Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sieci 5G zapewniają wzrost efektywności widmowej m.in. poprzez heterogeniczną strukturę oraz wykorzystanie dużych macierzy antenowych. Te technologie wymagają użycia dużej liczby układów elektronicznych, co zwiększa zużycie energii. W pracy zaprezentowano algorytm tzw. uczenia ze wzmocnieniem, który używa mapy usług radiowych w celu wyboru zestawu aktywnych stacji bazowych poprawiając efektywność energetyczną (EE) sieci. Algorytm porównano z metodą konwencjonalną w symulatorze systemu 5G używając metody śledzenia promieni do generacji współczynników kanału radiowego.
EN
The 5G networks increase spectral efficiency by using, e.g., heterogenous structure and large antenna arrays. These require more hardware to be used, increasing energy consumption. This paper proposes a reinforcement learning-based algorithm utilizing radio service maps for optimization of the active base station set that increases energy efficiency. The proposed algorithm and a conventional solution are evaluated using a 5G network simulator. The 3D ray tracing technology is utilized to generate radio channel coefficients.
PL
Wykorzystanie nowych pasm częstotliwości w celu zapewnienia wysokiej niezawodności komunikacji w systemach inteligentnego transportu wymaga opracowania dla nich dobrych modeli propagacyjnych. Chęć ich opracowania pociąga za sobą konieczność wykonania serii pomiarów, pozwalających ocenić charakterystykę badanego kanału bezprzewodowego. W artykule przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych wstępnych pomiarów transmisji sygnałów w pasmie UHF pomiędzy pojazdami w konwoju poruszającym się zarówno w środowisku miejskim jak i drodze ekspresowej.
EN
Utilization of new frequency bands for communication enhancement in intelligent transportation systems requires the derivation of solid propagation models in these channels. However, development of these models entails the need for conducing channel sounding experiments. In this paper, we present the conclusions from the initial signal transmissions in UHF band, carried out between cars in platoon driving on urban and high-speed road.
PL
Znaczący wzrost liczby urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową wymusza jej nieustanny rozwój. Jedną z dróg jest naśladowanie rozwiżzań występujących w naturze. W przypadku gęstych sieci Internetu Rzeczy można rozważyć ich analogię do sieci komórek nerwowych w organizmie człowieka. W artykule przeanalizowano metodę transmisji sygnału wewnątrz komórek nerwowych. Wydzielono poszczególne elementy dla których określono ich odpowiedniki w świecie komunikacji bezprzewodowej. Zaproponowana sieć Internetu Rzeczy została przebadana symulacyjnie w kanale Rayleigha potwierdzając wysoką efektywność transmisji przy zapewnieniu dużej gęstości rozmieszczenia urządzeń
EN
Rapidly growing number of wireless connected devices requires fast technology development. One of solutions is to follow features observed in the nature. Dense IoT networks can be mapped to neural networks in a human body. The paper presents communications mechanisms observed in the neurons. These are partitioned into separate mechanisms and for each mechanism its analog in the wireless technology was found. The proposed IoT network was tested in the Rayleigh channel confirming its high transmission efficiency for dense nodes deployment.
PL
W przyszłych sieciach bezprzewodowych rozważa się zwiększenie gęstości węzłów. Przy bardzo dużej liczbie takich węzłów mówi się o tzw. sieciach ultra lub ekstremalnie gęstych, gdzie efektywne zarządzanie zużyciem energii ma kluczowe znaczenie dla długiego funkcjonowania sieci. W artykule omówiono koncepcję wyboru profilu transmisji przez poszczególne węzły takiej sieci, gdzie profil jest zdefiniowany jako zestaw konkretnych parametrów charakteryzujących sposób transmisji sygnału przez dany węzeł. Przyjęto dwa profile mocy, z których pierwszy zakłada transmisję z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów kodowania kanałowego, a drugi - wykorzystanie tylko prostych schematów modulacji, lecz bez kodowania kanałowego. Przeprowadzono symulację komputerową w celu sprawdzenia wydajności takiej sieci.
EN
Future wireless networks are considering increased node density. With a very large number of such nodes, there are so-called ultra or extremely dense networks, where efficient energy management is key to the long-term operation of the network. The paper discusses the concept of selecting a transmission profile by individual nodes of such a network, where the profile is defined as a set of specific parameters characterizing the way the signal is transmitted by a given node. Two power profiles were adopted, the first of which assumes transmission using advanced channel coding algorithms, and the second - using only simple modulation schemes, but without channel coding. A computer simulation was carried out to check such a network performance.
EN
Platooning is a future approach to autonomous driving in which vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communications play an important role. Tests performed in the past showed that a significant reduction in fuel consumption is possible when cars are traveling in a dense platoon formation. To increase the level of their awareness of the surrounding objects and to maintain a very short distance to the preceding vehicle, highly reliable on-board sensors are required. This paper discusses the impact of sensor inaccuracy on the performance and behavior of and autonomous vehicle platoon that makes use of wireless communications supported by context information from various databases and maps.
PL
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na bezprzewodową transmisję analogową i cyfrową. Bazując na mechanizmach transmisji w ludzkim mózgu, w którym większość sygnałów jest transmitowana analogowo czyniąc mózg bardzo efektywnym energetycznie, transmisja analogowa i cyfrowa została porównana właśnie w kontekście efektywności energetycznej (EE). Wyniki symulacji pokazują, że transmisja analogowa może być bardziej efektywna energetycznie niż transmisja cyfrowa.
EN
In this paper, a fresh perspective of analog and digital wireless transmission has been presented. Based on the transmission mechanisms in the human brain where most signals are transmitted in an analog manner making it highly energy efficient, the analog and digital transmission has been compared from the energy efficiency (EE) point of view. The simulation results show that analog transmission can be more energy efficient than digital transmission.
PL
Sygnał OFDM charakteryzuje się dużą zmiennością amplitudy co w przypadku transmisji z użyciem nie-idealnych wzmacniaczy mocy powoduje pojawienie się zniekształceń nieliniowych. Można temu przeciwdziałać np. poprzez obniżenie punktu pracy wzmacniacza zmniejszając efektywność energetyczną transmisji. W pracy zaproponowano model analityczny opisujący moc sygnału użytecznego, zniekształceń oraz zużywaną przez wzmacniacz klasy B o nieliniowości typu ogranicznik. Przeanalizowano optymalne punkty pracy oraz wartość SINR przy maksymalizacji SINR albo efektywności energetycznej.
EN
OFDM signal is characterized by significant amplitude variations. Its transmission using real power amplifier creates some nonlinear distortion. This problem can be reduced by lowering power amplifier operation point at the cost of reduced energy efficiency. This paper proposes analytical model for useful power, nonlinear distortion power and power consumed by class B power amplifier of soft-limiter characteristics. Analysis of optimal operating point and SINR is provided for SINR or energy efficiency maximization.
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję zastosowania dynamicznego wyboru pasma transmisyjnego wspieranego dostępnością informacji kontekstowej zapisanej w bazach danych na potrzeby komunikacji między pojazdami. Dla rozważanego przypadku komunikacji konwoju autonomicznych pojazdów przeanalizowano zagadnienia identyfikacji i dynamicznego wyboru pasma transmisyjnego, niezawodnej komunikacji wewnątrz konwoju, a także metod zachowania jego integralności. Przedstawione zagadnienia stanowią podstawę do dalszych badań tego tematu.
EN
In this position paper, we discuss the framework for application of context-information databases and dynamic spectrum access for V2V/V2X communications presenting the advantages and challenges associated with it. We focus on a platooning scenario, where autonomous driving is used to minimize the distances between vehicles. We consider different aspects of the topic: spectrum bands identification and selection, intra-platoon communications and convoy integrity management. The proposed framework formulates the baseline for further research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.