Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wojskowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Od "Bellony" do Bellony Sp. z o.o.
EN
The history of Bellona, one of the largest Polish publishing houses – the development process from the „Bellona“ magazine from 1918, through the publishing house of the Ministry of National Defense, to the contemporary private publishing company. The most important editorial projects, publishing series and magazines have been characterized. Based on a meticulous analysis of documents and interviews with employees, the employment status in various periods and financial results, as well as the issues of ownership transformations were discussed.
3
Content available Podziemna wielka wojna
PL
Praca ta poświęcona jest działaniom wojennym prowadzonym pod ziemią na zachodnim froncie podczas I wojny światowej. Przedstawia zagadnienia techniczne prowadzenia takich działań, metodykę prowadzenia prac oraz ogólny przebieg operacji. Opisuje podstawowe problemy związane z urabianiem, konstruowaniem oraz zabezpieczaniem podziemnych systemów minowych, a także organizację struktur jednostek minerskich walczących armii. Każde z tych zagadnień zilustrowane jest przykładami historycznymi oraz faktami obrazującymi skalę prowadzonych działań. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia będące skutkiem prowadzenia tych działań.
EN
This work is devoted to underground warfare on the western front during World War I. It discusses the technical issues of conducting such activities, methodology of work and overall conduct of military operations. It describes basic issues of exploitation, constructing and securing underground mine systems and also the organization of fighting army units.
PL
Od niepodległości po czas transformacji ustrojowej, siły morskie były aktywnym uczestnikiem sojuszy polityczno-militarnych. W szczegółowych zapisach tych sojuszy, ujęto zasady wyposażania polskich sił morskich w okręty, uzbrojenie oraz kształcenie i szkolenie kadr. Miało to niewątpliwie przełożenie na wdrażanie do MW ich szeroko rozumianej myśli wojennomorskiej. Do realizacji tych przedsięwzięć, służyły grupy doradców, którzy funkcjonowali w instytucjach dowódczych i kierowniczych MW, wojskowych ośrodkach szkoleniowych oraz w jednostkach wojskowych. Ich działanie było umiejscowione w określonym czasie i sytuacji polityczno-militarnej, dlatego też nie wolno dezawuować ich wkładu w rozwój sił morskich naszego państwa. Funkcjonowanie grup doradczych było, jest i będzie ważnym elementem współpracy.
EN
From independence and through transition time, marine forces were an active participant of political-military alliances. In the specific entries of these alliances, the principle of giving the Polish Naval Forces (PNF) ships, weapons and training as well as training of seafarers were written. This was undoubtedly of huge importance to PNF. The implementation of these projects, groups of advisers were used, who served there in the institutions of command and management of PNF, military training centres, and in military units. It was located in a specific time and political-military situation, therefore, their contribution to the development of naval forces of our country cannot be undermined. The operation of the advisory groups was, is at present and will be an important element of cooperation.
5
Content available remote Propozycje modułowych rozwiązań funkcjonalnych dla Marynarki Wojennej RP
PL
Złożoność środowiska bezpieczeństwa współczesnego świata stawia przed siłami morskimi nowe wyzwania. Jednym z nich jest wymóg gotowości do szerokiego spectrum działań w ramach udziału w operacji reagowania kryzysowego. Konieczne jest zatem przystosowanie struktur sił morskich do tego rodzaju zadań. W artykule przedstawiono propozycję dwóch zestawów pakietów zadaniowych, których zaletą jest zarówno uniwersalność (nie zależą one od drogi rozwoju sił zbrojnych) jak i możliwość realizacji większości potencjalnych zadań, wobec których stanie marynarka wojenna w najbliższej dekadzie.
EN
The complexity of today's world security environment poses new challenges to maritime forces. One of them is available for a wide spectrum of activities in the framework of participation in crisis-response operations. It is therefore necessary to adapt the structures of the naval forces to such tasks. In this article are proposed two sets of packages task forces, which have the advantage of both versatility (they do not depend on avenues forces) and the implementation of the most possible tasks which would be left to the Navy in the next decade.
6
Content available remote Marynarka Wojenna RP na równi pochyłej
PL
W artykule przedstawione zastały rozważania dotyczące stanu i kondycji MW RP. Introdukcję stanowią dokumenty historyczne dotyczące postrzegania morza jako dobra narodowego przez Polskę i Polaków. W dalszej kolejności dokonano analizy zmian poszczególnych rodzajów sił MW RP w okresie transformacji po 1990 roku. Artykuł zamyka analiza podjętych przedsięwzięć, które mają utrzymać jej potencjał na minimalnym poziomie.
EN
The article presents current status and health considerations of the Polish Navy (PN). The first part of this article consists of historical documents about the perception of the sea as an national good by Poles. The next part gives analysis of each of the PN forces in transition after 1990. The article closes the analysis of undertaken projects, which are to maintain its potential at a minimum.
7
Content available remote Marynarka Wojenna RP - co dalej?
PL
W swoim założeniu artykuł stanowi przyczynek do dyskusji o aktualnym stanie i przyszłości Marynarki Wojennej RP. Przedstawiono w nim nie tylko grzechy główne popełnione w ostatnich latach przez polityków i wojskowych w odniesieniu do morskiego rodzaju sił zbrojnych, ale również zaproponowano i umotywowano działania, które powinny stanowić podstawę dla sanacji marynarki wojennej.
EN
In its assumption the article is a contribution to a discussion about the current and future state of the Polish Navy. It contains not only the sins committed in recent years by politicians and military in respect of maritime nature of the armed forces, but also gives reasons for activities, which should form the basis for healing the Navy.
PL
Badania ankietowe nt. wykorzystania zdjęć satelitarnych. Kierując w ostatnich latach zabezpieczeniem geograficznym w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie oraz ogranizując ćwiczenia międzynarodowe w Polsce, zaobserwowaliśmy rosnącą wciąż rolę zdjęć satelitarnych w kartograficznym zabezpieczeniu działań wojskowych. Własne spostrzeżenia uzupełniliśmy badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród żołnierzy pracujących na misjach i w kraju, obcokrajowców i Polaków, w tym także geodetów. Głównym celem badań było znalezienie relacji pomiędzy rozdzielczością zdjęcia satelitarnego i skalą opracowanego na jego podstawie produktu kartograficznego. Uwzględniono przy tym dwa podstawowe kryteria: dla kogo wykonywany był produkt i do jakich zadań.
EN
Questionnaire researches on satellite imageries using. Directing in recently years geographical safing on peacekeeping missions in Iraq and Afghanistan, as well as organizing international exercises in Poland, we observed still growing role of satellite imageries in cartographical safing of military operations. We completed own observations with questionnaire researches conducted among soldiers working on missions and in country, foregners and the Poles, and also geodesists. The main aim of researches was finding relationship between a resolution of satellite image and a scale of worked out on its basis cartographical product. The two basic criteria were taken into consideration: for whom a product was made and to what kind of tasks.
11
Content available remote Drogi forteczne Twierdzy Kraków
PL
W referacie przedstawiono historyczny rozwój sieci dróg Twierdzy Kraków w II połowie XIX wieku. Drogi te budowano zgodnie z kategoryzacją dróg według przepisów austriackich. Znaczna część dróg fortecznych została wciągnięta w dzisiejszy system komunikacyjny Miasta Krakowa i okolic. Z uwagi na wartość zabytków fortyfikacji, zieleni maskującej i drogownictwa, siedem obszarów miasta zakwalifikowano jako potencjalne parki kulturowe. Parki te zostały wpisane do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Pomoże to uratować najcenniejsze enklawy krajobrazu inżynieryjnego, w którym drogi forteczne mają swoje poczytne miejsce.
EN
Historical development of the road network in Cracow fortress in 1860s have been presented in the paper. The roads were built according to road category of Austrian law. The significant amount of these roads consist present road network system in the City of Cracow and environs. Because of the value of fortress, greenery and road engineering seven areas of the town was classified as potential cultural parks. The parks were registered in the Study of Conditions and Directions of Cracow Site Planning. It can help to save the most value enclaves of engineering landscape including fortress roads.
12
Content available remote PT-91M. co ty NA TO polska armio?
13
Content available remote Polska wizja przyszłego pola walki – możliwości i perspektywy
PL
Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.
14
Content available remote Platformy bojowe
PL
W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.