Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smoke
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Aim: The aim of the experiments was to check if different jet fans with similar parameters had a similar air flow profile. The study was also aimed at testing whether normal and reverse flow direction have the same profile. Next, the obtained results of velocity distribution along the airflow axis were compared with the results of numerical analysis carried out using tools commonly applied in Poland. Project and methods: The study involved three jet fans (W1 and W3 were manufactured as reversible units, W2 was a unidirectional device). The tests were conducted in two empty warehouses to investigate airflow velocity. The measurements were performed along the axis of the fans and at additional specific points. The first measurement point was located at the fan inlet plane. The following measurements were conducted at 0.6-meter intervals at a distance of 3.6 m from the fans and at 1.2-meter intervals at a distance from 3.6 m to 24.0 m from the fan. The velocity at each measurement point was determined as the average of a 10-second measurement. The velocity measurements were conducted using an ultrasonic anemometer – Windmaster Pro. At the second stage of the study, CFD analysis was performed. Two models were devised in both Ansys Fluent and FDS. Each CFD model presented a single fan in warehouses. Models included the actual position of the fan, doors, columns and joists. Different settings and different sizes of the computational mesh were used in CFD simulation. Results: The study resulted in an air profile along three different jet fans. Velocity profiles in normal and reverse directions were compared. Significant differences were found between airflows for normal and reverse directions. Additionally, it was possible to compare the obtained results in real scale and a CFD simulation performed in the ANSYS FLUENT 13, FDS 5.5.3 and FDS 6. Some of the CFD simulations provided a good similarity of airflow profiles in CFD and real tests, while others did not. Thus, the study showed which settings provided the best results. Conclusions: Each of the tested fans is characterised by a different airflow distribution. The velocity distribution profile is different for the normal and reverse direction in the studied reversible fans despite the same air stream blown in both directions. The performed analyses show that CFD programs can solve velocity correctly, but this requires good settings.
PL
Cel: Celem badań było sprawdzenie, czy różne wentylatory strumieniowe o różnej konstrukcji, ale zbliżonych parametrach pracy, generowały podobny profil przepływu powietrza. Badania prowadzone były w warunkach pracy normalnej i rewersyjnej. Uzyskane rezultaty pomiarów rozkładu prędkości wzdłuż osi przepływu powietrza zostały wykorzystane do porównania wyników analiz numerycznych wykonywanych przy użyciu powszechnie stosowanych w Polsce narzędzi. Projekt i metody: Przedmiotem badań były trzy wentylatory strumieniowe różnych producentów. Dwa z nich (W1 i W3) posiadały zdolność do pracy w kierunku normalnym i rewersyjnym, W2 był urządzeniem jednokierunkowym. Testy zostały przeprowadzone w pustej przestrzeni hali magazynowej. Pomiary prędkości przepływu powietrza, wykonane za pomocą anemometru ultradźwiękowego (WindmasterPro), realizowane były w osi wentylatorów, a pomiary wykonywane były co 0,6 m w odległości do 3,6 m od wylotu wentylatora i co 1,2 m w odległości od 3,6 do 24,0 m. Prędkość w każdym punkcie określano jako średnią z 10 s pomiaru. Badania numeryczne dla każdego z wentylatorów zostały wykonane na dwóch modelach stworzonych w Ansysy Fluent i FDS. Modele zawierały pełne odwzorowanie położenia wentylatorów oraz elementów konstrukcyjnych hali. W symulacjach zastosowano różne ustawienia i rozmiary siatki obliczeniowej. Wyniki: Rezultatem badań było określenie i porównanie charakterystyki przepływu powietrza dla trzech różnych wentylatorów strumieniowych. Pomimo podobnej wielkości jednostek wyniki badania wykazały znaczącą różnicę między poszczególnymi charakterystykami przy przepływie normalnym i pomiędzy przepływem powietrza w kierunku normalnym i odwrotnym. Wyniki rzeczywiste zostały porównane do wyników symulacji CFD przeprowadzonych w ANSYS FLUENT 13, FDS 5.5.3 i FDS 6. Niektóre symulacje CFD pozwoliły na uzyskanie dobrego podobieństwa profilu przepływu powietrza w CFD i rzeczywistych testach, a niektóre nie. Pozwala to na określenie ustawień, przy których uzyskane wyniki najlepiej odwzorowują stan rzeczywisty. Wnioski: Każdy z badanych wentylatorów charakteryzuje się innym rozkładem przepływu powietrza przy pracy normalnej. Znaczną różnicę widać również przy pracy badanych wentylatorów w kierunku normalnym i rewersyjnym, pomimo takiej samej wielkości strumienia powietrza wdmuchiwanego w obu kierunkach. Przeprowadzone analizy pokazują, że programy CFD potrafią poprawnie rozwiązać prędkość, ale potrzebują dobrych ustawień.
EN
The article deals with the effects made by using various n-butanol-diesel fuel blends on the combustion history, engine performance and exhaust emissions of a turbocharged four-stroke, four-cylinder, CRDI 1154HP (85 kW) diesel engine. At first, load characteristics were taken when running an engine with normal diesel fuel (DF) to have ‘baseline’ parameters at the two ranges of speed of 1800 and 2500 rpm. Four a fossil diesel (class 1) and normal butanol (n-butanol) fuel blends possessing 1 wt%, 2 wt%, 3 wt%, and 4 wt% (by mass) of n-butanol-bound oxygen fractions were prepared by pouring 4.65 wt% (BD1), 9.30 wt% (BD2), 13.95 wt% (BD3), and 18.65 wt% (BD4) n-butanol to diesel fuel. Then, load characteristics were taken when an engine with n-butanol-oxygenated fuel blends at the same speeds. Analysis of the changes occurred in the autoignition delay, combustion history, the cycle-to-cycle variation, engine efficiency, smoke, and exhaust emissions NOx, CO, THC obtained with purposely designed fuel blends was performed on comparative bases with the corresponding values measured with ‘baseline’ diesel fuel to reveal the potential developing trends.
3
Content available remote Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia
PL
Określono wpływ warunków pożarowych (zadymienia) na natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podstawie pożarów testowych (TF), uwzględniając spalanie materiałów palnych o zróżnicowanych właściwościach dymotwórczych.
EN
The influence of fire conditions (smokiness) on evacuation lighting intensity on the basis of test fires (TF) was determined, taking into account the combustion of materials having various smoke-generating properties.
4
Content available Smoke as a component of military camouflage systems
EN
This paper is a study of military optical identification and guidance solutions. The technical measures used in the Polish Armed Forces for smoke screen deployment and their relation to IR camouflage were analysed.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wojskowych środków rozpoznania i naprowadzania pracujących w zakresie optycznym. Poddano analizie środki techniczne istniejące w SZ RP stosowane do stawiania zasłon dymnych z uwzględnieniem maskowania w podczerwieni.
PL
Przedstawiono charakterystykę procesu wędzenia, rodzaje i właściwości uzyskiwanych produktów. Omówiono barwotwórcze działanie dymu oraz czynniki kształtujące barwę wędzonych produktów. Barwa wędzonych wyrobów zależy w dużej mierze od rodzaju produktów, zastosowanej osłonki, a także od wilgotności powierzchni batonów, nasycenia i składu dymu oraz gatunkowego zróżnicowania drewna użytego do wytwarzania dymu wędzarniczego Zaprezentowano wybrane doniesienia nt. oceny barwy wędzonych wyrobów w badaniach naukowych.
EN
The characteristics of the smoking process, types and properties of the products obtained have been presented. Colour-forming effects of smoke and factors affecting and shaping the color of smoked products have been discussed. The color of smoked meat depends largely on the kind of products, the employed casings, as well as moisture of bar surface, smoke density and composition and species diversity of wood used to produce smoke. The selected reports on the evaluation of the color of smoked meat in research have been presented.
PL
Zbadano właściwości dymotwórcze pianek poliuretanowych elastycznych (6 próbek) i półsztywnych (8 próbek), w których składzie znajdowały się uniepalniacze (Fyrol PNX i grafit ekspandujący) oraz zmielony odpad gumowy. Badania wykonano metodą testu jednokomorowego w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego wg normy. Wyznaczono doświadczalnie maksymalną gęstość optyczną właściwą (Dsmax), czas do osiągnięcia Dsmax i gęstość optyczną właściwą w czwartej minucie badania (Ds4). W trakcie spalania płomieniowego pianek półsztywnych powstawał dym o większej wartości Dsmax niż w trakcie spalania pianek elastycznych. Odwrotną zależność zaobserwowano podczas spalania bezpłomieniowego. Przeprowadzone badania doświadczalne potwierdziły tezę, że o właściwościach dymotwórczych pianek poliuretanowych decyduje nie tylko ich skład chemiczny (rodzaj polioli, diizocyjanianów) i zastosowane dodatki (Fyrol PNX, grafit ekspandujący, zmielony odpad gumowy), ale również rodzaj i warunki ich spalania (płomieniowe, bezpłomieniowe).
EN
Six flexible polyurethane foams and 8 semi-rigid foams were prepd. under addn. of com. flame retardants (a P-contg. additive and flexible graphite) and ground rubber waste and tested for smoke formation during combustion performed using by single-chamber test method under flame and flameless conditions. The max. values of proper optical d., time of its achievement, and the values of proper optical d. after 4 min of combustion were detd. The flame combustion of semi-rigid foams resulted in formation of smoke of a higher d. after 4 min than during the combustion of rigid foams. A contrary relationship was obsd. during the flameless combustion. The smoke generating ability of polyurethane foams depended not only on their chem. compn. (type of polyols or diisocyanates) and the additives, but also on the type and conditions of flame or flameless combustion.
PL
W artykule omówiono stan prawny zachęcający do stosowania w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjnych i magazynowych samoczynnych urządzeń oddymiających. Wskazano na cele, jakie powinny spełnić te systemy, aby ich zastosowanie miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Porównano zalety i wady standardów projektowych najczęściej wykorzystywanych przy projektowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Ponadto wskazano materiały źródłowe, które mogą być pomocne dla projektantów tych urządzeń.
EN
The article discusses regulations encouraging the use of automatic smoke exhausting devices in one-storey production and warehouse buildings. The goals to be met by these systems in order to achieve the technical and economic justifi cation of their use have been pointed out. The advantages and disadvantages of the design standards used the most frequently in the design of automatic smoke exhausting devices have been compared. Moreover, source materials that may be useful for the designers of these devices have been indicated.
8
Content available remote Praktyczne aspekty szacowania widzialności w dymie
PL
W artykule przedstawiono metodę szacowania widzialności w dymie wykorzystywaną jako element numerycznego modelowania skutków pożaru w obiektach budowlanych. Metoda ta powstała w latach siedemdziesiątych w Japonii jako uzupełnienie prostych matematycznych modeli pożaru i w niemal niezmienionej formie została zaadaptowana do nowoczesnych narzędzi inżynierskich. Jej ograniczeniem są przede wszystkim niedoskonałości matematycznego modelu osłabienia natężenia światła w dymie na podstawie prawa Lamberta-Beera oraz podatność na dane wejściowe podane przez użytkownika, w tym w szczególności tzw. współczynnika generacji sadzy (soot yield, Ysoot). Artykuł jest podsumowaniem pracy autorów w tej dziedzinie, ma na celu zwrócenie uwagi projektantów na możliwe źródła błędu w metodzie CFD.
EN
The paper treats on the method of evaluating visibility in smoke, used as an element of numerical modelling of the effects of fire within buildings. This method was developed in Japan in 70’s as element of simplified fire models, and nowadays it is implemented in an almost untouched form in modern tools. The limitations of the method come from the uncertainty of the Lambert-Beer law, as well as its vulnerability of the user input (especially the soot yield parameter). This paper is a summary of the authors work in this field, and the aim of it is to increase the consciousness of the designers on the possible source of error, in the CFD method.
EN
The article presents an issues concerning selection of controlling algorithms for operation of supercharged compression ignition engine fueled additionally with CNG gas, including implemented control procedures, adjustment algorithms and operational algorithms. As the result, the engine which is run in dual fuel system operates under control of two controllers, factory ECU controller, governing fueling with the base fuel (Diesel oil) and all fueling parameters, and the second controller for gaseous fuel supply. Priority of operation of the controllers relates to fueling with Diesel oil, while the gas is treated as supplementary fuel. Due to possibility of usage of factorymade original ECU controller as used with Diesel oil supply; it has been presented proposal of its software in form of array algorithms.
EN
The study presents results of a research work on two various Diesel engines adapted for dual fuel feeding with CNG gas and diesel oil. The first engine is naturally aspirated, medium-sized engine, corresponding to engines mounted as power units in trucks and buses. Natural gas was used as the main fuel to this engine, and amount of diesel oil was reduced to minimum according to criterion of correct operation of injection system and reliable ignition of gaseous mixture. The second engine was a high-speed, supercharged engine of Fiat 1.3 MJT type, destined to powering of passenger cars. This engine is equipped with modern engine technologies, high-pressure injection system of Common Rail type with division of fuel dose and recirculation of exhaust gases, with catalytic converter and DPF filter. To fueling of this engine was used small additive of gas, aimed at reduction of smokiness of exhaust gases. Performed research has shown beneficial effect of gas on engine efficiency, reduction of concentration of nitrogen oxides, smokiness of exhaust gases and emission of particulate matter. Simultaneously, however, emissions of carbon monoxide and hydrocarbons had increased, especially in area of partial engine loads. Results of the study are pointing at possibility of installation of dual fuel system in traction engines with different size.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia sterowania jakością ładunku w samochodowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Głównym założeniem adaptacji silnika był dodatek niewielkiej ilości gazu ziemnego prowadzący do zmniejszenia zadymienia spalin. Przy takim założeniu podstawowym paliwem pozostawał olej napędowy, którego udział stanowił 0,70-0,85 całkowitej energii dostarczanej do silnika. W prowadzonych badaniach silnika dwupaliwowego stosowano oryginalny sterownik silnika Fiat 1.3 MJT sterujący dawką oleju napędowego. Wielkość dawki gazu regulowano czasem otwarcia wtryskiwaczy gazu przy stałym ciśnieniu w kolektorze gazowym. Analizowano podstawowe parametry wpływające na jakość ładunku takie jak, wpływ czasu otwarcia wtryskiwaczy na udział energetyczny gazu, podział dawki oleju napędowego, kąty początku wtrysku dawek częściowych, wydatek powietrza. Przeprowadzone badania pokazały niekorzystny podział dawki oleju napędowego i kątów początku wtrysku z punktu widzenia wymagań dla silnika dwupaliwowego. Dodatkowo zwiększanie dodatku gazu prowadzi do zmniejszenia wydatku powietrza sterowanego przez oryginalny sterownik silnika. Wpływa to na zmniejszenie współczynnika nadmiaru powietrza i pogorszenie warunków spalania oleju napędowego. Przeprowadzone analizy wskazują, że przy adaptacjach małych silników samochodowych do zasilania dwupaliwowego należy stosować specjalne algorytmy sterowania jakością ładunku i sterowniki przystosowane do tego typu zasilania.
EN
The paper presents issues of quality charge control in automotive diesel engine powered dual fuel. The basic premise of the engine adaptation was the addition of small quantities of natural gas leads to a reduction smoke exhaust. Under this assumption, the basic fuel remained diesel, which accounted 0,70-0,85 share of the total energy supplied to the engine. In this study of dual fuel engine used original controller of the Fiat 1.3 MJT that controlled dose of diesel fuel. The dose of gas was adjusted by gas injector opening time at a constant pressure in the gas manifold. In paper analyzed the basic parameters affecting on quality of charge such as: injector opening time impact on energy share of gas, diesel division dose, injection timing of part dose and air flow. The study showed a negative split division of diesel fuel and injection timing of part doses from the point of view of the requirements for dual fuel engine. Increasing the gas additive leads to a reduction in air flow controlled by the original engine control unit. This reduces the excess air ratio and deterioration of the burning diesel fuel. The analyzes show that, with adaptations small car engines to dual fuel fuelling, should be used a special charge quality control algorithms and controller units adapted to this type of fuelling.
PL
Cel: Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno-prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada się przy użyciu źródeł ognia o małej mocy (tlący się papieros, płomień zapałki). Należy ustalić jak zareagują fotele i jaki będzie miał przebieg pożar, gdy zastosujemy inne źródło ognia (np. palącą się złożoną gazetę). Materiał i metody: Badania przeprowadzono na pełnowymiarowych fotelach oraz ich układach tapicerskich, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim spełniającymi wymagania zapalności mebli tapicerowanych, które są zgodne z metodą EN-PN 1021-1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący się papieros oraz EN-PN 1021-2 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. W celu ustalenia zagrożenia pożarowego siedzisk tapicerowanych od innych źródeł zapłonu, poddano je badaniom według wymagań normy kolejowej PN-EN 45545-2 Aneks B, C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (kalorymetr meblowy). Dodatkowo wyznaczono profile temperatur na powierzchni podpalanych foteli wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną. Wyniki: Stopień zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach wypełnionych fotelami spełniającymi wymagania (PN-EN 1021-1/2) wzrasta w zależności od rodzaju użytego źródła zapłonu. Fotel uważany za bezpieczny i spełniający wymagania zapalności mebli przebadano na kalorymetrze meblowym i uzyskano następujące wyniki: maksymalną intensywność wydzielania ciepła fotel 1 – 10,78 kW, fotel 2 – 356,83 kW; ciepło wydzielone przez fotel 1 – 635,8 kJ oraz fotel 2 – 81605,6 kJ; MAHRE fotel 1 – 1,62 kW, fotel 2 – 204,37 kW, które świadczą o bardzo dużym zagrożeniu pożarowym. W czasie badań laboratoryjnych zaobserwowano bardzo duże zadymienie pomieszczenia, w którym prowadzone były badania. Potwierdziły to wyniki całkowitej ilości wydzielonego dymu: fotel 1 – 5,3 m2, fotel 2 – 750,3 m2, a osłabienie wiązki światła w fotometrze wyniosło prawie 91%. W czasie pożaru fotela nr 2 temperatura jego powierzchni przekroczyła 900°C. Wnioski: Zaleca się modyfikację i rozszerzenie palety źródeł zapłonu w obowiązującej normie. Za wzór można przyjąć angielską normę BS 5852, zgodnie z którą rozpatrywanych jest osiem różnych rodzajów źródeł zapłonu w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przegląd mebli tapicerowanych pod względem oceny palności wskazuje, że powinny one być przebadane w pełnej skali z uwzględnieniem większych źródeł zapłonu, jak np. kule z gazety lub stosy z drewna.
EN
Aim: The purpose of this paper is to evaluate potential fire hazards in cinemas and theatres, equipped with upholstered furniture, which satisfy prevailing technical requirements. Introduction: Upholstered seating in public places, which accommodate above two hundred adults or one hundred children, are tested in laboratories with the aid of small fire sources (a smouldering cigarette or ignited match). However, it is appropriate to determine the behaviour of upholstery material and potential development of a fire when other fire sources are applied, such as a folded burning newspaper. Materials and methods: The study was conducted on upholstered furniture, which is generally available on the European market and, which satisfies fire safety standards for upholstered furniture in accordance with EN-PN 1021-1. The fire source used for tests was a smouldering cigarette in accordance with EN-PN 1021-2 and the equivalent of a burning match flame. In order to determine the fire hazard of upholstered seating from other ignition sources, research was performed in accordance with test standards; EN 45545-2, Annex B and C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (Furniture Calorimeter). Additionally, temperature profiles were identified on the surface of ignited armchairs with the aid of thermal cameras. Results: The fire hazard level in premises furnished with upholstered furniture, which satisfy standards (PN-EN1021-1/2), increases, depending on the employed ignition source. Upholstered furniture, which was considered safe and satisfied fire safety standards was further exposed to tests on a furniture calorimeter with following results: The maximum intensity of heat release for armchair 1 = 10.78 kW, armchair 2 = 356.83 kW; total heat release for armchair 1 = 635.8 kJ, armchair 2 = 81605.6 kJ; MAHRE armchair 1 = 1.62 kW, MAHRE armchair 2 = 204.37 kW, which demonstrates a high risk of fire. During laboratory tests a large volume of smoke was observed in the room where research was performed. This is borne out by the total volume of smoke output for armchair 1 = 5.3 m2, armchair 2 = 750.3 m2. and the reduction in intensity of light rays, measured by the light meter, was approaching 91%. During a fire of armchair 2 the surface temperature exceeded 900°C. Conclusions: It is recommended that the range of ignition tests utilised in current standards is modified and extended. United Kingdom (UK) provides such an example with the BS 5852 standard, where eight different sources of ignition are employed, depending on type and use the premises are put to (cinema, hospital, hotel, museum). An examination of upholstered furniture, involving an evaluation of flammability, should be performed within a full range of the most significant sources of ignition, such as balls of newspaper or piles of wood.
EN
A new fire detection system for use on passenger trains, based on a multifunction pointtype sensor, is described. The full development process of the new system is described, and all the choices made in order to make a railway specific product explained. The basic concepts of the system described are: • full compliance to all the standards for safety-related electronics on rolling stocks, • detection performances derived from existing standards for commercial buildings, with adaptation, • multifunction sensors, capable to measure the smoke obscuration and the air temperature, and to control external devices, and also able to drive signal and power outputs, • detection criteria delegated to a central supervisory unit, receiving the real-time information from the multifunction sensors over a safe and robust communication link, redundant CAN bus, • commands to actuate the sensor's output sent selectively over the same communication link. A comparison with other traditional fire detection systems is made, and examples of application and of installation are given, both for fixed and variable composition trains. Reference is made to several existing applications on trains in many countries, like Italy, Switzerland, Finland, Russia, China and Poland. A table is presented with field data from thousands units in operation, demonstrating an MTBF in excess of 20 millions-hour.
PL
Opisano nowy układ wykrywania pożaru do zastosowań kolejowych, który oparty jest na wielofunkcyjnym czujniku typu punktowego. Opisano cały proces opracowania nowego układu oraz omówiono wszystkie dokonane wybory w aspekcie specjalistycznego rozwiązania kolejowego. Zasadnicze założenia przyjęte dla tego układu są następujące: - Pełna zgodność ze wszystkimi normami dla elektroniki układów bezpieczeństwa taboru kolejowego. - Charakterystyki wykrywania pochodzące z istniejących norm bezpieczeństwa budynków i odpowiednio zaadaptowane. - Zdolne do oceny zaciemnienia od dymu oraz pomiaru temperatury powietrza czujniki wielofunkcyjne sterujące urządzeniami zewnętrznymi, a także zdolne do sterowania sygnałami i zasilaniem. - Kryteria wykrywania przekazane do centralnego modułu dozorującego, odbierającego z czujników informacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpiecznych i solidnych łączy komunikacyjnych, zapasowej magistrali CAN. - Polecenia uruchomienia sygnału wyjściowego czujnika są przesyłane selektywnie przez to samo łącze komunikacyjne. Dokonano porównania z innymi tradycyjnymi układami wykrywania pożaru i podano przykłady zastosowań i instalacji. Przywołano szereg zastosowań kolejowych w takich krajach, jak Włochy, Szwajcaria, Finlandia, Rosja, Chiny i Polska. Przedstawiono tabelę z danymi pochodzącymi z eksploatowanych urządzeń, które pokazują, że średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) przekracza 20 milionów godzin
15
Content available Badanie palności mebli tapicerowanych
PL
Coraz więcej produktów wyposażenia wnętrz poddawana jest badaniom palności, a zwłaszcza meble tapicerowane. Podczas tych testów w ustalonych warunkach określa się wiele parametrów pozwalających na sklasyfikowanie danego o materiału, a następnie na dopuszczenie go bądź nie do odpowiedniego zastosowania. Tradycyjne metody badań palności dostarczają z reguły jeden konkretny wynik, który nie pozwala na obiektywną charakterystykę materiału. Podstawowym i najważniejszym parametrem w badaniach palności jest szybkość wydzielania ciepła (HRR). W poniższej pracy przedstawiono dwa rodzaje badań, wykorzystując kalorymetr meblowy oraz użycie tlącego się papierosa i równoważnika płonącej zapałki.
EN
Flammability testing is undergoing more and more home furnishing products and most of all upholstered furniture. During these tests is determined by parameters which allow to o classify the material and admit it or not for the proper application. Traditional methods of testing the flammability usually provide a single e result, not allowing the objective characteristics of the material during fire. Therefore, the article compares modern colorimetric method with the traditional testing using cigarette and match flame.
16
Content available remote System of object display in conditions of smoke screening
EN
Paper presents results of investigations of increased visibility with help of electrooptical system APIS in a smoky environment in outdoor conditions. A comparative assessment of visibility in smoke with use of this system is given as well as posibility of the visibility increase with help of the APIS system is considered.
17
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe problemy mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynków mieszkalnych wielorodzinnych w warunkach pożaru. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym rozwoju pożaru w tego typu budynkach, jego dynamiki, podstawowych parametrów charakteryzujących środowisko pożarowe z uwagi na miejsce powstania (kuchnia, pokój dzienny, sypialnia, przedpokój) oraz wymaganiom polskich przepisów związanych z ewakuacją ludzi z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w szczególności dotyczących dróg ewakuacyjnych. Omówiono wymagania, jakie muszą spełniać takie budynki w zakresie zagadnień związanych z ewakuacją ludzi. Większość przepisów dotycząca ewakuacji została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na końcu zamieszczono podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
EN
Basic problems connected with fire safety of occupants in residential buildings are presented in the paper. Particular attention was given to issues relating to the development of the fire in this type of buildings, its dynamics, the basic parameters characterizing the fire environment due to the location of fire source (kitchen, living room, bedroom) and the requirements of Polish legislation concerning the evacuation of people from residential and apartment buildings, especially escape routes. The requirements which must be met by such buildings related to the evacuation of people are discussed. Most of the regulations concerning the evacuation has been included in the government order of Ministry of Infrastructure dated 12 April 2002, on the technical specifications, which should correspond the buildings and their location. Conclusions and final remarks can be found at the end of the work.
18
Content available remote Combustion hazards from building materials
EN
Fire smoke has a highly variable composition which is dependent on several factors, including oxygen supply, heating rate, temperature and the chemical structure of the materials that are burning. One area that is particularly important is the determination of volatiles that can have a negative effect on the environment as well as posing a serious hazard to human health. Prediction of toxic fire hazard depends on two parameters: time-concentration profiles for major products. These depend on the fire growth curve and the yields of toxic products; toxicity of the products, based on estimates of doses likely to impair escape efficiency, cause incapacitation, or death. Toxic product yields depend on the material composition, and the fire conditions. The most significant differences in fire conditions arise between flaming and non-flaming combustion. The burning of an organic material, such as a polymer, is a complex process, in which volatile breakdown products react, to a greater or lesser extent, with oxygen, producing a cocktail of products. These range from the relatively harmless carbon dioxide (CO2) and water, to products of incomplete combustion, including carbon monoxide (CO), hydrogen cyanide (HCN), organoirritants etc. In addition, depending on the other elements present, halogen acids, oxides of nitrogen, and sulphur, may be formed. The fire toxicity of building materials were investigated under a range of fire conditions, oxidative pyrolysis (smouldering) and well-ventilated flaming to under-ventilated flaming. The yields of the major toxic products, carbon monoxide, hydrogen cyanide and irritant gases nitrogen dioxide, hydrogen chloride and hydrogen bromide together with polycyclic aromatic hydrocarbons are presented as a function of fire condition. The toxicities of the effluents, showing the contribution of individual toxic components, are compared using the fractional effective dose (FED) model and LC50, (the mass required per unit volume to generate a lethal atmosphere under specified conditions).
PL
Poprawnie zaprojektowana instalacja wentylacji pożarowej ma za zadanie zapewnić ludziom bezpieczną ewakuacje z obiektu, w którym rozwija się pożar. Największym zagrożeniem dla ewakuujących się ludzi jest rozprzestrzeniający się dym. Jest on nośnikiem substancji toksycznych a dodatkowo powoduje, że ludzie tracą orientację i ich szybkość ucieczki spada. Na kierunek przemieszczania się dymu w budynku ma wpływ wiele czynników, do których zaliczyć można wiatr, temperaturę, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz układ architektoniczny obiektu. W artykule opisano badania w czasie, których sprawdzano wpływ położenia pożaru projektowego na warunki panujące na drogach ewakuacyjnych. Badano obiekt typu atrium, w pierwszym wariancie pożar rozwijał się w centralnym jego punkcie a w drugim – w pomieszczeniu przyległym. W przypadku rozwoju pożaru w pomieszczeniu przyległym do atrium na najwyższym balkonie pojawiają się warunki niekorzystne ze względu na mniejszą widzialność oraz podwyższoną zawartość sadzy i podwyższona temperaturę w okolicach balkonu pierwszego. Rozpatrzenie wszystkich niekorzystnych scenariuszy jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom na wypadek wybuchu pożaru.
EN
Properly designed fire ventilation system should provide people with a safe evacuation from the building where a fire is developing. The biggest threat to the evacuating people is the spreading smoke. It is a carrier of toxic substances and also causes people to lose their orientation and their chances of escape decreases. The direction of the movement of the smoke in a building is affected by many factors including wind, temperature, ventilation and air conditioning and the architectural layout object. The paper describes the study on the impact of the fire location on the conditions at the escape routes. Two cases of the fire outbreak in the atrium have been studied: in the first variant, a fire is developing in the central section and in the second - in the room adjacent. In the latter case there are unfavorable conditions both at the top balcony due to the low visibility and in the vicinity of the first balcony due to increased soot mass fraction and the increased temperature. Consideration of all adverse scenarios is very important to ensure the safety of people in the event of fire.
PL
W referacie przedstawiono metody projektowania systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej oraz zastosowanie narzędzi komputerowej mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia je uzupełniającego. W celu porównania skuteczności funkcjonowania systemów oferowanych przez różnych producentów przeprowadzono serię obliczeń numerycznych dla tych samych założeń (prędkość wiatru, kierunek działania wiatru). Analizy prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Fluent w wersji 14.5 i modelu turbulencji RNG k-ε. Otrzymane wyniki poddano analizie porównawczej, na podstawie której przedstawiono wnioski do praktycznego wykorzystania.
EN
In the paper the author presents some chosen methodologies used in the design process of natural smoke and heat ventilation systems and the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) tools. Comparison of the performance of various systems was conducted on the basis of performed CFD analyses. The analysis was prepared with the use of ANSYS Fluent 14.5 package, with the use of RNG k-ε turbulence model. The results of analysis are presented, together with the additional design recommendations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.