Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie widzialne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the first part of this article a new construction of blackout fabrics and attempts at modifying them are described. The assumption of the research was to obtain a weaving barrier against visible light (VIS) in weave-patterned fabric (jacquard) used as a curtain designed for public buildings. For this purpose the possibility of obtaining barrier properties in one-warp and build-up thread fabric was checked. Afterwards the barrier properties of the weaving structures designed were evaluated by the spectrophotometric method according to standard methodology. The level of barrier properties achieved confirms the legitimacy of the hypothesis about the possibility of acquiring such properties in patterned jacquard fabrics. The article presents the first attempt at an objective assessment of the barrier properties of jacquard blackout fabrics conducted based on digital image analysis. The experimental results proved that the method proposed allows to detect the structural interstices of woven fabric correctly, which can be used to asses the value of barrier features. The work is a summary of achievements in the field of the design and assessment of barrier properties of a new type of blackout fabrics.
PL
W pierwszej części artykułu opisano nową konstrukcję tkaniny zaciemniającej, oraz próby jej modyfikowania. Założeniem badań było uzyskanie barierowości tkackiej wobec światła widzialnego VIS w tkaninie zasłonowej wzorowanej splotowo przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W tym celu sprawdzono możliwość uzyskania barierowości w tkaninie jednoosnowowej z nawarstwionym wątkiem. Następnie oceniono właściwości barierowe zaprojektowanych struktur tkackich metodą spektrofotometryczną. Uzyskany poziom barierowości potwierdza słuszność hipotezy o możliwości uzyskania takich właściwości w tkaninach wzorowanych żakardowo. W artykule przedstawiono próbę obiektywnej oceny właściwości barierowych tkanin żakardowych typu blackout prowadzoną w oparciu o cyfrową analizę obrazu. Praca jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu konstrukcji i oceny właściwości barierowych tkanin blackout nowego typu.
EN
The paper presents some possibilities of measuring light passed through textile products applicable as sunshade window curtains. The existing measurement methods were analysed and a new method for measuring the barrier properties and transparency of flat textile products was proposed based on linear measurement. The idea of measurement was established for the purpose of identifying the optical properties of blackout fabrics applied as internal screens for public interiors. Preliminary research has shown that blackout fabrics obtained by weaving technology – so called weaving blackout (not a coated blackout) have a varied structure. In this case, the characteristics of this structure determine the level of barrier properties. The mechanism of light passing through such structures is special and requires specific measurement conditions. The paper presents an original research methodology dedicated especially for blackout fabrics. The new methodology and indicators for assessing the barrier effect in the VIS radiation band can be adopted by industry.
PL
W pracy przedstawiono możliwości pomiaru światła przechodzącego przez wyroby tekstylne stosowane jako przeciwsłoneczne osłony okienne. Przeanalizowano istniejące metody pomiarowe, oraz zaproponowano nową metodę pomiaru właściwości barierowych i transparentności płaskich wyrobów włókienniczych opartą o pomiar liniowy. Idea pomiaru powstała na potrzeby identyfikacji właściwości optycznych tkanin zaciemniających typu blackout stosowanych jako osłony wewnętrzne do wnętrz użyteczności publicznej. We wstępnych badaniach stwierdzono, że tkaniny zaciemniające typu blackout otrzymywane w technologii tkackiej, tzw. blackout tkacki (nie blackout powlekany) mają zróżnicowaną strukturę. W tym przypadku cechy tej struktury decydują o poziomie właściwości barierowych. Mechanizm przechodzenia światła przez takie struktury jest szczególny i wymaga specyficznych warunków pomiaru. W pracy przedstawiono własną metodykę badawczą dedykowaną specjalnie dla tkanin blackout. Nowa metodyka i wskaźniki oceny zjawiska barierowości dla promieniowania VIS może być zaadoptowana do przemysłu.
PL
Chlorofenole są zanieczyszczeniami występującymi w wodzie. Ze względu na ich toksyczność oraz dużą odporność na degradację wciąż poszukiwane są nowe metody ich usuwania. Procesem pozwalającym na ich usunięcie jest fotosensybilizowane utlenianie. Badania wykonane z wykorzystaniem lampy ksenonowej wykazały, że proces jest energochłonny. Jednakże zastosowanie światła widzialnego pozwala znacznie obniżyć koszty. Badania uwzględniające energię niezbędną do zapoczątkowania reakcji, wzbudzenia fotouczulacza, wykazały, że jest ona na tyle niższa, że proces może być prowadzony z zastosowaniem promieniowania słonecznego jako źródłem światła.
EN
Chlorophenols are toxic water contaminants. Existing methods of water purification are not able to degrade them. Photosensitized oxidation process permits to remove aqueous pollution using visible light. The results showed that application of Xenon lamps (as a Vis light source) is energy consuming. However, when the sunlight will be used as a light source the energy cost is negligible. Moreover, results showed that energy necessary to initiate the process is quite low and the process can be led by the Sun as a light source. It can be concluded that photosensitized oxidation process can be conducted with the use of solar radiation in Polish conditions.
4
Content available remote Starzenie powłok malarskich
5
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań spektrofotometrycznych zestawów szybowych przewidzianych do eksperymentalnej walidacji metody TDI. Przeszklenia stanowią układy jednoszybowe pokryte foliami ograniczającymi przepuszczalność promieniowania widzialnego. Pomiarów dokonano przy użyciu spektrofotometru UV-VIS Hitachi, model U-1800. Korzystając z rozkładów widmowych przepuszczalności wyznaczono wartości przepuszczalności promieniowania widzialnego τvis oraz barwę przepuszczanego światła. Na podstawie uzyskanych wartości przeprowadzono obliczenia rozkładu światła dziennego w Helioboxie i zaprezentowano przykładowe wyniki.
EN
The results of laboratory measurements of daylight transmittance are presented in the following paper. Spectral distribution of transmission were obtained using spectrophotometry technique. Seven different types of transparent materials were investigated and compared with clear, single glass component. For all combination numerical simulation were conducted and obtained results for 15th of each month at 12:00 presented and discussed. All information presented in a paper are necessary for further validation of TDI method.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu zweryfikowanie przydatności pomiaru reflektancji światła widzialnego, z wykorzystaniem sfery integrującej do badania zawartości niewypalonego węgla w lotnych popiołach. Dokonano szeregu pomiarów spektralnych próbek popiołów lotnych, powstających w konwencjonalnej elektrowni, zasilanej pyłem węglowym. Uzyskane wyniki skorelowano z zawartościami niewypalonego węgla w tych próbkach. Stwierdzono występowanie liniowych zależności, o stosunkowo wysokich współczynnikach korelacji (szczególnie w zakresie światła czerwonego). Próbki o mniejszej zawartości niewypalonego węgla charakteryzowały się wyższymi wartościami reflektancji niż próbki o większej zawartości analitu w matrycy popiołowej. Zastosowana metoda charakteryzowała się wysoką precyzją i czułością, pozwalającą na zidentyfikowanie różnic w zawartości węgla w próbce na poziomie 0,1% m/m.
EN
The investigations performed were aimed at verifying the suitability of visible light reflectance measurement using an integrating sphere to determine unburned carbon content in fly ash. A number of spectral measurements were carried out on samples of fly ash generated in a conventional power station fired with pulverized coal. The results obtained were correlated with the content of unburned carbon in these samples. A linear dependence was found with relatively high correlation coefficients (particularly within the wavelength range of red light). Samples of lower content of unburned carbon showed higher reflectance values than samples of higher analyte content in the ash matrix. The method applied featured high precision and sensitivity, enabling identification of differences in carbon content in sample at a level of 0.1 %wt/wt.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących promieniowanie optyczne. Polega ona na pomiarze określonych w normach PN-EN 12198 Część 1 i 2 parametrów promieniowania nadfioletowego, widzialnego lub podczerwonego, na podstawie których wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania określonej maszyny. Następnie przedstawiono przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation, are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania promieniowania widzialnego do degradacji 2-chlorofenolu (2-CP) poprzez fotosensybilizowane utlenianie. 2-CP stanowi składnik wielu popularnych środków ochrony roślin. Badano szybkość zaniku 2-CP w roztworach wodnych w zależności od różnych parametrów doświadczalnych: mocy promieniowania świetlnego, stężenia tlenu i sensybilizatora oraz pH środowiska reakcyjnego. W doświadczeniach źródło światła stanowiły łukowe lampy ksenonowe, o widmie emisyjnym zbliżonym do widma promieniowania słonecznego. Wykonano również serię eksperymentów z wykorzystaniem światła słonecznego. Uzyskane wyniki wskazują, że 2-CP może być skutecznie degradowany na drodze sensybilizowanego fotoutleniania, również z immobilizowanym sensybilizatorem. Potwierdzono też możliwość zastosowania do degradacji 2-CP w środowisku wodnym najtańszego źródła światła, a mianowicie promieniowania słonecznego, skutecznego również przy naszych szerokościach geograficznych.
EN
In the article the results of studies on the 2-chlorophenol (2-CP) degradation possibility through photosensitized oxidation, using visible radiation, are presented. 2-CP constitutes the major ingredient of many popular crop protection products. The rate of 2-CP decay in aqueous solution was investigated with respect to experimental parameters such as radiant power, oxygen and sensitizer concentration and pH of reaction medium. The arc xenon lamps simulating solar radiation were used in the experiments. Field experiments involving direct and scattered solar radiation were performed as well. The obtained results indicate the possibility of the application of solar radiation - the cheapest source of light - for the 2-CP degradation via photosensitized oxidation, especially in the middle latitude.
14
Content available remote Sensing of arc length in the TIG welding method based on arc light intensity.
EN
Recording results of visual radiation intensity of the TIC welding arc have been presented. The correlation between welding parameters and the intensity of welding arc visual radiation has been examined. By using the TIC arc model described in the literature, a mathematical correlation between the welding current intensity, the welding arc length and the intensity of visual radiation of the arc has been developed, which takes into account the uncertainty of measurements. The results are compared with data received by using artificial neuron networks. The influence of transient states of the welding arc length on its radiation intensity was examined. It was concluded, that monitoring of the TIC welding arc visible radiation can be used for controlling of the welding arc length.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania widzialnego łuku spawalniczego metody TIC. Ustalono zależności pomiędzy warunkami spawania i natężeniem promieniowania widzialnego łuku spawalniczego. Na podstawie literatury przyjęto model łuku metody TIG i wyprowadzono matematyczną zależność' pomiędzy natężeniem prądu spawania, długością łuku spawalniczego oraz natężeniem promieniowania widzialnego łuku z uwzględnieniem niepewności pomiarów. Uzyskane wyniki porównano z otrzymanymi przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. Określono wpływ stanów przejściowych długości łuku na natężenie promieniowania łuku spawalniczego. Stwierdzono, że monitorowanie promieniowania widzialnego łuku spawalniczego metody TIG może być stosowane do kontrolowania długości łuku.
15
Content available remote Ocena zagrożenia spowodowanego promieniowaniem optycznym
PL
Omówiono zagrożenia spowodowane promieniowaniem optycznym w trzech grupach: nadfiolet, promieniowanie widzialne i podczerwień. Dotyczą one szkodliwego działania na oczy i skórę człowieka oraz materiały. Rozpatrzono możliwość wyznaczenia natężenia napromienienia dla dowolnego punktu przestrzeni poprzez określenie luminancji energetycznej obszaru promieniującego.
EN
The menaces caused by optical radiation have been discussed. The harmful influence of ultraviolet, visible and infrared radiation on a human body (eyes, skin) and on the substances are analyzed. The possibility of evaluation of irradiance for any point of one's choice of space by determination of radiance of radiation area is examined.
16
Content available remote Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone. Procedura pomiarowa
PL
Celem pomiarów jest wyznaczenie parametrów nielaserowego promieniowania widzialnego (VIS) i podczerwonego (IR) do oceny zagrożenia człowieka w środowisku pracy.
EN
The aim of the measurements was to estimate the values of the intensity of non-laser visible (VIS) and infrared (IR) radiation to rate human exposure in the working area. Methods of measuring and parameter rating non-laser visible and infrared radiation of any sources at workplaces are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.