Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind farm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In this paper, a robust nonlinear control technique for Wind Farm (WF) using a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) via a parallel multicell converter (PMC) based on variable speed Wind Energy Conversion Systems (WECS) is presented. The principal concept is to use the backstepping technique to separate the DFIG's active and reactive power rapidly. The Lyapunov function is the foundation for this control strategy, ensuring the system's asymptotic stability. The simulation results show the implemented controller's validity and effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono solidną nieliniową technikę sterowania farmą wiatrową (WF) opartą na generatorze indukcyjnym z podwójnym zasilaniem (DFIG) za pośrednictwem równoległego konwertera wieloogniwowego (PMC) stosowanego w systemach konwersji energii wiatrowej o zmiennej prędkości (WECS). Główną koncepcją jest zastosowanie techniki backstepping do solidnego rozdzielenia mocy czynnej i biernej DFIG. Podstawą tej strategii sterowania jest funkcja Lapunowa, która zapewnia asymptotyczną stabilność systemu. Przedstawiono wyniki symulacji, aby wykazać ważność i skuteczność wdrożonego kontrolera.
PL
W pracy przeanalizowano możliwości produkcji energii elektrycznej dla farm wiatrowych typu offshore dla planowanej lokalizacji na Morzu Bałtyckim. Dodatkowo przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną takiej inwestycji. Posłużono się rzeczywistymi danymi istniejących instalacji typu onshore oraz offshore, analizami wykonanymi przez renomowane ośrodki badawcze jak National Renewable Energy Laboratory (NREL) z USA, czy modelem Jensena do oszacowania strat farmy wiatrowej. Pokazano, że współczynnik wykorzystania mocy dla farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim wynosi około 46%, natomiast straty farmy wiatrowej mogą wynieść od 15% do 18% w zależności od wielkości turbin. Przeprowadzona analiza ekonomiczna pokazała, że zwrot kosztów inwestycyjnych silnie zależy od mocy znamionowej turbin wiatrowych i może wynieść od kilku do kilkunastu lat.
EN
The paper analyzes the possibilities of power production for offshore wind farms for the planned location in the Baltic Sea. In addition, a simplified economic analysis of such an investment was carried out. Real data of existing onshore and offshore installations, analyzes performed by renowned research centers such as the National Renewable Energy Laboratory (NREL) from the USA, or the Jensen model to estimate wind farm losses were used. It has been shown that the capacity factor for a wind farm in the Baltic Sea is about 46%, while wind farm losses can range from 12% to 18% depending on the size of the turbines. The conducted economic analysis showed that the return on investment costs strongly depends on the rated power of wind turbines and can range from several to dozen years.
PL
Magazynowanie energii będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, a tym samym w działaniu na rzecz promowania neutralności pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W OX2 prowadzimy działania w obszarze zarówno systemów hybrydowych z projektami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi, jak i rozwoju samodzielnych systemów magazynowania energii. Postęp technologiczny oraz dostępność coraz nowszych, ekonomicznie efektywnych rozwiązań, wpływać będą na obniżenie kosztów inwestycji i ich eksploatacji.
PL
W przypadku farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych podstawowym i najważniejszym dla użytkownika parametrem jest generowana moc czynna, która bezpośrednio przekłada się na zysk. Jednak nie bez znaczenia pozostają kwestie zapewnienia prawidłowej wartości mocy biernej – zarówno do kompensacji mocy biernej pojemnościowej kabli w trakcie przestoju farmy, jak i w celu spełnienia warunków kodeksu sieciowego NC RfG w zakresie zapewnienia regulacyjności mocy biernej. To drugie jest szczególnie uciążliwe dla jednostek klasyfikowanych jako moduły wytwarzania energii typu D, czyli dla obiektów z punktem przyłączeniowym po stronie WN.
EN
The implementation of wind power generators into transmission system presents several challenges related to protection schemes, particularly in the areas of relay protection and overcurrent protection. This paper provides an overview in the impact of connecting wind power generators to the transmission system and discusses the key considerations for designing effective relay and overcurrent protection strategies. Intensive analysis was conducted on multiple scenarios involving critical short-circuits, occurring at different nodes within the system, specifically focusing on three-phase current. The situation where the circuit breaker is disconnected after the relay protection was activated, ensuring the protection of high voltage equipment, was also examined. Without proper protection coordination, the selectivity, reliability and sensitivity of the protection system can be compromised. In this paper, a comprehensive protection coordination strategy was developed for the new substation 35/10 kV in Koznica. The use of system simulation techniques, such as employing (Electrical Transient Analyser Program (ETAP) software, can be an effective way to validate the performance and functionality of a system protection. In all simulated scenarios, the analysis identified the circuit breakers that were activated in response to short-circuit faults. This approach ensured the reliability and accuracy of the coordination scheme, thereby enhancing the overall performance and resilience of the system.
PL
Trudno wyobrazić sobie współczesne samoloty czy turbiny wiatrowe, które miałyby być wykonane z materiałów innych niż kompozyty polimerowe. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, a przede wszystkim bardzo korzystnemu stosunkowi wytrzymałości do masy, z sukcesem zastąpiły tradycyjne metale. Dodatkowym atutem jest znacznie większa żywotność kompozytów polimerowych: są odporne na korozję i starzenie, a proces zmęczenia jest dla nich znacznie dłuższy. Patrząc na ten problem z innej perspektywy, polimerowe kompozyty często nie nadają się do recyklingu lub taki recykling jest nierentowny. Nasuwa się zatem pytanie: czy na pewno powinniśmy projektować nowoczesne materiały w taki sposób, aby były niezniszczalne?
EN
It is difficult to imagine modern airplanes or wind turbines made of materials other than polymer composites. Thanks to their unique properties, and above all, a very favorable strength-to-weight ratio, they have successfully replaced traditional metals. An additional advantage is the much longer service life of polymer composites: they are resistant to corrosion and aging, and the fatigue process is much longer for them. Looking at this problem from a different perspective, polymer composites are often not recyclable or such recycling is not profitable. The question then arises: are we sure we should design modern materials in such a way that they are indestructible?
PL
Niniejszy artykuł dotyczy transformatorów wykonanych w klasie ciepłoodporności wyższej niż A, przeznaczonych do montażu w wieżach farm wiatrowych. Ich ograniczona kubatura przy dużej mocy powodowała problemy eksploatacyjne w postaci generacji dużej ilości gazów w płynie chłodzącym. Artykuł opisuje sposób, w jaki została usprawniona seria takich transformatorów z izolacją Nomex® i estrem syntetycznym.
EN
The paper deals with transformers of thermal class higher than A and dedicated for installation inside towers of wind farm plants. The limited space inside towers caused problems of intense gas generation in cooling medium. The paper describes how the design based on Nomex® and synthetic ester was improved.
EN
The article presents methods of wind farm optimization through the use of PV installations and the use of pumped storage power plants. Optimization criteria are listed. The method of arranging a PV installation on a wind turbine and the way of arranging it as a separate installation are presented. Existing solutions in the German city of Galidorf with a water reservoir and in the Spanish Albacete are presented. Polish pumped storage power plants and their capacities were presented.
PL
W artykule przedstawiono metody optymalizacji farmy wiatrowej poprzez zastosowanie instalacji PV i wykorzystanie elektrowni szczytowo- pompowych. Wymieniono kryteria optymalizacji. Zaprezentowano sposób ułożenia instalacji PV na turbinie wiatrowej, oraz sposób ułożenia jako oddzielna instalacja. Przedstawiono istniejące rozwiązania w niemieckim mieście Galidorf ze zbiornikiem wodnym, oraz w hiszpańskiej Albacete. Wymieniono polskie elektrownie szczytowo-pompowe oraz ich moce.
PL
Autorzy opisują, jak w obwodzie Mikołajowskim na Ukrainie realizowana jest przez światowego producenta wiatraków firmę Vestas Tyligulska farma wiatrowa o mocy 540 MW. W dotychczas wykonywanych fundamentach pod turbiny wiatrowe realizowanych przez firmę Vestas podlewki pod wieże, o znacznie większej wytrzymałości niż beton fundamentu, były wykonywane w cyklach, w których w ciągu 2 godzin zużywano od 1,0 do 1,8 m3 podlewki.
EN
The authors describe how it is implemented in the Mykolaiv Oblast in Ukraine by the world producer of windmills, Vestas Tyligulska wind farm with a capacity of 540 MW. In the foundations for wind turbines performed so far by Vestas, groutings for the towers, with a much greater strength than the concrete of the foundation, were performed in cycles in which within 2 hours were used from 1.0 to 1.8 m3 of chipper.
10
Content available remote Wind power forecasting based on meteorological data using neural networks
EN
The growing share of renewable energy sources in the structure of energy systems causes many problems related to the correct operation of the grid. This impact is most evident in low-voltage grids to which many low-power prosumer solar and wind installations are connected. For the correct management and, consequently, the economic operation of power systems, the most accurate forecast of electricity consumption and generation in grids with different voltage levels is needed. Conventional generation devices have stable production values and can be regulated within wide limits, while the production of electricity from renewable sources, by wind farms in particular, depends on external weather conditions and requires a more careful approach to its forecasting. The aim of the article is to present a method of forecasting the power generated by wind turbines based on publicly available meteorological data. The presented forecasting method uses the theory of neural networks.
PL
Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w strukturze systemów energetycznych, powoduje wiele problemów związanych z poprawną pracą sieci. Oddziaływanie to jest najbardziej widoczne w sieciach niskiego napięcia, do których przyłączonych jest wiele fotowoltaicznych i wiatrowych instalacji prosumenckich małej mocy. Dla poprawnego zarządzania i w konsekwencji ekonomicznej pracy systemów elektroenergetycznych potrzebna jest możliwie dokładna prognoza zużycia i wytwarzania energii elektrycznej w sieciach o różnych poziomach napięcia. Konwencjonalne urządzenia wytwórcze mają stabilne wartości wytwarzania i mogą być regulowane w szerokich granicach, natomiast produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w szczególności przez elektrownie wiatrowe, zależy od zewnętrznych czynników atmosferycznych i wymaga staranniejszego podejścia do jej prognozowania. Celem artykułu jest przedstawienie metody prognozowania mocy generowanej przez turbiny wiatrowe w oparciu o publicznie dostępne dane meteorologiczne. W prezentowanej metodzie prognozowania wykorzystano teorię sieci neuronowych.
11
Content available remote Power quality experimental research at the Primorsky wind power station
EN
The article presents results of experimental studies of power quality indicators conducted at the wind farm with 52 DFIG wind turbines with a unit capacity of 3.8 MW by General Electric connected to 150 kV network. The way how the research has been prepared and the research algorithm by Metrel MI 2885 power quality analyzer are described. The analysis of changes in Total Harmonic Distortion (THD) voltage and current has been performed. Frequency spectra and maximum values of particular voltage and current harmonics are presented. Short-term abnormal THD of the current curve have been recorded. Wind power plant simulation model and simulated turbulent wind flow for further studies of wind turbines EMC with distribution network are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wskaźników jakości energii przeprowadzonych w farmie wiatrowej, zawierającej 52 turbiny wiatrowe DFIG o mocy jednostkowej 3,8 MW firmy General Electric, przyłączonej do sieci 150 kV. Opisano sposób przygotowania badań i algorytm działania analizatora jakości energii Metrel MI 2885 wykorzystanego w pomiarach. Przeprowadzano analizę zmian współczynnika odkształcenia (THD) napięcia i prądu. Przedstawiono widma częstotliwościowe i wartości maksymalne poszczególnych harmonicznych napięcia i prądu. widma krzywych prądowych Zidentyfikowano występujące w stanach zakłóceniowych krótkotrwałe, ale znaczne wzrosty wartości THD w przebiegach rądu. Przedstawiono model symulacyjny elektrowni wiatrowej i przykładowy symulowany przebieg zmian prędkości wiatru do dalszych badań parametrów EMC turbin wiatrowych współpracujących z siecią dystrybucyjną.
PL
Jednostka ds. odnawialnych źródeł energii General Electric oraz producent cementu LafargeHolcim zawarli umowę, aby zbadać możliwości recyklingu łopat turbin wiatrowych, w tym jako materiału budowlanego do budowy nowych farm.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych z farmy wiatrowej oraz prognozy generacji energii z wyprzedzeniem do 24 godzin.
EN
The article presents a statistical analysis of wind farm data and energy generation forecasts up to 24 hours ahead.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych z farmy wiatrowej oraz prognozy generacji energii z wyprzedzeniem do 24 godzin. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.
EN
The article presents a statistical analysis of wind farm data and energy generation forecasts up to 24 hours ahead. The conclusions have been drawn based on forecasts outcome and statistical analysis.
PL
Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na ląd.
EN
The authors of this article were guided by the desire to show the profitability of using renewable energy sources and to facilitate decisions for future investors as to their choice. The article classifies energy sources and methods for converting renewable energy sources (RES) and presents a technical comparison of two electricity supply systems: a photovoltaic system and a household wind farm for a selected building. A residential, single-family building, inhabited by a family of three, was adopted for analysis. Photovoltaics, the use of solar radiation energy to produce electricity, is classified next to wind farms as the most dynamically developing renewable energy technology. When analysing in terms of technology renewable conversion methods that provide us with electricity, the better installation is the photovoltaic installation. By analysing the cost of renewable energy conversion technologies that provide us with electricity, the photovoltaic system becomes more beneficial, because with a similar investment price we get a much shorter payback period than in the case of a backyard wind power station.
PL
Autorzy niniejszego artykułu kierowali się chęcią pokazania opłacalności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ułatwienia podjęcia decyzji przyszłym inwestorom, co do ich wyboru. W niniejszym artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii oraz podjęto próbę porównania, w aspekcie technicznym i kosztowym dostarczania energii elektrycznej do wybranego budynku mieszkalnego, dwóch z nich: fotowoltaiki i siłowni wiatrowej. Przedstawiono porównanie techniczne dwóch systemów dostarczania energii elektrycznej: systemu fotowoltaicznego i przydomowej elektrowni wiatrowej, do wybranego obiektu budowlanego. Do analizy przyjęto budynek mieszkalny, jednorodzinny, zamieszkiwany przez 3 osobową rodzinę. Przyjęto roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną równe 3500 kWh, co jest równe średniemu europejskiemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię dla gospodarstwa domowego. W domu posiadamy tradycyjną instalację elektryczną, do której podłączamy zaproponowane rozwiązania.
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie projektów studenckich – 12 projektów Pennsylvania State University oraz 1 (przykładowy), koła naukowego Politechniki Śląskiej. Uczenie się, poprzez wykonywanie ciekawych projektów powoduje, że uczniowie i studenci pracują z ogromną motywacją i pasją. Ciekawe, nowatorskie projekty wydzielają adrenalinę u profesorów co udziela się studentom i na odwrót. Studenci uzyskują doświadczenie w pracy zespołowej, uczą się też jak stosować podstawy teoretyczne, w zastosowaniach praktycznych. Projekty łączą wiedzę uzyskaną w rożnych przedmiotach w jedną całość. W ten sposób pozyskuje się bardzo uzdolnionych i dobrze przygotowanych studentów, a w dalszej kolejności absolwentów.
EN
The article focuses on the analysis of student projects (12 Pennsylvania State University projects and 1 sample project from the Silesian University of Technology research club). Learning by carrying out interesting projects makes the subject interesting to students. Students, therefore, work with great motivation and passion. Interesting, innovative projects release adrenaline in professors, which is transferred to students and vice versa. Students gain teamwork experience. They also learn how to apply theoretical fundamental knowledge in practical applications. Projects combine knowledge gained in various courses and demonstrate the application of that knowledge. Joint projects involving high school students is an effective method in promoting engineering as a career as well as recruiting well-prepared, motivated students.
EN
The article presents the characteristics of the net power of a wind farm as a function of wind speed, and lists the factors determining the selection of a wind farm. Classification of large wind turbine generators is illustrated. The work areas of a synchronous, 3-phase generator with permanent magnets are depicted. Responses of a given wind farm to the demand for capacitive and inductive reactive power are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mocy netto farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, oraz wymieniono czynniki decydujące o wyborze farmy wiatrowej. Zilustrowano klasyfikację generatorów dużych turbin wiatrowych. Zobrazowano obszary pracy generator synchronicznego, 3-fazowego z magnesami trwałymi. Przedstawiono odpowiedzi określonej farmy wiatrowej na zapotrzebowanie na moc bierną o charakterze pojemnościowym, jak i indukcyjnym.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
20
Content available remote Modeling of the process of technological breakdown
EN
Based on the historical data gathered in one of the wind farms, a mathematical model was created to predict the relationship between wind speeds and the amount of energy obtained. The theory of Hidden Markov Models, which were used in the study of the wind farm production process has found an application to carry out a detailed analysis. Simulations (implemented in Python language of programming) of forward-backward procedure, Viterbi algorithm, and Baum-Welch algorithm allowed us to answer a few key questions about the probability of obtaining a satisfactory sequence of observations emitted during the operation of the turbine. The whole has translated into the possibility of determining the availability coefficient of the wind farm system, which gives full information about the efficiency of the technological process. This factor can be used to prevent the occurrence of a process failure, and thus to efficiently improve its operation.
PL
Na podstawie danych historycznych zebranych w jednej z farm wiatrowych stworzono model matematyczny do przewidywania zależności między prędkością wiatru a ilością uzyskanej energii. Teoria ukrytych modeli Markowa, które posłużyły do badania procesu produkcji energii elektrycznej, znalazła zastosowanie do przeprowadzenia szczegółowej analizy danych. Symulacje (realizowane w języku Python) procedury forward-backward, algorytmu Viterbiego oraz algorytmu BaumaWelcha pozwoliły odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań dotyczących prawdopodobieństwa uzyskania zadowalającej sekwencji obserwacji emitowanych podczas pracy turbiny. Całość przełożyła się na możliwość określenia współczynnika dostępności systemu farm wiatrowych, co daje informację o efektywności procesu technologicznego. Czynnik ten można wykorzystać, aby zapobiec wystąpieniu awarii procesu, a tym samym skutecznie usprawnić jego działanie.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.