Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Gdy człowiek produkuje różnego rodzaju odpady, zwykle nie protestuje. Bez protestów obywa się także, gdy je magazynuje z dala od swoich siedzib. Wówczas nie tylko ich nie czuje, ale przede wszystkim ich nie widzi. Jak na razie, ludziom udawało się „wyprzeć” śmieci, niestety – tylko ze swojej świadomości. Tymczasem w polskich miastach jest ich coraz więcej. Część odpadów poddajemy recyklingowi, część staramy się zagospodarować. Wkrótce jednak trzeba będzie zadać sobie ważne pytanie: co jest gorsze – zaśmiecanie swojego otoczenia czy utylizacja „produkowanych” odpadów?
EN
The main goal of this article is to develop a model for space heating system (BIORACTOR) that would: be cheaper in operating costs than traditional one; had a source of energy that wont inpact the natural environment; be an additional source of hot water for domestic use; be able to solve the problem of burning fallen leaves, branches and organic debris on the ground; be at the end of the heating action would become an organic fertilizer.
EN
In this study the current legal and market conditions of waste management in Poland are analyzed. The main legal basis for changes in the national municipal waste management system and their impact on the market situation in the last few years have been determined. Additionally, the important function of the selective collection and the key role of the separation of raw material fractions in waste sorting plants constituting the basis for the operation of Regional Municipal Waste Processing (RMWP) plants was underlined. Furthermore, the possibilities of developing electricity production technology in low and medium power modules using waste gasification techniques were emphasized. The stream of plastic mixture from municipal waste sorting was identified as problematic in the context of effective material recovery. Tests were conducted on the morphology of this waste stream from two sorting plants. In line with the literature data and as part of the analytical work, the properties of the plastic waste stream designated for recycling and the energy properties of the post-recycling plastic mixture were estimated. Tests results showed that the calorific value of this mixture reached 31.8 MJ/kg, whereas, ash and chlorine content equaled 2.7% and 1.1% of dry mass, respectively. These parameters indicate that the mixture as a high-calorific fuel component may be a valuable addition to refuse-derived fuel (RDF) produced from the over-sieve fraction of municipal waste. Concurrently, as a result of the development of waste gasification technologies with a high share of electricity production in low-medium power range plants, it is possible to integrate them with plastic recycling and RMWP plants in the Polish national waste management system.
PL
W artykule przeanalizowano obecne uwarunkowania prawno-rynkowe gospodarki odpadami w Polsce. Określono główne podstawy prawne zmian w krajowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi i ich wpływ na sytuację rynkową w ostatnich kilku latach. Wskazano istotną funkcję selektywnej zbiórki i kluczową rolę separacji frakcji surowcowych w sortowni odpadów stanowiących podstawę działania Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jednocześnie podkreślono możliwości rozwoju technologii produkcji energii elektrycznej w modułach małej i średniej mocy z wykorzystaniem technik zgazowania odpadów. Autorzy wskazali strumień mieszaniny tworzyw sztucznych z sortowania odpadów komunalnych jako problematyczny w kontekście efektywnego odzysku materiałowego. Przeprowadzili badania w zakresie morfologii tego strumienia odpadów z dwóch sortowni. W ramach prac analitycznych, bazując jednocześnie na danych literaturowych, dokonano oszacowania właściwości tego strumienia z przeznaczeniem do recyklingu oraz właściwości energetycznych mieszaniny tworzyw sztucznych pozostałych po procesie recyklingu. Badania i obliczenia wykazały, że wartość opałowa tej mieszaniny może kształtować się na poziomie 31,8 MJ/kg, a zawartość popiołu i chloru odpowiednio na poziomach 2,7 i 1,1%. Parametry te wskazują, że mieszanina, jako wysokokaloryczny komponent paliwowy, może stanowić wartościowy dodatek do paliw RDF (Refuse Derived Fuel – paliwo z odpadów) produkowanych z frakcji nadsitowej odpadów komunalnych. Jednocześnie z uwagi na rozwój technologii zgazowania odpadów z wysokim udziałem produkcji energii elektrycznej w instalacjach małej i średniej mocy możliwa jest ich integracja z instalacjami recyklingu tworzyw sztucznych oraz RIPOK w krajowym systemie gospodarki odpadami.
4
Content available The use of glycerine as motor fuel
EN
Glycerine as waste from production accounts for about 10% of the obtained amount of biodiesel. It is a very attractive substance for the industry, however, currently the industry is not able to absorb such a large amount of glycerine produced during the production of fuel. Therefore, one should look for other ways of disposing of glycerol with simultaneous benefit in the form of energy yield or useful products / semi-finished products. The development of glycerine is necessary due to the continuous development of the biofuel market. In the near future, surplus glycerine may pose serious problems in the growth of biodiesel production. The publication presents the results of scientific research on the use of liquid technical glycerine and its processing products in the gasification process, as engine fuel.
EN
We developed a concept and calculated an efficiency of the electrochemical cycle of converting low-grade heat (temperature difference 10-80°C) into electricity. The cycle could be divided into two stages: creating a concentration difference by a solution distilled in a temperature gradient and electricity generation in concentration galvanic cell. The calculation shows that the efficiency of converting heat into electricity could reach 40-55% of Carnot efficiency in a temperature range of 0-100°C in the case of use of a multi-cascade distiller. The calculations show that ratio power/mass of the device is too low to be used in automobile or air transport, but it could be used in water transport.
EN
Thermoacoustics has become a promising technology to use heat from low temperature sources to drive engines. This study proposes a single-stage thermoacoustic travelling-wave engine for waste-heat recovery at 150°C. All the construction details of such a system are provided. A recently developed configuration of a looped tube with an impedance matching side-branch stub is proposed. A numerical model of the engine is built in DeltaEC software to conduct the simulations. Furthermore, a detailed thermodynamic analysis of the engine is presented, including an energy balance, a description of the basic acoustic parameters in a steady state, as well as a study of a variable load influence on the performance of the engine. The Authors pointed out the necessity of the engine optimization and a proper choice of load related acoustic impedance, which would consider a trade-off between high power and high efficiency. Eventually, a possibility of achieving 40% exergy efficiency of the proposed engine is confirmed.
PL
Silnik Stirlinga jest urządzeniem wytwarzającym energię mechaniczną, w którym nie występuje spalanie paliwa wewnątrz cylindra. Dzięki temu możliwe jest zasilanie silnika energią z dowolnego źródła. Takim źródłem może być promieniowanie słoneczne, spalanie niskokalorycznego paliwa zachodzące w zewnętrznej komorze spalania lub energia odpadowa z innego urządzenia cieplnego, np. silnika spalinowego autobusu lub pojazdu ciężarowego. Zastosowanie urządzenia tego typu w pojeździe samochodowym umożliwi obniżenie zużycia paliwa poprzez podniesienie efektywności wykorzystania energii cieplnej powstającej w silniku spalinowym, który stanowi napęd główny. W pracy przedstawiono komercyjne przykłady silników Stirlinga, które mogą być zasilane energią odpadową, przedstawiono również projekt koncepcyjny silnika typu alfa zasilanego energią cieplną spalin oraz wyniki wstępnych analiz oporów hydraulicznych regeneratora zastosowanego w tym silniku.
EN
Stirling engine is device generating mechanical energy without combustion fuel inside cylinder. This fact allows to supply engine from any power source. Example of such energy source can be solar radiation, combustion low-calorie carbon in outside combustion chamber or waste heat from other device like combustion engine mounted in bus or lorry. Use that kind of device in car allows to reduce fuel consumption through increase of efficiency of utilization thermal energy produced in combustion engine. The paper presents commercial solution of Stirling engines powered by waste energy and project of conceptual Stirling engine type alpha powered by flue gases from truck. The initial analysis results of hydraulic resistance in that engine have been also included.
PL
Proces wielkopiecowy jest wciąż technologią dominującą w światowej produkcji stali, dlatego szczególnie istotne jest prowadzenie prac mających na celu zmniejszenie jego energochłonności jak i sprawienie by był on bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. W niniejszym projekcie inżynierskim przedstawiono algorytm oraz wyniki obliczeń, które dotyczączą dwóch wariantów wykorzystania egzergii produkowanego gazu wielkopiecowego-turbiny odzyskowej suchej (w układzie z mokrą oczyszczalnią gazu i palnikiem strumienicowym) oraz mokrej. Następnie porównano obie technologie m.in. z uwagi na bezpośrednią korzyść wynikającącą z instalacji turbozespołów (produkcja energii elektrycznej) oraz korzyści ekologiczne (zmniejszenie emisji CO2). Wyniki obliczeń świadczą o tym, że zastosowanie obu technologii wpływa na oszczędność energii chemicznej w krajowej gospodarce energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 względem kondensacyjnej elektrowni odniesienia, której sprawności wytwarzania energii elektryczneji przesyłu energii założono. Dokładna analiza obu przypadków znajduje się w Rozdziale 4.
EN
Blast furnace processis still most popular steel production method in the world, so it is important to make itless energy-intensive an dless harmful for environment. This thesis shows algorithm and results of calculations for both variants of blast furnace gasexergy usage–dry recovery turbine (layout with wet gas cleaning system and ejector burner) and wet recovery turbine. Both technologies were compared for the direct benefit of turbine (electricity generation) and ecological benefits (reductionof CO2 emission). The results of the calculations show that the use of both technologies affects the energy savings of the national energy economy and the reduction of CO2 emissions relative to the condensing power plant which efficiency of electricity generation and transmission were assumed. More complex analysisis showed in Chapter 4.
9
Content available remote Mobilne akumulatory ciepła
PL
W artykule odniesiono się do rosnącego, ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych, zapotrzebowania na wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego w procesach przemysłowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie tzw. mobilnych akumulatorów ciepła. Technologia ta polega na ładowaniu ciepłem odpadowym zbiorników wypełnionych materiałem akumulacyjnym i transporcie ich, najczęściej za pomocą ciężarówek, do odbiorcy. Końcowym użytkownikiem ciepła odpadowego może być zarówno przedsiębiorstwo wykorzystujące je do niskotemperaturowych procesów technologicznych, jak i np. osoba prywatna, której zostanie zapewnione pokrycie zapotrzebowania grzewczego budynku mieszkalnego. W artykule ponadto przedstawiono znane z literatury realizacje mobilnych akumulatorów ciepła oraz przytoczono dostępne praktyczne rozwiązania techniczne, będące obecnie w użyciu. Wskazano również na możliwość zwiększenia potencjału cieplnego akumulatora podczas drogi przy wykorzystaniu ciepła odpadowego z silnika spalinowego samochodu transportującego.
EN
In this paper reference was made to growing due to the exhausting of fossil fuels, the demand for utilization of waste heat produced in the process industry. One of possible solution is to use so-called mobile heat accumulators. This technology consists of charging the waste heat containers filled with accumulation material and transport them, usually by truck to a specific receiver. A company can be either the end user of waste heat using it in low temperature processes, as well as private persons, thus providing coverage of the heating requirement in their homes. Furthermore, it is shown known from the literature realization of the mobile heat accumulators and quoted available practical technical solutions currently in use. Also indicated possibility of enhancing the thermal storage tank when driving, using the waste heat from the internal combustion engine of the car transporter.
PL
Przetworzenie ciepła odpadowego ze spalin silników diesla stwarza możliwości jego wykorzystania do ogrzewania, chłodzenia, a także wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach na statku. W dalszej części autorzy omówili możliwości magazynowania ciepła bądź chłodu w celu pokrycia późniejszego zapotrzebowania. Opisane zostały różne materiały wypełniające magazyny ciepła, różniące się właściwościami, przez co wpływa na wymiary zasobników. Projektowanie tego typu systemów na statkach można wspomagać oprogramowaniem służącym do modelowania parametrów cieplnych z uwzględnieniem czynników otoczenia i pogodowych na trasach pokonywanych przez jednostki pływające.
EN
Processing of waste energy from the exhaust gases of diesel engines entails the possibility of using its potential for the needs of heating, cooling and electricity production. As a result, it is possible to reduce the assumed cost of satisfying the thermal comfort on the ship. There are several methods of transforming such energy that will be approximated in this paper. In the next part the authors will discuss possibilities of storing heat or cold, in order to meet a subsequent demand. The various filling materials in thermal storages will be described. They vary considerably in properties, which affect the dimensions of tanks. When using this type of systems on ships it is also possible to be supported by the software for modeling thermal parameters including the ambient and weather conditions on the routes covered by vessels.
PL
W artykule pokazano miejsca występowania strat w silniku spalinowym. Przedstawiono metody odzysku energii odpadowej. Zwrócono uwagę na problem z wykorzystaniem jej w całości na potrzeby podzespołów silnikowych czy pojazdu. Autorzy pracy zaproponowali odzysk ciepła traconego w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dla budynku mieszkalnego. Wstępna analiza wykazała, że możliwe jest takie rozwiązanie, a czas pracy pojazdu, w celu naładowania akumulatora ciepła jest stosunkowo krótki. Ponadto w artykule zaproponowano materiały, które mogłyby stanowić wypełnienie akumulatora.
EN
The article shows the location of losses in the internal combustion engine. In article were presented the methods of waste energy recovery. It was pointed out the problem of total use of energy recovered for the engine or vehicle components needs. Therefore, authors proposed the recovery of heat losses to cover the needs of domestic hot water of residential building. Preliminary analysis showed that such a solution is possible, and the operating time of the vehicle to charge the battery is relatively short. In addition, the article proposes materials that could provide a filling of the accumulator.
PL
Energia odpadowa powstająca jako uboczny efekt procesu technologicznego, umiejętnie zagospodarowana, może w określonych sytuacjach przyczynić się do poprawy energochłonności przedsiębiorstwa. Jej wykorzystanie oraz stopień przydatności uzależnione są jednak od szeregu parametrów energetycznych, które wpływają zarówno na możliwości techniczne jak i na efekt ekonomiczny inwestycji w instalacje odzysku energii. W artykule przybliżono kilka sposobów wykorzystania energii odpadowej przytaczając rzeczywiste przykłady ich zastosowania, wraz z efektami, jakie dzięki temu osiągnięto.
EN
Waste energy, generated as a technological process side effect and skillfully utilized, in some situations can contribute to a company energy consumption reduction. However, its utilization and suitability rate depend on a number of energy parameters which influence technical abilities as well as the economic effect of investing into energy recovery installations. Presented are some methods of a waste energy utilization, based on real examples of their application, together with description of achieved effects.
PL
Praca zawiera próbę zastosowania dla paliw odpadowych klasycznych formuł obliczeniowych własności kalorycznych. Jeśli zamiast uciążliwych organizacyjnie sposobów pomiaru wartości opałowej i ciepła spalania zastosuje się równania stosowane powszechnie dla paliw konwencjonalnych to uprości się znacznie metodę określania cech kalorycznych odpadów. Dla dwóch polskich miast, Krakowa i Szczecina przeprowadzono obliczenia sprawdzające tę możliwość. Dla Krakowa uzyskano niezadowalającą zgodność. Może to wynikać ze sposobu pobierania i badania próbek odpadów przez cytowanych autorów. Ale obliczenia dla Szczecina pozwalają sądzić, że proponowaną metodę da się zastosować, gdyż uzyskano dobrą zgodność wyników. Efekty pracy pozwalają powiązać ją z zadaniami nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów czyli ekologistyki i logistyki odzysku.
EN
The paper contains a sample application for waste fuels classical properties of calorie calculation formulas. If instead of cumbersome organizational ways of measuring value and net calorific apply patterns commonly used for conventional fuels are greatly simplify the method for determining the characteristics of calorific waste. For two Polish cities of Krakow and Szczecin calculations were carried out to verify this possibility. Krakow obtained unsatisfactory compliance. This may be due to the method of sampling and testing of waste by the authors cited. But the calculations for Szczecin suggest that the method can be applied – well consistency of obtained results. Effects of work enable us to align it with the tasks of a lightweight for the environment and society disposal of different types or eco-logistic and reverse logistics.
PL
Artykuł podejmujący tematykę skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, pozyskiwanych w oparciu o siłownię ORC. Przedstawiono w nim koncepcję zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni w postaci odzysku ciepła spalin z kotła wodnego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą kogeneracji technologii ORC. Analizę termodynamiczną proponowanego rozwiązania wykonano dla dwóch płynów roboczych: etanolu i czynnika syntetycznego R134a, wskazując etanol jako płyn gwarantujący większą sprawność układu. Przeprowadzona analiza ekonomiczna dla przyjętych założeń, zaowocowała negatywnymi wskaźnikami opłacalności ekonomicznej, jakkolwiek proponowane rozwiązanie zapewnia szereg korzyści, m. innymi ekologicznych przez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych.
EN
The idea of heat recovery from a water boiler for the use of heat-electricity cogeneration in ORC system is presented. The use of ethanol or R 134a is analysed with the result of better efficiency for ethanol. The proposed system is not economically viable, but has other advantages also from the ecological point of view.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości odzysku ciepła ze spalin z turbiny gazowej i konwersji tak pozyskanej energii na prąd elektryczny. Przewidziano, że energia spalin pozyskiwana poprzez zastosowanie układu pośredniego wodnego doprowadzana będzie za pomocą odpowiednich wymienników ciepła do siłowni typu ORC. W artykule przedstawiono podstawowe informacje odnośnie siłowni typu ORC. Przeprowadzono analizę termodynamiczną efektywności stosowania różnych mediów roboczych i wykazano, ze najlepszą efektywność można uzyskać w wyniku zastosowania syntetycznego czynnika R227ea. Uproszczona analiza ekonomiczna wykazała, że przedsięwzięcie zaczęłoby generować zysk w dziewiątym roku eksploatacji instalacji przy cenie sprzedaży energii elektrycznej 200 PLN/MWh oraz w czwartym roku przy cenie energii elektrycznej na poziomie 400 PLN/MWh.
EN
In the paper has been presented possibilities of heat recovery from exhaust gas of the turbine and conversion the energy to electrical energy. There have been planned that the energy of the exhaust gases will be supplied to appropriated heat exchangers and then to ORC Power plant, by using an intermediate water system. The article provides basic information about ORC power plant. An thermodynamic analysis was carried out using different working media and for synthetic fluid R227ea the best efficiency have been obtained. Simplified economic analysis showed that the project could start to generate revenue in the ninth year of installation operation for the 200 PLN/MWh sale price of electricity and in the fourth year of the price of electricity at a level 400 PLN/MWh.
PL
W publikacji przedstawiono potencjalne sposoby wykorzystania odpadów z energetyki typu popioły lotne i żużle. Dotychczasowe wyniki wielu badań wskazują na możliwości wykorzystania tych popiołów do budowy dróg. Przedstawiono właściwości fizyczno-chemiczne popiołów oraz opisano sposoby ich przetwarzania do postaci kawałkowej. Wskazano na korzyści technologii scalania oraz konieczność doboru odpowiednich parametrów procesu, podczas którego można uzyskać sztuczne kruszywo o znacznej wytrzymałości mechanicznej. W szczególności do scalania popiołów zaleca się brykietowanie. Brykiety z odpadów mogą być zamiennikiem kruszyw budowlanych stosowane jako materiał do podbudowy dróg.
EN
Potential ways of utilize the ashes and slag wastes from power industry there were presented in the paper. The research results received up to now shows of ashes usability for building roads. The physical and chemical properties of ashes were presented as well as ways of processing to chunk form were described. There were shown the advances of integrating technology with properly selection of process parameters, goes to obtain dummy aggregates on high mechanical endurance. Among of agglomerate processes the briquetting of as hes were particularly recommended. For roads foundation briquettes made from wastes would be interchangeable with aggregates building materials.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim słońca, biogazu i energii zawartej w ściekach do suszenia osadów ściekowych. Głównym źródłem energii wykorzystywanej dotychczas w takich instalacjach jest energia słoneczna. W swoich projektach firma EKOTOP sukcesywnie wykorzystuje pozostałe OZE. Suszarnie takie funkcjonują, już w Dziarnach i Myszkowie. Trwa budowa suszarni na oczyszczalni ścieków w Kłodzku. W artykule omówiono zasady wspomagania procesu suszenia ogrzewaną posadzką i zasadność jej stosowania. Planowane kolejne projekty suszarni osadów oprócz nowocześniejszego wyposażenia technicznego, wykorzystywały będą dodatkowo własną energię elektryczną wytwarzani dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Jednak ważną role w rozwoju OZE będzie odgrywała polityka państwa, której efekty widoczni są w naszym kraju.
EN
The article presents the issues connected with using Renewable Sources of Energy. First of all the sun, biogas and energy contained in sludge which can be used to dry sludge. Currently only the sunlight is being widely used at such undertakings. The EKOTOP is consecutively using other RSE in its projects. Such sun dryers are already functioning in Dziarny and Myszków. Another one is actually being built in waste water treatment plant in Kłodzko. The article also consists methods and legitimacy of using heating floor ii drying process. At the present EKOTOP is developing new solar dryers projects, which will not only use the newest technology support but also produce electrical energy on its own because of fotovoltaic cells. Anyway the main role at introducing RSE fulfills the goverment whose activities can be easily seen in our country.
PL
Ten artykuł przedstawia nowa. suszarnie osadów na oczyszczalni ścieków w Kłodzku. Jest to piąta instalacja zaprojektowana przez EKOTOR Suszarnia osadów w Kłodzku została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych technologii. Suszarnia została wyposażona w autorską instalację odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych firmy EKOTOP wraz z ciepłownia, alternatywna, wyposażoną w kaskadowy układ pomp ciepła.
EN
This article present a new sun dryer on waste water treatment plant in Kłodzko. This is fifth instalation designed by EKOTOP. Sun dryer in Kłodzko using the latest technologies. First time sun dryer was equiped with a new low-energy turn machine.
PL
W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania energii odpadowej powstałej w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości jej wykorzystania w instalacji centralnej stacji mycia (CIP) i w instalacjach zapobiegających przemarzaniu gruntu w chłodniach. Opisano również możliwości wykorzystania tej energii do celów użytkowych i socjalno-bytowych.
EN
Utilization methods dealing with waste energy arisen in food industry were presented in this paper. Possibilities of Utilization of this energy in a central installation of cleaning plant (CIP) and in systems preven-ting frost penetration into ground of refrigeration plants arę shown. Usage this energy in exploitation and for social—living purposes were also described.
EN
The paper presents a mathematical model of three variants of a power plant: a steam power plant using fossil fuel and waste energy, and a binary power plant with water and R245ca as working media, powered with fossil fuel and co-powered with waste energy. Based on the calculations performed the conclusion can be drawn: the use of organic medium in a binary power plant allows for an increase of low-temperature geothermal/waste energy share in the total energy flux supplied to the plant and for obtaining measurable benefits in the form of higher power of the power plant.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.