeń, dają błąd aproksymacji kilkadziesiąt procent, sięgający nawet 40 %, a w niektórych przypadkach i więcej. Badania wykazały, że zaproponowany algorytm, który w oparciu o wyznaczone parametry krytyczne drugie uwzględnia rzeczywiste straty przepływu, pozwala na aproksymację charakterystyk z błędem poniżej 5 %.
EN
The increasing quality of the manufactured details requires increased accuracy of the measuring devices. Those requirements could be met only when the theoretically described function corresponds with the experimental one. The publications on air gauges proposes a range of theoretical approaches, but compared with experimental results, those functions reveal approximation error of tens per cent, up to 40 %, and sometimes even more. The laboratory investigations proved that the proposed approach based on the second critical parameters and real dissipation effect, allows to approximate the static characteristics with inaccuracy lower than 5 %.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych. Opisano budowę i zasadę działania pneumatycznych przetworników długości. Zaprezentowano przykłady zastosowania wymienionych przetworników w pomiarach wielkości geometrycznych. W przeciwieństwie do metody stykowej, pomiar metodą bezstykową umożliwia kontrolę o charakterze czynnym oraz pomiar elementów wykonanych z materiałów, w których nacisk końcówki pomiarowej może niekorzystnie wpłynąć na wynik pomiaru.
EN
The paper presents problems of pneumatic measurement of geometrical quantities. The initial section presents a short history of the compressed air application to measurements of machine parts. The attention is paid to the theoretical basis of this topic [1, 2]. The construction and operation of an air gauge are described. The paper presents a physical model of the air gauge (Fig. 1) and the advantages of its use in particular measurement tasks. The Department of Metrology and Measurement Systems, Poznan University of Technology, conducted a number of research and practical application of air gauges, which resulted in a number of patented measuring devices for measuring form deviations. Section 3 presents examples of these gauges in the designed and constructed devices for measurement of geometrical quantities (Figs. 3, 4, 5, 6). The paper ends with a short summary. The non-contact method of measurement, in contrast to the contact one, allows for in-process control (check of the dimensions directly during the process) and measurement of material components, in which the stylus pressure can adversely influence the measurement result. It should be noted that in some cases the pneumatic measurement method cannot be replaced by any other method. The advantages of air gauges proved the usefulness of the theoretical analysis and experimental investigations.
PL
Artykuł porusza problematykę wpływu wybranych parametrów na statyczne właściwości metrologiczne pneumatycznego przetwornika długości. Zbadano wpływ ciśnienia zasilania oraz parametrów geometrycznych dysz: wlotowej – średnicy otworu, oraz pomiarowej – średnicy otworu, średnicy czoła dyszy. Ustalono, że dla określonego zestawu dysz zwiększenie ciśnienia zasilania skutkuje wzrostem czułości i zakresu pomiarowego. Średnica dyszy wlotowej wpływa na parametry metrologiczne oraz oddziałuje na charakter zjawisk przepływowych w przetworniku. Z kolei dobór średnicy otworu i czoła dyszy pomiarowej powinien uwzględniać rodzaj i wartość odchyłki kształtu mierzonej powierzchni.
EN
In the paper, issues of the impact of selected parameters on static metrological characteristics of air gauge have been described. The influence of the supply pressure, and the geometrical parameters of the nozzles: inlet nozzle – the hole diameter, and the measurement nozzle - the hole diameter, the diameter of the nozzle face. It was found that for a particular set of nozzles supply pressure increase results in an increase of sensitivity and measuring range. The diameter of the inlet nozzle was affected on the metrological parameters and influences the nature of the flow phenomena in the air gauges. In turn, the choice of the diameter of the hole and face measurement nozzle should take into account the type and value of the deviation of the shape of the measured surface.
PL
W artykule opisano pomiary odchyłki okrągłości za pomocą pneumatycznych przetworników długości wyposażonych w szczelinowe dysze pomiarowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono charakterystyki statyczne pneumatycznych przetworników długości z szczelinowymi dyszami pomiarowymi. Zaprezentowano wyniki pomiaru odchyłki okrągłości dla wybranych typów dysz oraz dokonano oceny dokładności pomiaru uwzględniając wartość odchyłki okrągłości jak i zmiany amplitud składowych zarysu. Rezultaty przeprowadzonych badań porównano z metodą stykową. Pomiary zarysu okrągłości potwierdziły przydatność zastosowania dysz szczelinowych w bezstykowych pomiarach okrągłości.
EN
In the paper, issues of measurement of roundness deviation using the air gauge with slotted meas-urement nozzles have been described. As a result of experimental investigations, determination of air gauges static characteristics with slotted measurement nozzles was conducted. Results of measurement of roundness for air gauge with selected types of nozzles was presented. Then it was observed the dependencies between parameters of the model shape, and errors of measurement obtained using air gauge. The results of experimental investigations was compared with those from the contact method. The results of experimental investigations indicate that, there is the possibility to use air gauges with slotted nozzles in measurement of roundness.
PL
W artykule opisano opracowane w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Poznańskiej konstrukcje pneumatycznych przetworników do pomiaru długości. Są to: przetwornik z dyszą pomiarową o niekołowym przekroju kanału przepływowego, przetwornik dwudyszowy, przetwornik eżektorowy oraz przetwornik ze szczelinową dyszą pomiarową. Dla prezentowanych rozwiązań wyznaczono podstawowe parametry metrologiczne tj. zakres pomiarowy i czułość. Omówione w artykule przetworniki charakteryzują się korzystniejszymi niż aktualnie stosowane właściwościami metrologicznymi. Kolejną zaletą jest wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie skoku ciśnienia na charakterystykach statycznych. Opisane konstrukcje zostały opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.
EN
In the paper, the dimensional measurement devices based on air gauges are presented, which had been worked out in the Division of Metrology and Measurement Systems (Poznan University of Technology, Poland). Among them are the measurement nozzles with the orifices different than round, two-nozzled air gauge and the slot-type air gauge. For those constructions, the main metrological characteristics were analyzed and compared, i.e. measuring range and multiplication. The examined characteristics of the proposed devices proved to be better than in case of typical air gauges. Additional advantage is the elimination or decrease of the discontinuity of static characteristics. The described solutions are patended.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odchyłki okrągłości uzyskanych bezstykową metodą pneumatyczną. Rezultaty przeprowadzonych badań porównano z metodą stykową, gdzie odchyłki okrągłości wyznaczano za pomocą urządzenia PIK-2. Charakterystyki statyczne wyznaczone dla różnych zestawów dysz wlotowych i pomiarowych wykazały, że wraz ze wzrostem średnicy dyszy wlotowej dw wzrasta zakres pomiarowy, natomiast czułość ulega zmniejszeniu. Istotne znaczenie przy doborze zestawu dysz do danego zadania pomiarowego ma odpowiednie skonfigurowanie średnic: dyszy wlotowej i dyszy pomiarowej. W przypadku zestawu dysz dp = 1,012 mm, dw = 0,710 mm odchyłka okrągłości była najbardziej zbliżona do wartości uzyskanej dla metody stykowej.
EN
This paper presents results of roundness measurements obtained using non-contact pneumatic method. The results of experimental investigations was compared with those from contact method, where the roundness was determined using the form tester PIK-2. The static characteristics was determined for different sets of inlet nozzles and measurement nozzles. On the basic of those research, the increase in diameter of inlet nozzle dw with the increase of measuring range was determined. Nevertheless the sensitivity of the gauge was decreased. Proper choice of nozzles set, especially, configuration of inlet and measuring nozzles diameter, for particular measuring task has significant meaning. In the case of a set of nozzles dp = 1.012 mm, dw = 0.710 mm roundness was the most similar to the roundness obtained for the contact method.
PL
W artykule opisano problematykę oceny właściwości statycznych pneumatycznych przetworników długości z pomiarową dyszą szczelinową. Jako odniesienie zastosowano dysze o przekroju kołowym. Stwierdzono, że przetworniki wyposażone w dysze szczelinowe charakteryzuje się około dwukrotnie większa czułość. Ponadto niesymetryczny wypływ powietrza skutecznie eliminuje zjawisko występowania skoku ciśnienia w strefie szczeliny pomiarowej
EN
In this paper the problems of assessment of the static air length gauges with slotted measurement nozzles are described. The parameters which underwent assessment by their static characteristics were sensitivity, measuring range, and coordinate at the beginning of the measurement range calculated for non-linearity error ?l = 1,5%. The nozzles of circular cross section, commonly used in pneumatic measurements, were used as reference in this study. The study was undertaken because there is a need for implementation of nozzles with a relatively small width of the "measuring end" represented by an air stream, to the systems for the roundness deviation measurement. In this study the nozzle slot width was 0.385 and 0.427 mm, and the geometric cross-section area corresponded to diameters of the orifices of the classical nozzles of 1.020 and 1.441 mm, respectively. The use of inlet nozzles of variable diameters in air gauges allowed to obtain the static characteristics with a large span of meteorological parameters. The results showed that air gauges with slotted measuring nozzles show times greater sensitivity than those with nozzles of circular cross section of the same area. The air gauges with slotted nozzles achieve similar sensitivity, when the diameter of the inlet nozzle is larger by about 20%, which should be considered positive from the viewpoint of dynamics.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji czujnika pneumatycznego, pozwalającego na uzyskanie w układzie dysza pomiarowa-przesłona połączenia dwóch strumieni powietrza. Taka zmiana konstrukcji korzystnie wpływa na właściwości metrologiczne czujnika pneumatycznego, gdyż zjawiska związane z rozprężaniem powietrza zachodzą łagodniej niż w czujnikach prostych. Szczegółowo zostały opisane parametry geometryczne charakteryzujące czujnik dwudyszowy oraz przeanalizowano wpływ tych parametrów na kształtowanie charakterystyk metrologicznych, przede wszystkim charakterystyki statycznej i czułości. Przeprowadzono również obliczenia w celu wyznaczenia teoretycznej charakterystyki stycznej i porównania jej z charakterystyka uzyskaną doświadczalnie. Omówiono zalety zastosowania w czujniku pneumatycznym układu dwóch dysz pomiarowych w porównaniu do czujnika prostego.
EN
In the article, the concept of the construction of a pneumatic gauge in which the two air streams are interacting in the flapper-nozzle area has been presented. Such an idea improves metrological properties of the pneumatic gauge because the phenomenon of expanding air in the slot is smother than in the air gauge with symetrical outflow. The geometrical parameters of the new type of gauge has been describet, as well their influence on the metrological characteristuics such as statistic characteristics and sensitivity has been discussed. Also the modeling of the static characteristics and its comparison to experimental results has been carried out. The adventages of the new construction in comparison with the simple air gauge with symetrical outflow has been pointed out.
PL
Artykuł dotyczy metod poprawy charakterystyk metrologicznych wysokociśnieniowych czujników pneumatycznych do pomiaru długości. Wstępne badania i analiza literaturowa wskazują na symetrię wypływu powietrza jako jedno ze źródeł niekorzystnych zjawisk przepływowych ograniczających zastosowanie czujników pneumatycznych. W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne pozwalające uniknąć symetrii osiowej strumienia powietrza. Badania porównawcze właściwości metrologicznych tych czujników dowodzą ich wyższości nad rozwiązaniami klasycznymi.
EN
In the article, the idea of improvement of air gauge metrological properties is presented. The researches were directed to the avoiding of the axial symmetry of the outflow. The constructions of air gauges with asymmetrical outflow appeared advantageous in comparison to the common solution. Under discussion were such constructions as gauge with polygonal measuring nozzle orifice, with skewed measuring nozzles, and asymmetrical injector. Polygonal orifices eliminated the axial symmetry of the outflow and had no sharp changes in the sensitivity graph. This made their measuring ranges extended without any loss of sensitivity. The skewed-nozzle gauge had an additional advantage: when only one channel was being fed, the other worked as an injector. This enabled to reach better metrological properties in "passive" channel than in "active". The behavior of the "passive" channel suggested that an asymmetrical injector could be built. Further investigation proved that asymmetrical injector is very simple and metrologically advantageous. The properties of each type of gauge had been discussed, too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.