Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  field oriented control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia system sterowania napędami elektrycznymi wbudowanymi w robota kołowo-kroczącego o 14 stopniach swobody. Przedstawiona została problematyka sterowania oraz dobór napędów do realizacji określonych funkcji, które wynikają z charakterystyki sterowania robotem. Ponadto opisano nowatorskie podejście do syntezy geometrycznej układu mechanicznego zawieszenia (celem jest odtwarzanie zadanej trajektorii przy użyciu tylko jednego napędu). Przytoczona została również problematyka projektowania regulatora prędkości układu. Optymalizacja wymienionych elementów została wykonana za pomocą algorytmu Grey Wolf Optimizer (GWO).
EN
The paper presents the control system of the electrical drives implemented in the wheel-legged robot with 14 degrees of freedom. The issues related to the control and the selection of hardware is considered. Moreover, the geometric synthesis of the mechanical system was presented (for reference trajectory tracking using one drive only). The second task was focused on the speed controller optimization. For mentioned purposes, the Grey Wolf Optimizer (GWO) was applied.
EN
Doing research on DSIM control and increasing its effectiveness and durability, made us think about using a strong estimating system to evaluate the speed and the rotor flux, So we are conducting this research based on the sliding mode speed sensorless vector control. Therien, we present the Model Reference Adaptive System (MRAS) of double stator induction motor is presented. In order to achieve a robust system, SMC controllers are designed to replace the current regulators of traditional vector control system and PI regulator of sensorless speed system. After trying this technique, we found it difficult to find the parameters of the sliding mode, so we suggest the use one meteheurstic method to find the optimal parameters, which is the Grey wolf to ensure robust control without a sensorless. The results presented to Matlab showed a positive effect on the behavior of the system, as presented the Grey Wolf in finding the optimal parameters, which enabled us to obtain a more robust system.
PL
Badania nad sterowaniem DSIM oraz zwiększeniem jego skuteczności trwałości skłoniły nas do zastanowienia się nad zastosowaniem silnego systemu szacowania do oszacowania prędkości i strumienia wirnika. Wykonaliśmy to badanie w oparciu o bezczujnikowe sterowanie wektorowe prędkości w trybie ślizgowym w oparciu o Model Odniesienia Systemu Adaptacyjnego (MOSA) silnika indukcyjnego z podwójnym stojanem. Dla uzyskania solidnego systemu, sterowniki STP zostały zaprojektowane w celu zastąpienia regulatorów prądu tradycyjnego systemu sterowania wektorowego i regulatora PI bezczujnikowego systemu prędkości. Po wypróbowaniu tej techniki stwierdziliśmy, że trudno jest znaleźć parametry trybu ślizgowego, dlatego zasugerowaliśmy użycie jednej metody meteurstycznej w celu znalezienia optymalnych parametrów, czyli wilka szarego, aby zapewnić solidną kontrolę bez czujnika. Przedstawione Matlabowi wyniki wykazały pozytywny wpływ na zachowanie systemu, co pozwoliło nam uzyskać solidniejszy system.
PL
W artykule przedstawiono bezczujnikowe sterowanie polowo zorientowane dla pięciofazowego silnika indukcyjnego. Zaproponowany układ sterowania został przebadany pod kątem możliwej pracy w przypadku braku zasilania jednej oraz dwóch faz stojana silnika. Zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzono dla normalnego i awaryjnego trybu pracy napędu w zakresach prędkości ponad znamionowych oraz bardzo niskich.
EN
The paper presents sensorless field oriented control for five-phase induction motor. The proposed control system was tested for possible running under single and double open phase fault. The presented experimental results were carried out for normal and emergency operation mode of the drive above base and very low speed.
4
Content available remote Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym bez pomiaru prądów fazowych
PL
W artykule zaproponowano metodę sterowania polowo-zorientowanego silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu tylko pomiaru napięcia w obwodzie pośrednim falownika napięcia oraz pomiaru prędkości. Przeprowadzono badania symulacyjne wpływu błędnej identyfikacji parametrów na działanie algorytmu odtwarzania prądów uzwojenia stojana oraz pokazano działanie tego algorytmu w różnych stanach pracy układu.
EN
In this article field-oriented-control method for the induction motor (IM) is proposed using only voltage measurement in the intermediate circuit of the voltage inverter and rotor speed measurement. Simulation studies of the impact of incorrect identification of the IM parameters on the accuracy of the stator phase current reconstruction are carried out and the algorithm accuracy is analyzed in various operating conditions of the drive system.
EN
The paper presents a solution for sensorless field oriented control (FOC) system for five-phase induction motors with improved rotor flux pattern. In order to obtain the advantages of a third harmonic injection with a quasi-trapezoidal flux shape, two vector models, α1–β1 and α3–β3, were transformed into d1– q1, d3– q3 rotating frames, which correlate to the 1st and 3rd harmonic plane respectively. A linearization approach of the dual machine model in d – q coordinate frames is proposed by introducing a new additional variable “x” which is proportional to the electromagnetic torque. By applying the static feedback control law, a dual mathematical model of the five-phase induction motor was linearized to synthesize a control system in which the electromagnetic torque and the rotor flux can be independently controlled. The results shows the air gap flux shape in steady as well transient states under various load conditions. Moreover, the implemented control structure acquires fault tolerant properties and leads to possible emergency running with limited operation capabilities. The fault-tolerant capability of the analyzed machine was guaranteed by a special implemented control system with a dedicated speed observer, which is insensitive to open-phase fault situation. The experimental tests have been performed with single and double-open stator phase fault. A torque measurement was implemented to present the mechanical characteristics under healthy and faulty conditions of the drive system.
EN
Maximum Torque Control (MTC) is a new method applied for control of induction motor drives. The drive is controlled by dc voltage supplying a converter in the range below nominal speed and by a field that weakens for a speed range above the nominal speed. As a consequence, the control is quite similar to the control of a classical separately excited dc motor. This control method could be explained as a kind of simplification of Direct Torque Control (DTC), because the switching scheme is the same as for the DTC, but the variable responsible for a torque control is constantly set for “torque increase”. This kind of control of induction motor drive is simpler than DTC because torque values need not be estimated. The proposed control method offers very good performance for 3-phase induction motors and requires smaller switching frequency in comparison to DTC and Field Oriented Control (FOC). The application of the control is widely demonstrated for a 3-phase 315 kW, 6 kV motor drive by use of computer simulation.
EN
The paper presents a post-fault operation of 5-phase induction machine supplied from 2-level, 5-leg power converter. Presented simulation results consider an open-phase fault operation without fault-tolerant control. Thus this work compares torque and speed ripples in this faulted condition for Field Oriented Control (FOC) system with nonlinear hysteresis current controller (HCC) and linear PI + Space Vector Modulator (PI+SVM), respectively.
PL
Artykuł prezentuje pracę 5-fazowej maszyny indukcyjnej w przypadku awarii spowodowanej przerwą w jednej z faz. Przedstawione wyniki symulacyjne dotyczą zachowania się algorytmu sterowania wektorowego zorientowanego względem strumienia wirnika dla dwóch różnych metod regulacji prądu. Pierwsza z nich wykorzystuje metodę histerezową, druga natomiast liniową regulację prądów w wirującym układzie współrzędnych oraz modulator wektorowy SVM.
8
Content available remote Układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do uruchamiania silników 3-fazowych z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM umożliwiające pomiar charakterystyk mechanicznych silnika o napięciu znamionowym do 400V oraz prądzie znamionowym do 35A. Stanowisko laboratoryjne składa się z kilku połączonych ze sobą modułów sprzętowych: moduł procesora sygnałowego, moduł komunikacji z użytkownikiem, moduł optoizolacji, moduł pomiarowy, moduł falownika, moduł zasilania. W artykule przedstawione wybrane problemy związane z zakłóceniami. W ramach eksperymentów wyznaczona została charakterystyka momentu obciążenia w funkcji prędkości obrotowej w dwóch strefach regulacji.
EN
The paper presents the development station, which allows for experiments with 3-phase motors with permanent magnets with sinusoidal back-EMF. For example, the station allows for measuring the mechanical characteristics of the engine with nominal voltages up to 400V and nominal currents up to 35A. The station consists of several interconnected hardware modules: digital signal processor, communication module with the operating panel, measurement module, inverter module and power supply module. The paper presents several problems and solutions involving electromagnetic distortions. Experiments were performed to achieve the characteristic of the torque in function of the rotating speed.
EN
The subject of this paper is the control possibility of the multiphase cage induction motors having number of phases greater than 3. These motors have additional properties for speed control that distinguish them from the standard 3 phase motors: operation at various sequences of supplying voltages due to the inverter control and possible operation with few open-circuited phases. For each supply sequence different no load speeds at the same frequency can be obtained. This feature extends the motor application for miscellaneous drive demands including vector or scalar control. This depends mainly on the type of the stator winding for a given number of phases, since the principle of motor operation is based on co-operation of higher harmonics of magnetic field. Examples of operation are presented for a 9-phase motor, though general approach has been discussed. This motor was fed by a voltage source inverter at field oriented control with forced currents. The mathematical model of the motor was reduced to the form incorporating all most important physical features and appropriate for the control law formulation. The operation was illustrated for various supply sequences for “healthy” motor and for the motor operating at one phase broken. The obtained results have shown that parasitic influence of harmonic fields interaction has negligible influence on motor operation with respect to the useful coupling for properly designed stator winding.
10
Content available remote Sterowanie silnikiem PMSM z zachowaniem stałego kąta mocy
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 3-fazowego synchronicznego silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi zamontowanymi na powierzchni wirnika o sinusoidalnym przebiegu SEM. Główny nacisk położono na eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki moment-prędkość w strefie stałego momentu z zachowaniem stałego kąta mocy. Stały kąt mocy oznacza brak osłabienia strumienia wzbudzenia (id=0). Dodatkowo sprawdzono jak przesunięcie kąta fazowego wpływa na wyznaczoną charakterystykę moment-prędkość.
EN
This paper presents the results of experimental three-phase synchronous brushless motor with permanent magnet mounted on the rotor surface sinusoidal SEM. The focus is on experimental determination torque-speed characteristics are constant torque at constant power angle. Solid angle by means no excitation flux weakening (id = 0). Additionally tested as phase angle shift affects the characteristics of timedetermined speed.
EN
The paper presents the mathematical model of an autonomous induction generator with the AC load circuit and the converter control system of the voltage magnitude at the terminals of stator generator. The control algorithm and the structure of the control system are described. The simulation results of the control system are presented and discussed.
12
Content available remote Sensorless Field Oriented Control Strategy for Single Phase Line-Start PMSM Drive
EN
In this paper, sensorless field oriented control strategy has been presented for single phase LSPMSM drive. Single phase type of LSPMSM is the same as single phase induction motor which has embedded permanent magnet in caged rotor. This modified motor provides higher efficiency than induction motor and has a better power factor. Also, two-leg topology of inverter used in this scheme provides regenerative mode operation and power factor control. Field oriented control (FOC) strategy is a high performance method which has been used in this paper. For elimination of required sensor in FOC method, A Phase Locked Loop (PLL) observer has been used to extract rotor speed from stator voltages and currents.
PL
Przedstawiono strategię bezczujnikowego sterowania napędem jednofazowym PSPMSM. Do tego celu wykorzystano zmodyfikowany silnik indukcyjny z wbudowanym wirnikiem zawierającym magnes stały. Zamiast czujników stosuje się obserwator typu PLL. (Bezczujnikowe sterowanie silnikiem jednofazowym z napędem PMSM)
13
EN
This paper discusses the indirect field oriented control strategy for single-phase induction motor (SPIM) drives. The suggested model is implemented using relatively simple and effective decoupling scheme to compute the control algorithm. Due to the natural asymmetry of the singlephase induction motor some transformations are carried out. Firstly the mutual inductances are employed to define a transformation for the stator variables. Secondly the time dependent resistance terms in the stator equations are neglected. Therefore, the model asymmetries are eliminated and the implementation of the vector control in SPIMs becomes a practical task. The proposed indirect rotor field oriented control system is applied to a 1.1kw SPIM and its performance is evaluated by digital simulation.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie polowo-zorientowane pośrednie jednofazowego silnika indukcyjnego. Opisano sposób eliminacji asymetrii modelu silnika poprzez wykorzystanie indukcyjności wzajemnej do transformacji zmiennych stojana oraz pominięcie składników rezystancji zależnych od czasu. Daje to możliwość implementacji sterowania wektorowego w maszynie indukcyjnej jednofazowej.
PL
W artykule przedstawiona została analiza pracy bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem strumienia i prędkości typu MRAS oraz dodatkowymi estymatorami wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego. Wykonane zostały badania wpływu zmian parametrów silnika na pracę napędu bezczujnikowego bez dodatkowych estymatorów i z estymatorami parametrów w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej i momentu obciążenia. Zaproponowane zostało oryginalne rozwiązanie pozwalające na równoczesną estymację prędkości i strumienia wirnika, rezystancji stojana i wirnika oraz reaktancji magnesującej, umożliwiające pracę bezczujnikowej struktury sterowania w układach, w których dochodzi do stosunkowo dużych zmian parametrów schematu zastępczego. Wyniki badań symulacyjnych zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper deals with the speed sensorless induction motor drive with MRAS type speed and flux estimator. The proposed control structure has been equipped with additional estimators of the induction motor parameters. Dynamical performance of the vector controlled system under motor parameter changes, with and without additional parameter estimators has been tested in a wide speed and load torque range. The original solution for the simultaneous estimation of the rotor speed and flux, stator and rotor resistance as well as magnetizing reactance was proposed. It enables the sensorless operation of the drive system in a wide range of the motor parameter changes. The simulation tests have been verified in the laboratory set-up.
PL
W artykule dokonano porównania dwóch metod sterowania wektorowego synchronicznego silnika reluktancyjnego: sterowania polowo-zorientowanego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem. Dla obydwu strategii sterowania zbudowano modele symulacyjne w środowisku Matlab/Simulink oraz przeprowadzono symulacje podstawowych stanów dynamicznych silnika.
EN
Comparison analysis of two control strategies of synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor was presented: variable current angle field oriented vector control and direct torque and flux vector control (DTC). Both control strategies were investigated on the basis of their simulation models, derived in Matlab-Simulink environment.
PL
Główną tezą artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania enkodera absolutnego AMT 203 do sterowania bezszczotkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Wartością naukową artykułu jest wykazanie, metodą eksperymentów laboratoryjnych, że rodzaj zastosowanego enkodera może być stosowany do sterowania komutatora energoelektronicznego do prędkości obrotowej około 670 obr/min.
EN
The main thesis of the paper is to present the possibility of using the absolute encoder AMT 203 to control of Permanent Magnet Synchronous Motor. The advantage of the article is to show with the lab experimental method, that the particular encoder can be used for controlling the electronic commutator to rpm about 670.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny bezszczotkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Dokładniej rzecz biorąc, analizowana jest konstrukcja, w której magnesy oraz uzwojenie twornika są umieszczone tak, aby powstająca w wyniku rotacji SEM miała postać sinusoidalną. Silnik oczywiście też zasilany jest prądem sinusoidalnym. Taka konstrukcja cechuje się szerokim zakresem regulacji prędkości obrotowej. Model matematyczny został uzupełniony o szczegółową propozycję wektorowego układu sterowania. Zaprezentowany układ umożliwia sterowanie zarówno momentem obrotowym, jak i prędkością obrotową (sterowanie strumieniem). W ramach badań układu zostały przeprowadzone symulacje potwierdzające skuteczność przyjęty założeń.
EN
The paper presents mathematical model of the brushless synchronous motor. As the matter of fact, the permanent magnet synchronous motor (PMSM) with sinusoidal back EMF is examined. The motor requires sinusoidal stator currents to produce constant torque. Such a construction enables wide range of the rotation speed. The paper presents mathematical analysis of the motor operation (d, q model) that serves as the base to develop several options of the driver design. The elements of the field oriented control (FOC) technique are present. Performed simulations prove the effectiveness of the assumptions.
18
Content available remote A tuning criterion for discrete current compensators of electric drives
EN
Analytical selection of the proportional and the integral gains for discrete PI-regulators dedicated to current control of electric motors is presented in this paper. A step-by-step tuning procedure starts with basic formulas in the Laplace domain. Further, more advanced, path leads to successful selection of the gains according to desired closed loop frequency bandwidth. The advanced steps walk through the Z-domain combined with the W-transformation allowing use of well known selection techniques from the continuous domain. All the considerations are based on assumption that the control object is linear.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę doboru wzmocnienia proporcjonalnego i całkującego w dyskretnych regulatorach PI - rozwiązaniach stosowanych do sterowania prądami w silnikach elektrycznych. Wstępny etap procedury strojenia rozpoczyna się od zdefiniowania podstawowych zależności w dziedzinie Laplece'a. Dalsze, bardziej zaawansowane etapy prowadzą do poprawnego doboru wzmocnień zgodnie z wymogiem odnośnie pasma częstotliwości zamkniętego układu regulacji. Etapy zaawansowane wiodą przez dyskretną dziedzinę Z w połączeniu z transformatą W. Taka ścieżka pozwala na zastosowanie metod doboru nastaw regulatorów dedykowanych układom ciągłym. Prezentowane rozważania bazują na założeniu liniowości obiektu sterowania.
19
Content available remote Hybrid adaptive control for speed regulation of an induction motor drive
EN
Model Reference Adaptive Control (MRAC) techniques may be used in high performance applications of nduction-motor (IM) drives to minimize adverse effects from changes in the load conditions and/or system parameters. Although the MRAC technique accounts for uncertainties and/or inaccuracies of the motor and load parameters in the design stage, its implementation on an nteger-based Digital Signal Processor (DSP) has several difficulties associated with the large dynamic range of the covariance matrix and the finite length of the DSP word. This paper investigates new form of a hybrid model reference adaptive speed control (HMRAC) to adapt the closed loop system including the plant with variation parameter to match with the reference model. The adaptive analog controller consists of a set of analog gain controller and a switching controller. The switching controller selects a controller from the set of analog controllers and connects it into the closed loop controlled system suitably. The duty rate of each analog controller will adapt the closed loop controlled system to be coincided with a reference model in reasonable sense. The importance of the hybrid controller is demonstrated by intensive experimental results. It is shown that the presented HMRAC for IM drive has fast tracking capability, smaller steady state error and is robust to load disturbance.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch koncepcji estymatorów predkości kątowej silnika indukcyjnego - układu z modelem wzorcowycm i modelem nadążnym strumienia wirnika oraz układu opartego na liniowej sieci neuronowej on-line. Szacowany przez nie sygnał prędkości wykorzystywano do śledzenia prędkości jak też w układzie automatycznej regulacji do realizacji sterowania wektorowego. Na drodze symulacji komputerowej oraz eksperymentów laboratoryjnych poddano analizie precyzję identyfikacji predkości w stanach ustalonych i dynamicznych w różnych obszarach pracy. Przedstawiono wyniki badań wrażliwości estymatorów na odstrojenie parametrów modelu silnika.
EN
The paper the comparison of two speed estimator concept: MRAS type and system based on linear neural network trained on-line. Estimated signal was not only used for speed tracking but also in automatic control system and indirect rotor field oriented control. Speed estimation performances were examined through computer simulations and laboratory tests for dynamic and states in wide operation range. The test results of estimator sensitivity to motor papameters variation are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.