Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hutnictwo miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To present the subject the paper is divided in five sections. The first section is this introduction followed by an introduction to the Global Copper Market describing the challenges noted above and the position of KGHM in this market. The third section consists of an overview of KGHM while the forth section presents an analysis of the company’s operational data and a discussion to try to identify the company’s responses to this business environment. Based on the analysis in the fourth section, the paper ends with a Conclusion presenting some ideas on how Miners could effectively reconcile Business and Environmental goals.
PL
Przedsiębiorstwa górniczo-hutnicze obecnie muszą sobie radzić z presją kosztową wynikającą z konieczności wydobycia rud z coraz gorszej jakości złóż oraz ze stagnacją cenową spowodowaną nadwyżkami produktów końcowych. W tym kontekście, w artykule przedstawiono możliwe reakcje firm górniczych na tę sytuacje na podstawie analizy danych operacyjnych KGHM. Firma KGHM została wybrana ponieważ poziom obrotów oraz profil firmy mogłyby sugerować, że jest bardziej narażona na przedstawioną sytuacje niż większe czy bardziej zdywersyfikowane firmy. Wyniki analizy wskazują, ze mimo tej pogarszającej się sytuacji firma podniosła wydajność operacyjną równocześnie zmniejszając uciążliwość środowiskową. KGHM mogłaby więc potencjalnie służyć jako wzór dla firm górniczych we wdrażaniu bardziej trwałych modeli biznesowych pod względem operacyjnym i środowiskowym.
PL
W prasach stosowanych w hutnictwie miedzi, po wymianie elementów formujących, można wytwarzać brykiet o zmienionym kształcie, co spowoduje zwiększenie jego wytrzymałości mechanicznej. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem wydajności brykieciarek. Dlatego poszukując innego rozwiązania problemu, zdecydowano się na przeprowadzenie badań, w celu określenia możliwości zastosowania zasilacza ślimakowego w znanym układzie zagęszczania prasy. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań eksperymentalnych, które dały pozytywne rezultaty. Na ich podstawie opracowano koncepcję zasilacza ślimakowego do prasy przemysłowej.
EN
In the roll presses used in copper industry, after swapping forming elements it is possible to produce briquettes in a different shape. It makes them higher reliability. Unfortunately it reduces the press throughput. Searching for other solution of this problem decided to use screw feeder in known compacting unit of roll press. This paper presents methodology and results of laboratory researches, which gave positive effects. Based on them conception of screw feeder to industrial roll press was prepared.
PL
Hutnictwo miedzi KGHM POLSKA MIEDZ S.A. osiągnęło wysoki poziom ilościowo-jakościowy produkcji. Jest w trakcie wytyczania swojego dalszego rozwoju. W artykule przedstawiono aktualny stan hutnictwa KGHM jako ogniwa w długiej historii światowego hutnictwa miedzi. Przedstawiono warunki funkcjonowania hutniczej części KGHM, drogę jej rozwoju, oddziaływanie na środowisko naturalne, uwarunkowania ekonomiczne. Przedstawiono dodatnie i ujemne uwarunkowania działalności polskich hut w porównaniu z sytuacją hut zagranicznych. Stwierdzono, że wysokie i stale rosnące koszty energii elektrycznej w Polsce są zdecydowanie wyższe niż energia wykorzystywana przez inne europejskie, i nie tylko europejskie, huty. Korzystniej rzutuje na sytuację koszt pracy, gdzie relatywnie niska wydajność kompensowana jest jeszcze ciągle niższym poziomem płac. Na tym tle omówiono główne aspekty modernizacji hutnictwa miedzi KGHM, koncentrując się przede wszystkim na zmianach technologii ogniowej przeróbki koncentratów, jej skali oraz skutkach tego przedsięwzięcia w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Podstawowymi elementami modernizacji hutnictwa miedzi KGHM PM S.A. będzie przeobraże­nie Huty Miedzi LEGNICA z zakładu surowcowego w obiekt przerobu złomów, zaprzestanie stosowania w Hucie Miedzi GŁOGÓW przetopu koncentratów w piecach szybowych i zastosowanie w ich miejsce drugiego (obok już istniejącego) jednostadialnego pieca zawiesinowego Outokumpu z jednoczesnym powiększeniem zdolności produkcyjnych zmodernizowanego kompleksu do 350 tys. ton miedzi rocznie. Wyzwaniem organizacyjnym planowanej modernizacji jest konieczność dokonania zamiany technologii „ z marszu ", czyli zrealizowanie kompleksu nowego pieca zawiesinowego w obrębie infrastruktury funkcjonujących pieców szybowych z wykorzystaniem części rafinacyjnej obecnie stosowanego ciągu produkcyjnego. Modernizacja hut według przedstawionych koncepcji spowoduje wzrost kosztu przerobu w HM GŁOGÓW i radykalny spadek w HM LEGNICA w skali pozwalającej odnotować korzyści dla całego hutnictwa KGHM. Skala tej obniżki szacowana jest na poziomie kilkunastu procent i chociaż jest relatywnie niewielka, to jednak brak przesłanek do osiągnięcia podobnej redukcji kosztów innymi metodami. Zaznaczyć należy, że modernizacja technologii pociągnie za sobą dalsze zmiany i ulepszenia, w tym organizacyjne, których efekty powinny co najmniej dorównać efektywności usprawnień technicznych. W efekcie należy spodziewać się stworzenia kompleksu hutniczego zachowującego dobrą pozycję konkurencyjną na najbliższe dziesięć-dwadzieścia lat.
EN
Copper Smelting in KGHM POLSKA MIEDŹ SA has already reached a high production as well as quality standards. The industry is in the course of formulation of its further development. The paper deals with the actual stale of copper smelting in KGHM being the part of a long history of copper smelting in the world. The actual operating realities have been presented, the development of operations, environmental protection standards as well as economic issues. Positive and negative factors influencing operations of Polish smelters and refineries when comparing to smelters and refineries in the world have been indicated. It has been shown that already high electrical energy prices are getting higher and higher when related to electricity prices of European copper producers. Labour costs are still cheaper, compensating to some extent lower labour efficiencies. The above mentioned background has been used to outline main aspects of planned modernization of copper smelting which in principle is the modernization of concentrate smelting, its scale as well its both economic and technical outcomes. A major part of the planned modernization will be the transformation of Legnica Copper Smelter from a concentrate smelting unit to copper scrap smelter and refinery and elimination of shaft furnaces in Głogów I Copper Smelter and replacing them with Outokumpu direct to blister flash furnace (similar to the already existing and operating Głogów II complex) raising its production capacity to 350 000 tones of blister copper per annum. The organizational challenge of planned modernization will be the necessity of doing it „in the run" i.e. erecting a new complex within the existing operational infrastructure of shaft furnaces and utilizing the existing fire refining complex. Such modernization will raise smelting costs in Głogów Copper Smelter but at the same time will radically lower costs in Legnica Smelter with economic benefits for the whole copper smelting industry in KGHM. Whereas the scale ofsuch drop in treatment costs will not be spectacular it will by far be the best solution of any other options considered. It must be pointed out that modernization of technology will create further changes and improvements, also organizational, the outcome of which should at least be equal to technical benefits. As a result one can expect the creation of copper smelting complex with the competitive edge for the next ten to twenty years.
PL
Przedstawiono generalne postanowienia Dyrektywy IPPC oraz sposób ich implementacji do polskiego Prawa Ochrony Środowiska. Omówiono bardziej szczegółowo pojęcie najlepszej dostępnej techniki (NDT/BAT), zasady którymi należy kierować się przy wyborze NDT/BAT i podstawowe zapisy BAT Reference Document (BREF) dla przemysłu metali nieżelaznych.
EN
General description of the IPPC Directive and the method for its implementation to Polish regulations related to environment protection are preseted. The concept of best available technique (NDT/BAT) and the recomendation how to choose relevant NDT/BAT are given in more details together with main provisions of the BAT Reference Document (BREF) designed for non-ferrous metal industry.
PL
Przedstawiono metodę i wyniki badań energochłonności procesów rafinacji miedzi i ołowiu w HM GŁOGÓW. W oparciu o wyniki pomiarów opracowano bilanse substancji z zastosowaniem metod rachunku wyrównawczego. Sporządzono bilanse energii z wykorzystaniem entalpii dewaluacji. Wyniki badań poddano analizie statystycznej metodą regresji krokowej. Przedstawiono graficzne przebiegi uzyskanych zależności empirycznych. Dla pieców anodowych stacjonarnych i obrotowych przedstawiono zależność jednostkowego, bezpośredniego zużycia energii od parametrów pracy pieca. Dla pieców wahadłowo-obrotowych porównano energochłonność bezpośrednią i skumulowaną dla procesu bez wzbogacenia powietrza w tlen i procesu z intensyfikacją tlenową.
EN
The authors present the method and results of energy-consumption study of the copper and lead rafination processes in HM GŁOGÓW. They elaborated material balances with application of the methods of compensation calculus, basing on the measuring results. The energetic balances, with utilization of devaluation enthalpy, were prepared. The study-results were made subject to statistical analysis with the method of stepwise regression. The obtaine courses of empirical dependences are presented graphically. The dependence of a unit, direct, utilization of energy upon the parameters of the furnace-work are presented for stationary and rotary anodic furnaces. The direct and cumulated energy use, for the process without oxygen-enrichment of the air and for the process with oxygen intensification, for the rotary-rocking furnaces have been compared.
PL
Celem pracy było przebadanie wpływu emisji z Huty Miedzi "Głogów" na skład chemiczny i biologiczny wody i osadów dennych w pięciu płytkich zbiornikach, położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od źródła emisji. Wykonano także analizy granulometryczne osadów dennych. Stwierdzono, że wpływ emisji przemysłowych znajduje obecnie odzwierciedlenie tylko w podwyższonym stężeniu miedzi w osadach dennych. Inne metale, jak również mineralne i organiczne składniki wody i osadów występowały na naturalnym, niskim poziomie. Wyniki analiz chemicznych wykazywały zgodność z obserwacjami i wynikami analiz biologicznych.
EN
The objective of this study was to evaluate the influence of emission from the "Głogów" Copper Foundry on chemical and biological composition of water and bottom sediments in five shallow ponds located in a relatively short distance from the source. Granulometric analyses of bottom sediments were also carried out. It has been found, that at present time the only effect of industrial emissions can be seen as an elevated concentration of copper in bottom sediments. Other metals as well as mineral and organic water and sediment constituents were determined at natural, low levels. Results of chemical findings strongly correspond with biological observations and analyses.
PL
Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji techniki i technologii procesu rafinacji ołowiu w HMN SZOPIENICE pod kątem poprawy efektywności oraz zwiększenia elastyczności w odniesieniu do poziomu zanieczyszczeń zawartych w przerabianym ołowiu surowym. Koncepcja technologii sformułowana została w sposób wariantowy w zależności od przyjętych rozwiązań w obszarze odzysku metali towarzyszących. Dokonano przeglądu aktualnego wyposażenia technicznego rafinerii i stosownie do wymogów proponowanej technologii oszacowano rodzaj i wysokość nakładów inwestycyjnych.
EN
The object of elaboration is the modernization of technics and technology of the lead rafination process in HMN SZOPIENICE SA from the point of view of improvement of the effectiveness and elasticity, regarding the level of contamination of the processed crude lead. The technological conception is formulated variantly, depending on the accepted solutions as to the recovery of the accompanying metals. The actual technical equipment of the rafinery has been revised and, according to the requirements of the proposed technology, the bight of the investment outlay and its kind has been evaluated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.