Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  label
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Polsce w marcu br. weszły w życie przepisy regulujące nowe oznakowanie energooszczędności urządzeń AGD i TV. To efekt propozycji wysuniętej przez Komisję Europejską w 2015 r. Nowe znaki graficzne dotyczą pralek, pralko-suszarek, chłodziarek, chłodziarek do wina, zamrażarek, zmywarek, telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych oraz lamp i innych źródeł światła. Pozostałe produkty czekają jeszcze na zmiany.
PL
Bilans energetyczny domu zależy nie tylko od ocieplenia jego przegród zewnętrznych, lecz także od wyposażenia wnętrza, w tym doboru AGD. Dzisiejsze sprzęty mają duży potencjał energooszczędnościowy. Dla dobra budżetu rodziny oraz środowiska warto zatem zdecydować się na produkty w najwyższej klasie energetycznej, dzięki czemu zaczniemy efektywnie oszczędzać energię. Aby wybrać odpowiednie urządzenie, wystarczy spojrzeć na jego etykietę energetyczną. Od marca br. obowiązują jednak nowe oznaczenia klas – już bez plusów.
EN
In recent years, there has been an increase in the consumption of disposable packaging, which has led to overloading landfills. These problems have become widely noticeable and dominant in a wide range of packaging issues in terms of environmental protection. The development of knowledge in the field of environmental protection, which has taken place in recent years, has shown that the impact of packaging should be considered throughout its life cycle, taking into account many factors that constitute environmental burdens and threats. Many companies operating in the world markets, using the standardized Life Cycle Assessment (LCA) method, conduct tests in terms of technical and material solutions with the lowest environmental impact. Therefore, this publication was to conduct environmental analysis of the life cycle of disposable food packaging based on the method of LCA. The subject of the research were bottles, caps and labels made mainly of polymeric materials: polyethylene terephthalate, polypropylene and LDPE. Eco-indicator 99 was used as the calculation procedure. The impact of the analysis objects on human health, ecosystem quality and resources was assessed. Among the examined objects, the highest level of negative influence on the environment was characteristic for the life cycle of a polyethylene terephthalate (PET) bottle. The use of recycling processes reduce the environmental impact by about 25%.
4
Content available remote Element baśniowy i duma narodowa
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
PL
Omówiono praktyczne aspekty zastosowania systemu wizyjnego do kontroli procesu etykietowania opakowań w przemyśle farmaceutycznym. Zakres kontroli obejmuje weryfikację etykiet (na lewym i prawym podajniku etykiet), sprawdzanie dodatkowego nadruku (np. z datą ważności, numerem serii) oraz obecności etykiety na opakowaniu. Zadania te są zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) obowiązującymi w zakładach produkujących leki, a stosowane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa produktu.
EN
The article discusses the practical aspects associated with the use of video system in the application of labeling process control in the pharmaceutical industry. The scope of the control includes verification of the labels (on the left and right label trays), checking the additional printing (eg. the expiration date, series number), and checking the presence of the label on the package. These tasks are consistent with the principles of Good Manufacturing Practice (GMP) being in force in factories producing medicines and are used to enhance the safety of the product.
PL
Oferowane na rynku drukarki etykiet pozwalają na oznaczanie kabli instalacji sygnałowych, teletechnicznych i elektrycznych. Oznaczać można nie tylko przewody, ale również przełączniki, gniazda elektryczne, elementy, urządzenia itp.
PL
Technologia RFID znajduje zastosowanie w obszarach, w których istotne jest skrócenie czasu identyfikacji (a tym samym czasu obsługi klienta czy wykonania określonych prac), do identyfikacji obiektów (przedmiotów, ludzi, zwierząt) znajdujących się w ruchu lub ukrytych, do identyfikacji wielu obiektów jednocześnie, w warunkach trudnych i niedostępnych. Wykorzystywanie systemów RFID do zarządzania produkcją, w handlu czy logistyce jest jak najbardziej uzasadnione, przynosi duże korzyści organizacyjne i finansowe. Połączenie RFID z innymi technologiami, na przykład GPS (Global Positioning System), GSM (Global System for Mobile Communications) czy biometrią, daje duże możliwości zastosowań w systemach lokalizacyjnych i monitorowania.
EN
RFID technology is used in areas where it is important to reduce the time of identification (and hence the time of the customer service or performing particular tasks), to identify moving or hidden objects (goods, people, animals), for the identification of multiple objects simultaneously, under difficult and inaccessible conditions. The use of RFID systems for production management, in trade and logistics is completely reasonable, since it brings considerable financial and organizational advantages. The combination of RFID with other technologies, such as GPS (Global Positioning System), GSM (Global System for Mobile Communications) or biometrics brings big opportunities for the application in localization and monitoring systems.
PL
W artykule ogólna wiedza dotycząca korzystania z dostępnych na rynku sposobów oznaczania kabli i przewodów.
PL
Zainteresowanie wartością odżywczą żywności wrasta zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Informacja o wartości odżywczej jest istotna dla dietetyków, osób stosujących diety odchudzające czy osób dbających o prawidłową masę ciała. Nowe rozporządzenie unijne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. - w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności od 13 grudnia 2016 r. wprowadza obowiązek podawania informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu produktów spożywczych. W ustaleniu tych wartości będą pomocne wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienianych w oznakowaniu produktów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ustalaniem wartości liczbowych składników odżywczych deklarowanych na etykietach produktów ogólnego spożycia.
EN
The interest in the nutritive value of food increases among both producers and consumers. Information concerning nutritive value is important for dietitians, people who employ slimming diets or people who care about the proper body weight. New European Union Regulation No 1169/2011 on the provision of food information to consumers introduces the obligation to provide nutritional information on the labels of food products from 13 December 2016. Guidance on the setting of tolerances for nutrient values declared on a label is helpful in determining these values. The paper presents the issues related to the determination of numerical nutrients’ values declared on labels of general consumption food.
PL
Druk cyfrowy zrewolucjonizował świat poligrafii. Dzięki licznym zaletom (opłacalność przy druku małych nakładów, druk zmiennych danych, druk na żądanie) udaje mu się ciągle rozszerzać swoje udziały. Obecnie druk cyfrowy obejmuje ok. 15% całego rynku poligraficznego w Europie (ok. 20% w USA), a badania potwierdzają, że udział ten będzie wzrastał, aby w 2018 r. osiągnąć 30% udziału w rynku poligraficznym w Europie (1).
PL
Właściwe oznaczenie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich opisanie umożliwiają szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny do wykonania konserwacji, a także napraw i modernizacji instalacji elektrycznych. Aktualnie kable i przewody są oznaczane przez producentów różnymi kolorami lub kombinacjami kolorów, a w przypadku kabli wielożyłowych, również cyframi. Autor podaje jak takie oznaczenia są dokonywane oraz według jakich sposobów i zasad.
PL
W grudniu 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące znakowania środków spożywczych. Nowe rozporządzenie nie zmienia drastycznie zasad znakowania, choć pojawiają się nowe wymagania, a wiele zapisów zostało doprecyzowanych. Nowym wymaganiem będzie obowiązek znakowania większości produktów spożywczych wartością odżywczą. Informacja o wartości odżywczej będzie musiała zawierać informacje o wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Ważną zmianą jest podawanie informacji o zawartości soli zamiast sodu. Pozostałe nowe zapisy to: ustalona wielkość czcionki do przedstawiania informacji obowiązkowych, doprecyzowanie wymagań dotyczących zamieszczania informacji o alergenach, obowiązek podawania kraju pochodzenia dla nowych produktów, ustalenie, kto odpowiada za znakowanie. Większość zapisów nowego rozporządzenia będzie obowiązywać za trzy lata, a w odniesieniu do wartości odżywczej - za pięć lat. Zatem producenci mają kilka lat na zmianę swoich etykiet.
EN
In December 2011, a new regulation concerning the labeling of foodstuffs came into effect. The new regulation does not change drastically the rules for marking, although there are new requirements, and many records have been precisely formulated. New requirement will involve the duty to mark the nutritional value of food for most of the products. Information about the nutritional value will have to include information on energy value and the level of fat, saturated fatty acids, carbohydrates, sugars, protein and salt. An important change is to give information about the content of salt instead of sodium. Other new requirements include: the established font size, clarification of the requirements for the presentation on allergens, obligation to indicate the country of origin for new products, and determination: who is responsible for labeling. Most of the provisions of the new regulation will be valid in three years' time and in relation to the nutritional value - in 5 years' period. Thus, the producers have few years to change their labels.
PL
Analiza etykiet środków spożywczych dostępnych na rynku europejskim wskazuje na wzrost zainteresowania hasłami odnoszącymi się do "naturalności" produktów. Szacuje się, że ponad 70 % konsumentów jest zainteresowanych żywnością o "naturalnych" cechach, tj. zwłaszcza pozbawioną składników pochodzenia syntetycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, producenci modyfikują skład swoich produktów usuwając często dozwolone substancje dodatkowe lub zastępując je innymi składnikami żywności. W efekcie powstają tzw. clean label, czyli etykiety podkreślające prosty, bardziej "naturalny" skład produktu, np. przez stosowanie haseł: bez konserwantów, wyłącznie naturalne barwniki czy bez sztucznych dodatków. Czy są one jednak zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami? I jaka korzyść płynie dla konsumentów z rozwoju tego nowego kierunku w znakowaniu żywności?
EN
Analysis of the food labels available on the European market indicates a growing interest in slogans relating to naturalness of products. It is estimated that over 70 % of consumers are interested in food with natural features, especially without synthetic ingredients. Nowadays, to meet consumers' needs, the producers modify the composition of their products, removing permitted food additives or just replacing them with other food ingredients. The result is known as "clean label", which is the label highlighting the simple, more natural composition of the product, e.g. by using passwords: no preservatives, only natural ingredients or no artificial food additives. Is this always consistent with current food low regulations? And what is more, what is the benefit for consumers from the development of this new trend in food labeling?
15
Content available Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID
PL
W artykule przedstawiono historię rozwoju technologii RFID od momentu wynalezienia i zastosowania radaru do chwili obecnej. Przedstawiono przykłady pierwszych pasywnych i aktywnych systemów RFID oraz ich zastosowania. Omówiono również kontrowersje wokół technologii RFID. W drugiej części artykułu zaprezentowano obszary gospodarki w których z powodzeniem stosowana jest technologia RFID.
EN
The paper describes the history of the RFID technology since the radar invention. There are given the examples of the very first implementations of passive and active RFID systems and their use during the Second World War. They are a basis of today's RFID systems. The progress in research on RFID occurred in the sixties of the twentieth century after invention of first integrated circuits. Then there were developed first commercial RFID systems. However, the lack of uniform standards was not conducive to strengthening the position of RFID in the economy. It was not until the last decade brought consolidation and introduction of the EPC standard, which led to reduction in prices and expanding the area of RFID technology applications. However, in various regions of the world there are still different regulations regarding ISM bands. RFID also raises a number of controversial calls and a number of voices of opposition. There are organizations warning of the danger of loss of privacy that results from RFID technology. The greatest advantage of RFID technology, that is wireless identification, is the biggest security vulnerability of our personal data. In the current technology security systems are not sufficient. The development of technology results in continuous reduction in prices of electronic devices. This factor will contribute to the development and implementation of wireless technology of identification. At the end of the paper the areas of the economy in which the RFID technology is successfully applied are presented.
17
Content available remote System komputerowego wspomagania znakowania produktów etykietami
PL
Przedstawiono rozwiązanie systemu komputerowego o rozproszonej i elastycznej strukturze, wspomagającego znakowanie produktów etykietami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Opisano budowę linii produkcyjnej do znakowania produktów oraz system znakowania możliwy do zastosowania w przedsiębiorstwach o określonym profilu produkcji.
EN
Explained is an exemplary solution of a flexible distributed computer system designed to aid product labeling operations in industrial plants. Also provided is a description of a product labeling production line complete with labeling system suitable for application in plants of a specific production range.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.