Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superplasticizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Dobór domieszek upłynniających do cementów niskoklinkierowych
PL
Zmniejszanie śladu węglowego betonu należy do podstawowych wyzwań współczesnej inżynierii materiałów budowlanych. Rozpowszechnianie się niskoemisyjnych cementów oznacza potrzebę intensywnych badań kompatybilności takich cementów z domieszkami do betonu. W artykule przedstawiono zarys aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie w odniesieniu do najbardziej rozpowszechnionego rodzaju domieszek - superplastyfikatorów. Omówiono dotychczasowe ustalenia obejmujące m.in. odpowiednie kształtowanie struktury cząsteczkowej domieszek polikarboksylanowych. Problem jest daleki od pełnego rozwiązania. Wykazano jednak, że odpowiedni dobór domieszek do cementów niskoklinkierowych pozwala na uzyskanie właściwości mieszanki betonowej nieodbiegających w istotny sposób od typowych w przypadku cementów bez dodatków.
EN
Reducing concrete's carbon footprint is one of the challenges of contemporary building materials engineering. Using the low-emission types of cement requires intensive studies of such binders' compatibility with concrete admixtures. In the paper, the outline of the current state of knowledge in this field has been presented, referring to the most common admixtures - superplasticizers. The previous findings and prospects have been discussed, including the suitable shaping of the PCE molecular structure. The problem is far from a complete solution. However, it has been proven that proper selection of the admixtures to the low-clinker cements allows for obtaining the properties of the concrete mix similar to those achieved with the cements containing no additions.
EN
Concrete is a versatile and widely used construction material that has been in existence for centuries. Waste concrete comes from demolished concrete structures and has appeared as a worldwide challenge in recent years. Rather than disposing of waste concrete in landfills, it can be recycled and used for various purposes to protect natural resources and minimize environmental pollution. Managing waste has become important, because of an increase in the demand for natural resources as well as the amount of waste products produced during construction and demolition, both of which have exerted enormous pressure on the environment. Environmental studies that cover waste material recycling and reuse are becoming increasingly important today. Environmental pollution is thought to be best solved by using waste that was collected from demolished buildings, or natural resources, cleaned, and then reduced to aggregate form. Construction expenses are rising today, and the gradual influence on the environment has driven researchers to accept natural fibers, such as coconut fiber, for reinforcing concrete. Normal plain concrete cubes, cylinders, as well as coconut fiber cubes and cylinders were prepared. Coconut fibers are used at different ratios. A very small amount of admixtures called super-plasticizers is added to the concrete mix. As a result of their addition, the mixture becomes significantly more workable, and the water/cement ratio or even the amount of cement is lowered. Their performance is determined by the type of super-plasticizer SP used, the composition of the concrete mixture, the time of addition, and the temperature conditions at the time of mixing and concreting. The primary goal of the research study was to compare the characteristics of recycled concrete aggregate, RCA combined with natural Coconut fiber CF and SP Super plasticizer Chemrite-530 to those of Normal Plain Concrete under Compressive-Strength and Splitting-Tensile strength.
EN
In this study, a new reactive powder concrete (RPC) was developed, with environmentally friendly typical RPC components obtained from ground quartz substituted by the waste glass. In this manner, the carbon footprint and final cost are minimized by replacing aggregates and reducing cement. A challenge in this study was using high-celite phase available cement and avoiding the alkali-silica reaction. The Box–Wilson design and Derringer–Suich optimization were used to create an RPC mixture with a low cement content and high-volume waste glass dosage that achieved a compressive strength of more than 120 MPa. It was demonstrated that having all ground waste glass particles smaller than 1000 µm is not sufficient to prevent the alkali-silica expansion. Furthermore, commercially available cement with a high celite proportion had a modest beneficial influence on the compressive strength at an early-age but a significant detrimental impact on the RPC’s compressive strength at 28 days. Finally, the current study proved the potential of manufacturing an RPC that satisfied the strength threshold criterion while utilizing a local cement with over 12% celite and a substantial volume of waste glass powder comprising more than half of the RPC weight.
EN
This paper outlines effect of the mix composition on mechanical properties of high-strength concrete based on aggregate size like in of Reactive Powder Concrete (RPC) but without fiber reinforcement. The main purpose which guided the authors choosing proportion of water and superplasticizer (SP) was to achieve a similar consistency in the test slump for various concrete mix. Test results for 3 groups of superplasticizers, designated as D - with chemical base - acrylic polymer, V - with chemical base - polycarboxylate ether, P - with chemical base - modified polycarboxylates, two cement groups, designated as Cem A - with fineness Blaine 3980 cm2/g, Cem B - with fineness Blaine 4430 cm2/g and 2 types of aggregate: basalt and granite were presented. After curing for 1, 7 and 28 days samples were tested for compressive strength and flexural tensile strength. The article also presents the study of the elemental composition and structure of the SP with the use of the SEM electron microscope. The amount of solid particles in the SP was also determined by the water vaporization. The assumption of the paper was to maintain the consistency of the mixture at the S2 level according to the Eurocode standard. The paper proposes a method based on SEM analysis in order to select a superplasticizer with the best ductility parameters, and the best results of the compressive and flexural tensile strength of concrete samples were obtained. The best results for compressive strength after 28 days are obtained for concrete series with the polycarboxylate ether superplasticizer and modified polycarboxylate ether superplasticizer in combination with the use of type A cement and it is greater than for the concrete series with type B cement by 11.7%.
PL
W artykule zamieszczono wpływ składu recepturowego betonu na jego właściwości mechaniczne. Badaniom poddano betony wysokowytrzymałościowe bazujące na proszkach reaktywnych, ale bez wykorzystania dodatkowego zbrojenia rozproszonego. Głównym założeniem autorów było uzyskanie klasy konsystencji S2 dla wszystkich receptur uwzględnionych w artykule. Betony zaprojektowano posługując się zmodyfikowaną procedurą de Larrarda opartą na modelu CPM (concrete packing model). W metodzie tej wprowadzono dodatkowe współczynniki uwzględniające ilość włókien zbrojenia rozproszonego, rodzaj i kształt formy próbek badawczych, czas, w którym wyznaczana jest wytrzymałość oraz współczynnik kruszywowy uwzględniający ilość frakcji poniżej 0,2 mm w mieszance betonowej. W badaniach uwzględniono dwa rodzaje kruszywa: granitowe i bazaltowe, dwa rodzaje betonu oznaczonych jako Cem A o powierzchni właściwej Blaina 3980 cm2/g i Cem B o powierzchni właściwej Blaina 4430 cm2/g oraz 3 rodzaje superplastyfikatorów oznaczonych jako D - z chemiczną bazą polimeru akrylowego, V - z chemiczną bazą eteru polikarboksylanowego i P - z chemiczną bazą zmodyfikowanego eteru polikarboksylanowego. Dla wszystkich wykonanych serii próbek badawczych wykonano test opadu stożka. Wyniki wytrzymałości betonów na ściskanie i rozciąganie przedstawiono dla serii próbek badawczych spełniających kryterium klasy konsystencji S2. Określono współczynnik ciągliwości wytrzymałościowej jako proporcję wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w stosunku do wytrzymałości betonu na ściskanie. Przedstawiono wyniki współczynnika ciągliwości dla średnich wytrzymałości wszystkich serii próbek badawczych po 1, 7 i 28 dniach. W artykule przedstawiono również badanie składu pierwiastkowego odparowanego superplastyfikatora z wykorzystaniem analizy SEM. Przedstawiono zdjęcia odparowanych i przygotowanych próbek superplastyfikatorów w celu określenia, który z SP ma największą ciągliwość, tzn. największe wymiary jednorodnych obszarów pomiędzy powstałymi pęknięciami. Wskazano na jakościową zgodność wyników opartych na współczynniku ciągliwości wytrzymałościowej i ciągliwości struktury superplastyfikatorów obserwowanej na podstawie analizy SEM. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że zastosowanie superplastyfikatora typu P pozwala uzyskać największe wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu oraz wytrzymałości betonu na ściskanie przy zachowaniu założonej klasy konsystencji S2. Podkreślić należy również, że metodyka projektowania betonów UHPC oraz RPC z założenia uwzględnia domieszkę superplastyfikatora.
EN
Chemical additives are very important in determining the behavioral characteristics of self-compacting concrete. For this reason, determining the building materials that make up the chemical structure of self-compacting concrete and the interactions of these materials is of great importance. The present study pertains to the effects of the use of different chemical admixtures (high-range water-reducing, i.e., superplasticizer, hydration accelerating, air-entraining, shrinkage reducing, and hydration heat reducing admixtures) on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete. The influence of using a single one or a hybrid combination of the air-entraining, hydration-accelerating, heat-reducing, and shrinkage-reducing admixtures on the mechanical properties of fresh and hardened SCC was investigated through a set of tests. For this purpose, sixteen different SCC mixtures with different combinations of chemical additives were prepared and tested. The properties of fresh concrete were examined as well as the compressive and tensile strengths of the mixtures. SCC mixtures with shrinkage-reducing admixtures were evaluated in terms of shrinkage development. The effect of the use of admixtures was found to be more pronounced on the early-age concrete strength. The use of any type of additive in addition to the shrinkage-reducing admixture increased the speed of flow of fresh concrete.
PL
W pracy przedstawiono badania zawartości chloru w betonie i proces korozji, w oparciu o pomiary oporu przewodnictwa elektrycznego i potencjału półogniwa próbek betonowych. Te analizy opierały się na doświadczalnych pomiarach próbek w funkcji czasu zanurzenia w 3,5% roztworze NaCl w wodzie, w temperaturze pokojowej, przez 18 miesięcy, zgodnie z europejskimi normami. Przygotowano mieszanki betonowe o różnym składzie, do których dodawano inhibitor, jakim był azotan wapnia i dwa rodzaje superplastyfikatorów. Wyniki doświadczeń pokazały, że po sześciu miesiącach zanurzenia próbki miały dużą zawartość jonów chlorkowych. Próbki C4 z dodatkiem 3% inhibitora i superplastyfikatora w formie Oxydtronu, jak również C3 z tym samym dodatkiem inhibitora i superplastyfikatora MAPEI Dynamon SR 31, wykazały dobrą odporność na korozję, w stosowanym roztworze NaCl. Znalazło to również potwierdzenie w serii pomiarów przewodnictwa elektrycznego i potencjału półogniwa, przeprowadzonych po doświadczalnym okresie 18 miesięcy.
EN
This work presents a study of the total chloride contents in concrete and the corrosion process by testing electrical resistivity and half-cell potential of concrete samples. The analysis was based on an experimental investigation of the samples with the time of immersion in 3.5% mass NaCl aqueous solution at room temperature for 18 months, according to European Standards. For this study, different mixtures of concrete were prepared by adding two types of superplasticizers and calcium nitrate inhibitor, in different concentrations. The results of the Cl- ions test showed that all the samples, after an immersion testing period of six months, contained high concentrations of Cl- ions. Samples C4 with 3% calcium nitrate inhibitor and Oxydtron superplasticizer as well as C3 with 3% calcium nitrate inhibitor and Mapei Dynamon SR 31 superplasticizer, showed good resistance to corrosion, in the tested environment. It was also proved by the results of several sets of measurements of the electrical resistivity and half-cell potentials carried on the concrete test samples, to the end of the 18 months testing period.
PL
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suchych mieszanek zapraw cementowych. Ich użycie prowadzi do wzrostu wydajności i jakości pracy, obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz przyspieszenia procesów technologicznych. Jednym ze składników suchych mieszanek jest rozdrobiony wypełniacz, który bierze czynny udział w procesach twardnienia mieszanek. W warunkach niedoboru zasobów energetycznych, stopniowego wyczerpywania naturalnych surowców oraz zaostrzania problemów środowiskowych, ważnym kierunkiem w produkcji mieszanek jest rozwój zapraw wykorzystujących odpady z różnych działalności gospodarki. Badania wykazały, że jako wypełniacz można z powodzeniem stosować materiały o pochodzeniu antropogenicznym, takie jak pył granitowy, co jednocześnie pozwala na racjonalne rozwiązywanie problemów środowiskowych. Na właściwości reologiczne zapraw cementowych i mieszanek betonowych pozytywnie wpływa dodatek pyłu bazaltowego czy marmurowego, a nawet mączki wapiennej. Wytrzymałość zapraw cementowych na ściskanie zwiększa dodatek mączki granitowej i bazaltowej. Częściowa zamiana cementu pyłem marmurowym zwiększa wytrzymałość początkową zaprawy. Drobne kruszywo wypełnia przestrzeń między ziarnami piasku i tworzy sztywną strukturę, poprawiając szczelność oraz właściwości reologiczne zaprawy cementowej.
EN
In this study, the results of experiment research on building mortars based on dry mixtures with the use of granite dust are given. It also shows the possibilities of their industrial release. In the conditions of energy resources shortage, gradual exhaustion of natural raw materials, aggravation of environmental problems, an important direction in the production of building mixtures is the development of mixes with waste materials from various industries. In particular, granite dust, which simultaneously allows to rationally use natural mineral material and solve environmental problems. Based on the obtained data, experimental and statistical models of physical and mechanical properties of fresh and hardened mortar are constructed and ways of optimizing their compositions and improving the properties of mortars are analyzed. It is established that the use of granite dust and some additives provides high standardized parameters for mortar mixture and bricklaying process, including plasticity, compressive strength and others at the low level of cement consumption. Fresh mortar mixtures have a prolonged slump retention.
PL
Alkohol metyloallilowy, po wdrożeniu w skali technicznej ekonomicznych metod jego otrzymywania, stał się dostępnym surowcem dla przemysłowej syntezy organicznej. Przedstawiono przegląd aktualnej literatury dotyczącej metod produkcji tego związku i kierunków jego dalszych zastosowań, gdzie dominująca pod względem skali jest synteza polikarboksylanowych superplastyfikatorów dla mieszanek betonowych.
EN
A review, with 71 refs., of phys.-chem. properties, synthesis methods and applications mainly as polycarboxylate superplasticizers for concrete as well as an in prodn. of drugs, pesticides and fragrances.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
EN
The aim of this paper is to investigate the effects of anti-foaming admixture type (AFA) and time of its introduction on compatibility with two types of PCP-based superplasticizer, air content, rheological parameters, physical adhesion, mechanical strength, microstructure and air-voids size of self-compacting mortar and concrete (SCC). Results reveal that the air content of plastic self-compacting mortars mixture decreases with the implementation of AFA regardless of the time of its introduction. Antifoaming admixture causes the increase of the mortar’s flow diameter most when it is introduced together with PCP. The plastic viscosity value depends on the type of AFA significantly. AFA admixtures reduce the physical adhesion of self-compacting mortar. Moreover, test results prove that mortars with AFA maintain initial consistency for a longer time in comparison with mortar with SP only. Too big amount of AFA has a negative effect on mechanical properties and microstructure. Proper dosage of the right type of the anti-foaming admixture does not influence negatively compressive strength of mortar or concrete. The research results proved that too high dosage of AFA may cause compressive strength decrease and microcracking of self-compacting mor-tar or concrete, indicated on the basis of SEM research results.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych parametrów zaczynów cementowych sporządzanych z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 z dodatkiem domieszek superplastyfikatorów na osnowie polikarboksylanów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że badane zaczyny pod względem reologicznym opisywane są modelem Herschela i Bulkleya.
EN
Portland cement was mixed sep. with tap water or satd. NaCl brine in a 40:100 mass ratio and then one of the 3 com. plasticisers was added to each of the obtained slurries in an amt. of 0.6% (relative to the dry cement mass). Rotational viscometer with shear rate in the range of 1022-1.7 1/s and various rheol. models were used to def. the flow curves of slurries. The rheol. properties of the tested slurries were best described by Herschel-Bulkley model.
PL
Zaprojektowanie receptury zaczynu o parametrach reologicznych umożliwiających uzyskanie wymaganych warunków przepływu pozwala na otrzymanie odpowiedniego współczynnika wyparcia płuczki, na usunięcie pozostałości osadu płuczkowego oraz wypełnienie skawernowanej przez świder powierzchni górotworu. Uzyskanie wymaganych parametrów reologicznych, a tym samym optymalnej przetłaczalności zaczynu cementowego w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego, jest możliwe wskutek modyfikacji receptury zaczynu poprzez zastosowanie dodatków dyspergujących, tj. plastyfikatorów bądź superplastyfikatorów. Środki te, działając dyspergująco, powodują również obniżenie napięcia powierzchniowego zaczynu. Ponadto środki upłynniające przyczyniają się do zmiany hydrofilowości zaczynu, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedniego nawilżenia powierzchni, do których przylega wiążący zaczyn cementowy. Wpływa to na wzrost przyczepności płaszcza cementowego do powierzchni styku. Dotychczas badania hydrofilowości wykonywane były jedynie dla różnego rodzaju środków polimerowych lub podobnych substancji, natomiast dla dyspersyjnego układu zaczynu cementowego modyfikowanego za pomocą superplastyfikatorów nie prowadzono tego rodzaju badań. W niniejszej publikacji podjęte zostały próby określenia hydrofilowości zaczynów cementowych z dodatkiem środków dyspergujących. Wykonano badania receptur kontrolnych (niepoddanych modyfikacji) oraz zaczynów zawierających określone ilości superplastyfikatora. Wykazano, że stosowane polimerowe dodatki superplastyfikatorów nie tylko wpływają na obniżenie parametrów reologicznych zaczynów cementowych, ale również powodują obniżenie napięcia powierzchniowego i zwiększenie hydrofilowości zaczynu. Uzyskane wyniki badań pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w dyspersyjnym układzie zaczynu cementowego, który poddano modyfikacji za pomocą środka upłynniającego, co może się przyczynić do poprawy szczelności na kontakcie płaszcza cementowego z powierzchniami styku.
EN
The design of cement slurry with rheological parameters enabling obtaining the required flow regimes, allows to achieve the appropriate mud displacement coefficient, removing the residue of the mud cake and filling the surface of the wellbore rocks caverned by the drill. Obtaining the required rheological parameters, and thus optimal circulation of cement slurry in the annular space of the borehole is possible due to the modification of the cement slurry recipe by the use of dispersing additives, i.e. plasticizers or superplasticizers. These additives acting dispersingly also reduce the surface tension of the cement slurry. Furthermore, plasticizers contribute to change in the hydrophilicity of the slurry, which is important for the proper hydration of the surfaces to which the binding cement slurry adheres. This results in increased adhesion of the cement sheath to the contact surface. So far, hydrophilicity studies have been conducted only for various types of polymeric agents or similar substances, whereas for dispersive systems of cement slurry modified with superplasticizers they were not. This article presents attempts to determine the hydrophobicity of cement slurries with the addition of dispersing agents. Base cement slurries (unmodified) were tested as well as slurries containing a specified amount of superplasticizer. Studies have shown that the polymeric superplasticizer additives used, not only reduced the rheological parameters of cement slurries, but also reduced the surface tension and increased the hydrophilicity of the slurries. The obtained test results allow to better understand the mechanisms occurring in the dispersive system of cement slurry, which has been modified by a dispersing agent, which may contribute to the improvement of the sealing of the contact between the cement sheath and the contact surfaces.
PL
Superplastyfikatory to obecnie największa grupa domieszek wykorzystywanych w technologii betonu. Na szczególną uwagę zasługuje ich trzecia generacja, oparta na bazie eterów polikarboksylowych (PCE). Jak podają statystyki, w ostatnich kilku latach zużycie tego typu domieszek w Polsce ciągle wzrasta i stanowi ponad 25% całego rynku.
EN
Superplasticizers are currently the largest group of admixtures used in concrete technology. Particularly interesting is the third generation of superplasticizers based on polycarboxylate ethers (PCE). According to statistics, over the past few years, this type of admixtures has been gaining popularity in Poland and currently amounts to over 25% of the market.
PL
W artykule omówiono wpływ czynników materiałowych i technologicznych na efekty działania superplastyfikatorów w aspekcie optymalnego ich doboru w danych warunkach wykonania betonu.
EN
The article discusses the impact of material and technological factors on the effectiveness of superplasticizers in terms of their optimal selection for concrete proccessed in given technological conditions.
15
Content available remote Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wermikulitu i mączki perlitowej oraz lekkich betonów wytwarzanych z zastosowaniem tych lekkich kruszyw. Podczas badań mieszankę betonową modyfikowano przez dodanie superplastyfikatora (ze zmianą w/c w celu zachowania konsystencji) i włókien polipropylenowych. Przedstawiono wpływ włókien i superplastyfikatora na wybrane właściwości betonu lekkiego (wytrzymałość, gęstość, nasiąkliwość itd.). Wykazano, że zastosowane domieszki i dodatek włókien mają istotny wpływ na właściwości mechaniczne betonu. Zmiana składu mieszanek nie zwiększyła odporności na oddziaływanie wysokiej temperatury.
EN
The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylene fibers. The results of studies on the effect of fibres and superplasticizer addition on selected lightweight concrete properties (strength, density, absorbability, etc.) were presented. The applied dopants and fiber additions have a significant effect on the mechanical properties on concrete. Changing the composition of blends did not increase the resistance to high temperatures.
16
Content available remote Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu
PL
W artykule przedstawiono kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie domieszek do betonu. Domieszki, tak jak sam beton, powinny spełniać postulat dobrego zdefiniowania użyteczności, co pozwoli na zachowanie racjonalności technicznej i ekonomicznej. Wskazano obszary modyfikacji o szczególnym znaczeniu dla technologii betonu oraz potrzeby i możliwości kształtowania struktury wykorzystywanych związków chemicznych, również na poziomie molekularnym.
EN
The paper presents the directions of searching for new solutions in the range of concrete admixtures. The admixtures, as the concrete itself, should have well defined performance, which is essential for keeping the technical and economical rationality. The areas of modification, which are particularly important for the concrete technology, have been described, as well as the needs and possibilities of shaping the structure of the used chemical compounds, also at the molecular level.
PL
Kompozyty cementowo-kruszywowe to jedno z podstawowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stosowanych w inżynierii lądowej. Szeroki zakres ich stosowania wynika przede wszystkim z możliwości dość swobodnego kształtowania wymaganych parametrów, w tym wiodącej właściwości mechanicznej, jaką jest wytrzymałość na ściskanie. Jak wiadomo z podstawowej literatury przedmiotu, istnieje w przybliżeniu proporcjonalna zależność pomiędzy wytrzymałością stwardniałego zaczynu a analogiczną cechą zaprawy cementowej i betonu, a różnice wynikają z wprowadzenia kruszywa. Biorąc to pod uwagę, w niniejszej pracy omówiono wybrane zagadnienia i problemy związane z projektowaniem kompozytów cementowych o założonej wytrzymałości. Szczególną uwagę zwrócono na problem kształtowania struktury dyspersji cementowych o niskim stosunku wodno-spoiwowym.
EN
Cement-aggregate composites are one of the most essential structural and material solutions used in civil engineering. The wide range of their application is the result of the possibility of quite free developing of required parameters, including the main mechanical property which is the compressive strength. As is known from the basic literature of the subject, an approximately proportional relationship exists between the hardened cement paste strength and analogous properties of mortar and concrete. The differences are the result of adding aggregate. Considering this into account, in the article, selected issues and problems related to designing cement composites with a specified strength have been discussed. Particular attention has been paid to the structure designing of cement dispersion with low water–binder ratio.
PL
Badania przeprowadzone przez autorów wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość spośród dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie tego napowietrzenia. Problem ten nasila się w przypadku stosowania cementów z dodatkami mineralnymi, ze względu na zróżnicowanie wpływu tych dodatków. Sprowadza się on do uzyskania kompatybilności układu trzech zmiennych wymienionych w tytule artykułu ze względu na wymagane napowietrzenie i konsystencję mieszanki. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia szeregu badań doświadczalnych, które przedstawiono w artykule wraz z wynikającymi z nich wskazaniami.
EN
Research conducted by the authors demonstrated that in the case of the necessity to increase the fluidity degree of previously aerated cementitious mixtures a problem arises of maintaining their correct aeration. Most of the available superplasticizers cause a significant increase of the air content of concrete mixtures. The problem of the compatibility of a superplasticizer and an air-entraining admixture increases in the case of multicomponent Portland cement, due to different effects of these additives. It comes down to achieving the compatibility of the three variables mentioned in the title of the paper in the required air entrainment and consistency of the mixture. Achieving the compatibility of such a system requires a series of experimental studies, which have been presented in the paper together with their resulting indications.
PL
Artykuł przybliża zarys wymogów mających na celu zapewnienie odporności na mróz i odwilż betonu, bruku, mostów i konstrukcji hydraulicznych. Przedstawia wymogi zawarte zarówno w kodeksie, jak i w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące właściwości pustek powietrznych. W tekście opisana jest metodologia badań oraz aktualne problemy związane z wymogami w zakresie właściwości pustek powietrznych dla betonu stwardniałego, obowiązujące w celu zapewnienia jego odporności na mróz i odwilż. Ponadto w artykule przytoczono przykłady zmian w strukturze porowatej w przypadku stosowania superplastyfikatorów, dodatku pyłów lotnych lub transportu agregatu w skrzynkach aluminiowych.
EN
The paper provides an overview of the requirements both of code and contained in the technical specifications for ensuring the freeze-thaw resistance of ordinary concrete, paving, bridges and hydraulic engineering, with particular emphasis on requirements for air void characteristic. Research methodology and contemporary problems related to the requirements as regards the air void characteristics in the hardened concrete used in order to ensure their freeze-thaw resistance are presented. In addition, there are examples of changes in the porosity structure in the case of application of superplasticizers, addition of fly ash or transport of aggregate in aluminum boxes.
20
Content available remote Domieszki do betonu – problem kompatybilności
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia kompatybilności domieszek do betonu z cementem, a także różnych domieszek między sobą, które jest jednym ze szczególnie istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki braku kompatybilności, ilustrując je odpowiednimi przykładami. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych w tym obszarze.
EN
The paper deals with the problem of compatibility between admixtures for concrete and cement as well as between various types of modifiers. This is one of the particularly important issues in the contemporary concrete technology. The possible reasons and effects of incompatibility were presented, together with selected examples. Attention was paid to the need of further intensive research works in the discussed area.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.