Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żużle pomiedziowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie omówiono sposoby zagospodarowania żużli odpadowych z pieca szybowego i żużli odpadowych z pieca elektrycznego, powstających w procesach produkcyjnych hut miedzi KGHM Polska Miedź SA, w kierunku wytwarzania kruszyw drogowych, podsadzek hydraulicznych do wypełniania pustek, ścierniwa do prac strumieniowo-ciernych i innych możliwości zastosowań udokumentowanych aktualnie prowadzonymi badaniami. Przedstawiono charakterystykę produkcji kruszyw łamanych z żużla szybowego, obejmującą warunki procesu produkcji kruszyw oraz stosowany mobilny sprzęt krusząco - sortujący. Zaprezentowano oferowany asortyment produkcji, parametry jakościowe otrzymywanych kruszyw oraz stosowany system zapewnienia jakości. Ponadto, przedstawiono aktualne sposoby zagospodarowania pomiedziowych żużli granulowanych, a także wstępne wyniki badań wykorzystania żużla odpadowego pieca elektrycznego jako surowca do produkcji kruszyw drogowych.
EN
In a paper the utilization of slug (which arises from copper production) for the road ballast production was presented. The characteristic of broken aggregates (from copper production) containing process conditions of aggregates production and appropriate mobile bursting and sorting equipment was presented. The range of goods, quality parameters and quality system of aggregates was introduced. Moreover the current ways of granular slag (from copper production) managements and possibilities of using it as a component for mixture used in mechanical stabilization was shown.
PL
Przestawiono wyniki badań kąta zwilżania ciekłych żużli syntetycznych i żużli pochodzących z przemysłu miedziowego. Badania prowadzono metodą kropli leżącej z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem. w zakresie temperatur 1423÷1623 K. Przeprowadzone badania zwilżalności wzorcowego podłoża platynowego przez żużle wykazują dobrą zwilżalność metalu. W przypadku części badanych próbek po osiągnięciu temperatury topnienia całkowicie zwilżały one materiał podkładki. W przypadku pozostałych próbek uzyskanie całkowitego zwilżenia materiału podkładki wymagało wyższych temperatu
EN
In the paper, the results of the study on the contact angles of liquid synthetic slags and the copper industry slags have been presented. In the study, the sessile drop method was used and a high-temperature microscope coupled with a camera and a computer were employed, in the temperature range of 1423÷1623 K. The results of the study on the wettability of the system: standard platinum substrate-slag showed good metal wettability properties. In a part of the studied samples, after reaching the melting point, the complete wettability of the substrate material was noticed. In the other samples, the complete wettability of the substrate material required higher temperatures.
PL
Artykuł zawiera przegląd najważniejszych zastosowań żużli pomiedziowych - szybowych i granulowanych, powstających jako odpad w Hucie Miedzi GŁOGÓW I i II oraz omówienie wyników badań nad ich własnościami. Na podstawie badań własnych i innych autorów, przedstawiono aspekty środowiskowe obecnych i perspektywicznych metod gospodarczego wykorzystania żużli. Wykazano, że własności mechaniczne, fizyczne i chemiczne żużli spełniają wymagania jakościowe dla różnych zastosowań, a ich promieniotwórczość i stopień wymywania zanieczyszczeń nie stanowią ograniczeń środowiskowych i zdrowotnych dla wykorzystywania tych odpadów jako surowca w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym, a także jako składnika mieszanin dla podsadzki hydraulicznej w kopalniach LGOM, w rekultywacji powierzchniowych wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych.
EN
The paper contains a review of the most important applications of slags those from shaft furnace and granulated ones, formed as waste in copper smelter GŁOGÓW I and II and discussion about investigation results of their properties. The environmental aspects of present-day and perspective methods of economic utilization of slags are presented, grounded on the authors' own and on other authors' studies. It has been shown that the mechanical, physical and chemical properties of the slags meet qualitative requirements for several applications, and their radioactivity and degree of washing out contaminations don't lay down environmental and sanitary limitations for using those wastes as raw material in road building and hydro-engineering, also as mixture-constituent for hydrauling fillings in the LGOM-mines and land reclamation after excavations of mineral raw materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.