Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda HVSR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Seismic microzonation study for two mining cities in the SW of Kyrgyzstan
EN
Kyrgyzstan is an earthquake-prone country at the border of the Pamir Thrust, north of the active shortening structure of the Pamir Mountains and the intra-continental mountain belt of the Tian Shan further north. The region has had several M7+damaging earthquakes, which have killed thousands of people. In the West, the country is cut through by the 700-km long NW–SE Talas-Fergana active strike-slip fault system, where no major earthquakes have been observed in the last 250 years even though paleoseismic studies show the potential to produce M7.0+events. This study is the second part of a project to estimate the potential damage and losses on residential buildings as well as critical infrastructures in the case of a large earthquake in the two mining towns of Kadamjay and Aidarken in the SW of Kyrgyzstan. Microtremors were recorded on 82 sites and analyzed with the Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) method. For each site, we estimate the average frequency of the clearest peak and its amplitude in the HVSR spectra to produce microzonation maps, in terms of response frequency. We further used these data for the calculation of ground shaking using a set of six seismic scenarios based on the known faults around the two towns. This approach has proved to be efficient in a country where the resources and available data are limited and when the time of investigation is short. The Kadamjay and Aidarken cities have been divided into different zones with specific predominant resonance frequency ranges, which information is useful for risk analysis, mitigation and buildings retrofit. In Kadamjay, three regions dominate which are related to the history of alluvial deposition in a series of terraces. The more elevated terrace could be the place of seismic site amplification. Aidarkan is much more homogenous in terms of thickness and type of alluvial deposits.
EN
In this paper the Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) method and seismic data were applied to evaluate the resonance frequency – thickness relation. The HVSR method was used to estimate the parameters of site effects: amplification and resonance frequency from seismic noise records. The seismic noise was generated by artificial source occurring in Upper Silesia Coal Basin (UBSC), Poland, such as: traffic, industry, coal plants etc. The survey points were located near the Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec, Bytom and Chorzow. Based on Albarello’s statistical test the observed H/V maxima was confirmed or rejected. Resonance frequencies were compared with available thicknesses of soft layer obtained by seismic survey (Mendecki 2012). Finally, the estimated resonance frequency – thickness relation for UBSC area showed quite similar power function coefficients as those obtained by other authors.
PL
Krzywa stosunku widm składowej poziomej drgań do składowej pionowej (HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio) wyznaczona dla szumu sejsmicznego może zawierać fałszywe maksima, które niepoprawnie zinterpretowane dadzą mylące wyniki parametrów efektów lokalnych, jakimi są współczynnik amplifikacji i częstotliwość rezonansowa warstwy przypowierzchniowej. Niepożądane maksima HVSR są generowane głównie przez instrumentalny lub/i numeryczny szum pojawiający się podczas rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych. W celu wykrycia fałszywych pików zaproponowano test statystyczny Albarello, który pozwala na ich wskazanie przy zadanym poziomie istotności. W niniejszej pracy test Albarello zastosowany został do analizy krzywych HVSR obliczonych dla trzech stacji sejsmologicznych, zlokalizowanych w Planetarium Śląskim, Ojcowie i Raciborzu. Dla stacji w Planetarium Śląskim z czterech obserwowanych maksimów test odrzucił dwa, w Ojcowie z sześciu obserwowanych odrzucono trzy, natomiast w Raciborzu zaobserwowano jedno maksimum, które zostało odrzucone, ponieważ hipoteza H0 testu została potwierdzona.
EN
The Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) curve determined for seismic noise may include false maximums which, when misinterpreted, may result in incorrect results of local effects parameters, i.e. the amplification ratio and resonance frequency of the surface layer. Undesirable HVSR maximums are generated by the instrumental and/ or numerical noise appearing during measurement data recording and processing. In order to detect false peaks, the Albarello’s statistical test which detects them by a set level of significance was suggested. In this paper, the Albarello’s test is used to analyse the HVSR curves calculated for three seismologic stations located in the Silesian Planetarium, the towns of Ojców and Racibórz. As regards the station located in the Silesian Planetarium, the test rejected two maximums from four maximums observed. In Ojców, the test rejected three out of six maximums and, in Racibórz, one maximum was observed, however, it was rejected as the test HO hypothesis was confirmed.
PL
W pracy podjęto dyskusję nad poprawnością wyznaczenie wielkości amplifikacji drgań wywołanych wstrząsam górniczymi na obszarze miast: Bytomia i Piekar Śląskich Szacowanie współczynnika amplifikacji realizowano z< pomocą metody HVSR, która jest wykorzystywana głównk w sejsmiczności naturalnej. Otrzymane wyniki skorelowani z budową geologiczną badanego miejsca. Ponadtc przeprowadzono dyskusję nad wynikami i założeniam metody w nawiązaniu do wcześniejszych badań w tyn repnie. Przedstawiono próbę porównania wyników z analiz] HVSR z analizą relacji tłumienia dla obszaru nieck bytomskiej.
EN
A discussion was undertaken on the estimation accuracy of the amplification vibrations implied by mining tremors in area of cities: Bytom and Piekary Śląskie (Upper Silesia). The estimation of amplification factor was realized with the help of HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) method, used formerly in the natural seismicity. The results were correlated with geological structure of the overburden in studied area. It moreover was conducted the discussion of results and foundations of method in reference to earlier study in this region. The work presents an attempt of comparison of the results HVSR method with the analysis of attenuation relation for Niecka Bytomska area. The results indicate that thjere are observed local effects (area of amplifications of vibrations) and the HVSR method can be used to estimate the value of amplification factor.
PL
W oparciu o dane sejsmometryczne z 14 stanowisk znajdujących się na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego badano tłumienie wartości szczytowej drgań gruntu w zależności od odległości od źródła, energii źródłowej i lokalnego wzmocnienia. Na podstawie przyjętego modelu wyznaczono relacje tłumienia przyspieszenia drgań gruntu składowej poziomej z uwzględnieniem amplifikacji. Przyjęty model na podstawie rejestracji ze wszystkich stanowisk pozwala na wyznaczanie współczynników reprezentujących zależność od odległości epicentralnej i energii wstrząsu oraz wyznaczenie indywidualnych współczynników opisujących lokalne wzmocnienie na każdym ze stanowisk. Tak wyznaczone względne współczynniki wzmocnienia, w odniesieniu do warunków lokalnych na jednym ze stanowisk, zostały porównane ze współczynnikami amplifikacji wyznaczonymi na podstawie metody HVSR.
EN
The data from 14 seismometer station located on Legnica-Glogow Copper District is used to study the attenuation of ground peak acceleration due to epicentre distance, source energy and site effects. The attenuation relation is estimated using the model which implicate factor of amplification. This model give opportunity to estimated factor of epicenter distance and source for all data and also estimated the individual amplification factor of each station. Those amplification factor obtained using regression model are being compeer witch amplification factor based on HVSR method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.