Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Nickel in Compacted Graphite Iron
EN
The paper presents results of the research work concerning effects of nickel concentration on the crystallization process, microstructure and selected properties of the compacted graphite iron. Compacted graphite in the cast iron was obtained with use of the Inmold process. The study has comprised the cast iron containing nickel up to concentration providing obtainment of austenitic microstructure of the matrix. The effect of the nickel on temperature of the eutectic crystallization was specified. It has been presented composition of the cast iron matrix in function of nickel concentration in a casting with wall thickness of 3 mm and 24 mm. Moreover, it has been presented conditions defining the possibility of obtaining an austenitic and martensitic compacted graphite iron. Effect of the nickel on hardness of the cast iron was described.
EN
The paper presents the results of the research on the effect of copper on the crystallization process, microstructure and selected properties of the compacted graphite iron. Compacted graphite in cast iron was obtained using Inmold process. The study involved the cast iron containing copper at a concentration up to approximately 4%. The effect of copper on the temperature of the eutectic crystallization as well as the temperature of start and finish of the austenite transformation was given. It has been shown that copper increases the maximum temperature of the eutectic transformation approximately by 5 oC per 1% Cu, and the temperature of the this transformation finish approximately by 8 o C per 1% Cu. This element decreases the temperature of the austenite transformation start approximately by 5 oC per 1% Cu, and the finish of this transformation approximately by 6oC per 1% Cu. It was found that in the microstructure of the compacted graphite iron containing about 3.8% Cu, there are still ferrite precipitations near the compacted graphite. The effect of copper on the hardness of cast iron and the pearlite microhardness was given. This stems from the high propensity to direct ferritization of this type of cast iron. It has been shown copper increases the hardness of compacted graphite iron both due to its pearlite forming action as well as because of the increase in the pearlite microhardness (up to approx. 3% Cu). The conducted studies have shown copper increases the hardness of the compacted graphite iron approximately by 35 HB per 1% Cu.
EN
Purpose: The paper presents results of the selected mechanical and tribological properties of the low friction MoS2(Ti,W) coatings with a Ti interlayer deposited by magnetron sputtering method on silumin. Design/methodology/approach: MoS2(Ti,W) coating was investigated by basic tribological tests and it was characterized by linear distribution analysis of selected chemical elements (EDS), nanohardness and Young’s modulus. Findings: It was established that the total thickness of the produced MoS2(Ti, W) coatings with the Ti layer equaled about 2.5 µm. The MoS2(Ti,W) layers produced on a substrate significantly increase its functional properties, by significantly lowering the friction coefficient and wear, thus improving its mechanical properties (hardness and Young’s modulus). Practical implications: Silumins used as a substrates should be previously refined before coating process to reduce the porosity of the material and to obtain maximum adherence of MoS2(Ti,W) layer. Originality/value: The increasingly accurate knowledge on the subject of the relations between the composition, processing, microstructure characteristics and properties has led to the improvement of aluminium properties. However, there is the need to improve of the tribological properties of these alloys what authors obtained.
PL
W różnych dziedzinach przemysłu występuje zapotrzebowanie na lekkie materiały funkcjonalne o małym współczynniku tarcia i dużej odporności na zużycie zgłaszanemu przez różne dziedziny przemysłu. Autorzy pracy podjęli próbę połączenia dobrych właściwości tribologicznych powłok na bazie MoS2 oraz zmodyfikowanego i poddanego rafinacji siluminu. Zabieg rafinacji miał na celu zminimalizowanie porowatości materiału podłoża. Dodatkowo pod powłoką MoS2 została naniesiona międzywarstwa Cr mająca za zadanie zwiększenie adhezji powłoki do podłoża. Na tak zbudowanym kompozycie wykonano badania tribologiczne. Ponadto w celu charakterystyki naniesionych warstw przeprowadzono analizę profilu stężenia wybranych pierwiastków (EDS) oraz zmierzono nanotwardość i moduł Young’a.
EN
Within the various industries areas there exist the request on lightweight functional materials with low friction coefficient and high wear resistance. The authors have attempted to combine good tribological properties of MoS2 coatings base and modified and refined silumin. Refining treatment was intended to minimize the porosity of the substrate. In addition, under MoS2 coating the Cr interlayer was deposited having the task to increase the adhesion of the coating to the substrate. In such a composite a major studies were tribological tests. Additionally, for the characterization of deposited coatings the following studies were conducted: linear analysis of the distribution of selected elements (EDS), nanohardness and Young modulus were measured.
5
Content available remote Struktura i właściwości mechaniczne hybrydowych powłok nc-WC/a-C:H
PL
W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz większe zainteresowanie przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i AGD poprawą właściwości użytkowych odlewniczych stopów aluminium. O ile badania z zakresu modyfikacji powierzchni stopów Al przeznaczonych do przeróbki plastycznej z grupy 2024 i 7075 są prowadzone na świecie od wielu lat, o tyle w zakresie stopów odlewniczych Al, w szczególności siluminów, prace te są dopiero w fazie początkowej. W pracy wykonano badania na wybranym siluminie z naniesioną powłoką nc-WC/a-C:H metodą PVD, w temperaturze 150°C, atmosferze argonu, pod ciśnieniem 0,55 Pa oraz w zakresie mocy 0,2÷1,4 kW. Do nanoszenia powłok użyto targetów z wolframu i grafitu. Tak wytworzone powłoki badano pod względem przyczepności do podłoża, właściwości mechanicznych (nanotwardość, moduł Younga), tribologicznych (współczynnik tarcia, zużycie) oraz strukturalnych (EDS, XRD). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wytworzone powłoki metodą PVD na wybranym siluminie w znaczący sposób zwiększają jego właściwości użytkowe, co może przyczynić się do ich coraz szerszego zastosowania na części maszyn, w których jest wymagane zwiększenie odporności na ścieranie.
EN
In recent years it is observed increasing interest of automotive, aviation and power hydraulics industries of the use properties improvement of aluminium casting alloys. While the scientific research in the field of aluminium alloys surface modification predicted for mechanical working - within the 2024 and 7075 groups - has been carried out all over the world since many years whereas in terms of casting aluminum alloys, in particular silumins, studies are at the very initial phase. In this work, tests were performed on the selected casted silumin with former deposited by PVD method nc-WC/a-C:H coating. Process conditions were: temperature of 150°C, argon atmosphere, pressure of 0.55 Pa and the power range of 0.2÷1.4 kW. The targets used for coating were tungsten and graphite. As deposited coatings were tested in terms of its adhesion to the substrate, mechanical properties (nanohardness, Young's modulus), tribological properties (friction coefficient, wear) and structural properties (EDS, XRD). As a result it was found that deposited by PVD method coatings on the selected silumin significantly improve its performance and use properties which may contribute to their increasingly wider application wherever the need of increased wear resistance.
6
Content available remote Aktywowanie warstwy wierzchniej Ti Grade 2 w procesach utleniania
PL
W pracy przedstawiono analizę topografii powierzchni tytanu Grade 2 po obróbce mechanicznej (szlifowanie i piaskowanie) oraz wpływ aktywacji powierzchni na właściwości warstwy po procesie utleniania w złożu fiuidalnym AI2O3, W temperaturze 610°C przez 12 godzin. Proces przeprowadzono dla trzech serii próbek: seria 1 - próbka szlifowana na papierze o gradacji S1000, seria 2 - próbka piaskowana Al2O3 o uziarnieniu 110 um, seria 3 - próbka piaskowana mieszaniną Al2O3/NaAl-Si3O8/TiO2/ZrO2 o uziarnieniu 110 um AI2O3 i <63 um pozostałe media. Próbki zarówno przed, jak i po procesie obróbki mechanicznej i cieplnej były odtłuszczone, czyszczone w myjce ultradźwiękowej w roztworze aceton + alkohol etylowy + woda przez 10 minut. Do badań topografii powierzchni zastosowano metodę AFM, natomiast zmiany składu fazowego badano z zastosowaniem metody XRD oraz mikroskopii elektronowej skaningowej SEM/EDS. Badania topografii powierzchni tytanu Grade 2 przed procesem utleniania potwierdziły, że przeprowadzona aktywacja powierzchni z wykorzystaniem medium piaskujące- go w postaci Al2O3 oraz mieszaniny Al2O3/NaAl-Si3O8/TiO2/ZrO2 korzystnie wpływa na zwiększenie chropowatości oraz poprawę stanu powierzchni tytanu po procesie utleniania szczególnie dla wariantu 3. Stwierdzono również, że zastosowanie złoża fluidalnego do procesów utleniania tytanu pozwala na otrzymanie jednorodnych powłok tlenkowych o dobrej adhezji z podłożem, a tym samym poprawę powierzchni tytanu w aspekcie zastosowań biomedycznych.
EN
The paper presents an analysis of titanium Grade 2 surface topography after surface treatment (grinding and sandblasting) and the infiuence of surface activating on the properties of the surface layer after the oxidation process in a Al203, fiuidized bed, at the temperature of 610°C/12 hours. AFM method was used for surface topography analysis and XRD, SEM/EDS methods was used to examine the changes in phase composition. Studies of Grade 2 titanium surface topography before oxidation confirmed that the surface activation carried out using the blasting medium in the form of Al2O3 and Al2O3/NaAl-Si3O8/TiO2/ZrO2 compound enhances increasing the roughness and improving the state of titanium surface after oxidation, especially for samples Al2O3/NaAl-Si3O8/TiO2/ZrO2 sandblasting mixture. It may also be stated that the use of a fiuidized bed for titanium oxidation processes allows to obtain uniform oxide layers with good adhesion to the substrate, thereby improving titanium surface in terms of biomedical application.
EN
The required high mechanical strength and the reliability of implants on one side and a lack of toxic elements in those materials, on the other side, causes restrictions in use of metal alloys for austenitic steel, alloys of cobalt matrix and even titanium alloys. However, elements harmful to human body structure such as chromium, nickel and vanadium could not have been eliminated so far. An attempt to reduce detrimental effects of above elements on the living organism are surface modifications of materials predicted for implants through the deposition of protective layers. The C/HAp composite coating was prerared by deposition of carbon layer directly on surgical steel with RF PACVD method and manufacturing of hydroxyapatite layer by sol-gel method. It was proved that carbon film significantly increases adhesion of the composite C/HAp coating. It is due to the diffusive character of bonding between carbon layer and metallic substrate not only by adhesion as in the case with hydroxyapatite deposited directly on metal base. Adhesion of both synthesized coatings was determined using nanoindentation technique. X-Ray diffraction was used for phase composition evaluation. Atomic Force Microscope revealed topography of raw, carbon and C/HAp surfaces. Elemental composition of carbon and composite layers was investigated by scanning electron microscope equipped with x-ray energy dispersive spectroscopy detector.
PL
Wymagana wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodność implantów z jednej strony i nie stosowanie w materiałach pierwiastków toksycznych (alergizujących) z drugiej strony, powoduje ograniczenia w stosowaniu stopów metalicznych, przeznaczonych na implanty, do stali austenitycznej, stopów na osnowie kobaltu i stopów tytanu. Mimo starań, nie udało się jednak z materiałów tych całkowicie wyeliminowac pierwiatków szkodliwych dla organizmu jak choćby chromu, niklu i wanadu. Próbą ograniczenia złego wpływu pierwiastków na żywy organizm są modyfikacje powierzchni materiałów przeznaczonych na implanty poprzez wytwarzanie na nich warstw ochronnych. Kompozytowa powłoka węgiel/hydroxyapatyt została otrzymana przez naniesienie w pierwszej kolejności warstwy węglowej bezpośrednio na stal AISI 316L metodą RF PACVD a następnie warstwy hydroxyapatytu metodą zol-żel. Zostało udowodnione, że warstwa węglowa w sposób znaczący zwiększa adhezje kompozytu C/HAp do zastosowanego podłoża. Jest to wynikiem dyfuzyjnego charakteru połączenia pomiędzy warstwą węglową a podłożem a nie jak w przypadku bezpośredniego naniesienia powłoki HAp na podłoże gdzie połączenie takie ma charakter adhezyjny. Adhezja obu wytworzonych powłok (C, C/HAp) została określona po użyciu nanoindentera F-MY MTS Instruments Nano G-200 metodą scratch test. Analizę składu fazowego podłoża oraz uzyskanej powłoki kompozytowej dokonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania topografii powierzchni z wytworzonymi warstwami węglową oraz węglowo/hydroxyapatytowa przeprowadzono przy użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM) F-my Veeco Multimode z kontrolerem NanoScoper. Chropowatość warstwy wierzchniej określono przy pomocy parametru Ra. Mikroanalizę rentgenowską wykonano przy pomocy przystawki Thermo-Noran zainstalowanej w mikroskopie scaningowym HITACHI S-3000N. Zastosowano technikę analizy liniowej (EDS).
EN
The possibility of using artificial neural networks for modelling processes of production amorphous materials is presented. The moulding conditions of amorphous tapes are particularly interesting in modelled process. These conditions have a direct influence on thickness and width of produced tapes. The amorphous tapes are received using melt-spinning method. This method is based on casting of inductive molten material into rotating with high speed copper drum. The copper drum is water-cooled. The considered proces is realized in inert gas atmosphere, for example argon. The modelled proces is very important, because of amorphous materials properties depend on moulding conditions. The amorphous tapes have a thickness in range 50÷100 um and width from 2 to 5 mm. Using neural networks for modelling process of moulding amorphous tapes by use of melt-spinning method is caused by following net features: lack of mathematical algorithms describing influence of input parameters changes on modelling materials properties, the ability to learning and adaptation, ability to self-optimization of net structure, high speed of calculations and parallel realization of mathematical operations. In this paper the method of neural network learning and testing, the way of limiting net structure and minimizing learning and testing error are presented. The designed model of neural structure is multilayer perceptron network (MLP).
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów wytwarzania materiałów amorficznych. W modelowanym procesie szczególnie interesujące są warunki formowania, które mają bezpośredni wpływ na grubość oraz szerokość taśm amorficznych. Taśmy amorficzne są otrzymywane za pomocą metody melt-spinningu, która polega na odlewaniu stopionego indukcyjnie materiału na obracającym się z dużą prędkością bębnie miedzianym chłodzonym wodą. Proces jest przeprowadzany w atmosferze gazu ochronnego, np. argonu. Modelowanie procesu wytwarzania jest bardzo istotne, ponieważ właściwości otrzymywanych materiałów amorficznych w dużej mierze zależą od warunków formowania. Opisaną metodą wytwarzane są taśmy amorficzne o grubości 50÷100 um oraz szerokości 2÷5 mm. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu odlewania taśm amorficznych za pomocą metody melt-spinningu wynika z: braku matematycznych algorytmów opisujących badany problem, zdolności sieci do uczenia się oraz adaptacji z wykorzystaniem zadanych zbiorów treningowych, możliwości optymalizacji struktury neuronowej, dużej szybkości obliczeń oraz równoległej realizacji złożonych operacji matematycznych. W pracy zastosowano automatyczną metodę uczenia projektowanej sieci neuronowej oraz weryfikacji jej poprawności. Ponadto przedstawiono algorytm minimalizacji błędu uczenia oraz optymalizacji opracowanej struktury neuronowej. Odpowiednio przygotowany model może dostarczyć wiele informacji dotyczących parametrów procesu wytwarzania taśm amorficznych oraz ich właściwości. Projektowany model struktury neuronowej stanowi perceptronowa sieć warstwowa (ang. MLP - multilayer perceptron network).
9
Content available remote Badanie właściwości powłok stosowanych w taśmach nadprzewodzących
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla taśm nadprzewodzących z rodziny YBCO oraz BSCCO. W celu określenia odporności na zarysowanie oraz parametrów chropowatości powierzchni wykonano pomiary na scratch testerze oraz profilometrze. Uzyskane wyniki badań przedstawione zostały w postaci wykresów obrazujących podstawowe parametry charakteryzujące procesy. Na podstawie uzyskanych charakterystyk określono siłę tarcia, współczynnik tarcia, głębokość penetracji oraz podstawowe parametry chropowatości powierzchni materiałów nadprzewodzących. Dokonano również analizy wykonanych pomiarów oraz określono oddziaływanie penetratora na badany materiał w zależności od rodzaju fazy nadprzewodzącej.
EN
The paper presents investigations of mechanical properties conducted for superconducting tapes which belong to YBCO and BSCCO family. Presented results were in the form of graphs illustrating the basic parameters characterizing surface scratching process. On the basis of these characteristics the strength friction, friction coefficient, penetration depth and the basic roughness parameters of superconducting surface were specified. Additionally after analysis of obtained parameters the impact of the penetrator on the investigated material, depending on the type of superconducting phase were determined.
10
Content available remote Modernizacja procesu azotowania części silnika lotniczego ASz-62 IR
PL
Zastąpienie tradycyjnego azotowania gazowego azotowaniem jonowym pozwala, przez kontrolę warunków prowadzenia procesu, na ograniczenie grubości strefy związków na powierzchni obrabianych części lub nawet jej całkowite wyeliminowanie. Dzięki temu w procesie technologicznym możliwe jest ograniczenie naddatku na niezbędną, kosztowną i czasochłonną obróbkę wykończeniową w postaci szlifowania lub nawet zrezygnowanie z jej wykonania. W efekcie uzyska się nie tylko znaczne oszczędności kosztów produkcji, ale także, jak to wykazano w artykule, prawidłowe widmo naprężeń własnych warstwy azotowanej, co jest szczególnie istotne w elementach mających zastosowanie na przykład w lotnictwie. Dodatkową zaletą tej metody jest także znaczne skrócenie czasu azotowania i energooszczędność procesu, co niewątpliwie wpływać będzie na zmniejszenie kosztów produkcji.
EN
Replacement of the traditional nitriding process with ion nitriding will allow one, by the control of process conditions, to limit the thickness of compound zone on the surface or even its total elimination. Thanks to this, it is possible to limit the allowance for the necessary, costly and time consuming finish machining, like grinding operation, or even resigning of carrying it out. As the effect it will result not only in the considerable savings, but also proper stresses distribution of the internal stresses in nitrided layer, what is particularly important in components which are used in the aviation. Additional advantage of this method is also considerable shortening of the time of the nitriding itself and also the energy-saving process, what unquestionably will have the impact on production cost reduction.
EN
This work is the next of a series concerning the improvement of austenitic cast steel utility predicted for use in implantology for complicated long term implants casted by lost-wax process and in gypsum mould. Austenitic cast steel possess chemical composition of AlSl 316L medical steel used for implants. In further part of present work investigated cast steel indicated as AlSl 316L medical steel. Below a results of electrochemical corrosion resistance of carbon layer and bi-layer of carbon/HAp deposited on AISI 316L researches are presented. Coatings were manufactured by RF PACVD and PLD methods respectively. Obtained results, unequivocally indicates on the improvement of this type of corrosion resistance by substrate material with as deposited carbon layer. While bi-layer of carbon/HAp are characterized by very low corrosion resistance.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące problematyki związanej ze zwiększeniem przyczepności hydroksyapatytu (HAp), wykonanego metodą zol-żel, do stali austenitycznej (AISI 316L) przez wytworzenie na niej po-średniej warstwy węglowej (metodą RF PACVD), która ma jednocześnie za zadanie ograniczyć metalozę. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że pośrednia warstwa węglowa znacząco zwiększa przyczepność hydroksyapatytu do podłoża metalicznego, ograniczając jednocześnie znacząco przenikanie jonów metali do tkanki mięsnej.
EN
The paper contains results of studies concerning the problems associated with increased of hydroxyapatite (HAp) adhesion, manufactured by using Pulse Laser Deposition (PLD) method, to the austenitic steel (AISI 316L) through the coating of carbon interlayer on it, deposited by Radio Freąuency Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (RF PACVD) method which simultaneously has to limit of metalosis process. Test results unequivocally showed that the intermediate carbon layer in a determined manner increase the adhesion of hydroxyapatite to the metallic substrate as well as keep to a minimum metal ions penetration into the tissue.
PL
W ostatnich latach zauważa się wzrost ilości implantacji wszczepów medycznych, których głównym celem jest zastąpienie uszkodzonych chorobowo lub urazowo organów (protezy stawu biodrowego, kolanowego itp.). Związane to jest z wprowadzeniem do organizmu dużych ilości metali i narażeniem pacjentów na ich oddziaływanie na organizm. Na świecie w wielu laboratoriach prowadzone są badania nad ograniczeniem tego wpływu na zdrowie pacjenta. W pracy przedstawiono wstępne badania nad wytwarzaniem nowego kompozytu węglowo-hydroksyapatytowego na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie, którego główną rolą jest ograniczenie przenikania jonów metali do organizmu, jak i poprawa właściwości mechanicznych.
EN
In recent years one may observe a constant increase in the number of implantations of medical implants the main objective of which is the replacement of damaged organs due to an illness or injury (hip or knee joint prostheses, etc.). This is connected with the introduction of a large number of metals to the organisms of patients. Furthermore, the patients are exposed to the activity of those metals in their organisms. In the laboratories worldwide there are carried out the investigations aimed at reducing this detrimental influence on the health of the patients. In the study the preliminary research into the production of a new carbon-hydroxyapatite composite on metal substrates in medicine is presented. The crucial role of such a composite is to limit the phenomenon of metalosis in the organism of the patient and to enhance its mechanical properties.
14
Content available remote Adhesion of composite carbon/hydroxyapatite coatings on AISI 316L medical steel
EN
In this paper are contains the results of studies concerning the problems associated with increased of hydroxyapatite (HAp) adhesion, manufactured by using Pulse Laser Deposition (PLD) method, to the austenitic steel (AISI 316L) through the coating of carbon interlayer on it. Carbon coating was deposited by Radio Frequency Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (RF PACVD) method. Test results unequivocally showed that the intermediate carbon layer in a determined manner increase the adhesion of hydroxyapatite to the metallic substrate. Obtained results give rise to deal with issues of manufacturing composite bilayer - carbon film/HAp - on ready implants, casted from austenitic cast steel by lost-wax process method as well as in gypsum forms.
EN
Conformational preferences of dinitrile derivatives of (R,R)-tartaric acid were studied by means of NMR, CD and X-ray diffraction techniques. Where as other derivatives of (R,R)-tartaric acid exist predom i nantly in an extended (T) or bent (G–) conformation, (R,R)-tartarodinitriles show pronounced tendency to ward bent G+ conformation. This is rationalized by the presence of the “gauche effect” in volving maximum number of stabilizing in teractions between the polar groups within the tartarodinitrile molecule.
16
Content available remote Odporność na zużycie cierne kompozytów warstwowych na bazie stopów żelaza
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie odporności na zużycie oraz twardości stopowych kompozytów powierzchniowych. Badania polegały na wykonaniu serii odlewów ze staliwa z powierzchniową stopową warstwą kompozytową na bazie żelazochromu. Kompozyt taki możemy otrzymać poprzez umieszczenie wewnątrz formy preformy zawierającej składniki stopowe, np.: Cr, Mn, Mo, Ni oraz węgiel, które w procesie wypełniania wnęki formy tworzą dyfuzyjną warstwę bogatą w pożądane węgliki. Materiałem wiążącym składniki preformy są związki powierzchniowo czynne o charakterze topnikowym. Na rysunku 1 widoczna jest struktura kompozytu powierzchniowego, na którym zaznaczono kolejno trzy strefy a), b), c). Strefa a) to obszar preformy, w którym białe wydzielenia to dendrytyczna faza węglikowa utworzona ze staliwnej osnowy i cząstek żelazochromu wysokowęglowego, a szare to struktura zbliżonej do stopu staliwnej osnowy. Strefa b) to strefa przejścia pomiędzy przetopioną preformą, w której jest zwiększony udział powierzchniowy węglików i obszarem odwęeglonym po stronie rdzenia. Natomiast jako c) oznaczono strukturę staliwa. Przeprowadzono badania próbek na maszynie typu Skoda-Savine zgodnie z normą PN-67 M-04306 przy różnych obciążeniach, które wynosiły odpowiednio 20, 50, 80, 150 N. Schemat badania przedstawiają rysunki 2 i 3. Wyniki zebrano w tabeli 1 oraz graficznie zaprezentowano na rysunkach 4-9. Pokazują one porównanie zużycia materiału bazowego i kompozytu. Przeprowadzono także badania twardości powierzchni próbki, jak i miejsca wytarcia. Wyniki zebrano w tabeli 2 oraz graficznie przedstawiono na rysunkach od 10-17. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że otrzymana powierzchniowa warstwa stopowa ma istotnie odmienne właściwości tribologiczne w porównaniu ze stopem osnowy. Dzięki zastosowaniu preformy z żelazochromu uzyskano zwiększoną odporność na zużycie - największą przy obciążeniu 50 N -jak i większą twardość.
EN
The aim of this work was the evaluation of abrasion resistance and hardness of the alloy superficial composite. A few steel castings with alloy superficial composite layer were made. This kind of composite can be obtained by locating the premould inside the mould. The premould consists of some alloy ingredients for example Cr, Mn, Mo, C. They form diffusion layer full of desirable carbides during the process of mould filling. The premould components are bonded by surfacial melting agent. There is shown the structure of superficial composite in Figure 1. Three zones were inarked: a), b) and c). The zone a) is an area of the premould. The white secretion is the carbides phase madę of steel warp and high-carbonate ferrochromium molecules. The grey secretion is the structure similar to the alloy of steel warp. The zone b) is the cross - zone between melted premould with bigger superficial participation of carbides and the area without carbon-ate on the side of the core. The structure of steel was marked as the zoue c). The research was carried out with use of Skoda-Savine equipment according to the PN-67 M-04306 norm with different loads of 20, 50, 80 and 150 N. The scheme of research were presented in Figures 2 and 3. The results were presented in Table 1 and in Figures 4-9. The waste of wear for base material and composite were compared. The hardness measurcment of both the surface of the sample and the place of wear were conducted. The results were showu in Table 2 and in Figures 10-17. Presented studies reviled that the superficial alloy layer is characterized by significantly different tribological properties than the base alloy. The results have shown that ferrochromium premould had the strongest influence on abrasion resistance and hardness.
17
Content available remote Evaluation of possibilities for leaded brasses replacement
EN
Purpose: Leaded brasses are most commonly used Cu alloys, especially for home fixture. High toxicity of lead to human caused tendency to eliminate lead additions from these alloys. In this work a discussion of solutions to this problem is shown and possibilities of leaded brasses replacement with multi-component non-leaded brasses. Design/methodology/approach: In this work general properties of multi-component brasses are investigated (mechanical, technological and operating properties) as well as its structure and their correlation with chemical composition. Some interactions of additions are shown with physical and mathematical model of its influence on properties. Findings: It was found that in a complex of additions (closed system) the interactions can be described by physical model and mathematical equations showing properties in function of chemical composition can be used to optimize chemical composition for engineering alloys with known properties. Research limitations/implications: However introducing new elements to the system (chemical composition) will disturb the created models (physical and mathematical). It must be said that for investigated alloys optimal properties can be ensured using presented models. Practical implications: Presented approach enables optimization of alloy properties for particular application. Properties can be introduced to the mathematical model which with use of optimization methods will return needed chemical composition. Originality/value: Alloys engineered with use of presented approach have properties close to leaded brass with low increase in total production costs.
PL
Praca ta stanowi początkową fazę badań związaną z analizą właściwości powierzchni stali AISI316Lz naniesioną warstwą węglową. Powłoki te wytworzone zostały metodą RF PACVD pozwalającą na sterowanie ich właściwościami fizyko - chemicznymi. W ramach przeprowadzonych prac zastosowano szeroki zakres parametrów procesu nanoszenia warstw węglowych (m.in. potencjał autopolaryzacji, czas, ciśnienie) oraz użyto dwóch różnych gazów, wodoru i tlenu - celem terminacji wiązań na powierzchni. Opracowana metoda pozwala na projektowanie podłoża o określonych,korzystnych właściwościach podwarstwy hydroksyapatytowe.
EN
This paper presents the results from the preliminary study on the properties of AISI 316L steel with the carbon layer. Carbon coatings were fabricated by the RF PACVD method, which enable to control its physic - chemical properties. During investigations, the wide range of parameters (ex.: time, pressure) and two kinds of gases, hydrogen and oxygen for bond surface termination were used. The new presented methodology enable to project the surface with determined and valuable properties before hydroxyapatite deposition.
19
Content available remote Eliminacja ołowiu z armaturowych stopów miedzi z cynkiem
PL
W artykule przedstawiono stosowane do tej pory metody eliminacji ołowiu ze stopów miedzi. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastąpienia mosiądzów armaturowych stopami wieloskładnikowymi. Omówiono metodykę prowadzanych badań i ich wyniki. Porównano w-iaściwości nowych stopów z właściwościami klasycznych mosiądzów ołowiowych.
EN
In this work lead elimination methods from fixture brasses were described. Special attention was pointed on possibility of leaded brass replacement with multi-component brass. Studies methodology was shown with some results. The properties of new multi-component alloys were compared with traditional leader brass CuZn39Pb2.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących oceny mikrostruktury na podstawie punktów charakterystycznych krzywych stygnięcia i krystalizacji. Szczególną uwagę poświęcono możliwości określania ilości fazy \beta' oraz wydzieleń twardych. Wyniki analizy termicznej i derywacyjnej oraz analizy ilościowej składników struktury pozwoliły określić zależności ułatwiające sterowanie jakością stopu.
EN
In this work selected results concerned with structure evaluation with use of TDA method were presented. Special attention were put on \beta' phase and intermetalic phases quantity observation. Obtained results enabled relation determination between phases quantity and characteristic points of TDA points.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.