Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WLAN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z opracowaniem bezprzewodowego systemu łączności dla frontu wydobywczego podziemnej kopalni. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych wydajności sieci, wykonanych w rzeczywistych warunkach kopalnianych (połączenie punkt-punkt), a także w warunkach laboratoryjnych (połączenie wieloskokowe). Przedstawiono również wybraną propozycję rozłożenia węzłów sieci we froncie wydobywczym, zapewniającą zasięg na obszarze 200x400m.
EN
The article presents the results of research related to the development of a wireless communication system for the mining front of the underground mine. The paper presents the results of network efficiency measurements carried out in real mine conditions (point-to-point connection) and also in laboratory conditions (multi-hop connection). A selected proposal for the distribution of network nodes in the mining front is also presented, ensuring a network’s range of 200x400m.
EN
This paper presents an inexpensive and simple dual-band bisected psi antenna for 3G, Wi-Fi, WLAN, and WiMAX applications is presented. The antenna comprises a bisected psi-shaped patch on a low-price FR4 substrate with a cropped ground plane on the other side, and is fed by a 50 Ω microstrip line. It operates at two distinct frequency bands of 1.87–2.76 GHz and 5.16–5.75 GHz with |S11|≤ -10 dB.
3
Content available Computer Aided Planning of WLAN Access Networks
EN
An Internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process. The main purpose of this application as the ability to carry out network planning using multiple base stations and provide radio coverage for the entire area served by Wireless Internet Service Provider, is obtained.
PL
Celem artykułu była analiza wielokryterialnego podejścia do planowania sieci łączności bezprzewodowej WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11b/g z wykorzystaniem wybranych rojowych algorytmów optymalizacji. W procesie poszukiwania ekstremów wybranych dwóch i więcej funkcji kryterialnych zastosowano dwa algorytmy rojowe: kukułki MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) oraz optymalizacji rojem cząstek MOPSO (Multi Objective Particle Swarm Optimisation). Dodatkowo, zaproponowano wykorzystanie oceny globalnej uzyskanych rozwiązań z zastosowaniem Metody Unitaryzacji Zerowanej MUZ.
EN
The aim of the article is analyze the multicriteria approach to IEEE 802.11b/g wireless LAN planning using selected swarm optimization methods. For this purpose, in the search extremes for two and three objective functions that applied two swarm algorithms: MOCS and MOPSO. In addition, it was proposed to perform a global assessment of solutions using the zero unitarisation method MUZ, the best results were furtheranalysed with performance metric (PM).
PL
W artykule przedstawiono aplikację internetową wspomagającą proces planowania sieci dostępowej WLAN. Została ona opracowana z wykorzystaniem języków: HTML, CSS oraz JavaScript. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie procesu planowania operatorskich, dostępowych sieci WLAN z uwzględnieniem lokalizacji wielu stacji bazowych. Pokazano przykładowe wyniki działania programu w trakcie planowania sieci WLAN.
EN
An internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych w celu oceny prawidłowości planowania kampusowej sieci WLAN Politechniki Opolskiej, realizującej usługę Eduroam. Wykonano pomiary stopnia pokrycia budynku sygnałem radiowym, generowanym przez rzeczywistą sieć WLAN w warunkach terenowych II Kampusu PO.
EN
The article presents the results of research conducted in order to asses quality of campus wireless area network planning for Eduroam service. Measurements of the degree of coverage of the building with a radio signal generated by the actual WLAN network in the field conditions of the 2nd Campus of The Opole University of Technology were carried out.. Examinations of the coverage were carried out in an indoor environment and outdoor environment. The WLAN network is well designed, and the place of installation of access points allows favorable propagation of radio waves, also in classrooms separated by a wall, with an acceptable reduction of the radio signal level.
PL
Celem artykułu jest zastosowanie wielokryterialnego podejścia do planowania MOO (Multi Objective Optimisation) sieci łączności bezprzewodowej WLAN (Wireless Local Area Network) z wykorzystaniem wybranych rojowych metod optymalizacji. W tym celu, w procesie poszukiwania ekstremów dwóch funkcji kryterialnych, które są wskaźnikiem optymalizacyjnych, zastosowano dwa algorytmy rojowe: kukułki MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) oraz optymalizacji rojem cząstek MOPSO (Multi Objective Particle Swarm Optimisation). Wyniki porównano z jednokryterialnym SOO (Single Objective Optimisation) zasięgowym planowaniem sieci bazującym na regularnym rozmieszczeniu punktów testujących TP (test point) z wykorzystaniem rojowego algorytmu kukułki CS (Cuckoo Search).
EN
The aim of the article is to apply a multicriteria approach to MOO (Multi Objective Optimization) planning for WLAN (Wireless Local Area Network) using selected swarm optimization methods. For this purpose, in the process of searching for the extremum of two criterion functions, which are an optimization index, two swarm algorithms were used: MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) and MOPSO (Multi Objective Particle Swarm Optimization). The results were compared with the single-criterion SOO (Single Objective Optimization) range-based network planning based on the regular distribution of TP (test point) using the CS Cuckoo Search algorithm.
PL
Celem artykułu było porównanie trzech wybranych algorytmów optymalizacji wielokryterialnej w planowaniu sieci WLAN standardu 802.11b/g w środowisku wewnątrzbudynkowym z infrastrukturą. Zaproponowano wykorzystanie Metody Unitaryzacji Zerowanej (MUZ) do wyboru algorytmu i parametrów jego działania oraz najlepszego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to compare three selected algorithms of multi-criteria indoor WLAN 802.11b/g planning with infrastructure. It has been proposed to use method (MUZ) for both the choice of algorithm and its operating parameters as well as the best solution.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie i porównanie rojowych metod optymalizacji w zadaniu planowania wewnątrzbudynkowej sieci łączności bezprzewodowej (WLAN). W tym celu, w procesie poszukiwania ekstremum funkcji kryterialnej, która jest wskaźnikiem optymalizacyjnych, zastosowano sześć algorytmów rojowych: sztucznej kolonii pszczół, nietoperza, pszczeli, kukułki, świetlika, optymalizacji rojem cząstek (ptasi).
EN
The aim of this article is to examine and compare swarm optimization methods in the task of planning indoor wireless networks (WLAN). For this purpose, in the process of searching for the extremum of the criterion function, which is an optimization indicator, six swarm algorithms were used: artificial bees colony, bat, bee, cuckoo, firefly, particle swarm (bird).
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań mających na celu ocenę jakości sygnału OFDM transmitowanego analogowym łączem Radio over Fiber o długości 10 km. Zbadano własności dwóch komercyjnych rozwiązań układów RoF. Jako przedmiot badań weryfikacyjnych wybrano transmisję sygnałów OFDM generowanych w interfejsie radiowym standardu IEEE 802.11g/a/n/ac. Sygnały OFDM uformowano w wielokanałowych zestawach, co umożliwiło pomiary światłowodowej transmisji sygnału o szerokości pasma od 20 MHz do 100 MHz. Główny zakres badań dotyczy oceny jakości sygnału za pomocą wyznaczenia błędu wektorowego EVM.
EN
The article presents the results of studies designed to assess the quality of the OFDM signal which is transmitted through the analog Radio over Fiber link of 10 km length. There are investigated properties of two commercial solutions of RoF systems. There are used selected broadband OFDM signals which are generated by the radio interface of standard IEEE 802.11g / a / n / ac. OFDM signals are formed in the multi-channel sets, allowing measurements of fiber optic transmission for signal's bandwidth from 20 MHz to 100 MHz. The main scope of the study concerns the evaluation of signal quality using the error vector magnitude (EVM) measurement.
EN
Nowadays, more and more frequently, Wireless Local Area Networks are used not only for Internet access but also for indoor location services. The paper presents the utilization of an evolutionary computing implementation, called EStra, to the improvement of deployment of Wireless Local Area Network access nodes/radio beacons. In the paper, a new objective function is proposed for simultaneous improvement of coverage and indoor positioning accuracy. The function comprises a GDOP (HDOP) – Geometric (Horizontal) Dilution of Precision component, a concept originally used in satellite navigation systems as positional measurement precision. A new, novel, feature of the algorithm is a variable number of nodes so that their numbercan be minimized. Simulation results illustrating performance of the proposed method are shown.
PL
Współcześnie, coraz częściej bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) są wykorzystywane nie tylko dla zapewnienia dostępu do Internetu, ale także do realizacji usług lokalizacyjnych we wnętrzach budynków. W artykule zaprezentowano zastosowanie implementacji algorytmu genetycznego, nazwanej EStra, do optymalizacji rozmieszczenia punktów dostępowych/radiolatarni WLAN. Zaproponowano funkcję celu, która umożliwia jednoczesną optymalizację zasięgu sieci WLAN i dokładności lokalizacji, między innymi dzięki włączeniu w nią miary GDOP (HDOP) – Geometric (Horizontal) Dilution of Precision, oryginalnie wykorzystywanej w systemach nawigacji satelitarnej. Oryginalnym i nowym rozwiązaniem jest dodatkowo wersja algorytmu EStra z dynamicznie zmienną liczbą parametrów optymalizacji.
EN
The article presents the results of the research conducted to assess the possibility of replacing the wiring in the connection system of the local network backbone for constructing backup connections or for the localizations where architectonic conditions do not allow performing installation works related to structural wiring of a building. Testing laboratory environment has been developed using radio devices operating in the IEEE 802.11n standard. The paper reports the results of the transmission tests in the systems of point-to-point links using the MIMO technique to determine parameters of the data transmission performance-throughput and latency. The transfer tests in the MIMO system were conducted in the indoor and outdoor environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych w celu oceny możliwości zastąpienia okablowania w układach połączeń szkieletu sieci lokalnej dla realizacji połączeń rezerwowych lub dla lokalizacji z uwarunkowaniami architektonicznymi, które nie zezwalają na prace instalacyjne w zakresie okablowania strukturalnego budynku. Opracowano badawcze środowisko laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu radiowego działającego w standardzie IEEE 802.11n. Przedstawiono ponadto wyniki badań transmisji w układach łączy punkt-punkt z zastosowaniem techniki MIMO przeprowadzonych w celu określenia parametrów wydajności transmisji danych w postaci przepustowości oraz opóźnienia transmisji. Badania transmisji w układzie MIMO zostały wykonane w środowisku wewnątrzbudynkowym i w wolnej przestrzeni.
PL
W obliczu powszechnej popularyzacji urządzeń mobilnych wykorzystujących bezprzewodowy dostęp do zasobów sieciowych, nie dziwi uwaga poświęcona sposobom realizacji zagadnienia wszechobecności takiego dostępu (ubiquity of network access) oraz efektywności i niezawodności jego działania. W ramach prowadzonych obecnie prac dotyczących systemów 5G wiele miejsca poświęca się zarówno samym technikom transmisyjnym, jak i sposobom integracji heterogenicznego środowiska systemów dostępowych. Różnorodność wykorzystywanych systemów tego rodzaju oraz stopień skomplikowania wzajemnych ich oddziaływań powoduje jednak, że w badaniach tego rodzaju niebagatelną zaletą jest możliwość przeprowadzania eksperymentów w rzeczywistym środowisku ich pracy. Przedstawiono założenia oraz podstawowe aspekty realizacji systemu badawczego zbudowanego właśnie w tym celu - laboratorium mobilnych technik bezprzewodowych.
EN
Due to rapid popularization of mobile computing devices which depend on wireless network access, significant research attention is currently focused on providing such access in ubiguitous manner. Both new transmission technologies and mechanisms for heterogeneous access system integration are being developed for use in 5G network specification. This growing popularity and rapid development of new wireless solutions, combined with limited radio frequency resources results in complex and often unpredictable working environment. In this situation an ability to verify the operation of network mechanisms in their real work environment is a necessity. The paper describes a Laboratory of Mobile Wireless Technologies created to fulfil this need, by allowing diverse experiments to be conducted over selected metropolitan areas in a controlled manner.
PL
Zaproponowano zastosowanie kodowania, przeplotu i iteracyjnego dekodowania dla wielostrumieniowej transmisji OFDM, oddzielnie dla sygnału w każdym odstępie modulacji. Opisany schemat transmisji może być zastosowany w sieciach i systemach MIMO następnej generacji. Własności zaproponowanego sposobu transmisji w kanale Rayleigha i kanałach WLAN-owskich zbadano w drodze symulacji. Zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki BER(SNR).
EN
This paper investigates the MIMO communication system in which encoding, interleaving and iterative decoding of multi-stream OFDM signal is done separately in each signaling interval. The proposed transmission scheme may be used in the next generation MIMO systems. Properties of the proposed method of transmission over the Rayleigh and WLAN channels have been tested by a simulation. The article presents and discusses selected results of BER(SNR).
PL
Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.
EN
In this paper we present a currently available radio location systems operating in both indoor and outdoor environments. We explain the fundamentals and operating principles of location-based services as well as information processing mechanisms in GIS systems.
PL
W artykule zwrócono uwagę na zastosowanie standardu sieci bezprzewodowej WLAN 802.11g w urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania. Podawane przez producentów szybkości transmisji danych są praktycznie nieosiągalne w rzeczywistych warunkach pracy magazynu logistycznego. Poprawność i niezawodność transmisji bezprzewodowej pomiędzy stacją bazową a urządzeniem mobilnym w dużej mierze usprawnia proces kompletowania towaru w magazynie. Uzasadnione wydaje się zatem podjęcie badań mających na celu określenie jakości transmisji bezprzewodowej w różnych warunkach eksploatacyjnych. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy modelu warstwy fizycznej standardu WLAN 802.11g jako protokołu transmisji danych urządzeń mobilnych wykorzystywanych w procesie magazynowania.
EN
The article focuses on the use of standard 802.11g WLAN in mobile devices used in the process of storage. Reported by the manufacturers data rates is practically unobtainable in real operating conditions of the logistics magazine. The correctness and reliability of wireless transmission between the base station and the mobile device largely streamlines the process of assembling the product in stock. It seems reasonable, therefore, to undertake research to determine the quality of wireless transmission in different operating conditions. This article attempts to analyze the model of the physical layer standard 802.11g WLAN as a data transfer protocol of mobile devices used in the process of storage.
PL
Przedstawiono zastosowanie iteracyjnej metody sukcesywnego usuwania interferencji (SIC - Succesive Interference Cancellafion) do usuwania interferencji międzykanałowych w przypadku sygnałów OFDM. Omówiono znane z literatury przykłady jej wykorzystania, m.in. w systemach CDMA i OFDMA. Zaprezentowano iteracyjną wersję metody SIC (ISIC) w zastosowaniu do usuwania ACI z dwóch sąsiednich kanałów OFDM. Zademonstrowano przykład potencjalnego użycia metody ISIC w odbiorniku systemu WLAN, pokazano jak - dzięki proponowanej metodzie ISIC - można efektywnie korzystać z widma telekomunikacyjnego w systemach bezprzewodowych.
EN
In this paper an iterative successive interference cancellation (ISIC) method fa removing adjacent channel interference (ACI) from OFDM signals is developed. Prior to that, the genuine (non-iterative) SIC and its applications for CDMA and OFDMA systems are briefly reviewed. Results of a simulation experiment show that it is possible to exploit the telecommunication bandwidth in a more efficient way by incorporating ISIC block into WLAN (Wireless Local Area Network) 802.11ac receivers.
18
Content available remote Ultra-wideband Antenna with Band-notches for Lower and Upper WLAN
EN
A compact rectangular printed antenna with dual band-notches is proposed for ultra-wideband (UWB) applications. The dual band-notch characteristics have been realized by etching one C-shaped parasitic element and rectangular split ring resonator above the ground plane. The proposed antenna can achieves a wide bandwidth from 2.9-11 GHz with the dual notched bands centred at 5.25 GHz and 5.8 GHz. Compared to the other designs, the proposed antenna has a simple structure to achieve the dual band-notched characteristics to avert the potential interference between UWB and existing WLAN system.
PL
W artykule przedstawiono kompaktową, prostokątną antenę drukowaną o podwójnym wycięciu pasmowym, w zastosowaniu do aplikacji Ultra WideBand. Dzięki wykorzystaniu opisanej technologii produkcji, antena posiada zakres częstotliwości 2.9-11GHz, a jej prosta struktura pozwala wyeliminować potencjalne zakłócenia pomiędzy UWB i siecią WLAN.
EN
In order to avoid defects of existing drilling engineering monitoring and alarming system, such as the sensors and cable which are difficult to be installed and easy to be damaged, this paper present a new embedded drilling engineering monitoring system which is based on Wireless Sensor Network(WSN) and Wireless Local Area Networks(WLAN). The system is consists of the data acquisition subsystem, duty room controller, tool-pusher room controller and engineer room controller. It acquired the data and exported control commands by WSN. The tool-pusher room controller and engineer room controller are communicated with the duty room controller by WLAN for remote monitoring. For the special field drilling environment, the system achieves the acquiring, transmission, the export of control commands and remote monitoring of drilling data.
PL
Obecnie stosowany system monitorowania I alarmowania w technice wiercenia posiada szereg wad związanych z czujnikami i kablami, które trudno instalować i łatwo uszkodzić. Zaprezentowany w opracowaniu nowy system pozwala na uniknięcie tych wad. Oparty jest o bezprzewodową sieć czujnikową (WSN) oraz bezprzewodową sieć lokalną (WLAN). System obejmuje gromadzenie, transmisję danych i przekazywanie sygnałów sterowania oraz zdalne monitorowania danych wiercenia.
20
Content available remote Lokalne sieci bezprzewodowe w kontekście systemów złożonych
PL
Procesy zachodzące w sieciach bezprzewodowych charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Z tej perspektywy, przyjęcie tradycyjnego modelu ich opisu bazującego na redukcjonistycznym paradygmacie systemów prostych jest dużym uproszczeniem. Dlatego też, w pracy postaramy się przybliżyć sieci WLAN w ujęciu systemów złożonych. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną obszary wykorzystania właściwości sieci dowolnej skali do poprawy funkcjonowania sieci WLAN.
EN
Processes occurring in wireless networks are characterized by dynamic changes. From this perspective, the adoption of the traditional model their description based on a reductionist paradigm of simple systems is a major simplification. Therefore, the WLAN networks in the context of complex systems will be acquainting in this paper. Additionally, areas using properties of free-scale networks will be presented to improve the performance of the WLAN.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.