Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thread
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Influence of technological parameters on the upholstery seams in furniture
EN
Influence of technological parameters of the upholstery seams in furniture. Based on the real problem of weak seams in covers of wooden furniture, a multifaceted analysis of the issue was performed. As a result, it was decided to carry out comparative laboratory strength tests of seams made with the use of various technological parameters. For the production of test samples, we used different yarn threads to find the best and sufficiently strong seams for used fabrics. The test results show that not only the thread and fabric used, but also the sewing technology parameters have a significant influence on the seam strength. Overall, these results indicate that to increase the seam strength, it is necessary to choose thread type B with very high strength and low elongation at break. This solution will minimize the risk of broken threads in case of deviation of material features and technological parameters, which can be variable in the long duration of large-scale production.
PL
Wpływ parametrów technologicznych na szwy tapicerskie w meblach. W oparciu o rzeczywisty problem słabych pokryć szwów drewnianych mebli tapicerowanych, przeprowadzono wieloaspektową analizę tego zagadnienia. W rezultacie postanowiono przeprowadzić laboratoryjne badania porównawcze wytrzymałości szwów wykonanych z zastosowaniem różnych parametrów technologicznych. Do produkcji próbek testowych użyliśmy różnych nici, aby znaleźć najlepsze i wystarczająco mocne szwy dla używanych tkanin obiciowych. Wyniki badań pokazują, że nie tylko zastosowana nić i tkanina, ale również parametry zastosowanej technologii szycia mają istotny wpływ na wytrzymałość szwu. Uzyskane wyniki wskazują, że w celu zwiększenia wytrzymałości szwu konieczne jest wybranie nici typu B o bardzo dużej wytrzymałości i niewielkim wydłużeniu przy zerwaniu. Takie rozwiązanie zminimalizuje ryzyko zerwania nici w przypadku ewentualnych zmian cech materiałowych i parametrów technologicznych, co może nastąpić w długim okresie produkcji na dużą skalę
EN
Embroidery can be applied to improve esthetic or functional properties of products. However, the expected appearance of the original design may be discarded by unsuitable selected technological parameters of embroidery machine. Thus, the influence of the technological parameters and embroidery thread types on the embroidery geometric parameters and on tension characteristics of embroidery has been investigated in this research. The research results revealed that the changes in geometry parameters of the designed digital image compared with the ones of actual embroidery samples are dependent on embroidery filling type, stitch density, and thread type. Mechanical testing of the embroidery elements has proved that embroidering influences the decrease in material breaking force and elongation at break compared with their initial tension characteristics.
PL
Nitka zabezpieczająca, zwana również paskiem zabezpieczającym, to zabezpieczenie druku wprowadzane podczas produkcji papieru. Może być całkowicie umieszczona w strukturze papieru lub pojawiać się na jego powierzchni w ściśle określonych miejscach (tzw. nitka okienkowa). Często jest metalizowana, choć bywa też kolorowa, pokrywana mikrodrukiem, czasem świeci w promieniach UV, zawiera domeny magnetyczne itd.
PL
W artykule zostało przedstawione pojęcie bezpieczeństwa oraz jego zagrożenia, mogące wystąpić w społecznościach lokalnych. Autorka zaprezentowała zasady i etapy tworzenia programów profilaktycznych oraz dwa wybrane programy realizowane na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Głównym celem artykułu jest omówienie wybranych programów społecznych biorących udział w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych. Problem główny przedstawiony został w formie pytania: W jaki sposób bezpieczeństwo na poziomie społeczności lokalnych jest kształtowane przez programy społeczne? Artykuł powstał na podstawie analizy literatury oraz badania wybranych programów. W rezultacie rozważań nakreślono ich pozytywne i negatywne aspekty. Wnioski sformułowano na podstawie analizy wyników danych wprowadzonych w życie programów. Głównym wynikiem rozważań autorki jest stwierdzenie, że w wielu przypadkach programy profilaktyczne nie są odpowiednio ustanawiane, przez co trudno ocenić ich następstwa. Aby móc oszacować realne skutki danego programu, ważne jest, aby potwierdzić, czy przy jego tworzeniu zakończono wszystkie konieczne etapy, przestrzegając ustalone zasady.
EN
The article presents the concept of the security and its threats, which can occur in local communities. The author has described the rules and stages of the preventive programmes formation as well as two chosen preventive programmes, designed to support security in local communities. The main aim of the essay was to elaborate chosen, programmes tackling social problems, which take part in the process of the security assurance at the local community level. The main matter is delivered answering the following question: In what way the security at the local community level is shaped through the social programmes? The paper was written on the grounds of the literature analysis and examination of the chosen programmes. Based on the author’s considerations the positive and negative aspects of these preventative programmes are drawn. The findings presented, are based on the analysis of the outcomes of the selected, implemented programmes. The main conclusion of the author is the fact that in many cases preventative programmes are not established correctly, which creates some difficulties at accessing their outcome. While evaluating the results of a chosen programme, it is important to confirm, if during the creation process, all necessary stages were completed, abiding all constituted rules.
PL
W artykule przedstawiono zmiany przeprowadzone na przełomie ostatnich lat w sposobie przyjmowania przez służby ratownicze w Polsce zgłoszeń alarmowych o zaistniałych zdarzeniach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Wskazano podstawowe czynniki, jakie miały wpływ na konieczność przeprowadzenia tych zmian. Opisano poszczególne etapy wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych i teletechnicznych. Omówiono funkcjonujący w naszym kraju model systemu powiadamiania ratunkowego, oparty na bazie utworzonych centrów powiadamiania ratunkowego, obsługujących europejski numer alarmowy 112, a docelowo mających obsługiwać także inne numery alarmowe, w tym w szczególności numery 997, 998, 999. Poddano analizie i porównano w sposób syntetyczny skuteczność dotychczasowego sposobu alarmowania służb ratowniczych z obecnie funkcjonującym systemem, w szczególności w zakresie zapewnienia osobom poszkodowanym i osobom postronnym (świadkom zdarzenia) możliwości jak najszybszego powiadomienia o zaistniałym zagrożeniu odpowiednich podmiotów (w tym w szczególności służb ratowniczych). Wskazane w opracowaniu wstępne wnioski po pierwszych lata funkcjonowania opisywanego systemu w aktualnym kształcie oparte zostały przede wszystkim na dostępnych danych statystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opiniach i doświadczeniach (zdobytych w nowych uwarunkowaniach) głównych służb ratowniczych w Polsce, czyli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przy precyzowaniu wniosków, nie bez znaczenia były również zdobyte doświadczenia pracowników nowo powstałych centrów powiadamiania ratunkowego oraz powszechnie panujące w kraju oczekiwania i odczucia społeczne w przedmiotowym zakresie.
EN
The article presents the concept of the security and its threats, which can occur in local communities. The author has described the rules and stages of the preventive programmes formation as well as two chosen preventive programmes, designed to support security in local communities. The main aim of the essay was to elaborate chosen, programmes tackling social problems, which take part in the process of the security assurance at the local community level. The main matter is delivered answering the following question: In what way the security at the local community level is shaped through the social programmes? The paper was written on the grounds of the literature analysis and examination of the chosen programmes. Based on the author’s considerations the positive and negative aspects of these preventative programmes are drawn. The findings presented, are based on the analysis of the outcomes of the selected, implemented programmes. The main conclusion of the author is the fact that in many cases preventative programmes are not established correctly, which creates some difficulties at accessing their outcome. While evaluating the results of a chosen programme, it is important to confirm, if during the creation process, all necessary stages were completed, abiding all constituted rules.
EN
The purpose of this study is to perform automatic measurement of a screw thread profile acquired with a 3D vision system. Measurements are carried out using a laser triangulation method. The triangulation method requires a calibration procedure to be performed on a measurement stand. The first stage of the calibration procedure allows one to compensate for lens and perspective distortion. Calculated projection model coefficients are also used to transform the image coordinate system into the world coordinate system. Next, a specially designed calibration target with known geometric dimensions is used to position the object’s rotation axis on the measurement plane and prepare it for the measurement procedure. This paper presents the algorithms used to perform a measurement for a single cross-section of a screw thread. For the chosen screw thread, the pitch, flank angles, and the radiuses at the crest and root are measured.
PL
Celem przedstawionych w artykule badań jest przeprowadzenie zautomatyzowanego pomiaru elementu gwintowanego. Pomiar profilu gwintu wykonano przy pomocy systemu wizyjnego 3D opartego na zasadzie triangulacji laserowej. W artykule przedstawiono opis kalibracji stanowiska pomiarowego. Pierwszy etap procedury kalibracyjnej pozwala na kompensację dystorsji układu optycznego oraz zniekształcenia perspektywicznego. Wyznaczone na tym etapie współczynniki macierzy projekcji wykorzystywane są również do transformacji układu współrzędnych obrazu do układu współrzędnych świata. Na kolejnym etapie specjalnie przygotowany cel kalibracyjny, o znanych parametrach geometrycznych, wykorzystany został do wypozycjonowania osi obrotu elementu na płaszczyźnie pomiarowej - wyznaczonej przez wiązkę laserową. W artykule przedstawiono algorytmy wykorzystane podczas wykonywania pomiarów na obrazie pojedynczego przekroju poprzecznego elementu gwintowanego. Przedstawione metody pozwalają na wyznaczenie skoku, kąta zarysu oraz promieni wierzchołka i dna zarysu gwintu.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy związane z programowaniem współbieżnym na niskim poziomie abstrakcji. Na podstawie literatury światowej wyróżniono zbiór pojęć podstawowych dotyczących współbieżności. Wskazano mechanizmy pomagające w rozwiązaniu problemu wzajemnego wykluczania przy użyciu konstrukcji językowych platformy .NET. Opisano sposoby uzyskania synchronizacji wątków wraz z opisem ich wad i zalet.
EN
The article presents issues related to low level concurrent programming. Based on world literature, a collection of basic notions of concurrency has been distinguished. Indicators that help to solve the mutual exclusion problem using the .NET language constructs. Describes ways to get thread synchronization once with a description of their drawbacks and advantages.
8
Content available Web server latency reduction study
EN
This paper investigates the characteristics of web server response delay in order to understand and analyze the optimisation techniques of reducing latency. The analysis of the latency behavior for multi-process Apache HTTP server with different thread count and various workloads, was made. It was indicated, that the insufficient number of threads used by the server handling the concurrent requests of clients, is responsible for increasing latency under various loads. The problem can be solved by using a modified web server configuration allowing to reduce the response time.
PL
W artykule opisano badania charakterystyk czasowych serwera WWW w celu zrozumienia i analizy technik optymalizacyjnych powodujących redukcję opóźnienia. Dokonano analizy czasów opóźnień dla wieloprocesowego serwera Apache dla różnej liczby wątków i obciążeń. Wskazano, że niewystarczająca liczba wątków wykorzystywanych przez serwer, obsługujących jednoczesne żądania klientów, wpływa znacząco na zwiększenie opóźnień dla różnych obciążeń. Problem może być rozwiązany za pomocą modyfikacji ustawień serwera WWW, pozwalających na skrócenie czasu reakcji.
9
Content available Web server latency reduction study
EN
This paper investigates the characteristics of web server response delay in order to understand and analyze the optimization techniques of reducing latency. The analysis of the latency behavior for multi-process Apache HTTP server with different thread count and various workloads, was made. It was indicated, that the insufficient number of threads used by the server handling the concurrent requests of clients, is responsible for increasing latency under various loads. The problem can be solved by using a modified web server configuration allowing to reduce the response time.
PL
W artykule opisano badania charakterystyk czasowych serwera WWW w celu zrozumienia i analizy technik optymalizacyjnych powodujących redukcję opóźnienia. Dokonano analizy czasów opóźnień dla wieloprocesowego serwera Apache dla różnej liczby wątków i obciążeń. Wskazano, że niewystarczająca liczba wątków wykorzystywanych przez serwer, obsługujących jednoczesne żądania klientów, wpływa znacząco na zwiększenie opóźnień dla różnych obciążeń. Problem może być rozwiązany za pomocą modyfikacji ustawień serwera WWW, pozwalających na skrócenie czasu reakcji.
10
Content available remote Ocena efektywności wygniatania gwintów w stopach magnezu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania wstępnego podgrzania stopów magnezu w celu uzyskania lepszej jakości oraz wytrzymałości na zrywanie podczas wygniatania gwintów. Uzyskane wyniki porównano z gwintami wykonanymi tradycyjnymi gwintownikami skrawającymi.
EN
The article presents results of research on the possibility of using pre-heat the magnesium alloys in order to achieve better quality and tensile strength during the thread forming. The results were compared with conventional threads made screw tap.
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
PL
Właściwe funkcjonowanie sieci transportowej stanowi warunek konieczny sprawnego funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego i skutecznej reakcji na pojawiające się zagrożenia techniczne, naturalne, terrorystyczne i wojenne. Dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sieci oraz ograniczenia skutków oddziaływania zagrożeń jest konieczne rozpoznanie charakteru składników sieci i ich powiązań. W celu pozyskania takiej wiedzy w pracy zaproponowano zastosowanie jednej z metod przydatnych przy strukturyzacji złożonych problemów – DEMATEL. Jej zastosowanie ułatwia uwzględnianie pośrednich powiązań składników sieci. Dzięki temu możemy wiarygodnie zidentyfikować składniki sieci transportowej kluczowe dla jej odporności w kontekście zagrożeń dla jej funkcjonowania. Dzięki zastosowaniu jednego z rezultatów jej zastosowania – wskaźnika pozycji – pozwala ona również na określenie właściwego rozdziału ograniczonych środków na działania prewencyjne. Metoda pozwala także na uwzględnienie wielowymiarowego i trudno mierzalnego charakteru oceny składników sieci i zależności między nimi oraz na uzupełnianie braków w informacji na temat sieci za pomocą opinii ekspertów. W pracy zamieszczono przykład obliczeniowy ilustrujący zasady proponowanego zastosowania metody.
EN
Robust performance of country-wide transportation network is necessary for both efficient performance of economic and social system and effective response to threads related to technical and natural disasters, sabotage, terrorist attacks and war operations. Adequate knowledge about transportation network components and their interrelations is required to provide necessary means for seamless transportation network performance and limiting effects of possible disturbances. The application of a renowned problem structuring method DEMATEL is proposed in the paper to obtain required knowledge. The method facilitates identification of interrelations between components of a transportation network. Thus, the key transportation network components that mostly influence network robustness can be identified reliably. Moreover, the application of the position indicator provides necessary means to allocate limited resources to prevention activities adequately. The method allows to consider multi-dimensional and intangible nature of network component evaluation. It also facilitates complementing missing information by means of opinions provided by invited experts. Sample analysis is finally presented for illustrational purposes.
EN
This paper deals with the prediction of the sewing thread consumption of jean trousers using the neural network technique. The neural network results and analysis are discussed and investigated. Indeed the findings show that neural network consumption values give better fitting of experimental results than the ones obtained using regression technique. However, compared to the experimental consumption results, theoretical ones of the sewn jean pants seem widely predictable in the desired field of interest. Among the all parameters studied, statistical analysis results also indicate that five inputs can be considered as influential ones. When classifying these five influential inputs, only three parameters are considered most significant. In fact the thread consumed to sew jean trouser samples remains influenced especially by the thread properties and needle fineness as well. Compared with the regression model, the neural network model gives a more accurate prediction and to a great extent provides the amount of sewing thread.
PL
Praca dotyczy przewidywania zużycia nici szewnych przy szyciu spodni dżinsowych stosując technikę sztucznych sieci neuronowych. Badania wykazują , że wyniki zapotrzebowania nici uzyskane za pomocą sztucznych sieci neuronowych są bardziej zgodne z eksperymentami niż te uzyskane techniką regresji. Przeprowadzając kolejne analizy, określono najbardziej racjonalną strukturę sztucznych sieci neuronowych z pięcioma wejściami i trzema parametrami mającymi najbardziej istotny wpływ na zużycie. Stwierdzono, że zależy ono głównie od właściwości nitki i rodzaju igły. Porównując wyniki otrzymane z zastosowania sztucznych sieci neuronowych z wynikami otrzymanymi za pomocą metody regresji stwierdzono, że pierwsza metoda daje lepsze wyniki.
PL
W artykule przedstawiono parametry symulacji obróbki rolki oraz uzyskiwane w ten sposób zarysy gwintu przy różnych zarysach gwintu współpracującego z nią elementu (śruby lub nakrętki). Ponadto zaprezentowano wpływ wybranych parametrów gwintu: średnicy, zarysu oraz krotności gwintu na położenie chwilowego śladu styku elementów.
EN
The article describing parameters influence for the roller machining process, and obtained thread shape results was comparison with the thread shape cooperating elements as nut or bolt. Additionally presenting influence thread parameters as pith diameters, thread shape and coil thread number with correlation on localization of the components contact.
PL
Artykuł dotyczy nowej metody regeneracji połączeń gwintowych poprzez zastąpienie uszkodzonego gwintu wewnętrznego szpilką o specjalnej konstrukcji. Metoda regeneracji uszkodzonego połączenia gwintowanego polega na wykorzystaniu odkształcenia plastycznego zachodzącego podczas wciskania w uszkodzony gwint wewnętrzny szpilki, na której końcu wykonano nierówności trójkątne. Opracowano autorską aplikację wykorzystującą Metodę elementów skończonych (MES) w programie Ansys Workbench do analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas regeneracji połączenia - wciskania nowej szpilki. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej.
EN
Article presents new method of thread regeneration through replacement damaged internal thread by a pin with special construction. Method of regeneration of a damaged threaded connection involves the use of plastic deformation occurring when pressing in the damaged threads internal a pins. At one end of the pins are made of triangular outline inequality. Developed application in Finite method elements (MES) in the program Ansys Workbench for the analysis of physical phenomena occurring during regeneration joint in new a pin. Selected results of numerical analysis are presented.
PL
Znaczne głębokości otworów i związane z tym duże ciśnienia i temperatury oraz środowisko korozyjne mają decydujący wpływ na kierunki modernizacji połączeń gwintowych. Ponadto zapuszczanie rur do otworów kierunkowych i poziomych niesie za sobą obciążenia elementów połączenia gwintowego. W oparciu o wymagania eksploatacyjne, których źródłem są warunki obciążeniowe i środowiskowe występujące w odwiertach naftowych i gazowych dokonano przeglądu konstrukcji połączeń gwintowych rur dla górnictwa otworowego.
EN
Big depths of holes and high pressures and temperatures related as well corrosive environment have decisive impact on development of thread connections modernization. Additionally casing/tubing running to the directional and horizontal holes results in increasing loads of thread connection surfaces. The review of tubular thread connections for petroleum industry is presented on the basis of production requirements and load and environment conditions impacts.
PL
Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. Przeprowadzono badania wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagniatanych oraz badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawanych. Ponadto przeprowadzono badania mikrostruktur oraz wyznaczono rozkłady twardości HV0,1 na przekrojach gwintów walcowanych.
EN
The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. The threads are characterised by high shear strength and surface pressure. The dimensions and surface roughness of the threads were checked and the shear strength of the rolled and machined threads was compared. Additionally, microstructural examinations were made on cross-sections of the rolled threads and hardness distribution was determined.
PL
Materiałem do badań był pręt ze stali St1. Gwinty wykonano z wykorzystaniem technologii obróbki ubytkowej oraz przeróbki plastycznej. W próbie jednoosiowego rozciągania określono wpływ metody wykonania poszczególnych elementów gwintowanych i sposobu ich zestawienia na przebieg zniszczenia połączeń. Wyznaczono mikrotwardość próbek w zależności od miejsca pomiaru i odległości od powierzchni zewnętrznej. Przeprowadzono też obserwacje mikrostruktur wyrobów gwintowanych na ich przekrojach wzdłużnych.
EN
An axial tension test was used to determine consequence of production process for performance of particular threaded parts either machined or rolled from steel bar grade St1 and of their assembly method on progress of destruction in the joint.
PL
W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku milimetrów do kilku metrów. Zmienność napięć w przemieszczanych nitkach spowodowana jest warunkami technologicznymi oraz czynnikami związanymi z niejednorodnością własności mechanicznych. Modelowanie matematyczne sił spotykane w literaturze zwykle nie uwzględnia niejednorodności mechanicznych surowca i dlatego daje wartość średnią siły, bez parametrów rozrzutu jej wartości, który obserwuje się w rzeczywistych procesach. Autor podjął próbę oceny niejednorodności własności mechanicznych przędzy i określenia jej wpływu na generowanie i charakterystykę sił w nitkach przemieszczających się przez strefę rozciągania. Zbudował również prototypowy tester przędzy.
EN
Drawing zones of threads can be commonly found in textile technologies, between parts of machines and on its working elements through which the threads are displaced and drawn. The length of such zones ranges from some millimeters to some meters. The variability of tensions in the threads displaced is caused by technological conditions and factors connected with the irregularity of the threads mechanical properties. Mathematical modeling of forces described in literature commonly do not concern the mechanical irregularities of raw material and therefore its results are only average values which do not include the parameters of the values` dispersion which are observed in real processes. The author took an attempt to estimate the irregularities of the mechanical properties of threads, arid to determine their influence on the generation of forces (and their characteristic features) in threads displaced through a drawing zone. We also designed and build a prototype yarn tester. The theoretical model presented herein, was developed on the basis of a model concerning only the elasticity theory, in details described in [2], and presented in [1], as well as on the basis of a model concerning the thread`s visco-elastic properties described in [28].
20
Content available Problemy eksploatacji wrzecion głowic płuczkowych
PL
Połączenie głowicy płuczkowej z kolumną przewodu wiertniczego stanowi przejście ze sztywnego korpusu głowicy do wiotkiego ciągu rurowego obracającego się przy znacznym jego obciążeniu siłą osiową. Łącznik pod wrzecionem głowicy płuczkowej wymaga szczególnej uwagi w czasie eksploatacji. Geometria łącznika i jego połączenia gwintowego z wrzecionem ma wpływ na koncentrację naprężeń mających dynamiczny charakter. Prowadzi to do zmęczenia materiału i ryzyka powstania mikropęknięcia oraz urwania lub złamania w połączeniu gwintowym. Wykonane badania materiałowe pozwalają na dokładniejszą ocenę warunków procesu pękania czopa wrzeciona w czasie eksploatacji oraz przy prowadzeniu operacji uwalniania przewodu z przychwycenia.
EN
Connection of mud swivel to drill string creates the transition zone from rigid mud swivel to thin tubular string rotating at considerable tension load. The sub under swivel stem requires particular care during exploitation and maintenance. Geometry of swivel sub and its thread connection to stem exerts influence on stress concentration at dynamic loads. This leads to material fatigue and microcrack creation risk and connection thread break off or fracture. Material researches carried out allow better assessment of pin crack process during normal work and freeing stuck drill string operation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.